» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Activities of Daily living, quality of life, social support snd depression levels of elderly individuals in Turkish society.
 • Screening of Turkish Women for Postpartum Depression Within the first postpartum year: the risk profile of a community sample (Mart 2007)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • The role of perceived competence on cigarette and alcohol usage among faculty of health sciences students.
 • The relation between breastfeeding self-efficacy and starting times of supplemantary food.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • 0-6 ay bebeği olan annelerin emzirme hakkındaki bilgi düzeyleri.
 • Does physical activity affect academic achıevement? Sample of faculty of health science.
 • The effect of the nursing program offered by a health sciences faculty on student’s problem solving skills.
 • An investigation relation of percevied social and university students use of alcohol and cigarettes.
 • Relationship between working posture and work injuries in a clothing factory workers in Edirne.
 • The relation between breastfeeding self-efficacy and starting times of supplemantary food.
 • An investigation relation of percevied social and university students use of alcohol and cigarettes
 • Relationship between working posture and work injuries in a clothing factory workers in Edirne
 • Determination of Health Anxiety Levels of Nursing Students in First and Last Class.
 • Nurses and Midwives Attitudes on Patient’s Rights Survey in University Hospital of Turkey.
 • Nursing Student’s Satisfaction levels in East Thrace.
 • Importance of Occupational Skills Laboratory in Developing Psychomotor Skills Related to Birth, Women’s and Children’s Health.
 • Helath Problems and Drug Usage Behaviors Intended to These Health Problems of The Old People Living in Edirne Asylum

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gebelik Dönemlerine Göre Gebelerin Doğum ve Postpartum Döneme İlişkin Endişeleri.
 • Edirne Merkez Kreş ve Anaokullarına Kayıtlı 2-6 Yaş Grubu Çocukların Büyüme Gelişme Durumları
 • İş Tatmin Düzeyleri ve Etkileyen Etmenler: Sağlık Sektöründe Bir Alan Araştırması
 • Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastaların Öz-Bakım Gücü ve Etkileyen Etmenler”
 • Lise Öğrencilerinin Kendilerini Değerlendirme Durumları ve Etkileyen Etmenler
 • Edirne Merkezindeki Hastanelerde Görev Yapan hemşirelerde Travmalar ve İş Doyumu
 • Edirne Merkezindeki Hastanelerde Görev Yapan Hemşirelerde iş ile Ilgili Rahatsızlıklar ve Konulan Tanılar
 • Modelin,Kuramın Dayandığı Değer Sistemi-Görüş
 • 2000 Yılına Doğru Alma-Ata Bir Serap mı?
 • Sağlık Kurumlarının Rasyonel Yönetimi Açısından Bir Üniversite Hastanesinde Absenteizm Epidemiyolojisi -Karşılaştırmalı Bir Araştırma
 • 30 Küme Örneklemesi Tekniği Ile Edirne Merkezinde 0-6 Yaş Grubu Çocuk Ishallerine ilişkin Medikososyal Özelliklerin Araştırılması
 • Edirne Merkezinde Orta Dereceli 318 Okul Öğretmeninde Sigara Içme Davranışı ve Spielberger Testi ile Ölçülen Kaygı Düzeyinin İncelenmesi
 • 30 Küme Örneklemesi Tekniği ile Edirne Merkezinde 0-6 Yaş Grubunda Çocuk Gastroenteritlerine Ilişkin Bazı Epidemiyolojik Parametreler
 • Edirne Merkezinde Görevli Hemşirelerin Meslekleri ve Hekim-Hemşire Ilişkileri Hakkındaki Değerlendirmeleri
 • Edirne Merkez Anaokullarında Fizik Antropometrik Ölçümler ve ilgili Beslenme Parametreleri

