» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • YILDIRIM RODOPLU, F., Bulgar Milli Uyanışı ve Bulgar Milliyetçiliğinin Özellikleri, Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi, C. 2, S. 1, ss. 85-104. (Nisan 2020)
 • RODOPLU, F., "İkinci Bulgar Devleti'nin Kuruluşunda Kumanların Rolü", Avrasya Etüdleri Balkanlar Özel Sayısı, 50/2016-2, Ankara, ss. 219-234. (Aralık 2016)
 • RODOPLU, F., Türklerin Balkanlardaki Manevî Nüfuzu Olan Şeyh ve Dervişlerin Önemi: Demir Baba Örneği, Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt: II, Sayı: II, ss. 119-136. (Aralık 2013) (Aralık 2013)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • RODOPLU, F., “Orta Asya’dan Balkanlara Son Türk Göçünü Gerçekleştiren Peçenek, Uz ve Kumanların Göç Yolları ve Kültürel Etkileri”, Turkish Migration Conference 2015, