» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Arık, A. ve Coşkun, İ. (2023). Türkiye’de Özgül Öğrenme Güçlüğü Üzerine Yazılmış Tezler: Bir Sistematik Derleme. Turkish Studies - Eğitim Bilimleri, 18(3), 809-832. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.68689 (Eylül 2023)
 • Divrik, R. & Coşkun, İ. (2023). The Effect of Mathematics Teaching Supported By Mathematics Stories on 3rd-Grade Students’ Achievement and Attitudes. International Journal of Education Technology and Science (IJETS). 3(3), pp. 1112–1127. (Eylül 2023)
 • Girgin, İ. ve Coşkun, İ. (2023). İlkokul Öğrencilerinin “Özel Gereksinimli Birey” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları, E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14 (3), 165-181, DOI: https://doi.org/10.19160/e-ijer.1261139 (Haziran 2023)
 • Ismail, A. ve Coşkun, İ. (2023). Engelli Bireylerin Yunanistan’ın Batı Trakya Bölgesindeki Yerel Basında Temsili. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi. 9 (2), pp. 8-15. (Nisan 2023)
 • Kara, B. C. ve Coşkun, İ. (2022). Enken Çocukluk Döneminde Normal Gelişim Gösteren Çocuğu Olan Annelerin Engellilik Algısı. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 24 (2), pp. 489-512. DOI: 10.26468/trakyasobed.1097927 (Aralık 2022)
 • Geç, H. E. & Coşkun, İ. (2021). Effectiviness of Special Education Program in Early Childhood Period Applied to Teachers Working in Preschool Education Institutions, International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 6(14), 200-246. (Indexing in H.W. Wilson) (Nisan 2021)
 • Ünal, B. Ö. & Coşkun, İ. (2021). Türkiye’de albinizmli bireylerin eğitim ve sosyal hayata katılımda karşılaştıkları sorunlar ve baş etme yöntemleri. Trakya Eğitim Dergisi, 11(1), 482-513. (Ocak 2021)
 • Gür, T. & Coşkun, İ. (2020). Turkish Language and Elementary School Teachers' Participation and Perspectives in Scientific Research: A Critical Discourse Analysis, International Journal of Eurasian Education and Culture, Issue: 10, pp. (1835-1861). Education Full Text (H. W. Wilson). (Eylül 2020)
 • Ünal, B. Ö. ve Coşkun, İ. (2019). “Tipik Gelişim Gösteren Öğrenciler İle Görme Engelli ÖğrencilerinYazmaya Hazırlık Süreçlerinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Karşılaştırılması,” Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, vol. 5, no. 3, pp. 276–285, Dec. 2019. (Kasım 2019)
 • Coşkun, İ. ve Geç, H. E. (2018). Hafif Zihin Engelli Öğrencilere Cümle Çözümleme Yöntemiyle Sesli Harflerin Öğretimi: Eylem Araştırması. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 3 (1), 61-79. DOI: 10.29250/sead.469330 (Kasım 2018)
 • Kurt, Ö. ve Coşkun, İ. (2018). Yetişkin Zihin Engelli Bireye Sahip Ailelerin Çocuklarının Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 04, Sayı: 03, sayfa: 1-9. (Haziran 2018)
 • Altunkeser, F. ve Coşkun, İ. (2017). 2009 ve 2015 Türkçe Dersi Ögretim Programlarının Karsılastırılması ve Degerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 160-181., Doi: 10.24315/trkefd.366695 (Aralık 2017)
 • Çetrez-Arıcan, G., Yılmaz, Z. H. ve Coşkun, İ. (2017). Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Okuma ve Anlama Düzeylerinin Geliştirilmesinde Akıcı Okuma Stratejilerinin Etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies, Number: 60, p. 41-53. Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7264 (Kasım 2017)
 • Çetrez-İşcan, G. ve Coşkun, İ. (2016). Okuma Stratejilerinin Hafif Derecede Zihinsel Yetersizliği Olan Bir Öğrencinin Akıcı Okumasına ve Anlama Düzeyine Etkisi. Turkish Studies, Volume 11/3 Winter 2016, p. 821-846. DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9296 (Ocak 2016)
 • Sidekli, S., Coşkun, İ. ve Aydın, Y. (2015). Köyde Öğretmen Olmak: Birleştirilmiş Sınıf. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (1), ss.: 311-331. (Haziran 2015)
 • Yavuz, M. ve Coşkun, İ. (2014). Normal Gelişim Gösteren Bireylerin Zihinsel Engelli Kardeşiyle Vakit Geçirme Durumu. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/8 Summer 2014, p. 295-313. Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7215 (Ekim 2014)