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Hastanelerin Çocuk Servislerine Gastroenterit Tanısıyla Yatırılan 0-3 Yaş Grubu Çocuklara Annelerinin Evde Yaptıkları Uygulamalar, Bilgi ve Özyeterlik Düzeyleri
 • Çorlu Merkezdeki İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Obezite Görülme Sıklığı, Risk Faktörleri ve Benlik Saygısı
 • Edirne Merkez İlçede Ev Ortamında Yaşayan 65 Yaş ve Üstü Yaşlılarda Yaşam Kalitesi
 • Edirne Merkez İlçede Ev Ortamında Yaşayan Yaşlı Bireylerin Günlük Yaşam Aktiviteleri, Yaşam Kaliteleri, Sosyal Destek ve Depresyon Düzeyleri
 • Hemşirelik ve Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Sokak Çocukları ve Sokakta Çalışan Çocuklar Hakkındaki Duygu ve Düşünceleri
 • Tekirdağ Devlet Hastanesi Çocuk Kliniğine Pnömoni Tanısı İle Yatırılan Çocuklarjn Annelerinde Görülen Ruhsal Belirtiler
 • Tekirdağ Devlet Hastanesi Çocuk Kliniğine Pnömoni Tanısı İle Yatırılan Çocuklara Hastaneye Yatırılmadan Önce Evde Yapılan Girişimler
 • Edirne Özel Ekol Hastanesinde Çalışan Sağlık Personelinin El Yıkama Davranışı ve Etkileyen Faktörler
 • Tekirdağ Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki Özel Gereksinime Sahip Çocukların Ailelerinin Çocuklarına Özbakım Becerilerini Kazandırmadaki Yeterlilik Düzeyleri
 • Edirne Merkez Sağlık Ocaklarında Çalışan Sağlık Personelinin Aile Hekimliği Pilot Uygulaması İle İlgili Düşünceleri
 • Edirne Merkezinde Gebe Kadınların Doğum Öncesi Bakım Alma Durumları ve Etkileyen Etmenler
 • Edirne Merkez Yeniimaret Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 15-49 Yaş Arası Kadınların Doğurganlık Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
 • Edirne İli Gazimihal Sağlıkocağı’na Bağlı Bölgede Yaşayan 15-49 Yaş Arası Kadınlarda Şiddete Maruz Kalma Durumu ve Etkileyen Faktörler
 • Edirne Merkez Yeniimaret Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 15-49 Yaş Arası Kadınların Aile Planlaması Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullanma Durumları
 • Edirne Merkezindeki Bir Sağlık Ocağına Kayıtlı 0-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Çocuk Bakımına İlişkin Geleneksel Davranışlarının İncelenmesi
 • Televizyon Kanallarındaki Yiyecek Maddesi Reklamlarının İlköğretim Birinci Kısım Öğrencileri Üzerindeki Etkisi
 • Edirne Merkez Hastanelerine Müracaat Eden Insülin Kullanan Diyabet Hastalarında Özbakım Gücü
 • Edirne Merkez Ilköğretim Okullarındaki Çocuklarda Çocukluk Çağı Depresyonu Görülme Sıklığı ve ilgili Etmenler
 • Trakya Üniversitesi Edirne Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri, Sorunları ve Mesleksel Beklentilerinin Araştırılması
 • Edirme Merkezinde 7-11 Yaş Grubu 968 İlkokul Çocuğunda Hipertansiyon Taraması
 • Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da Görevli Hemşirelerin Meslekleri ve Hekim-Hemşire Ilişkileri Hakkındaki Değerlendirmeleri

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Edirne İl Merkezinde Bulunan Gıda Üretimi ve Satışı İle İlgili İşyerlerinde çalışanların Gıda Hijyeni Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
 • Edirne Merkez İlçede Ev Ortamında Yaşayan 65 Yaş ve Üstü Yaşlılarda Yaşam Kalitesi
 • T.Ü.Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Servislerine Gastroenterit Tanısıyla Yatırılan 0-3 Yaş Grubu Çocukların Annelerinin Evde Yaptıkları Uygulamalar, Bilgi ve Özyeterlilik Düzeyleri
 • Çorlu Merkezdeki İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Obezite Görülme Sıklığı, Risk Faktörleri ve Benlik Saygısı
 • Edirne Merkez kreş ve anaokullarına kayıtlı 2-6 yaş grubu çocukların büyüme gelişme durumları ve etkileyen etmenler
 • Tekirdağ Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniğine Pnömoni, Tanısı İle Yatırılan Çocuklara Hastaneye Yatırılmadan Önce Evde Yapılan Girişimler ve Annelerin İçinde Bulunduğu Zorlanma Düzeyleri
 • Edirne İli Merkezinde 0-1 Yaş Arası Bebeği Olan Annelerin Anksiyete Düzeyleri ve Yardım Arama Davranışları

Projeler

 • Edirne İli Merkez Orta Öğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin İnternet kullanma, Yalnızlık, Depresyon, Sosyal Destek Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler.” (Nisan 2014)
 • Doğum, Kadın ve Çocuk Sağlığına İlişkin psikomotor Becerilerin Geliştirilmesinde Mesleki Beceri Laboratuvarının Önemi
 • Edirne Merkez İlçede Ev Ortamında Yaşayan Yaşlı Bireylerin Günlük Yaşam Aktiviteleri, Yaşam Kaliteleri, Sosyal Destek ve Depresyon Düzeyleri

» Verdiği Dersler

Evde Bakım

Halk Sağlığı Hemşireliği

İş ve İşçi Sağlığı Hemşireliği

Okul Sağlığı Hemşireliği

Sağlık Politikaları