» Biyografi

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Skarlatos Vizantios'un Yunan Sözlükbilimindeki Yeri ve 1835 Tarihli Sözlüğünde Tespit Edilen Türkçe Alıntılar, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, C.27, S.2, Aralık 2017 s.135-169. Erişim adresi:https://trakya.academia.edu/İbrahimKelagaAhmet (Aralık 2017)
 • Yunanistan'da Kültürlerarası Eğitim ve İkinci Dil (L2) Olarak Yunanca, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.19, S.2, Aralık 2017. Erişim adresi:https://trakya.academia.edu/İbrahimKelagaAhmet (Aralık 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • "Batı Trakya'da ikidilli Azınlık Eğitiminde Kapanan Bir Sayfa: Selanik Özel Pedagoji Akademisi (SÖPA)" Dünden Bugüne Batı Trakya Uluslararası Sempozyumu, Bildiriler, 23-24 Ekim 2014, İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İstanbul, Editörler: Prof.Dr. Cezmi Eraslan, Dr. Cezmi Bayram, Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Erdem, Pervin Hayrullah, Türk Ocağı İstanbul Şubesi yay. Erişim adresi:https://trakya.academia.edu/İbrahimKelagaAhmet (Ocak 2016)
 • "Lozan'ın 90. Yılında Batı Trakya Türk Azınlığının Eğitim Sorununa Genel Bir Bakış", Taraflarının Bakışıyla Lozan Uluslararası Sempozyumu, Bildiriler, 9-10 Mayıs 2014, İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İstanbul, Editörler: Prof.Dr. Cezmi Eraslan, Dr. Cezmi Bayram, Yrd.Doç.Dr. Savaş Açıkkaya, Dr. Nilüfer Erdem, Türk Ocağı İstanbul Şubesi yay. (Mayıs 2015)
 • Οι Νεοελληνικές σπουδές στην Τουρκία προβλήματα και προοπτικές , 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών, Αθήνα 2008 [Türkiye’de Çağdaş Yunanca Çalışmaları, Sorunlar ve Perspektifler”, 1. Uluslararası Çağdaş Yunanca Çalışmaları Kongresi, 2008, Atina- Yunanistan (Bildiri metni Yunanca olup "Kongre Tutanaklarına" elektronik ortamda aşağıdaki adresten ulaşılabilir: https://arca.unive.it/retrieve/handle/10278/39644/21061/atti%20congresso%20Atene%202008.pdf) Bildiri metni erişim adresi:https://trakya.academia.edu/İbrahimKelagaAhmet
 • “Yunanistan’da Batı Trakya’da Türk Azınlığın Anadili ve Eğitim Dillerinden Biri Olarak Türkçe”, 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi" (ICANAS), 2007 Ankara, II. Cilt: Dil Bilimi, Dilbilgisi ve Dil Eğitimi, 977-991, 2007, Ankara. Erişim adresi:https://trakya.academia.edu/İbrahimKelagaAhmet
 • “Lozan’dan Günümüze Batı Trakya’da Azınlık Okullarında (Türkçe-Yunanca) İkidilli Eğitim” IRCICA-Balkanlarda İslam Medeniyeti 3. Uluslararası Sempozyum Tebliğleri, 2006 Bükreş- Romanya, I. Cilt: s.19-49.
 • Mια αποτίμηση του βασικού λεξιλογίου των φοιτητών 8ου εξαμήνου του Τμήματος Νέων Ελληνικών του Πανεπιστημίου Άγκυρας και τα πορίσματα της έρευνας με αντικείμενο την εξακρίβωση των λέξεων που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, 6οΔιεθνές Συνέδριο, 20-22 Ιουνίου 2003 Πάτρα, Πρακτικά τόμος IV. σ.176-201 [“Ankara Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 8. Yarıyıl Öğrencilerinin Yunanca Temel Sözvarlığının Değerlendirilmesi- Öğreniminde Güçlük Arzeden Sözcüklerin Saptanmasına Dönük bir Araştırma ve Elde Edilen Bulgular”, Kültürlerarası Eğitim İkinci veya Yabancı Dil Olarak Yunanca, 6. Uluslararası Kongre, 20-22 Haziran 2003, Patra, Yunanistan, Bildiriler Cilt IV. s.176-201] (Basım 2004) Erişim adresi:https://trakya.academia.edu/İbrahimKelagaAhmet
 • H ανάλυση λαθών και η συμβολή της στην εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, 5οΔιεθνές Συνέδριο, 12-14 Ιουλίου 2002 Πάτρα, Πρακτικά τόμος IV. σ.283-296 [“Hata Analizi ve Yunancanın Yabancı Dil ya da İkinci Dil olarak Öğretimine Katkısı”, Kültürlerarası Eğitim İkinci veya Yabancı Dil Olarak Yunanca, 5. Uluslararası Kongre, 12-14 Temmuz 2002, Patra, Yunanistan, Bildiriler Cilt IV. s.283-296]. (Basım 2003) Erişim adresi:https://trakya.academia.edu/İbrahimKelagaAhmet
