» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "Târih Usûlüne Dâir", Turkish History Education Journal (TUHED), Spring 2017, 6/1, s. 187-207. (Mayıs 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Kara Yoluyla Uluslararası Eşya Taşıyan Türk Araçlarına Avrupa Birliği'ne Üye Ülkelerin Tarife Dışı Kısıtlaması: Geçiş Belgeleri (NON-TARIFF BARRIER OF MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION TO TURKISH VEHICLES CARRYING INTERNATIONAL GOODS BY HIGHWAY: TRANSITION DOCUMENTS), III. İnternational Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress (19-21 October 2017), Kastamonu (Ekim 2017)
 • 19. Yüzyılda Osmanlı Taşrasında Bütçeler: Edirne Sancağı Örneği (1869-1902), International Economics Research and Financial Markets Congress, Edirne (Mayıs 2017)
 • Seyahatnamelerde Filibe, IV. İbaness Congress Series-Russe/Bulgaristan (Nisan 2017)
 • 1874 Yılında Rumeli Demiryolları Yolcu, Eşya ve Sigorta Ücret Tarifesi, III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne (Mart 2017)
 • I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti'nin Dış Ticareti (İstatistik Mecmualarına Göre),2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına-Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya (Aralık 2016)
 • Kypsela'dan İpsala'ya: İlçenin Tarihsel Gelişimi, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference, October 28-30,2016 Prilep/Makedonya (Ekim 2016)
 • Sâlnâmelere Göre Edirne Sancağında Eğitim-Öğretim (1870-1903),IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Eylül 2016)
 • “Balkan Savaşları Öncesi Batı Trakya’nın İdârî ve Demografik Durumu”, Uluslararası Dünden Bugüne Batı Trakya Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, Ekim 2014. (Yrd. Doç. Dr. Bülent Yıldırım ile birlikte) (Ocak 2016)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • 19. Yüzyıl Sonlarında Edirne Sancağı'nda Ticaret ve Sanayi (Trade and Industry in the Sanjak of Edirne in the Late 19th Century), V. İnternational Symposium on Balkan History Studies (27-30 September 2017), Bled/Slovenia (Eylül 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “Tarihî Bir Belge: 24 Teşrîn-i Sânî 1338 (24 Kasım 1922) Tarihli Edirne Türk Ocağı Nizamnâmesi”, TÜRKYURDU, S. 318, s. 68-70. (Şubat 2014)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • "19. Yüzyıl Sonlarında Edirne Gümrük İdaresi", İstanbul Üniversitesi Tarih Araştırma Merkezi, Tarih Boyunca Gümrükler Semineri (Mayıs 2016)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Edirne Vilâyeti Sâlnâmelerine Göre Filibe Sancağı (1870-1877), Trakya Üniversitesi Yayınlarından, Edirne 2016. (Mayıs 2016)
 • Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Modern Türk Düşüncesinde Milliyetçilik, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul 2014. (Yrd.Doç.Dr. Mehmet Kaan Çalen ile birlikte) (Haziran 2014)
 • Edirne’de Altı Ay “Musavver Edirne Tarih-i Mahsûriyyeti”, Ceren Yayıncılık, Edirne 2014.
 • Sâlnâmelere Göre İdârî, Sosyal ve Ekonomik Yapısıyla Edirne Sancağı, Edirne Valiliği Kültür Yayınları, Edirne 2013.

Diğer

 • 19. Yüzyıl Edirne'sinde Geleneksel Üretim, EDİRNE dergisi, S. 53, Kış 2017, s. 44-45. (Şubat 2017)
 • Saatli Yangın Kulesi ve Hastahane, EDİRNE Dergisi, S. 51-52, s. 43-44. (Eylül 2016)
 • "Edirne'de Şiddetli Kış (1896)",EDİRNE Dergisi, S. 50, (Mart 2016)
 • "Çok Felaketler Gören Gazi Edirne", EDİRNE Dergisi, S.48, s. 38-39. (Ekim 2015)
 • “Ahmet Süheyl Ünver’in 1926 Yılında Rifat Osman’ın Davetlisi Olarak Edirne’yi Ziyareti”, EDİRNE Dergisi, S. 47, s. 40-41.
 • “1924 Tarihli Edirne Ticaret Borsası Talimatnamesi”, ETB Dergisi, S. 19, s. 11-12.
 • “1886 Senesinde Edirne Şehri”, EDİRNE Dergisi, S. 46, s. 39-41.
 • “25 Kasım”, EDİRNE Dergisi, S. 45, s. 40.
 • “Edirne Prensesi”, EDİRNE Dergisi, S. 44, s. 40-42.
 • “Edirne’de Ecnebi Misafirlerin Kabulleri Hakkında”, EDİRNE Dergisi, S. 43, s. 34-39.
 • “Servet-i Fünûn’da Edirne Mektubu: Edirne’de Kış Eğlenceleri”, EDİRNE Dergisi, S. 42, s. 40-42.
 • “Edirne Bizimdir”, EDİRNE Dergisi, S. 40, s. 42-43.
 • “Edirne’den”, EDİRNE Dergisi, S. 39, s. 44-46.
 • “Sâlnâmelere Göre Edirne’de Ticârî İşletmeler ve Üretim”, ETSO Dergisi, S. 48, s. 53-54.

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ)

İpsala MYO Kültürel ve Meslekî Sohbetler
Proje Türü : Kültürel     Görev : Araştırmacı     Kurum : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İPSALA MYO