» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • The cytotoxic concentration of rosmarinic acid increases MG132-induced cytotoxicity, proteasome inhibition, autophagy, cellular stresses, and apoptosis in HepG2 cells (Nisan 2020)
 • Serum adropin levels in psoriasis vulgaris and its relation with metabolic parameters. (Şubat 2019)
 • The effect of lipoic acid in the prevention of myocardial infarction in diabetic rats (Ekim 2018)
 • Caffeine increases apolipoprotein A-1 and paraoxonase-1 but not paraoxonase-3 protein levels in human-derived liver (HepG2) cells (Haziran 2017)
 • Increased fibrinogen to albumin ratio in ischemic retinal vein occlusions. (Mart 2017)
 • Effect of lipoic acid on paraoxonase-1 and paraoxonase-3 protein levels, mRNA expression and arylesterase activity in liver hepatoma cells. (Şubat 2017)
 • Effect of Lipoic Acid on Serum Paraoxonase-1 and Paraoxonase-3 Protein Levels and Activities in Diabetic Rats (Ocak 2016)
 • Streptozotosin ile diyabet geliştirilmiş sıçanlarda L-karnitinin nitrik oksit metabolizması üzerine etkisi (Aralık 2014)
 • Karaciğer iskemi/reperfüzyon hasarında α-lipoik asit ve L-karnitin’in koruyucu etkileri. (Haziran 2014)
 • Asetaminofen ile toksik hepatit olusturulan ratlarda L karnitinin etkisi
 • Deneysel kolitte L-karnitinin serum paraoksanaz, arilesteraz ve laktonaz aktivitelerine ve oksidatif duruma etkisi
 • Streptozotosin ile diyabet geliştirilmiş sıçanlarda L-karnitinin protein oksidasyonu üzerine etkisi
 • An interference study of the copper-induced plasma oxidizability test

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Secondary venous ischemic injury ameliorations through medical treatment in rats (Nisan 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Ferulik Asidin İnsan Kaynaklı Karaciğer Hepatoma Hücrelerinde Paraoksonaz-1, Paraoksonaz-2 ve Paraoksonaz-3 Düzeylerine Etkisi/ Effect of ferulic acid on paraoxonase-1, paraoxonase-2 and paraoxonase-3 protein levels in human-derived liver hepatoma cell
 • Endoplasmic Reticulum Stress and the Obesity. Union of Thrace Universities 2nd International Health Sciences Congress, Tekirdağ, 2018. (Kasım 2018)
 • Serum osteopontin level in psoriasis vulgaris and its relationship with oxidative stress (Kasım 2017)
 • Effects of caffeine on steatosis, protein oxidation and catalase activity in palmitate-induced non-alcoholic fatty liver disease model (Kasım 2017)
 • Effect of lipoic acid on steatosis, cell viability and oxidative stress in palmitate-induced non-alcoholic fatty liver disease mode (Eylül 2017)
 • Effect Of Lıpoıc Acıd On Serum Paraoxonase, Arylesterase And Lactonase Actıvıtıes In Myocardıal Infarcted Dıabetıc And Non-Dıabetıc Rats. (Haziran 2014)
 • Effect Of Melatonın On Serum Total Sıalıc Acıd Levels In Experımental Myocardıal Infarctıon (Haziran 2014)
 • Effect Of L-Carnıtıne On Plasma Paraoxanase-1 Enzyme Actıvıtıes In Streptozotocın-Induced Dıabetıc Rats. (Haziran 2014)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Effect of palmitate-induced steatosis on paraoxonase-1 and paraoxonase-3 enzymes in human-derived liver (HepG2) cells
 • Aspirinin İnsan Kaynaklı Hepatoma Hücrelerinde Paraoksonaz Enzimlerinin Protein Düzeylerine ve Arilesteraz Aktivitesine Etkisi
 • Melatoninin Deneysel Miyokart Infarktüsünde Serum Paraoksonaz ve Laktonaza Etkisi
 • Diyabetik Sıçanlarda Taurinin Paraoksonaz, Arilesteraz ve Laktonaz Aktivitelerine Etkileri (Aralık 2016)
 • Diyabetik Sıçanlarda L─Karnitinin Karaciğer Protein Oksidasyonu Üzerine Etkisi.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Palmitat ile Yağlanma Oluşturulan İnsan Kaynaklı Hepatoma Hücrelerinde Vanilik Asidin Oksidatif Strese ve Hsp70 Protein Düzeylerine Etkisi
 • Kolorektal kanserli olgularda redoks durumu (Eylül 2013)
 • Asetaminofen ile toksik hepatit oluşturulan ratlarda L-karnitinin antioksidan enzimlere etkisi (Eylül 2013)

Yapılan Hakemlikler

 • TurJGast-2017-0140 (Mayıs 2017)
 • Journal of Dietary Supplements. Manuscript ID WJDS-2017-0016. (Ocak 2017)

