» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Taştan Boz, İ,. Küçükaltan D., (2013) Crisis Preparedness System, Crisis Experience and an Assessment Concerning the Characteristics of the Organisations: Evidence from Turkey, Amarican International Journal of Contemporary Research, Vol: 3, No:7. (Eylül 2013)
 • Deniz,N.,Taştan Boz,İ,. Gülen Ertosun,Ö,. (2011); “The Relationsip Between Entrepreneur’s Level Of Perceived Business-Related Fear And Business Performance” Journal of Global Strategic Management, December. (Aralık 2011)
 • Yıldız, S. Meydan, C. Taştan Boz, İ. Sakal, Ö., (2019) Do the Quota Applications for Women on Boards Improve Financial Performance, Sustainability, MPDI. 1-12.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • YILDIZ S,TAŞTAN BOZ , İ. (2017). ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULUNDA KADINLARIN TEMSİLİ İLE ŞİRKET PERFORMANSININ OBJEKTİF ÖLÇÜMÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ. 2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, (Özet bildiri) , Kocaeli.
 • Taştan Boz, İ, Ayan A., Eskin, İ.ve Kahraman, G.,(2014) “The Effect of the level of Self-monitoring on Work Engagement and Emotional Exhaustion: A Research on Small and Medium Size Enterprises (SMEs)”, 10. International Strategic Management Conference, 19-21 June ,Roma, Italy. (Haziran 2014)
 • Yıldız S. Baştürk F. Taştan Boz İ. (2014) "The Effect of Leadership and Innovativeness on Business Performance" 10. International Strategic Management Conference, 19-21 June 2014, Italy.
 • Taştan Boz, İlknur, Yiğit İ, Anıl İ. (2013) The Relationship Between Diversification Strategy And Organizational Performance: A Research Intented For Comparing Belgium And Turkey, 9 th International Strategic Management Conference, Latvia, Riga, June. (Haziran 2013)
 • Deniz N, Taştan Boz,İ, Gülen Ertosun Ö, (2011); “The Relationsip Between Entrepreneur’s Level Of Perceived Business-Related Fear And Business Performance” 7 th International Strategic Management Conference, Paris, France, June,2011. (Haziran 2011)
 • Sucu, Y, Taştan, İ (2003) Nowadays We Need And Integrative Approach More Than Past: An Integrative Contingency Model. Technical University Of Gabrova International Scientific Conference, Bulgaria, Gabrova, November, 2003. (Kasım 2003)
 • Taştan, İlknur (2003); The Increasing Importance Human Resources And The Role of Human Resource Management In This Process, Technical University Of Gabrova International Scientific Conference, Bulgaria, Gabrova, November (Kasım 2003)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Taştan Boz, İ. (Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi ,İnsan Kaynakları Yönetimi Strateji, Politika ve Uygulamalar Kapsamında Davranışsal Bir Yaklaşım (Editör: Doç. Dr. Ali Şahin Örnek), Nobel Yayın (Aralık 2021)
 • Taştan Boz,İ. Ağaoğlu, Ö. (2021) Industry 4.0 From a Management Perspective, Handbook of Research on Current Trends in Asian Economics, Business, and Administration, IGI Global.
 • İbrahimağaoğlu, Ö. Taştan Boz, İ. (2019), Cam Uçurum, "Kadının İş Yaşamı ve Etik" kitabı içinde , (Editör: Doç.Dr. İlknur Kumkale) , Nobel Yayın, Ankara. (Ekim 2019)
 • Taştan Boz, İ. (2019) Management Style as a Strategic Tool and Its Effects on Organizational Results, "Handbook of Research on Managerial Thinking in Global Business Economics " Kitabı içinde (Editörler : Hasan Dinçer, Serhat Yüksel), A volume in the Advances in Business Strategy and Competitive Advantage (ABSCA) Book Series, in the United States of America by IGI Global Business Science Reference . (Ocak 2019)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Taştan Boz, İ, Baydoğan, H. (2020) , KURUMLARARASI İLETİŞİMDE ÇALIŞAN YAKLAŞIMI: KAMU KURUMLARINDA BİR ARAŞTIRMA, T. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Volume 22 , Issue 1, Pages 353 - 370.
 • ALTSOY S. TAŞTAN BOZ , İ. (2019). Medikal Turizm Alanında Faaliyet Gösteren Hastanelerdeki Mevcut Sorunlar ve Çözüm Önerileri. HACETTEPE SAĞLIK İDARESİ DERGİSİ, 22(1), 113-134.
 • TAŞTAN BOZ, İ. Berber, F.(2017). Y Kuşağı Çalışanların Yönetimde Yaşadığı Problemlerin Tespitine Yönelik Bir Araştırma, Kafkas Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(16), 525-536
