» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Günşen, G. (2023). Çevre eğitimi etkinliklerinin okul öncesi öğretmen adaylarının ekolojik ayak izi farkındalığına ve çevre bilincine yönelik ilgi düzeylerine olan etkisinin incelenmesi. Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi, 4(1), 1-13. DOI:10.59062/ijpes.1233687 (Nisan 2023)
 • Günşen, G. & Uyanık, G. (2022). Erken çocukluk dönemine yönelik fen temalı bilgi veren resimli çocuk kitaplarının incelenmesi . Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi , 5 (1) , 287-308 . DOI: 10.33400/kuje.1038928 (Haziran 2022)
 • Günşen, G., & Uyanık, G. (2021). Fen Temalı Bilgi Veren Resimli Çocuk Kitaplarının Fen Öğrenmedeki önemi. Trakya Eğitim Dergisi,11(3),1573-1598.DOI: 10.24315/tred.870079 (Eylül 2021)
 • URAL, O & GÜNŞEN, G . (2021). Aile Katılım Çalışmalarına Yönelik Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilişsel Haritaları . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (1) , 369-409 . DOI: 10.17679/inuefd.477932 (Mayıs 2021)
 • GÜNŞEN, G., & UYANIK, G. (2020). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimi Öz-Yeterlik İnancı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eurasian Journal of Teacher Education, 1(1), 1-24. (Haziran 2020)
 • GÜNŞEN, G , UYANIK, G & AKMAN, B . (2019). 5 Yaş Çocuklarının Zihinlerindeki Bilim İnsanı İmajı İçerisinde STEM Alanlarının Yer Alma Durumlarının İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (52) , 320-339 . DOI: 10.21764/maeuefd.54929 (Ekim 2019)
 • Günşen, G., Uyanık, G. & Akman, B. (2019). Okul Öncesi Öğretmenlerinin STEM Semantik Algılarının ve STEM Yaklaşımına Yönelik Düşüncelerinin Belirlenmesi. Kastamonu Education Journal, 27(4), 2173-2186. doi:10.24106/kefdergi.3387 (Eylül 2019)
 • ZEMBAT, R., GÜNŞEN, G. & GÖK ÇOLAK, F. (2019). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Erken Çocukluk Eğitiminde Uygulanan Farklı Yaklaşımlar Hakkındaki Bilişsel Haritaları. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, (1-19). DOI: 10.26468/trakyasobed.415921 (Ağustos 2019)
 • UYANIK BALAT, G , AKMAN, B , GÜNŞEN, G . (2018). Fen Eğitimine Karşı Tutum, Öz Yeterlilik Algısı ve Bilişsel Harita Bulguları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 756-777. DOI: 10.17860/mersinefd.355520 (Ağustos 2018)
 • Günşen, G., Fazlıoğlu, Y., & Bayır, E. (2018). Yapılandırıcı yaklaşıma dayalı bilim öğretiminin 5 yaş çocuklarının bilimsel süreç becerilerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(3), 599-616. doi: 10.16986/HUJE.2018036552 (Temmuz 2018)
 • BAYIR, E. & GÜNŞEN, G. (2017). "Okul Öncesi Dönem Çocuklarının En Çok İzledikleri Çizgi Filmlerin Bilimsel Açılardan Analizi". Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 746-761. (Temmuz 2017)
 • UYANIK BALAT, G. ve GÜNŞEN, G. (2017). "OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE STEM YAKLAŞIMI" The Academic Journal of Social Science (ASOS),5(42), 337-348. (Mart 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • GÜNŞEN, G. & UYANIK, G. (2021). Pedagojik İçerik Bilgisine Dayalı Sorgulayıcı-Araştırma Temelli Fen Eğitim Programının Okul Öncesi Öğretmenleri ve 60-72 Aylık Çocuklar Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. 7. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (IECEC-UOEK 2021), 24-26 Kasım, Ege Üniversitesi, İzmir. (Kasım 2021)
