» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Bir Kırsal Kalkınma Projesi Olarak KÖYDES ve Kırklareli Köyleri'nin Altyapısı Üzerindeki Etkileri Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu (Ekim 2010)
  • Kamu Sektörü'nün Yeniden Yapılandırılmasında Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Kasım 2003)
  • Yiyecek Sektöründe Risk Yönetimi ISO 9001:2000 (Mayıs 2003)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • “Türkiye’de Belediye Personel ve Yöneticilerinin Hizmet İçi Eğitim Sorunu Ve Çözümleri Üzerine Bir Değerlendirme” (Ocak 2013)
  • Yerel Yönetimler Arası İşbirliği Modelleri: Türkiye Ve Avrupa Birliği Ülkelerindeki Yerel Yönetim Birlikleri Üzerine Bir İnceleme”, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 2, (Nisan 2011)
  • İşletmelerde Küçülme Sürecinde, İnsan Kaynakları Yönetimi (Aralık 2002)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • ETKİNLİK VE DEMOKRASİ AÇMAZINDA, 6360 SAYILI KANUN: MERKEZİYETÇİ- YERELLEŞME ANLAYIŞININ, YEREL ÖZERKLİK ÜZERİNE ETKİLERİ (Eylül 2014)
  • KÖYDES Projesinin Trakya Bölgesi Köylerinin Altyapısı Üzerindeki Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma , Dr. Gökhan ZENGİN - Araş. Gör. M. Busem ÖZTEKİN, pp:55-79, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celal Bayar Üniversitesi Matbaa Birimi (Mart 2013)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • Her Yer Büyükşehir, Her Hizmet Etkin ve Verimli: 6360 sayılı Kanun Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım, 37. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, 6-8 Kasım İzmir (Ekim 2013)

» Verdiği Dersler

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

  • https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aB-0avrqrvHsnZUwy6eSXNUE-bVmkWl3EiEthl5GYfrU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5fb88779-2f70-449a-8c83-6dbc661b49b1&tenantId=02bc5ccc-8fe1-410e-9c5b-43677c38d0f4

» Duyurular

12 Mayıs 2020 » Kamu Personel Yönetimi Vize Ödevi Hakkında