 • TAŞTAN BOZ,İ, DENİZ,N., (2016) Yöneticilerin Çatışma Yönetim Tarzı İle Çalışanların Role Dayalı Performansı Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir Araştırma, K.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 477-497. (Aralık 2016)
 • Kışlalı, İ. & Taştan Boz, İ. (2016), Büyümeye ve Uluslararasılaşmaya Girişimci Yaklaşım: Edirne'de Gıda Üreten KOBİler Hakkında Niteliksel Bir Araştırma (İngilizce Makale) (Entrepreneurial Approach to Growth and Internationalisation: A Qualitative Research about Food Manufacturing SMEs in Edirne), Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Cilt 12, Sayı 46, Temmuz 2016, ISSN 1300-0845, ss. 179-199. (Temmuz 2016)
 • Yıldız S, Taştan Boz, İ., Yıldırım,B,F., (2012); “Kişilik Tipi İle Olumlu Sosyal Davranış Arasındaki İlişki: Marmara Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma” Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 26, Sayı 1,2012.
 • Deliorman Bakoğlu R,. Taştan Boz,İ,.Yiğit,İ,. Yıldız, S,.(2009); “Tükenmişliği Ölçmede Alternatif bir Araç: Kopenhag Tükenmişlik Envanterinin Marmara Üniversitesi Akademik Personeli Üzerine Uyarlanması”, İstanbul Üniversitesi Yönetim Dergisi, Yıl:20, Sayı:63.
 • Ünsar, S,.Taştan,İ,. Ünsar,Serap, Dindar,İ,.(2006) “İş Tatmini Düzeyleri ve Etkileyen Etmenler: Sağlık Sektöründe Bir Alan Araştırması, Milli Prodüktivite Merkezi, Verimlilik Dergisi,2.
 • Deliorman Bakoğlu,R,. Yıldız, S., Taştan Boz,İ.,Yiğit,İ,. (2008); “Akademik Personelin Tükenmişlik Düzeyi: Marmara Üniversitesi Örneği” Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:XXV, Sayı:2.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Deliorman Bakoğlu R,.Yiğit,İ., Yıldız, S,.Taştan Boz,İ,. (2008); “Tükenmişliği Ölçmede Alternatif bir Araç: Kopenhag Tükenmişlik Envanterinin Marmara Üniversitesi Akademik Personeli Üzerine Uyarlanması”,16. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Mayıs. (Mayıs 2008)
 • Yiğit,i, Taştan Boz, İ. (2015)Sahiplik Yapısı ve Örgütsel Performans İlişkisi ; Türkiye Ve Almanya'yı Karşılaştırmalı Bir Araştırma, 23. ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs, Bodrum, Muğla.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • YILDIZ S,TAŞTAN BOZ İ. (2017), Yönetim ve Organizasyon, Genel İşletme Kitabı içinde, Paradigma, Editör:Prof.Dr. A. Sinan Ünsar, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 449.
 • Taştan Boz, İ, (2016) , Farklı Kültürlerde Liderlik, "Liderlik Üzerine Güncel Yazılar" Kitabı içinde, Paradigma, Editör:Agah Sinan Ünsar, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 424,
 • Taştan Boz, İ. (2015); Eğitim ve Geliştirme," İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çağdaş Güncel Konular" Kitabı içinde (Editör: Prof.Dr. Agah Sinan Ünsar), Paradigma Yayınevi, İstanbul. (Eylül 2015)
 • Taştan Boz,İ & Kışlalı, İ.(2015) Psikolojik Sözleşme. "Örgütsel Davranışta Güncel Konular" kitabı içinde. (Editörler: Prof. Dr. Derman Küçükaltan, Doç.Dr. Şule Aydın Tükeltürk, Yrd.Doç.Dr. Güney Çetin Gürkan) Ankara: Detay Yayıncılık, 183-197 (Mart 2015)
 • Taştan Boz, İ., Kışlalı,İ,.(2014);"Turizm İşletmelerinde Yetenek Yönetimi", Kitap Adı,Turizm İşletmelerinde Çalışan ilişkileri Yönetimi, (Editörler:Doç.Dr.Şule aydın Tükeltürk, Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Şahin Perçin,Berrin Güzel), Detay Yayıncılık,Ankara,ISBN:978-605-4940-12-7) (Haziran 2014)
 • Taştan Boz,İ, (2019) Çatışma Yönetimi, " Organizayonel Davranış" Kitabı içinde, Paradigma, Editör:Prof.Dr. Agah Sinana Ünsar, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 652

Sertifikalar

 • "EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKASI, LİKYA YÖNETİM AKADEMİSİ

Diğer

 • Christopher Hodgkinson'ın "Administrative Philosophy" adlı kitabını "Yönetim Felsefesi" adı altında Türkçe'ye çeviri çalışmasında yer alınmıştır. (Temmuz 2008)

» Verdiği Dersler

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

Davranış Bilimleri

Genel İşletme

Girişimcilik

İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Geliştirilmesi

İşletme Yönetimi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği

Seminer

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası

Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar