» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yaş, H. (2019). Estimating The Effect Of Municipal Environmental Indicators On Life Satisfaction: Evidence From Turkey, Turkish Studies Economics, Finance and Politics, Vol. 14, Issue: 4, pp.1621-1635 (Aralık 2019)
 • YAŞ, Hakan, (2018). Türkiye’de Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Stratejik Çevresel Değerlendirme Uygulamasının Genel Bir Değerlendirmesi, Kent Akademisi, 11 (33), Sayı: 1, Bahar, ss.29-43 (Mart 2018)
 • Yaş, H. ve Zeyrekli Yaş, S. (2017). "Yerel Siyasete Katılımın Belirleyicileri: Edirne Kent Merkezinde Bir Model Denemesi", Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Ocak 2017, Cilt: 8, Sayı: 1, ss.75-89 (Ocak 2017)
 • Yaş, H., Zeyrekli Yaş, S. ve Usta, Y., "Edirne Kent Merkezi'nde Seçmenlerin Yerel Siyasete Katılımı", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 2, 235-255 (Aralık 2016)
 • Yaş, H., Usta, Y. and ZEYREKLİ YAŞ, S., (2015) Comparing 2011 General Election and 2014 Presidency Election in Turkey With Regard to Political Marketing, Mediterranean Journal of Social Sciences, Volume 6, Issue 2S5, 2015, Pages 139-148, Doi:10.5901/mjss.2015.v6n2s5p139

