» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Cumhuriyet Döneminin İlk İstanbul Müftüsü Mehmet Fehmi Efendi’nin Medeniyet İslâmiyet’le Olur Adlı Eseri (Eylül 2022)
 • II. Meşrûtiyet Döneminde İlköğretimler İçin Hazırlanmış Bir İslâm Tarihi Kitabı (Aralık 2021)
 • Umûm Mekâtib-i İbtidâiye’de Okutulmak Üzere Hazırlanmış Bir İslam Tarihi Ders Kitabı: Târîh-i İslâm’a Bir Nazar (Ekim 2021)
 • Musa Kazım Beyin Kaleminden Taşoz (Aralık 2020)
 • 20. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Esnafının Uyması Gereken Beledî Kurallar (Ekim 2020)
 • II. Meşrutiyet Döneminde Özel Bir Türk Okulunun Kayıt Kılavuzu: ”Şemsü’l-Mekatip” (Haziran 2020)
 • 17. Yüzyıl Mutasavvıflarından Kâdirî Muhyiddîn’in Nasîhatnâmesinde Osmanlı Devlet İşleyişi ve Sosyal Hayat (Haziran 2019)
 • Sosyal Hayat ve Maneviyat (Kitap Tanıtımı)
 • 16. Yüzyıla Ait Bazı Vakfiyeler Işığında Osmanlı Dönemi İmâretleri (Aralık 2017)
 • Mihrişah Vâlide Sultan Su Bendi (Aralık 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Bulgaristan’ın Bağımsızlığı Sonrası Sebilü’r-Reşâd Dergisinde Filibe Müslümanlarının Durumu (Temmuz 2019)
 • Selânik Feyz-i Sıbyân Mektebi 1311-1312 (1895-1896) EğitimÖğretim Yılına Ait Tevzi-i Mükâfât Cedveli (Haziran 2019)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Hilâfet Sarayında Müslüman Kadın / Müslüman Kadının Tarihi (Ocak 2021)
 • 1189 Numaralı Hurûfât Defteri Kayıtlarına Göre Şumnu’daki Vakıf Kurumları / Balkanlar ve İslam -Balkanlarda İslam Dini ve Kültürel Hayat- Cilt: 2 (Haziran 2020)
 • Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Malatya’daki Vakıf Eserleri (Eylül 2019)
 • Goltz Paşa Plevne (Nisan 2017)
 • 1293 Osmanlı Rus Sefer-i Ahîri (Eylül 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Cevrî Usta’ya Ait Bir Vakfiye (Aralık 2016)
 • XVIII. Yüzyıl Osmanlı Dönemine Ait Bir Gayrimüslim Vakfiyesi Örneği: Edirneli Keresteci Agop’un Vakfiyesi (Haziran 2016)
 • Eremya Çelebi Kömürciyan ın Gözüyle İstanbul Kapıları (Ekim 2015)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Hurûfât Defterlerine Göre Filibe Kazasındaki Vakıf Müesseseleri (1719-1834) (Eylül 2019)

» Verdiği Dersler

Bitirme Tezi I

Bitirme Tezi II

İslam Medeniyeti ve Kurumları Tarihi

İslam Tarihi I

İslam Tarihi II

İslam’ın Yayılış Tarihi

Öğretmenlik Uygulaması

Paleografi ve Epigrafi

Siyer

» Duyurular

05 Ekim 2017 » kayıt onay raporu