» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • "Bergama Yöresi Yörükleri Ağzında Şimdiki Zaman", Uludağ Ünv. Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:13, S. 22, C. 22, 2012/1, s. 103-112
 • "Arnavutçaya ve Diğer Balkan Dillerine Geçen Türkçe Kelimelerin Karşılaştırılması", Turkish Studies (International Periodicals For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic), Volume 4/4 Summer 2009, s. 1083-1090.
 • "-mış bulunmak Yapısı Üzerine", Turkish Studies (International Periodicals For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic), Volume 4/8, Summer 2009, s. 698-709
 • " Kayseri'de Üzüm, Bağ ve Bağcılık", Turkish Studies (International Periodicals For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic), Volume 3/5 Summer 2008, s. 712-720
 • " 'Komşu' Sözcüğü Üzerine", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Temmuz 2002 (Temmuz 2002)
 • Bayraktar, Fatma Sibel, Türk Kültüründe ve Atasözlerinde Hayvanlarla İlgili İnanışlar, Türk Kültürü, s.229-255, Nisan 2002 (Nisan 2002)
 • " Kutadgu Bilig’de Bulunma Hali Ekinin Fonksiyonları", Türk Dili Araştırmaları Yıllığı- Belleten 1999, Türk Tarih Kurumu Basımevi- Ankara 2003
 • " Irak Türkmen Türkçesi", Bilge 2, 1998 Bahar s.85-86

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "Türkçeden Bulgarcaya Geçen Sözcüklerdeki Anlam Değişmeleri Üzerine Bir Deneme", Trakya Ünv. Balkan Araştırmaları Dergisi, EDİRNE Temmuz 2015 Cilt.4.Sayı.1, s:1-18 (Temmuz 2015)
 • "Debbağ Samet Bayraktar Uçmağa Vardı", Kardaşlık, Yıl: 11, Sayı: 44, Ekim- Aralık, 2009, s. 34-38. (Aralık 2009)
 • " Kerkük İzlenimleri", Kardaşlık Kültür, Sanat, Edebiyat ve Folklor Dergisi Yıl:5, Sayı:19 Kasım 2003, s.18-19 (Kasım 2003)
 • "Türklerde ‘Göklere Uçmak’ Üzerine" , (Török-Füzetek, Macaristan -Macar Türk Dostluk Derneği Yayını s.11-12, Haziran 2002 (Haziran 2002)
 • Bayraktar, Fatma Sibel, Irak Türkmen Türkçesinde Uzun Ünlüler, Kardaşlık Kültür, Sanat, Edebiyat ve Folklor Dergisi, Yıl:4, Sayı: 14, s.28-32, Haziran 2002
 • "Kayseri’de Aşık Oyunu", Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, Yıl: 21, S:251 Kasım 1998, s.29-32 (Kasım 1998)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • "Bulgarca Sözlüğünde Yer Alan Mental Fiiller Üzerine", (XII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 25-28 Eylül 2017, Bükreş, Romanya) Bildiri Kitabı, s. 458-466. (Kasım 2017)
 • "Anadolu Ağızlarındaki Devrik Yapıda Nesne", XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 25-28 Eylül 2016 Budapeşte-Macaristan (Eylül 2016)
 • "Balkan Dillerine Geçmiş Türkçe Sözcüklerde Anlam Kötüleşmesi", Uluslararası Söz, Sanat, Sağlık Sempozyumu 21-23 Ekim 2015, Edirne, Bildiriler, s.29-36 (Ekim 2015)
 • "Türkiye Türkçesi Ağızlarında Devrik Yapı", VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 4-7 Aralıık 2013, 1.Cilt, s.681-690, 2014, Bursa (Aralık 2014)
 • " Anadolu Ağızlarındaki Devrik Yapıda Dolaylı Tümlecin Durumu", VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim 2014 II.Cilt, s:203-214, Elazığ 2015 (Ekim 2014)
 • " Irak Türkçesinde Çatı Ekleri", XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri 26-27 Eylül 2014 Ankara, s:142-152 (Eylül 2014)
 • "Trakya ve Rumeli Türkçesinde İken Zarf Fiilinin İşlevleri", 4.Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, 27-29 Ekim 2011 (Ekim 2011)
 • "16.Yüzyıl Rumeli Türkçesi Üzerine" ,1.Uluslararası Balkanlarda Dil, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu, 8-10 Nisan 2010 Tiran/ Arnavutluk (Nisan 2010)
 • "Kayseri'de Bağa Çıkma Bağdan İnme Törenleri", Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu No:10. 10-11-12 Aralık 2009, Kocaeli. (Aralık 2009)
 • " Anadolu Beddualarında Önerilen Hastalıklar", 1.Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, Konya, 20-24 Mayıs 2008 (Mayıs 2008)
 • " Kayseri Ağzında Anlamca Kaynaşmış Deyimleşmiş Birleşik Fiiller", II. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Kayseri 10-12 Nisan 2006 (Nisan 2006)
 • "Edirne'de Verilen Bir Hediye: Ahret Çiçeği", Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “Uluslararası Türk Kültüründe Hediye“ sempozyumunda sunulan bildiridir, İstanbul- Kasım 2005 (Kasım 2005)
 • "Irak Türkmenlerinin Kimlik Meselesi", Kültür Araştırmaları Derneği ile Koç Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Tarafından Düzenlenen III. Kültür Araştırmaları Sempozyumunda sunulmuş bildiridir. (14-17 Haziran 2005) (Haziran 2005)
 • " Kutadgu Bilig’de İkilemeler", Alatoo Üniversitesi tarafından düzenlenen “Yusuf Has Hacip ve Fikirleri” Sempozyumu, Kırgızistan-Bişkek, 26 Mayıs 2005 (Mayıs 2005)
 • "Edirne, Kayseri, Kerkük Bağlamında Düğün Adetleri ve Kadın Erkek İlişkilerine Mukayeseli Bir Bakış", Türkiye Kültür Araştırmaları Grubu ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Türk(iye) Kültürleri Sempozyumu, Van 3-5 Eylül 2003 (Eylül 2003)
 • "Türklerde İklimle İlgili İnanışlar", Bulgaristan-Şumnu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Kürsüsü 10.Yıl Münasebetiyle, "Doğu ve Batı Bağlamında Uluslararası Türk Dili ve Kültürü Konferansı" 25-27 Ekim 2002 (Şumen-2004, s.291-316) (Ekim 2002)
 • " Kayseri Deyimlerinde Kadın ve Erkeğe Biçilen Roller", Erciyes Üniversitesi Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Kayseri 12-13 Nisan 2001 (Nisan 2001)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • "Türk Kültür Coğrafyası Olarak Irak", Haz. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 29 Kasım 2017, İstanbul (Kasım 2017)
 • "Skalyiç'e Göre Boşnakçada Yer Alan Türkçeden Türetilmiş Sözcükler", Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, 13-16 Kasım 2017, Ankara (Kasım 2017)
 • "Tabirü'l-Menamat'ta Kadının Toplumsal Cinsiyet Rolüne Bir Bakış", Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında "Kadın" Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2017, Amasya (Mayıs 2017)
 • "Onaltıncı Yüzyıla Ait Bir Tabirnāme: Tabirü’l-Menamāt", VIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 15-18 Ekim 2015, Çanakkale (Ekim 2015)
 • "Türkçeden Balkan Dillerine Verilen Sözcükler ve Ağız İlişkisi", 14-18 Eylül 2015, 8.Uluslararası Diyeloktoloji ve Jeolenguistik Kongresi, Kıbrıs (Eylül 2015)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Anadolu Ağızlarında Devrik Cümle ve Zarf", Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Hatıra Kitabı, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınevi,İstanbul 2017, s. 352-368 (Kasım 2017)
 • "Kayseri'de Üzüm, Bağ ve Bağcılık", Türk Kültüründe Üzüm ve İncir s.93-100