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Karalar, S. and Yaş, H. (2019). Bank Loans in Financing The Female Entrepreneurship: The Case of Turkish Deposit Banks, 15th International Conference Standardization, Protypes and Quality Proceeding Book, pp.479-484 (Ekim 2019)
 • Atılgan, E. & Yaş, H. (2018). Edirne ve Kırklareli’nde Doğal Riskler ve Çevresel Etkilerinin Hata Türü ve Etkileri Analiziyle Belirlenmesi, International Sustainable Tourism and Environmental Protection Conference 22-23 Nov.2018 Edirne, ss. 13-17 (Kasım 2018)
 • Yaş, H. (2018). An Assessment on The Environmental Expenditures and Services of Municipalities in Turkey, XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bucharest (Eylül 2018)
 • Yaş, H. (2018). Kırdan Kente Göçün Nedenlerinin Havsa Özelinde Belirlenmesi, IBANESS VII, Tekirdağ (Mart 2018)
 • Yaş, H. and Atılgan, E. (2017). Decentralization or Deconcentration in Health Sector? What Did Turkey Need to Do and What Happened?, 3rd International Conference on Applied Economics and Finance (ICOAEF 2017), 6-7 December (Aralık 2017)
 • Yaş, H. "Merkezin Çekim Alanındaki Yerel Yönetimler" Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, 14-15 Mayıs 2017, İstanbul (Mayıs 2017)
 • Yaş, H. "Belediyelerin Finansmanında Uygulanmayan Seçenek: Belediye Tahvilleri" 1st International Economics Research and Financial Markets Congress, 12-13 Mayıs 2017, Edirne, ss.631-648 (Mayıs 2017)
 • Yaş, H. ve ZEYREKLİ YAŞ, S. "Yerel Yönetim Görev ve Yetki Bilinci Üzerinde Edirne Seçmeninin Genel Özelliklerinin Etkisinin Tahmin Edilmesi" İkinci Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, 24-25 Mart 2017, Kocaeli (Mart 2017)
 • Zeyrekli Yaş, S. and Yaş, H., Determinants of Reporting Literacy: An Econometric Approach to Local Government Accountability in Edirne, Turkey, 7th International Conference on Governance Fraud Ethics and Social Responsibility, Bahçeşehir University, İstanbul (Aralık 2016)
 • Yaş, H. and Atilgan, E., The Determinants of Borrowing Behaviors of Turkish Municipalities, 2nd International Conference on Applied Economics and Finance ICOAEF 2016, Girne American University, Girne, North Cyprus (Aralık 2016)
 • Yaş, H. and Atilgan, E., Do Intergovernmental Financial Transfers Have An Effect Upon Municipal Borrowing? Subsequent Effect of Flypaper Theory in Municipalities in Turkey, Proceedings of The IIER International Conference on Social Science and Economics (ICSSE), 4 August 2016, Athens, pp. 1-5 (Ağustos 2016)
 • Yaş, H., Usta, Y. and ZEYREKLİ YAŞ, S., Comparing 2011 General Election and 2014 Presidency Election in Turkey With Regard to Political Marketing, 5th International Conference on Social Sciences Proceedings Book, Volume II, 10-11 April 2015, Pristina, pp. 463-475 (Nisan 2015)
 • Hakan Yaş, “Intergovernmental Transfers”, II. Management and Education Conference: Science, Economics and Technologies in the Global World, Vol.1 içinde (s.72-74), Bourgas/ Bulgaria, 14-16 September 2007 (Eylül 2007)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Yaş, H. (2019). Is It Possible to Practice The Circular City Approach in Turkey? in K. İ. Bakır (ed.), Strategic Perspectives on Sustainable Development and Migration Issues in Turkey and Abroad (pp. 152-184). Cambridge Scholars Publishing.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yaş, H. ve Akduğan, U. (2015). “Türkiye’de Belediyelere Yapılan Mali Transferlerin Flypaper Effect Çerçevesinde İncelenmesi”, Maliye Dergisi, 168, Ocak – Haziran, s.49-68 (Temmuz 2015)
  2
  ATIF
 • Yaş, H., "Yoksulluk ve Beklentilerin Gelir Düzeyi Bağlamında İrdelenmesi: Havsa İlçesi Örneği", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, s.55-74 (Ocak 2015)
 • Hakan Yaş, "Bir Yerel Yönetim Bankası Olarak İlbank’ın Finansal Yapısının İncelenmesi", Trakya Üniversitesi İİBF e-dergi, Cilt: 3 Sayı: 1, Ocak-Haziran 2014, s. 33-56 (Temmuz 2014)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Yaş, H. ve Usta, Y. Sermayenin Kent Mekânındaki Yeni Aracı Olarak Büyükşehir Yönetimleri, 05-07 Mayıs, KAYSEM10 Bildiri Kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, ss.618-642 (Mayıs 2016)
 • Yaş, H. "Türkiye’deki Son Yasal Düzenlemelerin Etkisiyle Kent ve Kentleşme Kavramlarının Yeniden Sorgulanması", 15-17 Ekim, KAYFOR13 Bildiri Kitabı, Selçuk Üniversitesi, Konya, s. 1992-2012 (Ekim 2015)
 • Hakan Yaş ve A.Baran Dural, “Bir Estetik Obje Çözümlemesi: Suyun Öte Yanındaki Güzel Karaağaç”, II. Kent ve Sağlık Sempozyumu-Sağlıklı Kent Planlama içinde (s.134-135), 07-08 Haziran 2007 (Haziran 2007)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Yaş, H., & Çetin, C. (2019). Edirne'nin Kentsel Genişlemesinin İmar Planları Üzerinden İncelenmesi. M. Güler, & S. Bilir Güler içinde, Kentleşme ve Yerelleşme Sürecinde Edirne Monografisi (s. 109-146). İstanbul: Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları. (Nisan 2019)
 • Yaş, H. (2019). Edirne'de Yerel Siyasetin Seçim Sonuçları Üzerinden Değerlendirilmesi. M. Güler, & S. Bilir Güler içinde, Kentleşme ve Yerelleşme Sürecinde Edirne Monografisi (s. 77-105). İstanbul: Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları. (Nisan 2019)
 • Yaş, H. (2018). İlbank'ın Yeniden Yapılandırılması, Nobel Bilimsel Eserler (Eylül 2018)
 • Yaş, H. ve Zeyrekli Yaş, S. (2018). Yerel Siyasete Katılıma Farklı Açılardan Bakış: Edirne Kent Merkezinde Bir Araştırma, Nobel Bilimsel Eserler (Eylül 2018)
 • Yaş, H. (2017), "Merkezin Çekim Alanındaki Yerel Yönetimler", Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar, (ed. Güler, M. ve Turan, M.), Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, Cilt 1, ss.186-205 (Aralık 2017)
 • Frank, Robert H. ve Bernanke, Ben S., "Ekonominin Temelleri", (çev.) (ed. İ. Sadi Uzunoğlu, Gökhan Sönmezler, Bahadır Er) Literatür Yayınları (Ekim 2017)
 • Hakan Yaş ve Recep Bozlağan, “İller Bankası ve Yeniden Yapılandırılması”, Recep Bozlağan ve Yüksel Demirkaya (ed.) Türkiye’de Yerel Yönetimler, içinde (s.287-315), İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım, 2008
 • Recep Bozlağan ve Hakan Yaş, “Belediyelerde Hizmetiçi Eğitim”, Bilal Eryılmaz, Musa Eken ve Mustafa Lütfi Şen (ed.) Kamu Yönetimi Yazıları, içinde (s.123-144), İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım, 2007

