» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • ONAL, G.; CİVANER;M.; For What Reasons Do Patients File a Complaint? A Retrospective Study on Patient Rights Units’ RegistriesCopyright 2015 © Trakya University Faculty of Medicine, Balkan Med J 2015;32:17-22 Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4342133/ (Ocak 2015)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Sağlık Sisteminde Adalet İlkesinin Kısa Tarihçesi: Sistematik İnceleme (Haziran 2022)
 • E Özer, Hİ Aydoğdu, GS Kırcı, G Önal - Kadın Cinayetleri–Femisid Kavramı, Bulletin of Legal Medicine, 2016 (Ocak 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • ÖNAL, G.; Last Hope: Paris Climate Agreement; Evaluation From an Ethical Perspective, 3. Uluslararası Tarım Ve Gıda Etiği Kongresi Kongre Kitabı, S; 161, Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) Kasım 2021
 • ONAL,,G., ULMAN,YI , TOPSEVER,P.; A Critical Evaluation of Patient Rights Guide for Medical Speciality Societies in Turkey, European Association of Centres of Medical Ethics Conference,16-18 September, 2010, Oslo, Norway
 • ÖNAL,G.; An Evaluation of Ethics in Health Reform on Common Destiny, Ortak Kaderimiz Sağlık Reformu Hakkında Etik Bir Değerlendirme, V. Balkan Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Kongresi, 11-15 Ekim 2011, İstanbul S.955
 • ÖNAL, G., CİVANER,M.; “Patients Demand Their Rights: Complaints to Patient Rıghts Unit-Türkiye'de Hastalar Haklarını Arıyor; Hasta Hakları Birimine Yapılan Başvurular-”, Sözlü Bildiri. 6. Asya Biyoetik Konferansı& 4. Ulusal Tıp Etiği Kongresi Bildiri Kitabı, Urfa: 2005: 199-200.
 • ÖNAL, G; “The Hıstory Of The Prıncıple Of Justıce In Medıcıne Regardıng Health Care In Turkey - Ülkemizde Sağlık Hakkı Açısından Tıpda Adalet İlkesinin Tarihi", 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı 3. cilt, Ankara: 2005: 1611-1615.
 • CİVANER,M.,ÖNAL,G.; National Waiting List For Kidney Transplantation: An Evaluation from the Medical Ethics Point of View, Ulusal Böbrek Nakli Bekleme Listesi; Tıp Etiği Açısından Bir Değerlendirmesi; 1. Uluslar arası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya: 2007: 525-528.
 • UYGUN,G., TOPÇU,İ., ÖNAL, G., KINIK,N., ÇOLAK,C.; İstanbul Sağlık Müzesi Kütüphanesi ve Yeniden Kuruluş Çalışmaları, Geçmişten Günümüze İstanbul’da Sağlık - Avrupa Kültür Başkenti Proje kapsamında Uluslararası Kongre Bildiri Kitabı, İstanbul:2010:889-896,
 • ÇOLAK,C., TOPÇU,İ., ÖNAL, G., UYGUN,G., KINIK,N. ; Conceptual Framework for Digital Cultural Archive of Health Directorate of Istanbul, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sayısal Kültür Arşivi İçin Kavramsal Çerçeve, Geçmişten Günümüze İstanbul’da Sağlık - Avrupa Kültür Başkenti Proje kapsamında Uluslararası Kongre Bildiri Kitabı, İstanbul:2010:265-270
 • ÖNAL, G., ÇOLAK,C., UYGUN,G., KINIK,N.; In the Context Sıhhiye Museum Istanbul Museum Pedagogy; Müze Pedagojisi Bağlamında İstanbul Sıhhiye Müzesi, Geçmişten Günümüze İstanbul’da Sağlık - Avrupa Kültür Başkenti Proje kapsamında Uluslararası Kongre Bildiri Kitabı, İstanbul:2010:359-3743
 • ONAL,G , CİVANER,M.; What do patients complain about in Turkey: a retrospective study of patient rights units' documents, European Association of Centres of Medical Ethics (EACME) 25th Annual Conference "Bioethics from a Cross-Cultural Perspective" in collaboration with the Turkish Bioethics Association, Book of Abstracts, İstanbul: 2011:245
 • ÖNAL, G., ULMAN,Y.I.; “We Will Stop Femicide”, A Platform Fighting Against Gender- Based Violence. 2017 EACME Annual Conference – Justice in Health Care – Values in Conflict, September 7-9, 2017, Barcelona.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • . ÖNAL,G.; “Türkiye'de Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi ve Meslek Etiği” Poster Bildiri. 6. Asya Biyoetik Konferansı& 4. Ulusal Tıp Etiği Kongresi Bildiri Kitabı, Urfa: 2005: 153-154.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • ÖNAL,G.; Prıncıple Of Equıty: Dıstrıbutıon Of Resources In Sıckness And In Health, Survıval Is Not Enough, Ed. DE SANTO,NG and MONTANA, A.; Italıan Enstıtute For Phılosophıcal Studıes, ISBN 978-88-89946-21-3, NAPLES MMXI, March2011, P:107-115. (Mart 2011)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • E ALTUNTAS, Y., YİLDİRMAK, Z. Y., ERDOGAN, S., SECKİN, D., AKSU CERMAN, A., YAPİSLAR, H., ÖNAL, G., NECİOGLU ORKEN, D.; Evaluation of the Design and Methodology of Applications to the Local Ethics Committee. The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital, 55(4), 450-456. DOI: 10.14744/SEMB.2021.47542 https://jag.journalagent.com/sislietfaltip/pdfs/SETB_55_4_450_456%5BA%5D.pdf
 • ÖNAL, G.; Pandemiden Sonra Adalet İlkesinin Kapsamı Üzerine Bir Değerlendirme An Evaluation of the Scope of the Principle of Justice After the Pandemic, Türkiye Biyoetik Dergisi, 2021, Vol. 8, No. 2, 59-69, https://jag.journalagent.com/tjob/pdfs/TJOB_8_2_59_69.pdf
 • YAKUT,Y., ÖNAL,G., KARATEKE,A., BAKAR,M.; “Yardımcı Üreme Teknikleri ve Etik”. Türk Fertilite Dergisi 2005: 13 83): 215-218.
 • ONAL, G.; CİVANER;M.; Hasta Hakları Uygulama Yönergesi: Türkiye'de Hasta Haklarının Yaşama Geçirilmesi İçin Bir Adımı Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics, Law and History, 2005; 13;3; 203-208 Link: http://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-hasta-haklari-uygulama-yonergesi-turkiyede-hasta-haklarinin-yasama-gecirilmesi-icin-bir-adim-42942.html
 • ÖNAL;G.; “Hasta Haklarının Anatomisi”, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 3;1; 7-14. Link: http://acibadem.dergisi.org/uploads/pdf/pdf_AUD_110.pdf
 • Aksu,M. , Artvinli,F., Bakırcı,N., Çakar,T., Çokar, M., Demir, F., Kavas, Mv., Önal, G., Pakiş,I.,Şahiner, M., Topsever,P., User, İ., Ulman, Y., Vatansever, K., Yıldırım,V.; “Cambridge Biyoetik Eğitimi Türkiye Çalışma Grubu”, Türkiye Biyoetik Dergisi 2014; 1;4; 184-187. Link: https://www.journalagent.com/tjob/pdfs/TJOB_1_4_184_187.pdf
 • BİLİR, E., ÖNAL, G., VATANOĞLU LUTZ, E.; We are Able to Edit the Genome of Human Embryos with CRISPR/Cas9 Technology, But are We Allowed to Do so? Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2021;29(1):111-8 DOI: 10.5336/mdethic.2020-76393

