» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • YUMUK GUNAY, G. (2017); “The Relationship among Perceived Organizational Support, Job Satisfaction, and Alienation: An Empirical Study on Academicians”, International Journal of Business and Social Science Vol. 8, No. 1;pp: 96-106.
 • YUMUK GUNAY, G. (2016); “The Test of Corporate Governance System in the Electric Utilities Industry”, Journal of Management and Sustainability; Vol. 6, No. 1, pp: 132-140.
 • YUMUK GUNAY, G. and APAK S. (2014); “Comparison of public and non-public SMEs’ corporate governance strategies in Turkey”, Procedia-Social and behavioral Sciences 150 (2014) 162-171.
 • YUMUK GUNAY, G. ve S. G. GUNAY., (2009); “Corporate Social Responsibility Practices of the Textile Firms Quoted in Istanbul Stock Exchange,” International Journal of Business, Economics, Finance and Management, 1(2), p. 110-115.
 • GUNAY, S. G. ve YUMUK GUNAY, G.,(2009); “Succesful Companies’ Immunization to Global Economic Crisis: Understanding Strategic Role of NGOs,” International Journal of Human and Social Sciences, 4(4), p. 274-277 .
 • YUMUK,G., (2005); “Continuous Development in Competition”, Burgas Free Universitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, Bulgaristan.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • YUMUK GUNAY, G.ve GUNAY S.G., (2009); “The Link Between Stakeholders and the Firm: NGOs,” Modern Managament Practices IV Conference, Burgas Free University, Burgas, Bulgaria.
 • GUNAY, S. G.ve YUMUK GUNAY, G.,(2009); “Importance of Forming Stable Relationships with the Key Stakeholders (Employees) During the Bad Times: Comparison of General Motors and Volkswagen AG,” Modern Magament Practices IV Conference, Burgas Free University, Burgas, Bulgaria.
 • YUMUK, G. ve DEMİRALAY, T., (2008); “The Negative Effect Of Multinational Companies In The Process Of Globalization And NGOs” (“Küreselleşme Sürecinde Çok Uluslu İşletmelerin Negatif Etkisi Ve Stk’lar”), International Congress of NGOs, 24-26 October, Canakkale, Turkey.
 • YUMUK, G., (2005); “Why are Quality Tools and Techniques Important to Reach Quality?”, Balkan Conference of Young Scientists, Union of Scientists in Bulgaria Plovdiv, Filibe.
 • YUMUK, G., (2005); “The place of Tax Amnesties in the Turkish Tax System”, Balkan Conference of Young Scientists, Union of Scientists in Bulgaria Plovdiv, Filibe.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • YUMUK, G.,(2008); “Is everything that is legal ethical? Research on the Turkish tax system”, ,Ashgate Research Companion to CSR‏, Ashgate Publishing Ltd. P: 305-318.
 • YUMUK, G., (2005); “Cost Quality and Corporate Social Responsilty”, Representations of Social Responsibility, ICFAI University Press. India. P: 105 -124.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • YUMUK GÜNAY, G., DEMİRALAY, T., ÇETİN GÜRKAN, G. (2017), “ Örgütsel İklimin İşkoliklik Üzerindeki Etkileri: Türk Zincir Otel Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma”, KOSBED, 2017, 33: 87 – 104. (Haziran 2017)
 • YUMUK GÜNAY, G. (2016), “Turizm Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Etkileyen Demografik Faktörler: İki Devlet Üniversitesi Karşılaştırması”, Business and Economics Research Journal Volume 7 Number 3 2016 pp. 155-170.
 • YUMUK GÜNAY, G. ve DEMİRALAY, T. (2016), “Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin İş Stresi, Tükenmişlik Sendromu ve İş-Aile Yaşam Dengesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yaz-2016 Cilt:15 Sayı:58 (917-935).
 • YUMUK GÜNAY, G (2013) “Turizm Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğitimlerinin Girişimcilik Eğilimlerine Etkisi”, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, Haziran Cilt 2 Sayı 2 ss:96-120.
 • CİN, H. ve YUMUK GÜNAY, G. (2013), “Girişimcilerin Girişimcilik Tipleri İle Duygusal Zekâları Arasındaki İlişki: Edirne Örneği”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt 8 ∙ Sayı 2, Kış, ss:7-32, Journal of Entrepreneurship and Development, Volume 8 ∙ Number 2 ∙ Winter, pp.7-32.