Projeler

 • Kafeinin akrilamid uygulanan insan kaynaklı hepatoma hücrelerinde protein oksidasyonu ve endoplazmik retikulum stresine etkisi (Eylül 2020)
 • Palmitat ile yağlanma oluşturulan insan kaynaklı hepatoma hücrelerinde vanilik asidin oksidatif strese ve HSP 70 protein düzeylerine etkisi
 • İnsan kaynaklı karaciger hepatoma hücrelerinde serbest yag asitleri ile olusturulan non-alkolik yağlı karaciger hastalığı modellerinde L-karnitin, taurin ve E vitamininin yaglanma, paraoksonaz enzimleri, endoplazmik retikulum stresi ve protein oksidasyonu uzerine etkileri ve olası etkilerin adenozin monofosfat aktive protein kinaz enzimi ile ilişkisi
 • Streptozotosin ile diyabet geliştirilmiş sıçanlarda gallik asitin antioksidan enzimler ve oksidatif stres üzerine etkisi (Nisan 2017)
 • Alfa-Lipoik asitin hepatoma hücrelerinde paraoksonaz 1 ve paraoksonaz 3 gen ve protein ekspresyonları üzerindeki doza bağlı etkileri
 • HEPG2 HÜCRELERINDE KAFEININ DOZA BAGIMLI OLARAK PARAOKSONAZ 1 PARAOKSONAZ 3 VE APOLIPOPROTEIN A1 PROTEIN EKSPRESYONLARINA ETKILERI (YÜRÜTÜCÜ) (Mayıs 2016)
 • TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI'NDA HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUVARI ALT YAPISININ KURULMASI
 • L-arginin ve L-lizin’in deneysel ateroskleroz gelişimine etkisinin incelenmesi.
 • Hepg2 Hücrelerinde kafeinin doza bağımlı olarak Paraoksonaz 1, Paraoksonaz 3 ve Apolipoprotein A1 protein ekspresyonlarına etkileri
 • Deneysel diyabet oluşturulan sıçanlarda lipoik asidin paraoksonaz enzimlerine ve oksidatif duruma etkisi (Şubat 2015)
 • Sıçan kasık ada flebi sekonder venöz iskemi modelinde allopurinol, siklosporin-a ve deferoksamin’in tek ve kombine kullanımlarının istamik hasara etkisi (Kasım 2014)
 • DENEYSEL AORTİK İSKEMİ-REPERFÜZYON MODELİNDE SİLDENAFİL VE N-ASETİL SİSTEİN’İN FEMORAL ARTER ENDOTELİ VE GASTROKNEMİUS KASI HASARI ÜZERİNE ETKİSİ
 • ASETİK ASİT İLE OLUŞTURULAN DENEYSEL KOLİTLİ SIÇANLARDA ROSUVASTATİN KULLANIMININ İNFLAMATUAR SÜRECE ETKİSİ
 • ASETAMİNOFEN İLE TOKSİK HEPATİT OLUŞTURULAN RATLARDA L-KARNİTİNİN LİPİD PEROKSİDASYONU VE OKSİDAN STRES ÜZERİNE ETKİSİ
 • STREPTOZOTOSİN İLE DİYABET GELİŞTİRİLMİŞ SIÇANLARDA NİTRİK OKSİT METABOLİZMASININ İNCELENMESİ
 • Deneysel diyabet geliştirilmiş sıçanlarda taurinin oksidatif stres üzerine etkisi
 • Streptozotosin ile diyabet geliştirilmiş sıçanlarda L-karnitinin protein oksidasyonu üzerine etkisi
 • Kristaloid kardioplejik sıvının plazmanın bakır aracılıklı okside edilebilirliğine etkisi

Sertifikalar

 • Probleme Dayalı Öğrenme (Aralık 2018)
 • Temel Yetişkin Eğitimi Becerileri-2015
 • Eğitici Gelişimi-2016

Diğer

 • TDB, a novel benzoxazole derivative, induces hepatocellular carcinoma cells apoptosis via Bax/Bcl-2 pathway (Temmuz 2020)

» Verdiği Dersler

Glikoprotein sentez ve yıkılımı

Heterosiklik Bileşikler ve Alkoloidler

Organik bileşiklerin genel özellikleri, sınıflandırılması, alkanlar, doymamış hidrokarbonlar(alkenler,alkinler)

Aldehit ve ketonlar, basit sülfür bileşikleri

Alisiklik ve aromatik bileşikler

Amin alkol, alkil halojenürler ve amitler

Bilim Okur Yazarlığı

BİYOKİMYA-SBF HEMŞİRELİK (2014-)

Biyomoleküllerde Kimyasal Bağlar ve İzomeri

Doğumsal metabolik hastalıklar -Seçmeli Ders

Eser Elementler

Glikojenez-Glikojenoliz

Metabolizma Reaksiyonları

Monokarboksilik Asit Türevleri, Eter ve Esterler

Pentoz-Fosfat yolu

Pirimidin Sentez ve Yıkılımı

Porfirialar (Seçmeli Ders)

Sfingolipid Sentez ve Yıkılımı

Üronikasid yolu ve önemli hekzozların metabolizması