 • GÜNŞEN, G., UYANIK, G. & AKMAN, B. (2019). Okul Öncesi Dönemde Coğrafya Öğretimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (IECEC-UOEK 2019), 2-5 Ekim, Kafkas Üniversitesi, Kars. (Ekim 2019)
 • GÜNŞEN, G. & FAZLIOĞLU, Y. (2019). Okul Dışı Bilim Öğretiminde Müzelerin Kullanılmasına Yönelik Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (IECEC-UOEK, 2019), 2-5 Ekim, Kafkas Üniversitesi, Kars. (Ekim 2019)
 • Uyanık Balat, G., Akman, B & Günşen, G. (2018). 5 Yaş Çocuklarının Zihinlerindeki Bilim İnsanı İmajı İçerisinde STEM Alanlarının Yer Alma Durumu. Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 22-24 Ekim, Ankara. (Ekim 2018)
 • Günşen, G., Oğuzhan Dinçer, E. & Bayır, E. (2018). Eğitimde Planeteryum Kullanımına İlişkin Görüşlerin İncelenmesi. 13. Uluslararası Eğitim ve Bilim Kongresi. Trakya Üniversitesi, 6-8 Eylül, Edirne. (Eylül 2018)
 • Günşen, G., Uyanık Balat, G. & Akman, B. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin STEM semantik algılarının ve STEM yaklaşımına yönelik düşüncelerinin belirlenmesi. 6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, Trakya Üniversitesi, 12-14 Eylül, Edirne. (Eylül 2018)
 • Günşen, G., Bayır, E. ve Fazlıoğlu, Y. (2018). STEM Yaklaşımına Yönelik Atölye Uygulamalarının Okul Öncesi Öğretmenlerinin STEM Yaklaşımına Yönelik Farkındalığına Etkisi. 1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES- 2018), İstanbul. (Nisan 2018)
 • ZEMBAT, R., GÖK ÇOLAK, F ve GÜNŞEN, G. (2017). “Erken Çocukluk Dönemi̇nde Li̇derli̇k Üzeri̇ne Program Öneri̇si̇: “Keşfeden Çocuk Keşfedi̇len Li̇derli̇k Eği̇ti̇m Programi”. 5. Uluslararası Okul Öncesi Kongresi (UAOÖK-2017), Gazi Üniversitesi, Ekim, 18-21. (Ekim 2017)
 • BAYIR, E., FAZLIOĞLU, Y ve GÜNŞEN, G. (2017). “5E Modeline Dayalı Olarak Hazırlanan Bilimsel Etkinliklerin 5 Yaş Çocuklarının Bilimsel Kavram Gelişimleri Üzerindeki Etkileri”. 5. Uluslararası Okul Öncesi Kongresi (UAOÖK-2017), Gazi Üniversitesi, Ekim, 18-21. (Ekim 2017)
 • URAL, O ve GÜNŞEN, G. (2017). “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Aile Katılım Çalışmalarına Yönelik Tutumlarının Ve Gerçekleştirmiş Oldukları Aile Katılım Çalışmalarının Özelliklerinin Belirlenmesi”. 5. Uluslararası Okul Öncesi Kongresi (UAOÖK-2017), Gazi Üniversitesi, Ekim, 18-21. (Ekim 2017)
 • GÜNŞEN, G., UYANIK BALAT, G ve AKMAN, B. (2017). “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Eğitimine Karşı Tutumları İle Öğretmen Öz Yeterlilik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. 5. Uluslararası Okul Öncesi Kongresi (UAOÖK-2017), Gazi Üniversitesi, Ekim, 18-21. (Ekim 2017)
 • TUZCUOĞLU, N., GÖK ÇOLAK, F. Ve GÜNŞEN, G. (2017). “Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Dil Becerileri Üzerine Bir Araştırma: “Hayalimdeki Hikâyeler”. 5. Uluslararası Okul Öncesi Kongresi (UAOÖK-2017), Gazi Üniversitesi, Ekim, 18-21. (Ekim 2017)
 • GÜZEL B., KONTAŞ T. Ve GÜNŞEN G. (2017). “Relationship between Theory of Mind and Metacognitive Skills of Children”. 20th Conference of the European Society for Cognitive Psychology (ESCop), Almanya. Eylül, 3-9. (Eylül 2017)
 • GÜNŞEN, G., GÜZEL, B. Ve KONTAŞ AZAKLI, T. (2017). “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Zekâ Kavramına İlişkin Bilişsel Haritaları”. YEAUK-2017, Mayıs, 19-20. (Mayıs 2017)
