» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "Yine Rumeli", Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi, 3/6, Ekim 2020, s. 141-150. https://dergipark.org.tr/tr/pub/abad/issue/57625/797198 (Ekim 2020)
 • "Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp’in Üçlü Tasniflerinin Karşılaştırılması", Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi-Journal of Nationalism Studies, 2/2, Ekim 2020, s. 47-62. (Dr. Öğr. Üyesi Gamze YILDIZ ERDURAN ile birlikte) https://dergipark.org.tr/tr/pub/madergisi/issue/57239/709957 (Ekim 2020)
 • "Bizim İçin Târih" Tarihyazımı-Journal of Historiography, 1/1, s. 148-156. https://dergipark.org.tr/tarihyazimi/issue/43330/579923 (Haziran 2019)
 • "Vatan ve Irk", Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi-Journal of Nationalism Studies, 1/1, s. 34-41. https://dergipark.org.tr/madergisi/issue/44661/517108 (Nisan 2019)
 • "Târih Usûlüne Dâir", Turkish History Education Journal (TUHED), Spring 2017, 6/1, s. 187-207. https://dergipark.org.tr/tuhed/issue/27939/304284 (Mayıs 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • İKİNCİ MEŞRUTİYET’TEN CUMHURİYET’E AHMET AĞAOĞLU: “TÜRK ÂLEMİ” VE “ÜÇ MEDENİYET” ÜZERİNE BİR MUHTEVA ANALİZİ-Doğumunun 150. Yılında Türk Dünyasının Görkemli İçtimaȋ Siyâsȋ Hadimi Ahmet Ağaoğlu Sempozyumu, 19-20 Eylül 2019 Bakü-Azerbaycan/21-22 Ekim 2019 İstanbul BİLDİRİLER (Aralık 2020)
 • Edirne’nin Eğitim Işığı: “Şûle-i Maârif Mecmuası”, VI. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (ISHE 2019), 10-12 Ekim 2019, Bolu (Ekim 2019)
 • Mazide Kalan Bir Teşebbüs: Nafi Atuf Kansu’nun İlk Mektepler İçin Hazırladığı Coğrafya Eğitimi Rehberi, 1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi, 20-22 Haziran 2019, İstanbul (Haziran 2019)
 • Sivas'ı Sıdkınan Seven Adam: Kadir Üredi, "Sivas Kongresi'nin 100. Yılında Her Yönüyle Sivas Uluslararası Sempozyumu", C. 4, Sivas 2019, s. 307-315. (Nisan 2019)
 • Edirne’de Eğitime Yönelik Neşredilmiş Bir Mecmua: Saʽy ü Tetebbu, Uluslararası Türk Dünyası Basın Sempozyumu, 14-17 Mart 2019, Amasya (Mart 2019)
 • Edirne'nin Lojistik Potansiyel Açısından Durum (SWOT) Analizi, Adnan Menderes Üniversitesi IV. İnternational Caucasus-Central Asia Foreign Trade And Logistics Congress, (7-8 Eylül 2018), AYDIN. (Elif Betül YALÇI ve Tülay SAYIN ile) (Eylül 2018)
  2
  ATIF
 • Alparslan Türkeş'te Tarih Tasavvuru, İstanbul Üniversitesi V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, (10-12 Mayıs 2018), İstanbul. (Mayıs 2018)
 • 19. Yüzyıl Edirne'sinde Ekonomik ve Meslekî Kuruluşlar, 2. International Economic Research And Financial Markets Congress, (12-14 Nisan 2018) Nevşehir. (Nisan 2018)
 • Edirne Mektuplarının Metin Madenciliği Analizi (The Text Mining Analysis of Edirne Letters), VIII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series-Plovdiv/Bulgaria, April 21-22, 2018 (Öğr. Gör. Dr. Gamze YILDIZ ERDURAN ile birlikte) (Nisan 2018)
 • Kara Yoluyla Uluslararası Eşya Taşıyan Türk Araçlarına Avrupa Birliği'ne Üye Ülkelerin Tarife Dışı Kısıtlaması: Geçiş Belgeleri, III. İnternational Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress (19-21 October 2017), Kastamonu (Ekim 2017)
 • 19. Yüzyılda Osmanlı Taşrasında Bütçeler: Edirne Sancağı Örneği (1869-1902), International Economics Research and Financial Markets Congress, Edirne (Mayıs 2017)
 • Seyahatnamelerde Filibe, IV. İbaness Congress Series-Russe/Bulgaristan (Nisan 2017)
 • 1874 Yılında Rumeli Demiryolları Yolcu, Eşya ve Sigorta Ücret Tarifesi, III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne (Mart 2017)
 • I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti'nin Dış Ticareti (İstatistik Mecmualarına Göre),2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına-Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya (Aralık 2016)
 • Kypsela'dan İpsala'ya: İlçenin Tarihsel Gelişimi, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference, October 28-30,2016 Prilep/Makedonya (Ekim 2016)
  1
  ATIF
 • Sâlnâmelere Göre Edirne Sancağında Eğitim-Öğretim (1870-1903),IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Eylül 2016)
 • “Balkan Savaşları Öncesi Batı Trakya’nın İdârî ve Demografik Durumu”, Uluslararası Dünden Bugüne Batı Trakya Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, Ekim 2014. (Yrd. Doç. Dr. Bülent Yıldırım ile birlikte) (Ocak 2016)
  5
  ATIF

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • İkinci Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Ahmet Ağaoğlu: “Türk Âlemi” ve “Üç Medeniyet” Üzerine Bir Muhteva Analizi, Doğumunun 150. Yılında Türk Dünyasının Görkemli İçtimaȋ Siyâsȋ Hadimi Ahmet Ağaoğlu Sempozyumu, 19-20 Eylül 2019 Bakü-Azerbaycan/21-22 Ekim 2019 İstanbul (Ekim 2019)
 • 19. Yüzyıl Sonlarında Edirne Sancağı'nda Ticaret ve Sanayi (Trade and Industry in the Sanjak of Edirne in the Late 19th Century), V. İnternational Symposium on Balkan History Studies (27-30 September 2017), Bled/Slovenia (Eylül 2017)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Osmanlı Dönemi Balkan Ekonomisi (The Economy of the Balkans in the Ottoman Empire Era), 19. Yüzyıl Sonlarında Edirne Sancağı'nda Ticaret ve Sanayi (Trade and Industry in the Sanjak of Edirne in the Late 19th Century), Şubat 2018, s. 309-354. (Şubat 2018)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • EDİRNE TÜRK OCAĞININ TASFİYE SERENCAMI (1931-1939), TÜRKYURDU, S. 406, s. 39-50. (Haziran 2021)
 • “Tarihî Bir Belge: 24 Teşrîn-i Sânî 1338 (24 Kasım 1922) Tarihli Edirne Türk Ocağı Nizamnâmesi”, TÜRKYURDU, S. 318, s. 68-70. (Şubat 2014)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • "19. Yüzyıl Sonlarında Edirne Gümrük İdaresi", İstanbul Üniversitesi Tarih Araştırma Merkezi, Tarih Boyunca Gümrükler Semineri (Mayıs 2016)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Yanbolulu Mustafa Şevki, Balkan Orduları "1908", Çev: Haluk Kayıcı, Ceren Yayıncılık, Edirne 2021. (Ocak 2021)
 • Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Osmanlı Devleti'nde Görev Yapan İpsalalı Memurlar, Her Yönüyle İpsala, C. 1, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne 2020, s. 167-180. (Nisan 2020)
 • Ali Suavi, "Türk Milliyetçiliği-Portreler", A Kitap, Ankara 2019, s. 1-9. (Kasım 2019)
 • Nafi Atuf Kansu, Eğitim Atılımına Doğru "Sa'y ü Tetebbu Mecmuası Yazıları (Edirne/1911-1912), Telgrafhane Yayınları, Ankara, Kasım 2019. (Kasım 2019)
 • 19. Yüzyıl Sonlarında Edirne Gümrük İdâresi, (Tarih Boyunca Gümrükler-Editör: Mustafa Tanrıverdi), Hiperyayın, İstanbul 2019, s. 93-122. (Nisan 2019)
 • Mülazım Ş. B., Balkan Savaşı'nda Edirne Muhâsarası (1912 Teşrînisânî-1913 Mart), Çev: Haluk Kayıcı, Ceren Yayıncılık, Edirne 2019. (Mart 2019)
  1
  ATIF
 • Mehmed Nafi, Türk'ün Romanı, Çev: Haluk Kayıcı, Ceren Yayıncılık, Edirne 2018. (Kasım 2018)
 • Arşiv Belgeleri ve Sâlnâmelere Göre İPSALA, Ceren Yayıncılık, Edirne 2017 (Eylül 2017)
  11
  ATIF
 • Edirne Vilâyeti Sâlnâmelerine Göre Filibe Sancağı (1870-1877), Trakya Üniversitesi Yayınlarından, Edirne 2016. (Mayıs 2016)
  3
  ATIF
 • Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Modern Türk Düşüncesinde Milliyetçilik, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul 2014. (Yrd.Doç.Dr. Mehmet Kaan Çalen ile birlikte) (Haziran 2014)
  11
  ATIF
 • Kenan-Nazmi, Edirne’de Altı Ay “Musavver Edirne Tarih-i Mahsûriyyeti”, Çev: Haluk Kayıcı Ceren Yayıncılık, Edirne 2014.
  5
  ATIF
 • Sâlnâmelere Göre İdarî, Sosyal ve Ekonomik Yapısıyla EDİRNE SANCAĞI, Edirne Valiliği Kültür Yayınları, Edirne 2013. (Kasım 2013)
  29
  ATIF

Editörlük / Yayınlama

 • Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi-Journal of Nationalism Studies (Nisan 2021)
 • Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi-Journal of Nationalism Studies (Ekim 2020)
 • Her Yönüyle İpsala, Sosyal Bilimler-C. 1 (Nisan 2020)
 • Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi-Journal of Nationalism Studies (Nisan 2020)
 • Doğu Trakya'da Yunan Zulümleri, Ceren Yayıncılık, Edirne 2020 (Ocak 2020)
 • Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi-Journal of Nationalism Studies (Ekim 2019)
 • Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi-Journal of Nationalism Studies (Nisan 2019)

Diğer

 • 19. Yüzyıl Edirne'sinde Geleneksel Üretim, EDİRNE dergisi, S. 53, Kış 2017, s. 44-45. (Şubat 2017)
 • Saatli Yangın Kulesi ve Hastahane, EDİRNE Dergisi, S. 51-52, s. 43-44. (Eylül 2016)
 • "Edirne'de Şiddetli Kış (1896)",EDİRNE Dergisi, S. 50, (Mart 2016)
 • "Çok Felaketler Gören Gazi Edirne", EDİRNE Dergisi, S.48, s. 38-39. (Ekim 2015)
 • “Ahmet Süheyl Ünver’in 1926 Yılında Rifat Osman’ın Davetlisi Olarak Edirne’yi Ziyareti”, EDİRNE Dergisi, S. 47, s. 40-41.
 • “1924 Tarihli Edirne Ticaret Borsası Talimatnamesi”, ETB Dergisi, S. 19, s. 11-12.
 • “1886 Senesinde Edirne Şehri”, EDİRNE Dergisi, S. 46, s. 39-41.
 • “25 Kasım”, EDİRNE Dergisi, S. 45, s. 40.
 • “Edirne Prensesi”, EDİRNE Dergisi, S. 44, s. 40-42.
 • “Edirne’de Ecnebi Misafirlerin Kabulleri Hakkında”, EDİRNE Dergisi, S. 43, s. 34-39.
 • “Servet-i Fünûn’da Edirne Mektubu: Edirne’de Kış Eğlenceleri”, EDİRNE Dergisi, S. 42, s. 40-42.
 • “Edirne Bizimdir”, EDİRNE Dergisi, S. 40, s. 42-43.
 • “Edirne’den”, EDİRNE Dergisi, S. 39, s. 44-46.
 • “Sâlnâmelere Göre Edirne’de Ticârî İşletmeler ve Üretim”, ETSO Dergisi, S. 48, s. 53-54.

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ)

İpsala MYO Kültürel ve Meslekî Sohbetler
Proje Türü : Kültürel     Görev : Araştırmacı     Kurum : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İPSALA MYO