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Güngör, İ. (2020). Bulgaristan ve Türkiye Yerel Yönetim Sistemlerinin Karşılaştırılması, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü (Haziran 2020)
 • Pangal Çalışkan, Z. (2019). Türkiye’de Sağlık Sektöründe Kamu Özel Ortaklığı Modeli: Şehir Hastaneleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Ekim 2019)
 • Engin, S. (2019). Sağlık Hizmeti Sunumunda Hastaların Demografik Özelliklerine Göre Hizmet Kalite Boyutları: Edirne İl Sağlık Müdürlüğü’ne Bağlı Yataklı Tedavi Kurumlarında Yatan Hasta Memnuniyeti Üzerine Bir İnceleme, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Ekim 2019)
 • Göncü, N. H. (2018). Belediyelerin Uyguladıkları Revizyon İmar Planlarında Yer Değiştirme İşleminin İncelenmesi: Edirne Belediyesi Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Eylül 2018)

Yapılan Hakemlikler

 • Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) (Ocak 2020)
 • Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) (Kasım 2019)
 • Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Eylül 2019)
 • Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (Mart 2019)
 • Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) Cilt 4, Sayı 2 (Şubat 2019)
 • TESAM Akademi Dergisi, Yerel Yönetimler Özel Sayısı (Nisan 2018)
 • Business Management Studies: An International Journal (BMIJ), Vol: 4, Issue:2, 2016 (Mayıs 2016)

Projeler

 • "Prevention of Risk for Sustainable Development of the Region" European Union Interreg - IPA CBC Project. No: CB005.1.11.047, Expert of Environmental Risks (Kasım 2018)
 • “Uygulamalı Horizon 2020 Proje Yazma Eğitimi” Trakya Kalkınma Ajansı TR21/16/TD/00 , Proje Araştırmacısı. (Proje Yürütücüsü: Uzm. Serdar ÖZER, Proje Araştırmacıları: Uzm. Burcu ÖZER, Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN, Öğr. Gör. Sedef ZEYREKLİ YAŞ) (Ekim 2016)
 • “İleri İstatistiksel Analiz ve Uygulamalı Sayısal Yöntemler Eğitimi” Trakya Kalkınma Ajansı TR21/16/TD/0032, Proje Araştırmacısı. (Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Emre Atılgan, Proje Araştırmacıları: Yrd. Doç. Dr. Aysu KURTULDU, Öğr. Gör. Sedef ZEYREKLİ YAŞ) (Ekim 2016)
 • "Edirne Kent Merkezinde Seçmenlerin Yerel Siyasete Katılım Düzeyinin Ölçülmesi Projesi", TÜBAP 2016/46, Proje Yürütücüsü. (Proje Araştırmacıları: Öğr. Gör. Sedef ZEYREKLİ YAŞ, Öğr. Gör. Yasin USTA, Yrd. Doç. Dr. Selin ARABULAN) Tamamlandı. (Ağustos 2016)
 • Kariyerde Gelişim: Mentörlük Çerçevesinde "Eğitimcinin Eğitimi". Trakya Kalkınma Ajansı TR21/15/TD/0018, Proje Yürütücüsü. (Proje Araştırmacısı: Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ) (Eylül 2015)
 • “Bireysel Emeklilik Sistemi ve Danışmanlık Eğitimi Projesi” Trakya Kalkınma Ajansı TR21/14/TD/0046, Proje Araştırmacısı. (Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ, Proje Araştırmacıları: Yrd. Doç. Dr. Hakan YAŞ, Öğr. Gör. Yasin USTA, Öğr. Gör. Umut AKDUĞAN) (Kasım 2014)
 • "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları İçin Eğitim Verecek Öğretim Elemanlarının Eğitimi" Trakya Kalkınma Ajansı TR21/14/TD/0038, Proje Araştırmacısı. (Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ, Proje Araştırmacıları: Yrd. Doç. Dr. Hakan YAŞ, Öğr. Gör. Umut AKDUĞAN, Öğr. Gör. Yasin USTA) (Kasım 2014)
 • "Edirne İli Havsa İlçesi Ekonomik Kent Envanterinin Oluşturulması Projesi" TÜBAP 2012/87, Proje Yürütücüsü. (Proje Araştırmacıları: Doç.Dr.Ayhan AYTAÇ, Öğr.Gör.Talat GÜLER, Öğr.Gör.Sedef ZEYREKLİ YAŞ, Yasin USTA) Tamamlandı. (Şubat 2013)

Sertifikalar

 • Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı (SPL Düzey 2 Lisansı) (Aralık 2004)

Diğer

 • Yaş, H. Belediyelerin Mali Yapı Analizi, İller & Belediyeler Dergisi, Sayı: 851-852, ss. 14-18, http://www.tbb.gov.tr/online/dergiler/2019_mart_nisan/html5forpc.html (Nisan 2019)

» Verdiği Dersler

Banka Muhasebesi

Kamu Yönetimi

Kentsel Politikalar

Kentsel ve Bölgesel Gelişmeler

Kredi Talep Değerleme

Mali Tablolar Analizi

Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler Maliyesi

» Duyurular

07 Nisan 2020 » Uzaktan Eğitim ders notları hakkında