 • GÜNŞEN, G., BAYIR, E. Ve FAZLIOĞLU, Y. (2017). “STEM Yaklaşımına Dayalı Okul Öncesi Öğretim Uygulama Örneği ve Uygulamanın 5 Yaş Çocukları Üzerine Etkileri: “Haydi, İçme Suyumuzu Yapıyoruz!””. IV. International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2017). Pamukkale, Mayıs 7-11. (Mayıs 2017)
 • GÜZEL, B., GÜNŞEN, G. ve KONTAŞ AZAKLI, T. (2017). “MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Düşünme Becerileri Açısından Analizi”. IX. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ordu, Mayıs 11-14. (Mayıs 2017)
 • ZEMBAT, R., GÜNŞEN, G. ve GÖK, F. (2017). “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Dünyada Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Yaklaşımları Hakkındaki Görüşleri: Bilişsel Harita Örneği”. IV. International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2017). Pamukkale, Mayıs 7-11. (Mayıs 2017)
 • GÜNŞEN, M.O., GÜNŞEN, G. Ve FAZLIOĞLU, Y. (2016). “Bireysel Farklılıklara Yönelik Bir İçerik Analizi: Meraklı Minik”. 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Kongresi (IBCYL-2016), Edirne. Mayıs 4-7. (Mayıs 2016)
 • BAYIR, E., GÜNŞEN, G. ve FAZLIOĞLU, Y. (2016). “TÜBİTAK Yayınlarından Meraklı Minik Dergisinde Yer Alan Bilim Kavramlarının Okul Öncesi Eğitim Programı Açısından İncelenmesi”. 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Kongresi, (IBCYL-2016), Edirne. Mayıs 4-7. (Mayıs 2016)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Küçük Çocuklar İçin Dışarıda STEM Etkinlikleri, Bölüm adı:(STEM Disiplinlerine Genel Bir Bakış) (2021)., GÜNŞEN GÜLŞAH, UYANIK GÜLDEN, Pegem Akademi, Editör:Berrin Akman, Ahmet Simsar, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 224, ISBN:978-625-7582-30-8, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 7433788) (Kasım 2021)
 • Dünya Ülkelerinde Eğitim Sistemleri ve Okul Öncesi Eğitim, Bölüm adı:(Amerika Birleşik Devletleri) (2021)., GÜNŞEN GÜLŞAH, Pegem Akademi, Editör:Ayla Oktay, Özgül Polat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 738, ISBN:978-625-8044-35-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7431863) (Nisan 2021)
 • Okul Öncesinde ÇOCUK EDEBİYATI ve Etkinlik Örnekleri, Bölüm adı:(Fen Eğitiminde Resimli Çocuk Kitapları) (2021)., GÜNŞEN GÜLŞAH, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör:Mübeccel Sara Gönen, Gülden Uyanık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 400, ISBN:978-625-439-270-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7429858) (Mart 2021)
 • Tuzcuoğlu, N., Gök Çolak ve Günşen, G. (2018). A Study on the Language Skills of Pre-School Children: Story in Dreams. Educational Sciences Research in Globalizing World, (Editors; Irina Koleva, Handan Asude Başal, Mümin Tufan, Emin Atasoy). (p.513-528) Kliment Ohridski University Press, Sofia. (Ekim 2018)
 • ZEMBAT, R., GÖK ÇOLAK, F. ve GÜNŞEN, G. (2017). A Program Suggestion on Leadership in Early Childhood “Descrier Child Descried Leadership Education Program”. (Ed. IRINA KOLEVA ,GÖKHAN DUMAN), EDUCATIONAL RESEARCH AND PRACTICE, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia. ISBN 978-954-07-4271-7 (Nisan 2017)