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • " Irak Türklerinde Kullanılan Bağlama Edatları", Irak Coğrafyasında Türk Varlığı ve Kültürü Sempozyumu, Bilecik Ünv., 18-19 Mayıs 2012 (Mayıs 2012)
 • "Edirne'de Kadın Yer Adları", 1.Edirne Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Edirne 23-25 Ekim 2002 (Ekim 2002)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Sibel Çelikel “Cumhuriyet Dönemi Türkiye Türkçesinde Öncelik Fiilleri ve İşlevleri” Edirne 2016, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Bilim DİLİ Doktora Tezi
 • Özmen Özlem," Renad Muhammedi’nin “Kineri Çitlik Koşı”(Kanarya Kafes Kuşu)Adlı Romanından Hareketle Çağdaş Tatar Türkçesini Dil Özellikleri” Trakya Üniversitesi

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Gözükaraoğlu Didem, “Attila İlhan Şiirlerinin Dili” Trakya Üniversitesi, 2011
 • Kalafat Şermin, “Çoktan Seçmeli Sınav Sistematiğinin Metin dilbilimsel Çözümlenmesi” Trakya Üniversitesi, 2009
 • Gözütok Ahmet,”Eski Anadolu Türkçesinde Anlamca Kaynaşmış (Deyimleşmiş) Birleşik Fiiller” Trakya Üniversitesi, 2009
 • Bozalan Hale, “Bergama Merkez Köylerinde Yaşayan Yörüklerin Ağız İncelemesi” Trakya Üniversitesi, 2008
 • Çiloğlu Meral, “Anadolu ve Rumeli Ağızlarında Tasviri Fiiller” Trakya Üniversitesi, 2008

Yapılan Hakemlikler

 • ANADOLU (OSMANLI) SAHASINDA YAZILMIŞ EN ESKİ TARİHLİ TÜRKÇE MATEMATİK RİSÂLESİ: KĀDÎ-İ MANYĀS’IN AʿCEBÜ’L-ÜCCĀB’I -HESAP BÖLÜMÜ- I (Dil İncelemesi- Metin -Terim Varlığı) (Ekim 2017)

Projeler

 • Çelikel Sibel, "Cumhuriyet Dönemi Türkiye Türkçesinde Karmaşık Fiiller ve İşlevleri" Trakya Üniversitesi, 2016
 • Gözükaraoğlu Didem, “Attila İlhan Şiirlerinin Dili” Trakya Üniversitesi, 2011
 • Özmen Özlem," Renad Muhammedi’nin “Kineri Çitlik Koşı”(Kanarya Kafes Kuşu)Adlı Romanından Hareketle Çağdaş Tatar Türkçesini Dil Özellikleri” Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Anadolu ve Rumeli Ağızları I- II

Ard Zamanlı Osmanlı Türkçesi Dilbilgisi I- II

Balkanlarda Türkçenin Söz Varlığı I- II

Gagavuz Türkçesi I-II

Türkçenin Çağdaş Sorunları

Türkiye Türkçesi Grameri V

Türkiye Türkçesinde Fiiller