 • YUMUK, G.; ORAMAN, Y.ve OĞUZHAN, A., (2006); “The Total Quality Management of Manufacturing Firms in Trakya Region and Their Approaches to Quality Cost System Applications (“Trakya Bölgesindeki İmalat Sanayi İşletmelerinin Toplam Kalite Yönetimi Ve Kalite Maliyet Sistemi Uygulamalarına Olan Yaklaşımları”) Trakya University, Journal of Social Sciences, Edirne, Turkey.
 • YUMUK, G.ve OĞUZHAN, A., (2005); “Quality Cost Systems in Firms: An Application” (“İşletmelerde Kalite Maliyet Sistemleri: Bir Uygulama”) Trakya University, Journal of Social Sciences, Edirne, Turkey.
 • YUMUK, G.ve İNAN, İ.H., (2005); “SWOT Analysis of Quality Costs of Manufacturing Firms in Trakya Region” (“Trakya Bölgesindeki İmalat Sanayi İşletmelerinin Kalite Maliyetlerinin Swot Analizi ile Değerlendirilmesi”), Trakya University, Journal of Agriculture Faculty, Tekirdag,Turkey.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • YUMUK GÜNAY, G. (2017), “İş Tatmini , Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Çalışan Performansı Arasındaki İlişki: Edirne Defterdarlık Çalışanları Üzerine Bir Çalışma”, 25. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, Başkent Üniversitesi, 25-27 Mayıs 2017, 624-630, Ankara, (Mayıs 2017)
 • YUMUK, G.ve ORAMAN, Y., (2006); “How Food Sector can have Strong Criteria for the Global Competition?” (“Gıda Sektörü Küresel Rekabette Güçlü Kriterlere Nasıl Sahip Olabilir?”), VII.National Agricultural Economics Congress, 13-15 September, Antalya, Turkey.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • GÜNAY, S.G. ve YUMUK GÜNAY, G., (2016), "Kurumsal Yönetişimin Dünü, Bugünü ve Geleceği", Prof.Dr.Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe Ve Finansta Güncel Konular, Editör: Kıymet Tunca Çalıyurt, Trakya Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yayın No: 1, Trakya Üniversitesi Matbaası. P: 180-193. (Aralık 2016)
 • YUMUK GÜNAY, G. ve AYDIN TÜKELTÜRK, Ş. (2015), “Performans Değerlendirme”, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çağdaş Güncel Konular, ss: 127-158. Editör: Prof.Dr.Agah Sinan ÜNSAR, Paradigma Akademi, Çanakkale.
 • ÇETİN GÜRKAN, G. ve YUMUK GÜNAY, G. (2014), “Turizm İşletmelerinde Örgütsel Sessizlik”, ss: 343-360. Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetim, Editörler: Doç.Dr. Şule Aydın TÜKELTÜRK / Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Şahin Perçin / Yrd.Doç.Dr. Berrin Güzel, Detay Yayıncılık Ankara
 • YUMUK GÜNAY, G. (2011), “Ayrımcılıkla Mücadelede Sivil Toplum Kuruluşları”, ss: 445-466, Türk İş Yaşamında Ayrımcılık, Editörler: Erkan T.DEMİREL, Mehmet TİKİCİ, Canan ÇETİN, Anakara: Nobel Yayıncılık.
 • GÜNAY, S.ve YUMUK GÜNAY, G.,(2010);”Dünyanın En Başarılı Şirketlerinin Kurumsal Yönetişim Sırları”, Kriter Yayınları, İstanbul.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • “Pozitif Psikolojik Sermayenin Örgütsel Bağlılık ile İlişkisi: Edirne Adliyesi Çalışanları Örneği”, (Kadir GÜLBAHAR) Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, 2016.
 • “Girişimcilerin Girişimcilik Tipleri ile Duygusal Zekaları Arasındaki İlişki-Edirne Örneği”, (Hatice CİN)Yüksek Lisans Projesi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, 2012

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Maliye Mezunlar Derneği
 • Edirne Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası
 • Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği

Projeler

 • TÜBAP Projesi “ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞİRKETLERİNİN KURUMSAL YÖNETİŞİM UYGULAMALARININ TESPİTİ VE BU UYGULAMALARIN FİNANSAL VE REKABETSEL AVANTAJ YARATMADAKİ ROLÜ” Araştırmacı 18.10.2010-30.04.2013 (Bitti) Proje No: 2010/146
 • TÜBAP Projesi “UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ ÖNBÜRO YÖNETİMİ DERSLERİ KAPSAMINDA ÜNİFORMALI HİZMETLER BÖLÜMÜ FAALİYETLERİ İÇİN GÜVENLİK ALTYAPISI OLUŞTURULMASI” Proje Yürütücüsü 18.10.2010--09.04.2012 (Bitti) Proje No:2010/151

» Verdiği Dersler

Araştırma Teknikleri

Kurumsal Yönetim

Örgütsel Davranış

Seminer (Y. Lisans)

Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış (Y. Lisans)

Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim (Y. Lisans)

Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi

Turizmde Etik

Yönetim ve Organizasyon