 • FAZLIOĞLU, Y., BAYIR, E. & GUNSEN, G. (2016). Teaching Preschoolers Science Through Play. Emin Atasoy vd. (Ed), Curent Advances in Education içinde (s. 603-617). Kliment Ohridski Universty Press. ISBN: 978-954-07-4134-5. (Eylül 2016)
 • GÜNŞEN, M.O., GÜNŞEN, G. ve FAZLIOĞLU, Y. (2016). Bireysel Farklılıklara Yönelik Bir İçerik Analizi: Meraklı Minik. Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü (Peace Culture in Child and Youth Literature), Hikmet Asutay vd. (Ed.), Trakya Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-975-374-191-0. (Ağustos 2016)
 • BAYIR, E., GÜNŞEN, G. ve FAZLIOĞLU, Y. (2016). TÜBİTAK Yayınlarından Meraklı Minik Dergisinde Yer Alan Bilim Kavramlarının Okul Öncesi Eğitim Programı Açısından İncelenmesi. Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü (Peace Culture in Child and Youth Literature), Hikmet Asutay vd. (Ed.), Trakya Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-975-374-191-0. (Ağustos 2016)
 • BAYIR, E., GÜNŞEN, G. & FAZLIOĞLU, Y., (2014). Preschool Science Education. Meral Taner Derman (Ed.), Preschool Education in Turkey and in the World: A Perspective With Theorical and Practice içinde (s. 92-109). Kliment Ohridski Universty Press. (Ağustos 2014)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • BAYIR, E., GUNSEN, G. & FAZLIOGLU, Y. “Okul Öncesi Dönemde Bazı Kimya Kavramlarını Geliştirmeye Yönelik Bir Model Önerisi Ve Etkisinin İncelenmesi: “Haydi Kongre Düzenliyoruz!”” . IV Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi (UKEK-2015), Ayvalık. Eylül 7-10. s: 53. (Eylül 2015)
 • BAYIR, E., GUNSEN, G. & FAZLIOGLU, Y. “Okul Öncesi Eğitim Programında Fene İlişkin Kavramların Belirlenmesi ve Kavramlara Yönelik Uygulama Önerileri” . IV Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi (UKEK-2015), Ayvalık. Eylül 7-10. s: 18. (Eylül 2015)
 • BAYIR, E. & GÜNŞEN G. “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Görüşlerinin Zihin Haritası Aracılığıyla İncelenmesi”. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi (UFBMEK-2014), Adana. Eylül 11-14. s: 242. (Eylül 2014)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Günşen, G. (2021). Fen Eğitiminde Resimli Çocuk Kitaplarının Kullanımı. Okul Öncesinde Çocuk Edebiyatı ve Etkinlik Örnekleri içinde (Ed. Mübeccel Gönen & Gülden Uyanık). Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. (Nisan 2021)
 • Dereli, F & Günşen, G. (2019). Erken Çocukluk Döneminde Üstün Yetenekli Çocuklar ve Bilimsel Süreç Becerilerinin Desteklenmesi. Özel Gerkesinimli Çocuklar Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitim içinde (Ed: Yeşim Fazlıoğlu ve Hatice Şengül Erdem). Vize Akademik Yayıncılık Ankara. (Eylül 2019)
 • GÜNŞEN, G. ve UYANIK BALAT, G. (2017). Okul Öncesi Dönemde STEM Yaklaşımı, (Ed. Berrin AKMAN, Gülden UYANIK BALAT, Tülin GÜLER YILDIZ). Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi içinde (5. bölüm), ss: 137-160, Ankara: Anı Yayıncılık. (Mayıs 2017)
 • Günşen, G. & Uyanık, G. (2021). STEM Disiplnlerine Genel Bir Bakış. Berrin Akman & Ahmet Simsar (Eds.) Küçük Çocuklar İçin Dışarıda STEM Etkinlikleri içinde. Ankara:Pegem Akademik Yayıncılık.
 • ERCAN, Z.G.,GÜNŞEN, G. & FAZLIOĞLU, Y. (2014). “Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim” Sanatın Eğitimin Diğer Alanlarıyla Bütünleştirilmesi içinde (s.214-231). Hedef Yayıncılık.

Projeler

 • TUBİTAK 4007-World STEM Festivali. Atölye Lideri. Proje Yürütücüsü: Dr. Devrim AKGÜNDÜZ. Okul Okul Öncesi Dönemde STEM Yaklaşımına Dayalı Uygulama Örneği “Sesimizi Keşfedelim”. Proje No: 399573. (27-29 Eylül 2018). (Eylül 2018)
 • TÜBİTAK 4007-Edirne Bilim ve Teknolojiyle Buluşuyor Projesi, Atölye Rehberi. Trakya Üniversitesi. (2-3 Kasım 2017, Edirne). Proje No: 117B200, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Eylem BAYIR. (Kasım 2017)
 • TÜBİTAK 4007- STEM Fest Projesi, Rehber. Hacettepe Üniversitesi. Okul Öncesi Dönemde STEM Uygulamaları: STEM-Çocuk Atölyesi Çöplerim Geri Dönüşüme, (7-11 Eylül, Ankara). Proje No: 117B217, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Gültekin ÇAKMAKÇI (Eylül 2017)
 • TÜBİTAK 4007- STEM Fest Projesi, Atölye Lideri. Hacettepe Üniversitesi. Okul Öncesi Dönemde STEM Uygulamaları: STEM-Çocuk Atölyesi “Kutup Ayılarını Nasıl Kurtarabiliriz?”. (7-11 Eylül, Ankara). Proje No: 117B217, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Gültekin ÇAKMAKÇI. (Eylül 2017)
 • “Yapılandırıcı Yaklaşıma Dayalı Bilim Öğretim Programının 5 Yaş Çocukları Üzerindeki Etkileri” Projesi. Proje No: 48/2013. TÜBAP. (Mart 2016)

Ödüller

 • Teşekkür Belgesi. (Masal Diyarı Çocuk Evi, Okul Öncesi Çocuklarına Oyunlarla Bilim Öğretimi Uygulaması,2016). (Mayıs 2016)
 • Teşekkür Belgesi. (Trakya Üniversitesi Anaokulun ’da 12 hafta boyunca Bilim Eğitimi Programı Uygulanması)- Trakya Üniversitesi Anaokulu, 2014. (Haziran 2014)

Sertifikalar

 • Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği Uygulama Eğitimi. Doç. Dr. Özgül POLAT. Eğitim Tarihi: 17.12.2017. (Aralık 2017)
 • STEM Öğretmeni Sertifika Programı. 21-25 Ocak 2017, İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi. (Ocak 2017)
 • Okul Öncesinde Montessori Yaklaşımı Eğitim Sertifikası. 3-21 Mart 2014, Edirne Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü.

Diğer

 • Günşen, G. (2019). Bilimi Seven Öğretmenler. Hedef Cs Dergisi, 9, 8-10. (Nisan 2019)
 • Bayır, E., Evmez, S. ve Günşen, G. (2018). Devreler Yarışıyor. 1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES- 2018), Nisan, 9-11, İstanbul. (Nisan 2018)
 • Bayır, E., Evmez, S. ve Günşen, G. (2018). Işık Yarışları. 1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES- 2018), Nisan, 9-11, İstanbul. (Nisan 2018)
 • Günşen, G. ve Bayır, E. (2018). Yer misin Yemez misin? Oyunu 1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES- 2018), Nisan, 9-11, İstanbul. (Nisan 2018)
 • Günşen, G. ve Bayır, E. (2018). Okul Öncesi Çocuklarına Yönelik: Mevsimler Tabusu Oyunu. 1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES- 2018), Nisan, 9-11, İstanbul. (Nisan 2018)
 • “STEM Yaklaşımı Eğitim Günleri” Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi-Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş birliği ile. Edirne İl Milli Eğitimdeki Tüm Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik. (Düzenleyen: Yeşim FAZLIOĞLU, Eylem BAYIR, Gülşah GÜNŞEN), 8-9 Mayıs, 2017. (Mayıs 2017)
 • “Montessori Eğitim Günleri” Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi-Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş birliği ile. (Düzenleyen: Emine AHMETOĞLU, Zülfiye Gül ERCAN, Aynur GICI VATANSEVER, Gülşah GÜNŞEN), 18 Nisan, 2017. (Nisan 2017)
 • “Yapılandırıcı Yaklaşıma Dayalı Bilim Öğretiminin 5 Yaş Çocukları Üzerindeki Etkileri” TÜBAP-4872013 kayıt nolu projenin bir ürünü olarak “Okul Öncesi Bilim Şenliği”. Trakya Üniversitesi Anaokulu, Edirne. 5-6 Haziran 2014. (Haziran 2014)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer

Yapılandırıcı Yaklaşıma Dayalı Bilim Öğretiminin 5 Yaş Çocukları Üzerindeki Etkileri
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