» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • YAŞ, Hakan, (2018). Türkiye’de Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Stratejik Çevresel Değerlendirme Uygulamasının Genel Bir Değerlendirmesi, Kent Akademisi, 11 (33), Sayı: 1, Bahar, ss.29-43 (Mart 2018)
 • Yaş, H. ve Zeyrekli Yaş, S. (2017). "Yerel Siyasete Katılımın Belirleyicileri: Edirne Kent Merkezinde Bir Model Denemesi", Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Ocak 2017, Cilt: 8, Sayı: 1, ss.75-89 (Ocak 2017)
 • Yaş, H., Zeyrekli Yaş, S. ve Usta, Y., "Edirne Kent Merkezi'nde Seçmenlerin Yerel Siyasete Katılımı", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 2, 235-255 (Aralık 2016)
 • Yaş, H. and Güler, T., "Considering the Phenomena of Countryside – City Distinction in the Case of Havsa", IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, Issue: 17, Vol: 6, pp.24-47 (Mart 2015)
 • Yaş, H., Usta, Y. and ZEYREKLİ YAŞ, S., (2015) Comparing 2011 General Election and 2014 Presidency Election in Turkey With Regard to Political Marketing, Mediterranean Journal of Social Sciences, Volume 6, Issue 2S5, 2015, Pages 139-148, Doi:10.5901/mjss.2015.v6n2s5p139

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Yaş, H. (2018). Kırdan Kente Göçün Nedenlerinin Havsa Özelinde Belirlenmesi, IBANESS VII, Tekirdağ (Mart 2018)
 • Yaş, H. and Atılgan, E. (2017). Decentralization or Deconcentration in Health Sector? What Did Turkey Need to Do and What Happened?, 3rd International Conference on Applied Economics and Finance (ICOAEF 2017), 6-7 December (Aralık 2017)
 • Yaş, H. "Merkezin Çekim Alanındaki Yerel Yönetimler" Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, 14-15 Mayıs 2017, İstanbul (Mayıs 2017)
 • Yaş, H. "Belediyelerin Finansmanında Uygulanmayan Seçenek: Belediye Tahvilleri" 1st International Economics Research and Financial Markets Congress, 12-13 Mayıs 2017, Edirne, ss.631-648 (Mayıs 2017)
 • Yaş, H. ve ZEYREKLİ YAŞ, S. "Yerel Yönetim Görev ve Yetki Bilinci Üzerinde Edirne Seçmeninin Genel Özelliklerinin Etkisinin Tahmin Edilmesi" İkinci Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, 24-25 Mart 2017, Kocaeli (Mart 2017)
 • Zeyrekli Yaş, S. and Yaş, H., Determinants of Reporting Literacy: An Econometric Approach to Local Government Accountability in Edirne, Turkey, 7th International Conference on Governance Fraud Ethics and Social Responsibility, Bahçeşehir University, İstanbul (Aralık 2016)
 • Yaş, H. and Atilgan, E., The Determinants of Borrowing Behaviors of Turkish Municipalities, 2nd International Conference on Applied Economics and Finance ICOAEF 2016, Girne American University, Girne, North Cyprus (Aralık 2016)
 • Yaş, H. and Atilgan, E., Do Intergovernmental Financial Transfers Have An Effect Upon Municipal Borrowing? Subsequent Effect of Flypaper Theory in Municipalities in Turkey, Proceedings of The IIER International Conference on Social Science and Economics (ICSSE), 4 August 2016, Athens, pp. 1-5 (Ağustos 2016)
 • Yaş, H., Usta, Y. and ZEYREKLİ YAŞ, S., Comparing 2011 General Election and 2014 Presidency Election in Turkey With Regard to Political Marketing, 5th International Conference on Social Sciences Proceedings Book, Volume II, 10-11 April 2015, Pristina, pp. 463-475 (Nisan 2015)
 • Hakan Yaş, “Intergovernmental Transfers”, II. Management and Education Conference: Science, Economics and Technologies in the Global World, Vol.1 içinde (s.72-74), Bourgas/ Bulgaria, 14-16 September 2007 (Eylül 2007)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yaş, H. ve Güler, T. "Kır – Kent Ayrımı Görünümlerinin Havsa Örneğinde İncelenmesi", Öneri Dergisi, Cilt: 12, Sayı 46, s.1-20 (Temmuz 2016)
 • Yaş, H. ve Akduğan, U. (2015). “Türkiye’de Belediyelere Yapılan Mali Transferlerin Flypaper Effect Çerçevesinde İncelenmesi”, Maliye Dergisi, 168, Ocak – Haziran, s.49-68 (Temmuz 2015)
 • Yaş, H., "Yoksulluk ve Beklentilerin Gelir Düzeyi Bağlamında İrdelenmesi: Havsa İlçesi Örneği", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, s.55-74 (Ocak 2015)
 • Hakan Yaş, "Bir Yerel Yönetim Bankası Olarak İlbank’ın Finansal Yapısının İncelenmesi", Trakya Üniversitesi İİBF e-dergi, Cilt: 3 Sayı: 1, Ocak-Haziran 2014, s. 33-56 (Temmuz 2014)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Yaş, H. ve Usta, Y. Sermayenin Kent Mekânındaki Yeni Aracı Olarak Büyükşehir Yönetimleri, 05-07 Mayıs, KAYSEM10 Bildiri Kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, ss.618-642 (Mayıs 2016)
 • Yaş, H. "Türkiye’deki Son Yasal Düzenlemelerin Etkisiyle Kent ve Kentleşme Kavramlarının Yeniden Sorgulanması", 15-17 Ekim, KAYFOR13 Bildiri Kitabı, Selçuk Üniversitesi, Konya, s. 1992-2012 (Ekim 2015)
 • Hakan Yaş ve A.Baran Dural, “Bir Estetik Obje Çözümlemesi: Suyun Öte Yanındaki Güzel Karaağaç”, II. Kent ve Sağlık Sempozyumu-Sağlıklı Kent Planlama içinde (s.134-135), 07-08 Haziran 2007 (Haziran 2007)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Yaş, H. (2017), "Merkezin Çekim Alanındaki Yerel Yönetimler", Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar, (ed. Güler, M. ve Turan, M.), Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, Cilt 1, ss.186-205 (Aralık 2017)
 • Frank, Robert H. ve Bernanke, Ben S., "Ekonominin Temelleri", (çev.) (ed. İ. Sadi Uzunoğlu, Gökhan Sönmezler, Bahadır Er) Literatür Yayınları (Ekim 2017)
 • Hakan Yaş ve Recep Bozlağan, “İller Bankası ve Yeniden Yapılandırılması”, Recep Bozlağan ve Yüksel Demirkaya (ed.) Türkiye’de Yerel Yönetimler, içinde (s.287-315), İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım, 2008
 • Recep Bozlağan ve Hakan Yaş, “Belediyelerde Hizmetiçi Eğitim”, Bilal Eryılmaz, Musa Eken ve Mustafa Lütfi Şen (ed.) Kamu Yönetimi Yazıları, içinde (s.123-144), İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım, 2007