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Trakya’da Bir Derslik Binasının Hikâyesi: Dr. Ratıp Kazancıgil İçin Bir Vefa, XIV. TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ 8-11 Haziran 2022, Antakya-HATAY, (Haziran 2022)
 • ÖNAL, G; " Adalet İlkesi ve Sağlık Kaynaklarının Makro Dağıtımı Konusunda Sınırlı Bir Tutum Araştırması", Sözlü Bildiri. II. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi Bildiri Kitabı. Kapadokya: 2001:30-41
 • ÖNAL, G; “Kadına Yönelik Şiddete Etik Yaklaşım”. Kadına Yönelik Şiddet ve Hekimlik Sempozyumu Kitabı. Ankara: 2002: 59-69
 • ÖNAL, G; "Nöroloji Tarihinde Çok Yönlü Bir Hekim; Tıp, Yönetim ve Eğitim Ustası Hayrünissa Denktaş", Sözlü Bildiri. VII: Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiriler Özet Kitabı. İstanbul: 2002: 22
 • ÖNAL,G.; Feminist Biyoetik ve Adalet, , Uluslar arası Katılımlı 3. Tıp Etiği Kongresi Kongre Kitabı, 2003, Bursa, 465-473.
 • ÖNAL, G., ÖZAYDIN, Z.; "Cerrahpaşa Nur Eczanesi Tarihi", Sözlü Bildiri. VI. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı- Eczacılık Tarihi Araştırmaları Kitabı. İstanbul: 2003: 225-230.
 • ÖZAYDIN, Z., ÖNAL, G.; "Adını Bir Aşk Öyküsünün geçtiği Kentten Alan Uyku İlacı; Veronal", Sözlü Bildiri. VI. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı- Eczacılık Tarihi Araştırmaları Kitabı. İstanbul: 2003: 127-131.
 • ÖNAL, G.; “High Tech Medicine in Psychiatry From The Point of Ethics- Etik Açıdan Psikiyatride Tıp Teknolojisi-”, Sözlü Bildiri. Uluslararası Katılımlı II. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu Bildiriler Kitabı. İstanbul: 2006: 241-256.
 • ÖNAL, G.; Hasta Hakları ve Sağlık Sistemine Etkileri, 2. Ulusal Sağlık Hukuku Sempozyumu, A’dan Z’ye Sağlık Hukuku Sempozyum Notları Kitabı, 2007, S:28-45
 • ÖNAL,G.; Approaching to Patients’ Rights From the Prisons, Hasta Haklarına Cezaevinden Bakmak, Uluslar arası Katılımlı 5. Tıp Etiği Kongresi “Tıp Etiğinden Biyoetiğe”, Bildiri Kitabı, 2008- Ankara, S:113
 • ÖNAL, G.; İlk Yıllarında İstanbul Üniversitesi Konferansları ve Tıbbın Konumu, 1. Uluslar arası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı, 2008, S:1420
 • ÖNAL,G.; Annelik ve Bakım Hakkı, Biyoetik Araştırmaları, Bioethics Studies, Türkiye Biyoetik Derneği Yayınları, İstanbul 2012, S: 293- 298