 • Coşkun, İ. Taş, Y. (2014). Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Yazma Dersine ve Öğretimine İlişkin Görüşleri. Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 16, Sayı: 61, s.: 111-136. (Temmuz 2014)
 • Sidekli, S., Coşkun, İ. (2014). Türkü: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1, s: 23-32. (Haziran 2014)
 • Coşkun, İ. ve Boldan, Ö. (2014). Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Sertifika Programına Devam Eden Özel Eğitim Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sertifika Programlarının İşlevselliğine İlişkin Görüşleri. Journal of Academic Social Science Studies. Volume 7 Issue 1. p. 303-318. Nisan 2014. Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2252 (Nisan 2014)
 • Coşkun, İ., Gür, T. ve Aykutlu, H. (2014). Hafif Düzey Zihin Engelli Bireylerin Okuduğunu Anlama Düzeyinin Belirlenmesi ve Yorumlanması Amacıyla Metin Sonrası Çizilen Resimlerin İncelenmesi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 14, ss: (17-42) (Mart 2014)
 • Coşkun, İ. (2014). Self-Efficacy Perception Of Candidadates’ Turkish And Primary School Education On Turkish Teaching. International Journal of Academic Research-IJAR March Part B. 2014; 6(2), p. 103-107. DOI: dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2014/6-2/B.16 (Mart 2014)
 • Coşkun, İ., Köksal, H. ve Tuğlu, Y. (2014). Türkçe, İngilizce ve Almanca Öğretmen Adaylarının Türkçe Bilgilendirici Metinleri Anlama Becerilerinin İncelenmesi. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 9/3 Winter 2014, p. 375-396, ANKARA-TURKEY. Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6278 (Mart 2014)
 • Coşkun, İ. ve Erdin, G. (2014). Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Kaynaştırma Öğrencilerinin Dinlediğini Anlama Becerilerinin İncelenmesi. Akademik Bakış Dergisi. (Kırgız–Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat–KIRGIZISTAN) JEL KOD: I-Z1 *** ID:213 K:192, ISSN:1694-528X. Sayı: 41, ss.: 111-128. (Mart 2014)
 • Coşkun, İ., Taşkaya, S. M. ve Bal T. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersinde Ölçme Değerlendirme Yöntemi Olarak Dikte Çalışmasından Yararlanma Durumları. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Aralık 2013 Cilt: 15 Sayı: 2 sayfa: 1-16. (Aralık 2013)
 • Coşkun, İ. (2013). Turkish language teachers’ stance taking movements in the discourse on globalization and language. Educational Research and Reviews Vol.8(24) , pp. 2286-2294. DOI: 10.5897/ERR2013.1604 (Aralık 2013)
 • Coşkun, İ. (2013) Türkiye ve Bulgaristan’da Okuma Yazma Sürecindeki Öğrencilerin Ürettikleri Yazıların Okunaklılık Bakımından İncelenmesi. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume: 8/8. 2013, p.357-378 Summer 2013 Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5429 (Ekim 2013)
 • T.Gur,T.Dilci,İ.Coskun,B.Delican (2013).The impact of note-taking while listening on listening comprehension in a higher education context. International Journal of Academic Research Part B;2013;5(1),93-97. DOI: http://dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2013/5-1/B.16 (Nisan 2013)
 • Gür, T., Coşkun, İ. & Sağlam F. (2013). İlkokul 2, 3 ve 4. Sınıf Türkçe Ders Kitapları Bütüncesinin Kelime Hazinesini Geliştirme Eğitimi Açısından İncelenmesi. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume: 8/1 Winter 2013, p.1561-1570, ANKARA-TURKEY. (Ocak 2013)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Altan-Aksu, İ. ve Coşkun, İ. (2023). Okulöncesi Dönemde Dil Becerilerinin Edinimine Yönelik Okulöncesi Öğretmenlerinin Görüşleri. ASES IV. International Educational Sciences Conference. 28-30 Nisan, Giresun/TÜRKIYE. (Nisan 2023)
 • Kapsız, S., Chatip İsmail, C. ve Coşkun, İ. (2019). HAFİF DÜZEY ZİHİN ENGELLİ BİREYLERDE OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE RESİMLİ HECE YÖNTEMİNİN ETKİSİ. V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul- 27-29 Haziran 2019. (Haziran 2019)