 • H εικόνα των φοιτητών της Έδρας Νέων Ελληνικών της Σχολής Ιστοριογεωγραφίας και Γλωσσών του Πανεπιστημίου Άγκυρας. Μια έρευνα σχετικά με τις προδιαθέσεις των φοιτητών της έδρας και τα πορίσματα που προκύπτουν Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, 4οΔιεθνές Συνέδριο, 28 Ιουνίου -1 Ιουλίου 2001 Πάτρα, Πρακτικά τόμος I. σ.63-71 [“Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğrencilerinin Profili, Öğrencilerin Tercihleri Üzerine bir Araştırma”, Kültürlerarası Eğitim İkinci veya Yabancı Dil Olarak Yunanca, 4. Uluslararası Kongre, 28 Haziran -1 Temmuz 2001, Patra, Yunanistan, Bildiriler Cilt I. s.63-84]. (Basım 2002)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Güneydoğu Avrupa Halkları- Ortak Gelenekten Ortak Bir Geleceğe” başlıklı Trakya Demokritos Üniversitesi Hukuk Fakültesi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans Programınca düzenlenen Alanlararası 1. Uluslararası Yuvarlak Masa Toplantısı/ Panelde Yunanca sunulan bildiri: "Skarlatos Bizantios’un Sözlüğünde Yer Alan Türkçe Ödünçleme Sözcükler ve Bunların Çağdaş Yunancanın Söz Varlığındaki Yeri Üzerine Bir Değerlendirme" (Mart 2014)
 • Yunanistan'da Tarih Okul Kitaplarında Balkan Savaşları, 100.Yılında Balkan Savaşları (1912-13), İhtilaflı Duruşlar, Uluslararası Sempozyum, ODTÜ, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara. 23-24 Mayıs 2013. (Mayıs 2013)
 • Kavafis'in Şiirinde Tarihsel Unsurlar, Edebiyat ve Bilim-I, Uluslararası Sempozyum (4-6 Mayıs 2009), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü. (Mayıs 2009)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kavafis'in Şiirindeki Tarihsel Unsurlar, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:8, Sayı:15. (Ocak 2018)
 • "Batı Trakya'da Azınlık Ortaokulları 1. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Yazılı Anlatım Becerileri Üzerine Gözlemler", Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi, Cilt:I Sayı:1, s. 137-154, Yaz 2015.
 • “Çağdaş Yunan Çocuk Edebiyatında Tarihsel Roman: Alki Zei’nin “Petro’nun Uzun Gezintisi” adlı Romanı, Littera Edebiyat Yazıları, cilt 20, s.111-121. Erişim adresi:https://trakya.academia.edu/İbrahimKelagaAhmet (Haziran 2007)
 • “Yunanistan’da (Batı Trakya’da) Azınlık Eğitim Sistemi İçinde İkidilli (Türkçe- Yunanca) Azınlık İlkokulları” Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, VI/1, Yaz 2006, Bornova, İzmir.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Yunanca- Türkçe Arkaik Sözler ve Eylemsiler Sözlüğü, İthaki Yayınevi, İstanbul, ISBN:978-605-375-582-2 (Eylül 2016)
 • Yunanca Standart Sözlük: Yunanca Türkçe- Türkçe Yunanca (Βασικό Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας) Engin Yayınevi, Ankara, ISBN 978-975-320-548-1 (Haziran 2016)
 • Çağdaş Yunan Aydınlanma Hareketinin Coğrafyası, Ortaya Çıkış Süreci ve Eğitim Alanındaki Etkileri, Batı Kültür ve Edebiyatlarında Aydınlanma içinde s. 237-266, Ankara Üniversitesi Yayınları No: 401, A.Ü Basımevi. ISBN 978-6-05136-134-5 Erişim adresi: https://trakya.academia.edu/İbrahimKelagaAhmet (Şubat 2014)
 • Universal Sözlük Yunanca Türkçe- Türkçe Yunanca, (Γενικό Λεξικό Ελληνικής Γλώσσας)Engin Yayınevi, Ankara 2014. ΙSBN:978-975-320-493-4 (Ocak 2014)
 • Yunanistan'da Tarih Okul Kitaplarında Balkan Savaşları, 100.Yılında Balkan Savaşları (1912-1913) İhtilaflı Duruşlar, 2.Cilt içinde s.1159-1184, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2014, Editör Prof.Dr. Mustafa Türkeş. ISBN 978-975-16-2945-6 (2.c.) Erişim adresi:https://trakya.academia.edu/İbrahimKelagaAhmet
 • Çağdaş Yunancanın Tarihsel Gelişimi, Balkanlar El Kitabı, II. cilt : Çağdaş Balkanlar içinde s. 477-490, Akçağ Yayınevi 2013, ISBN: 978-605-342-039-2 (cilt 2) Erişim adresi:https://trakya.academia.edu/İbrahimKelagaAhmet
 • Yunanca El Sözlüğü: Yunanca Türkçe- Türkçe Yunanca, (Ελληνικό Λεξικό) Engin Yayınevi, Ankara, 2012. ΙSBN: 978-975-320-468-2
 • Türkçe Yunanca - Yunanca Türkçe Konuşma Kılavuzu, Yargı Yayınevi, Ankara, 2008. ISBN:975-6120-39-8
 • Yunanca Kelime Hazinesi, Atasoy Yayıncılık, Ankara, ISBN: 9786055881108

Diğer

 • Çeviri Kitap: Dimitris D. Mavridis, İstanbul'dan Tekirdağ'a Çağdaş Yunan Kimliğinin Arayışında (Türkçeye çev. İbrahim Kelağa Ahmet) Süleymanpaşa Belediyesi Yayınları, Tekirdağ, 2017. ISBN: 978-605-9386-20-3. (Kasım 2017)
 • Çeviri Öykü: Çağdaş Yunan Edebiyatından Bir Yazar ve Bir Öykü: Elli Aleksiou'nun "İbrahim Baba Çeşmesi" Adlı Öyküsü, Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, Kış 2015. Erişim Adresi https://trakya.academia.edu/İbrahimKelagaAhmet (Aralık 2015)
 • Çeviri Kitap: Neval Konuk, To Roustiye Thileon Hamintiye ton İoanninon (Yanya Hamidiye Kız Rüştiyesi), (Yunancaya çeviri İbrahim Kelağa Ahmet ) Baskı Merkez Repro, Ankara, 2013, ISBN 978-605-64089-0-8
 • Çeviri Kitap: Neval Konuk, İ Othomaniki Arhitektoniki stin Ellada -I (Yunanistan’da Osmanlı Mimarisi I), (Yunancaya çev. İbrahim Kelağa Ahmet) Dış İşleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Yayını, Ankara, 2010. ISBN:978-605-88427-1-7
 • Çeviri Kitap: İlber Ortaylı, Anakaliptontas Ksana tous Othomanous (Osmanlıyı Yeniden Keşfetmek ), (Yunancaya çev. İbrahim Kelağa Ahmet) University Studio Press Yayınevi, Selanik, 2008. ISBN: 978-960-12-1696-6
 • Çeviri Kitap: Andreas Frangias, Veba (Limos), (Türkçeye çev. İbrahim Kelağa Ahmet) İthaki Yayınları, İstanbul 2008 . ISBN:978-975-273-424-1
 • Çeviri Kitap: Vasileios I., Kandes, Kuruluşundan XIX. Yüzyıl Sonlarına Kadar Bursa, (Türkçeye çev. İbrahim Kelağa Ahmet), Gaye Kitabevi, Bursa, 2008. ISBN:978-605-4037-04-9
 • Çeviri makale: İoannis Kikkis, Bilgi Toplumunda Eser Sahibinin Manevi Hakkının Geleceği, (Türkçeye çev. Kelağa Ahmet, İ.) Legal, Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, sayı 12, Aralık 2007. (Aralık 2007)
 • Şurada sunulan bildiri: “Azınlık Eğitiminin Durumuna Dönük Tespitler ve İkidilli Eğitim Modelleri” Batı Trakya Türk Azınlığı 1. Eğitim Şurası, 26-27 Kasım 2005 Gümülcine (Komotini), Yunanistan, Bildiriler, s.150-166. (Kasım 2005)

» Verdiği Dersler

18.-19.Yüzyıl Çağdaş Yunan Edebiyatı

DBC 733 Çağdaş Yunan Dili ve Kültürü (XI. Yüzyıl- XVIII.Yüzyıl) Sosyal Bilimler Enstitüsü Balkan Çalışmaları Anabilim Dalı (Yüksek Lisans)

DBC 819 Yunanca Belge Okuma I Sosyal Bilimler Enstitüsü Balkan Çalışmaları Anabilim Dalı (Doktora)

YDE 202 Çağdaş Yunanca Sentaks II

YDE 302 Çağdaş Yunan Dili Grameri III

YDE 402 Çağdaş Yunan Dili Grameri IV

YDE 405 Çağdaş Yunan Edebiyatı Tarihi

YDE 502 Çağdaş Yunanca Sentaks I

YDE 502 Çağdaş Yunanca Yazılı Basın Çevirisi

YDE 602 İş Dünyası İçin Çağdaş Yunanca Metin Çevirisi

YDE 701 Bitirme Ödevi

YDE 702 Çağdaş Yunan Edebiyatında Şiir