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • ÖNAL, G; " Etik ve Hukuk Arasında İnce Çizgi; Adalet İlkesi” Medikal Etik 4 (Edt. Hatemi ve Doğan). Yüce Yayım, İstanbul: 2003: 6-17.
 • ÖNAL, G: “Feminist Biyoetik ve Adalet”. Medikal Etik 5 (Edt. Hatemi ve Doğan). Yüce Yayım, İstanbul: 2004: 84-91

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Türkiye Biyoetik Derneği
 • Tıp Etiği ve Hukuku Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
 • Kadın Cinayetlerini Durduracağız Derneği

Editörlük / Yayınlama

 • Türkiye Biyoetik Dergisi

Yapılan Hakemlikler

 • Turkiye Klinikleri J Med Ethics

Ödüller

 • International Gender Equality Prize Finland 2021 (Kasım 2021)

Sertifikalar

 • Horizon 2020 Virtue based ethics and Integrity of Research: Train-the-Trainer program for Upholding the principles and practices of the European Code of Conduct for Research Integrity, 2020 (Şubat 2021)
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Çocukla Adli Görüşmeci Sertifikalı Eğitim Programı ve Çocuk İzlem Merkezleri Değerlendirme Çalıştayı, 2018 Ankara
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Çocukla Adli Görüşmeci Sertifikalı Eğitim Programı ve Çocuk İzlem Merkezleri Değerlendirme Çalıştayı, 2016 İzmir, 2018 Ankara (Ocak 2016)
 • TC. Sağlık Bakanlığı TİTCK ETİK KURULLARIN STANDARDİZASYONU ÇALIŞTAYI 3 – 4 Kasım 2016
 • İ.Ü. İlaç Araştırmaları Birimi- İKA(İyi Klinik Uygulama) “Etik Kurulların Yapılanması İçin Standardizasyon Gereklilikleri Kursu”, 13-14 Aralık 2012, İstanbul
 • İ.Ü. İlaç Araştırmaları Birimi- İKA(İyi Klinik Uygulama) “Etik Kurulların Yapılanması İçin Standardizasyon Gereklilikleri Kursu
 • Türkiye Biyoetik Derneği ve Geriatri Derneği “Geriatri ve Etik Kursu” 12 Kasım 2008, Ankara İ.Ü. Hukuk Fakültesi – İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü “Tıp Hukuku Sertifika Programı” , 28 Ocak- 1 Şubat 2008, İstanbul
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi” 16-22 Kasım 2006, İstanbul
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Hasta Hakları Uygulaması Hizmetiçi Eğitimi”, 23-27 Mayıs 2005, Nevşehir

Diğer

 • T.Ü. Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Başkanlığı

» Verdiği Dersler

2020 Horizon Virtue Basic Ethicsand Integrity of Research - Train the trainer programme - Mezuniyet Sonrası

Araştırma Etiği Yüksek Lisans Dersi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tıp Tarihi ve Etiği- Tıp Fakültesi