» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Bulgaristan Romanlarının Güncel Sorunlarına Yönelik Bir Değerlendirme, TİKA Avrasya Etüdleri Dergisi, 50/2016-2. ss.73-97. (Aralık 2016)
 • "Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemi Türkiye-Bulgaristan İlişkileri (2002-2015)”, Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, Aralık 2015, (ss. 85-112). (Aralık 2015)
 • "Kerimov Yönetiminde Özbekistan’ın İç ve Dış Politikasının Analizi", Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Haziran 2013, Cilt:4, Sayı:2. (Haziran 2013)
 • "Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ABD'nin ve Türkiye'nin Balkanlar Politikalarının Bosna Hersek, Kosova ve Makedonya Krizleri Örneğinde İncelenmesi", Balkan Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Aralık 2012. (Aralık 2012)
 • “Bulgaristan Türklerinin Tarihsel Süreç İçerisinde Dönüşümü, AB Üyelik Süreci ve Türk Azınlığa Etkileri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, Kış 2008. (Aralık 2008)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • "Bulgaristan'ın Türk Azınlık Politikası (1912-1923)", VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 28-29 Kasım 2016, Bursa. (Kasım 2016)
 • "Reflection of Andijon Events to the Human Rights Reports of the U.S. Department of State (2005-2012) and to the U.S.' Uzbekistan Policy", Management and Education, Burgas Prof. Dr. Assen Zlatarov University Vol.9, No.4, 2013 ss.52-56. (Eylül 2013)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • "Turkey's Balkan Policy Since 1991", Regional Problems and Cooperation: Russia, Bulgaria and Turkey in the Balkans, Black Sea and Caucasus, Sofia, September 11-12,2013.
 • “Balkanlar’daki Türk ve Müslümanların Maruz Kaldığı İnsan Hakları İhlalleri”, YAFEM 14. Türk Boyları Kültür Şöleni, 14-21 Temmuz 2011, Yalova.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “Bulgaristan Ermenileri ve 1915 Olayları’na İlişkin Ermeni İddiaları Bağlamında Bulgar Milliyetçileriyle İşbirliklerine Yönelik Bir Değerlendirme (2005-2014)”, TESAM Akademi Dergisi, Ocak 2015, Sayı:2, (ss. 221-243). (Ocak 2015)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • "Balkan Türklerinin Demografik Durumları ve Balkanlar'da Türkçe", Trakya BALTÜRK, 24 Aralık 2016, Edirne
 • "Balkan Türkleri Bağlamında Bulgaristan Türkleri ve Siyasi Gelişmeler", Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 18 Aralık 2016, İstanbul.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Kosova Sorunu Ekseninde Küresel Aktörlerin Politikalarının Analizi, Küresel Riskler ve Bölgesel Krizler, (ed. Atilla Sandıklı-Elnur İsmayıl), BİLGESAM Yayınları, İstanbul, 2017, ss. 99-124.
 • "Türkiye’nin Balkan Türkleri Politikası (1991-2014)", Dora Yayıncılık, Bursa, 2016. (431 s.), ISBN: 978-605-9666-16-9 (Nisan 2016)
 • "1925 Türkiye-Bulgaristan Dostluk Antlaşması’nın Bulgaristan Türklerinin Azınlık Hakları Bağlamında Analizi", Prof. Dr. Mehmet Genç'e Armağan, Editör:Kamuran Reçber, Barış Özdal, Zeynep Özgenç, Dora Yayıncılık, Bursa, 2016. (ISBN:978-605-9666-17-6)
 • “Balkan Savaşları (1912-1913)”, Diplomasi Tarihi I, Ed. Barış Özdal-Kutay Karaca, Dora Yayıncılık, Bursa, 2015, (ss. 492-507).
 • “19. Yüzyılda Balkanlar’da Yaşanan Bazı Önemli Olayların Diplomasinin Gelişimine Etkileri”, Diplomasi Tarihi I, Ed. Barış Özdal-Kutay Karaca, Dora Yayıncılık, Bursa, 2015, (ss. 449-476).
 • "Balkan Savaşlarında Edirne Vilayeti ve 1913 Batı Trakya Cumhuriyeti", Edirne İçin (Ed. Yeliz Okay), Doğu Kitabevi, İstanbul, 2013.