 • Bayyiğit, T. ve Coşkun, İ. (2018). Özel eğitim öğretmenlerinin 2005, 2015 ve 2017 programlarındaki ses/harf gruplarına ilişkin görüşleri. XIII. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 6-8 Eylül 2018. Trakya Üniversitesi-Edirne/Türkiye (Eylül 2018)
 • Coşkun, İ. ve Duran-Baytar, S. (2018). İlkokul 4. Sınıf ve Sınıf Eğitimi Son Sınıf Öğrencilerinde Metaforik Algı Olarak Sınıf Öğretmeni. XIII. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 6-8 Eylül 2018, Trakya University-Edirne. (Eylül 2018)
 • Karadağ, A. ve Coşkun, İ. (2017). Zihin Engelli ve Normal Gelişim Gösteren Bireylerin Ebeveynlerinin Öfke Yönetimi ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Bakımından İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, (08-10 Kasım, 2017), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. (Kasım 2017)
 • Altunkeser, F. ve Coşkun, İ. (2017). 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programına Göre Okuma-Yazma Öğretim Sürecinde Yazımı Değişen Harflere İlişkin Öğretmen Görüşleri. XVI. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (08-11 Mayıs, 2017), Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefke-KKTC. (Mayıs 2017)
 • Coşkun, İ., Duran-Baytar, S. ve Gültekin, M. (2017). 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programına Göre Okuma-Yazma Öğretim Sürecinde Öğretim Sırası Değişen Harflere İlişkin Öğretmen Görüşleri. XVI. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (08-11 Mayıs, 2017), Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefke-KKTC. (Mayıs 2017)
 • Deveci, M. ve Coşkun, İ. (2017). Hafif Düzey ve Orta Düzey Zihinsel Engelli Bireylere Okuma Yazma Öğretimine Yönelik Öğretmen Görüşleri. VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi. (27-29 Nisan 2017), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. (Nisan 2017)
 • Göller, L., Kök-Alkış, K. & Coşkun, İ. (2016). Special Education Teacher's Opinion on Preparing Individualized Education Plan For The Third Level Mainstraming Students. Third International Conference "Education across Borders". University “St. Kliment Ohridski” in Bitola, (06-07 October, 2016), Macedonia. (Ekim 2016)
 • Göller, L., Ahmedoski, E. & Coşkun, İ. (2016). Investigation of Read a Story Dramatization and Paint Skills of Students Who Lack Social Skills in Early Childhood. Third International Conference "Education across Borders". University “St. Kliment Ohridski” in Bitola, (06-07 October, 2016), Macedonia. (Ekim 2016)
 • Erdoğan, E. & Coşkun, İ. (2016). The Problems That Foreign Students Face in Period of Learning Turkish. Third International Conference "Education across Borders". University “St. Kliment Ohridski” in Bitola, (06-07 October, 2016), Macedonia. (Ekim 2016)
 • Çal, P. & Coşkun, İ. (2016). Lecturer Problems Faced by Turkish Instruction During Teaching Process of Foreign Students. Third International Conference "Education across Borders". University “St. Kliment Ohridski” in Bitola, (06-07 October, 2016), Macedonia. (Ekim 2016)
 • Ünal, Z. H. ve Coşkun, İ. (2016). Türkiye’de Zihin Yetersizliği Olan Bireylerin Eğitiminde Okuma Yazma Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. III. International Eurasian Educational Research Congress. (31 Mayıs-03 Haziran, 2016), Sıtkı Koçman üniversitesi, Muğla. (Mayıs 2016)
 • Aykutlu, H. ve Coşkun, İ. (2016). Okul Öncesi Dönemdeki Fotoğraf Eğitiminin Ailelere, Öğretmenlere ve Fotoğraf Sanatçılarına Göre Değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı III. Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü (31 Mart-03 Nisan 2016), Eskişehir. (Mart 2016)
 • P. ÇAL, I. COSKUN, LECTURER PROBLEMS FACED BY TURKISH INSTRUCTIONS DURING TEACHING PROCESS OF FOREIGN STUDENTS, Third International Conference ?Education across Borders?Education and Research across Time and Space, BITOLA-MAKEDONYA
 • F. ALTUNKESER, I. COSKUN, 2005 VE 2015 TÜRKÇE DERSI ÖGRETIM PROGRAMLARININ KARSILASTIRILMASI VEDEGERLENDIRILMESI, 15. ULUSLARARASI SINIF ÖGRETMENLIGI EGITIMI SEMPOZYUMU, vol. 1, no. 1, pp. 369-369, MUGLA-TÜRKIYE
 • E. ERDOGAN, I. COSKUN, THE PROBLEMS THAT FOREIGN STUDENTS FACE IN PERIOD OF LEARNING TURKISH, Third International Conference ?Education across Borders?Education and Research across Time and Space, BITOLA-MAKEDONYA
 • H. Z. ÜNAL, I. COSKUN, Türkiye’de Zihin Yetersizligi Olan Bireylerin Egitiminde Okuma Yazma Alaninda Yapilan Lisansüstü Tezlerin Incelenmesi, IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, pp. 1647-1648, MUGLA-TÜRKIYE
 • Yavuz, M. ve Coşkun, İ. (2014). Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylerde Kendini İzleme Stratejisiyle Yapılmış Araştırmaların İncelenmesi. 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi. 16-18 Ekim 2014-Edirne. (Ekim 2014)
 • Coşkun, I., Tuğlu, Y. (2011). Öğretmen Adaylarının Okuma Becerilerinin Gelişiminin Bazı Değişkenler Bakımından İncelenmesi. VI. International Balkan Congress for Education and Science: The Modern Society and Education. Ss. Cyril and Methodius University Faculty of Pedogogy "St. Kliment Ohridski" Ohrid-Macedonia. 29 September-1 October 2011. (Eylül 2011)
 • Coşkun, İ., Sidekli, S. (2009). Ilköğretim 3, 5 ve 8. Sınıf Öğrencilerinde Görülen Yazma Hataları. Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Trakya Üniversitesi-Edirne, 1, 2, 3 Ekim. (Ekim 2009)
 • Sidekli, S., Coşkun, İ. (2009). Ilköğretim Üçüncü, Beşinci ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Özetleme Becerileri. Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Trakya Üniversitesi-Edirne, 1, 2, 3 Ekim. (Ekim 2009)
 • Coşkun, İ. Sidekli, S., Yapalak, S.(2008). The Opinions of The Fifth Grade Students About The Effects of Using Educational Materials on Permanence of Learning, Contemporary Intentions in Education, Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Pedagogy Skopje, IV. International Scientific Conference, Ohrid-Macedania, 13, 14, 15 June. (Haziran 2008)
 • Yapalak, S., Coşkun, İ., Sidekli, S. (2008). The Problems That The Teacher Candidates Run Into In Teaching Application Their Suggestions of Solutions, Contemporary Intentions in Education, Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Pedagogy Skopje, IV. International Scientific Conference, Ohrid-Macedonia, 13, 14, 15 June. (Haziran 2008)
 • Sidekli, S., Coşkun, İ., Yapalak, S., (2008). The Effects of Environmental Writings on Primary School Third Grade Students’ Reading Understanding, Contemporary Intentions in Education, Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Pedagogy Skopje, IV. International Scientific Conference, Ohrid-Macedonia, 13, 14, 15 June. (Haziran 2008)
 • Sidekli S., Coşkun, İ. (2008). İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sesli Okuma Hataları ile Konuşma Hataları Arasındaki Benzerlikler ve Anlamaya Etkisi, Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Onsekiz Mart Üniversitesi-Çanakkale, 14-15-16 Mayıs. (Mayıs 2008)
 • Yapalak, S., Coşkun, İ., Sidekli, S. (2008). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Bilgilerinin Sınanması. International Conference on Educational Sciences (ICES ’08), Yakın Doğu Üniversitesi, Gazi Magosa- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Mayıs 2008)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Duran-Baytar, S. , Coşkun, İ. & Çevik ,N. (2021). Uzaktan Eğitimin İlkokul Öğrencilerinin Okuma Becerilerine Yansımaları. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. (USOS-2021) (Sözlü Bildiri-Özeti Yayımlanan) (Kasım 2021)
 • Çevik, N. , Coşkun, İ. & Duran-Baytar, S. (2021). Uzaktan Eğitimin İlkokul Öğrencilerinin Yazma Becerilerine Yansımaları. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. (USOS-2021) (Özet Bildiri). (Kasım 2021)
 • Coşkun, İ., Duran-Baytar S. ve Gültekin, M. (2019). İlkokullarda Yetiştirme Programına (İYEP) İlişkin Öğretmen Görüşleri. 18th International Primary Teacher Education Symposium/16-20 October 2019/Antalya-Turkey. (Ekim 2019)
 • Duran-Baytar S., Gültekin, M. ve Coşkun, İ. (2019). İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi ‘Küresel Bağlantılar’ Temasının Drama Tekniği İle Öğretiminin Öğrencilerin Başarısına Etkisi. 18th International Primary Teacher Education Symposium/16-20 October 2019/Antalya-Turkey. (Ekim 2019)
 • Kurtuluş, Y. ve Coşkun, İ. (2019). Özel Eğitim Sınıfında Görev Yapan Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Edirne İli Merkez İlçesi Örneği). 3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Muğla, 24-27 Nisan 2019. (Nisan 2019)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Coşkun,İ. ve Çevik, N. (2021). İLKOKULDA ALTERNATİF EĞİTİM UYGULAMALARI. Bölüm Adı: TAŞIMALI EĞİTİM UYGULAMASI. Eğiten Kitap Yayıncılık Org. Tic. Ltd. Şti., Editör: ŞAHİN, Ayfer (Prof. Dr.), Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı: 273, ISBN: 978-625-7527-11-8, Bölüm Sayfaları: 17-35. (Kasım 2021)
 • Coşkun, İ. (2020). Birlestirilmis Sınıflarda Hayat Bilgisi Ögretimi. (içinde: Kuramdan Uygulamaya HAYAT BILGISI ÖGRETIMI, Ed.: Vedat Aktepe & Mevlüt Gündüz). Pegem Akademi. (Ekim 2020)
 • Coşkun, İ. ve Duran-Baytar, S. (2020). Yazma Becerisi. (içinde: Kapsayıcı Dil Ögretimi, Ed.: Prof. Dr. Emre Ünal). Vizetek Yayıncılık. (Eylül 2020)
 • Coşkun, İ. ve Duran-Baytar, S. (2019). Okuduğunu Anlama ve Stratejiler, Yayın Yeri: Vizetek Yayıncılık, Editör: Doç. Dr. Hüseyin ANILAN, Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı: 176, ISBN: 978-605-7523-16-7, Bölüm Sayfaları: 121 -141 (Eylül 2019)
 • Coşkun, İ. ve Duran-Baytar, S. (2019). Birleştirilmiş Sınıflarda İlk Okuma ve Yazma Öğretimi, Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Editör: Prof. Dr. Emine KOLAÇ Dr. Öğr. Üye. Sibel DAL, Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı: 485, ISBN: 978-605-033-154-7, Bölüm Sayfaları: 369 -390 (Ağustos 2019)
 • Coşkun, İ. ve Duran-Baytar, S. (2018). İlkokulda Yazma Eğitimi. Kuramdan Uygulamaya Sınıf Öğretmenliği Seti-İlkokulda Türkçe Eğitimi. (İçinde, Editörler: Firdevs Güneş, Sabri Sidekli). Ankara: Eğiten Kitap. ss. 235-252. ISBN: 978-605-2234-90-7 (Aralık 2018)
 • Coşkun, İ. ve Duran-Baytar, S. (2018). İlk Okuma Yazma Öğretim Sürecinde Yazma Eğitimi ve Öğretimi. Kuramdan Uygulamaya Sınıf Öğretmenliği Seti-İlkokuma Yazma Öğretimi. (İçinde, Editörler: Firdevs Güneş, Sabri Sidekli). Ankara: Eğiten Kitap. ss. 313-339. ISBN: 978-605-2234-82-2 (Aralık 2018)
 • Coşkun, İ. ve Yılmaz, M. (2018). Yazma Eğitimi. Yeni Gelişmeler Işığında Türkçe Öğretimi. (Güncellenmiş 2. Baskı). (içinde, Editör: Muamber Yılmaz. s: 113-131). Ankara: Pegem Akademi. (Mart 2018)
 • Deveci, M. ve Coşkun, İ. (2017). Hafif ve Orta Düzey Zihinsel engelli Bireylere Okuma Yazma Öğretimine Yönelik Öğretmen Görüşleri. Balkan Eğitim Araştırmaları. (içinde, Editör: Hikmet Asutay, pp. 518-528). ISBN: 978-975-374-213-9, Trakya Üniversitesi Yayınları. (Aralık 2017)
 • Çal, P. ve Coşkun, İ. (2016). İlkokul Öğrencilerine Okuma Alışkanlığı Kazandırılmasında Aile ve Öğretmenin Rolü. Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü. (içinde, Editörler: Prof. Dr. Hikmet Asutay vd). Trakya Üniversitesi Yayınları, No:171, Edirne (Ekim 2016)
 • Erdoğan, E. ve Coşkun, İ. (2016). Üç Boyutlu Okul Öncesi Çocuk Kitaplarına Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü. (içinde, Editörler: Prof. Dr. Hikmet Asutay vd). Trakya Üniversitesi Yayınları, No:171, Edirne (Ekim 2016)
 • Coşkun, İ. (2016). Yazmayı Etkileyen Etmenler ve Yazmaya Hazırlık Çalışmaları. İlkokuma Yazma Öğretimi. (İçinde, Editörler: Fatma Susar Kırmızı, Emre Ünal). Ankara: Anı Yayıncılık. (Ağustos 2016)
 • Coşkun, İ. (2015). İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Gelişim Özellikleri ve Bu Özelliklerin İlkokuma-Yazma Öğretimi İle İlişkisi. İlkokuma Yazma Öğretimi içinde (Ed.: Ömer Yılar). Ankara: Pegem Akademi. (Eylül 2015)
 • Sidekli, S. ve Coşkun, İ. (2014). Yapılandırmacılık ve Okuma Yazma. Türkçe İlkokuma Yazma Öğretimini içinde, (Ed.: Metin Elkatmış). Ankara: Maya Akademi Yayıncılık. (Eylül 2014)
 • Coşkun, İ. (2014). Ses Temelli Cümle Yöntemi. Türkçe İlkokuma Yazma Öğretimini içinde, (Ed.: Metin Elkatmış). Ankara: Maya Akademi Yayıncılık. (Eylül 2014)
 • Coşkun, İ (2014). Dil Öğretimi. Muamber Yılmaz (Ed.). Yeni Gelişmeler Işığında Türkçe Öğretimi (içinde, s: 1-15). Ankara: Pegem Akademi. (Ocak 2014)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Assel Kudaibergenova A., Coşkun İ., Vardar S., A. (2018). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Şok Fizyopatolojisi İle İlgili Bir Seçmeli Derste Uygulanan Aktif Öğrenim Yöntemlerine İlişkin Görüşleri. Tıp Eğitimi Dünyası, 53, 80-97. (Ekim 2018)
 • Coşkun, İ., Dündar, Ş. ve Parlak, C. (2014). Türkiye’de Özel Eğitim Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (2008-2013). Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 2: 375-396. (Aralık 2014)
 • Gür, T., Coşkun, İ. (2013). Söylem Çözümlemesi Bağlamında Öğretmen Adaylarının Öğretmenin Toplumdaki Rollerine İlişkin Metafor Algıları. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi. Sayı:2, Yıl: 2013, Sayfa: 91-106. (Mart 2013)
 • Eker, C., Coşkun, İ., (2012). Ders Günlüğü Yazmanın İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Akademik Başarılarına Etkisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Güz 2012 Sayı 29. (Ekim 2012)
 • Taşkaya, S. M., Coşkun, İ. (2009). Âşık Feymânî'nin Şiirlerinde Eğitim ve Eğitim Unsurları. Selçuk Üniversitesi, Türkiyât Araştırmaları Dergisi (ISSN 1300-5766). Bahar-2009, Sayı: 25, Sayfa: 259-278. (Mart 2009)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Kulalı, Ö. ve Coşkun, İ. (2015). Öğretmen Adaylarının KPSS'ye Yönelik Tutumları (MSKU Örneği). 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 21-23 Mayıs 2015. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bartın/Türkiye. (Mayıs 2015)
 • Doğanay, M., Kara, H. ve Coşkun, İ. (2015). Sınıf Öğretmeni: Mesleğimi Seviyor Muyum? Neden Seçtim? 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 21-23 Mayıs 2015. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bartın/Türkiye. (Mayıs 2015)
 • Sidekli, S., Aydın, Y. ve Coşkun, İ. (2015). Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim: İyi Örnekler. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 21-23 Mayıs 2015. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bartın/Türkiye. (Mayıs 2015)
 • Sidekli, S., Coşkun, İ. (2012). Hikâye haritası yöntemiyle hikâye yazma becerisinin geliştirilmesi. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Rize 24, 25, 26 Mayıs (Özeti basılan). (Mayıs 2012)
 • Coşkun, İ., Sidekli, S. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazılarının Metinsellik Ölçütleri Bakımından İncelenmesi (Nitel Bir Çalışma) (özeti basılan) (Mayıs 2012)
 • Coşkun, İ., Taşkaya, S. M., Bal, T. (2011). Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersinde Ölçme Değerlendirme Yöntemi Olarak Dikte Çalışmasından Yararlanma Durumları. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. (5,6,7 Mayıs). (Mayıs 2011)
 • Coşkun, İ., Aladağ, S. (2009). Fiziksel veya Zihinsel Engeli Olmadığı Halde Okuma Yetersizliği Görülen Bir Öğrencinin Okuma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma, VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Osman Gazi Üniversitesi-Eskişehir, 21, 22, 23 Mayıs. (Mayıs 2009)
 • Yel, S., Coşkun, İ., Aladağ, S. (2009). İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Osman Gazi Üniversitesi-Eskişehir, 21, 22, 23 Mayıs. (Mayıs 2009)
 • Sidekli S., Coşkun İ., Gökbulut Y. (2008). İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sesli Okuma Hatalarının Nedenleri ve Anlamaya Etkisi, VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Onsekiz Mart Üniversitesi-Çanakkale, 2-3-4 Mayıs. (Mayıs 2008)
 • Sidekli S., Coşkun İ., Gökbulut Y. (2008). İlköğretim Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerileri, VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Onsekiz Mart Üniversitesi-Çanakkale, 2-3-4 Mayıs. (Mayıs 2008)
 • Bulut, P., Coşkun, İ. (2008). Eğitim Fakültelerinde Kullanılan Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Kitaplarının Basılı Materyallerde Bulunması Gereken Tasarım İlkelerine Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi: Nitel Bir Çalışma. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Onsekiz Mart Üniversitesi-Çanakkale, 2-3-4 Mayıs. (Mayıs 2008)
 • Kaya, N., Coşkun, İ., Duran, S. (2007). Öğretmen Adaylarının İlk Okuma Yazma Öğretimi Dersi ve İlköğretim Birinci Sınıftaki Ses Temelli Cümle Yöntemine Dayalı İlk Okuma Yazma Etkinlikleri Hakkındaki Beklentileri ve Algılayış Düzeyleri. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi-Eskişehir, 27-28-29 Nisan. (Poster Bildiri) (Nisan 2007)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Coşkun, İ. (2020). Türkiye ve Dünya’da Alternatif Egitim. Paradigma Akademi Basın Yayın Dagıtım. (Eylül 2020)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Rada, Arzu. (2022). Engelli çocuğu olan ailelerin karar verme stratejileri ile duygusal zekâları arasındaki ilişki (The relationship between the decision-making strategies and the emotional intelligence of families with disabled children).Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Engelli Çalışmaları Bilim Dalı, Edirne. (Ocak 2022)
 • Ünal, Berkay Ömer (2020). Türkiye'de Albinizmli Bireylerin Eğitim ve Sosyal Hayata Katılımda Karşılaştıkları Sorunlar ve Baş Etme Yöntemleri. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Engelli Çalışmaları Bilim Dalı, Edirne. (Ağustos 2020)
 • Geç, Hatice Ece (2020). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlere Uygulanan Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim Programının Etkililiği. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Engelli Çalışmaları Bilim Dalı, Edirne. (Temmuz 2020)
 • Kurtuluş, Yasemin (2020). Öğretmen adaylarının özel eğitim ve kaynaştırmaya yönelik bilgi ve görüşleri. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Engelli Çalışmaları Bilim Dalı, Edirne. (Temmuz 2020)
 • İsmail, Aila (2020). Batı Trakya'daki özel gereksinimli azınlık ailelerinin ve normal gelişim gösteren kardeşlerinin yaşadıkları sorunlar. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Engelli Çalışmaları Bilim Dalı, Edirne. (Ocak 2020)
 • Hatip, Yelda (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi ile ilgili yeterliklerinin belirlenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Engelli Çalışmaları Bilim Dalı, Edirne. (Temmuz 2019)
 • Aykutlu-Adalı, Hülya (2019). Öğretmen adaylarının Türk işaret dili'ne ve dersine yönelik görüşleri. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Engelli Çalışmaları Bilim Dalı, Edirne. (Temmuz 2019)
 • Tatlıgil, Gül (2019). Zihinsel yetersizliği olan bireylerin ebeveynlerinin çocuklarının eğitimleri konusundaki görüşleri. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Engelli Çalışmaları Bilim Dalı, Edirne. (Temmuz 2019)
 • Gamiş, Begüm (2019). Özgül öğrenme güçlüğü olan ve normal gelişim gösteren 7-11 yaş çocukların metafor algılarının görsele dayalı incelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Engelli Çalışmaları Bilim Dalı, Edirne. (Haziran 2019)
 • Demir, Tuba. (2018). Temel Eğitim Türkçe Dersindeki Etkinliklerin Özel Eğitim Sınıfına Devam Eden Öğrencilerin Dil Becerilerinin Gelişimine Etkisi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Engelli Çalışmaları Bilim Dalı, Edirne-2018. (Aralık 2018)
 • Şahin, Nesrin. (2018).Temel Eğitim Okulları İçin Tavsiye Edilen 100 Temel Eserde Engellilik. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Engelli Çalışmaları Bilim Dalı, Edirne-2018. (Aralık 2018)
 • Kudaibergenova, Assel. (2018). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Ailelerinin Karşılaştıkları Sorunlar: Edirne Örneği. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnterdisipliner Engelli Çalışmaları Bilim Dalı, Edirne-2018. (Haziran 2018)
 • Karadağ, Ayhan. Zihin Engelli ve Normal Gelişim Gösteren Bireylerin Ebeveynlerinin Öfke Yönetimi ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Bakımından İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Engelli Çalışmaları Bilim Dalı, Edirne-2017. (Temmuz 2017)

Editörlük / Yayınlama

 • TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ. XV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (11-14 Mayıs 2016), USOS 2016 Özel Sayısı. Yıl: 2017, Cilt: 8, Sayı: 1. (Aralık 2017)
 • TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 18 Sayı:1 Haziran 2016 (Haziran 2016)
 • TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 17 Sayı: 2 Aralık 2015 (Aralık 2015)
 • TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 17 Sayı: 1 Haziran 2015 (Haziran 2015)
 • TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Dergis iCilt: 16 Sayı: 2 Aralık 2014 (Aralık 2014)
 • TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler DergisiCilt: 16 Sayı: 1 Haziran 2014 (Haziran 2014)

Yapılan Hakemlikler

 • Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (4 makaleye)
 • Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2 makaleye)
 • Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi (1 makaleye)
 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (4 makaleye)
 • World Applied Sciences Journal (2 makaleye)
 • Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (1 makaleye)
 • Educational Research and Review (2 makaleye)
 • Route Educational & Social Science (4 makaleye)
 • British Journal of Education, Society & Behavioural Science (1 makaleye)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (1 makaleye)
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (1 makaleye)
 • Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. (1 makaleye)
 • Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD). (1 Makaleye)
 • Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-2013 (3 makaleye)

Projeler

 • “Öğretmen, Öğrettikçe Öğrenir; ZİÇEV Öğretmenlerine Okuma-Yazma Öğreticiliği Eğitimi”. Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi. (28 Ekim 2017-10 Kasım 2017) Referans No: TR21/17/TD/0056, Uzman. (Proje Tamamlandı) (Kasım 2017)
 • "Tübitak İçin Araştırma Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi". TÜBİTAK-Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı. Edirne 26, 27, 28 Aralık 2014 (3 Gün). Katılımcı. (Proje Tamamlandı). (Aralık 2014)
 • “Alakır Çayı Vadisi ve Çevresi Doğa-Bilim Kampı-ll.” TÜBİTAK-Mersin Üniversitesi Rektörlüğü. Antalya, 01- 10 Haziran 2014 (10 gün). Uzman-Katılımcı. (Proje tamamlandı.) (Haziran 2014)
 • "Demokrasi Kuşağı" - Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi - T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Edirne İli İzleme Uzmanı. (Proje tamamlandı) (Ekim 2013)
 • “Learning of The Application of Project Based Learning Approach in EU Countries by Teachers Which Will Be Epmloyed in The Educational Institutions” Project Number: 2008-1-TR-LEO02-01690, Certificate Number: EU08139, Date: 01.02.2009-21.02.2009 (20 days), Location: Frankfurt am Main / Germany. (Tamamlandı) (Şubat 2009)

» Verdiği Dersler

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim (Lisans)

Dil Becerilerine Yönelik Nitel Veri Toplama ve Analiz Uygulamaları (İnterdisipliner Engelli Çalışmaları-Doktora)

Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri (Sınıf Öğretmenliği-Yüksek Lisans)

İlkokuma Yazma Öğretimi (Lisans)

Seminer (İnterdisipliner Engelli Çalışmaları-Yüksek Lisans)

Seminer (Sınıf Öğretmenliği-Yüksek Lisans)

Strateji Temelli Okuma Yazma Öğretimi (İnterdisipliner Engelli Çalışmaları-Yüksek Lisans)

Türkçe I: Yazılı Anlatım (Lisans)

Türkçe Öğretimi (Lisans)

Türkiye Eğitim Sistemi (Sınıf Öğretmenliği-Yüksek Lisans)