Yapılan Hakemlikler

 • TESAM Akademi Dergisi, Yerel Yönetimler Özel Sayısı (Nisan 2018)
 • Business Management Studies: An International Journal (BMIJ), Vol: 4, Issue:2, 2016 (Mayıs 2016)

Projeler

 • “Uygulamalı Horizon 2020 Proje Yazma Eğitimi” Trakya Kalkınma Ajansı TR21/16/TD/00 , Proje Araştırmacısı. (Proje Yürütücüsü: Uzm. Serdar ÖZER, Proje Araştırmacıları: Uzm. Burcu ÖZER, Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN, Öğr. Gör. Sedef ZEYREKLİ YAŞ) (Ekim 2016)
 • “İleri İstatistiksel Analiz ve Uygulamalı Sayısal Yöntemler Eğitimi” Trakya Kalkınma Ajansı TR21/16/TD/0032, Proje Araştırmacısı. (Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Emre Atılgan, Proje Araştırmacıları: Yrd. Doç. Dr. Aysu KURTULDU, Öğr. Gör. Sedef ZEYREKLİ YAŞ) (Ekim 2016)
 • "Edirne Kent Merkezinde Seçmenlerin Yerel Siyasete Katılım Düzeyinin Ölçülmesi Projesi", TÜBAP 2016/46, Proje Yürütücüsü. (Proje Araştırmacıları: Öğr. Gör. Sedef ZEYREKLİ YAŞ, Öğr. Gör. Yasin USTA, Yrd. Doç. Dr. Selin ARABULAN) Tamamlandı. (Ağustos 2016)
 • Kariyerde Gelişim: Mentörlük Çerçevesinde "Eğitimcinin Eğitimi". Trakya Kalkınma Ajansı TR21/15/TD/0018, Proje Yürütücüsü. (Proje Araştırmacısı: Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ) (Eylül 2015)
 • “Bireysel Emeklilik Sistemi ve Danışmanlık Eğitimi Projesi” Trakya Kalkınma Ajansı TR21/14/TD/0046, Proje Araştırmacısı. (Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ, Proje Araştırmacıları: Yrd. Doç. Dr. Hakan YAŞ, Öğr. Gör. Yasin USTA, Öğr. Gör. Umut AKDUĞAN) (Kasım 2014)
 • "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları İçin Eğitim Verecek Öğretim Elemanlarının Eğitimi" Trakya Kalkınma Ajansı TR21/14/TD/0038, Proje Araştırmacısı. (Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ, Proje Araştırmacıları: Yrd. Doç. Dr. Hakan YAŞ, Öğr. Gör. Umut AKDUĞAN, Öğr. Gör. Yasin USTA) (Kasım 2014)
 • “ELIST – European Learning Innovation for Sustainable Training” Erasmus+ KA2, Proje Araştırmacısı. (Proje Yürütücüsü: Murat Yorulmaz, Proje Araştırmacıları: Ayhan Aytaç, Hakan Yaş, Yasin Usta, Umut Akduğan) (Ekim 2014)
 • "Edirne İli Havsa İlçesi Ekonomik Kent Envanterinin Oluşturulması Projesi" TÜBAP 2012/87, Proje Yürütücüsü. (Proje Araştırmacıları: Doç.Dr.Ayhan AYTAÇ, Öğr.Gör.Talat GÜLER, Öğr.Gör.Sedef ZEYREKLİ YAŞ, Yasin USTA) Tamamlandı. (Şubat 2013)

Sertifikalar

 • Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı (SPL Düzey 2 Lisansı) (Aralık 2004)

» Verdiği Dersler

Banka Muhasebesi

Kamu Yönetimi ve Hukuku

Kentsel Politikalar

Kentsel ve Bölgesel Gelişmeler

 •  

Kredi Talep Değerleme

Mali Tablolar Analizi

Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler Maliyesi

» Duyurular

26 Şubat 2018 » Kredi talep değerleme dersi notları güncellenmiştir!!!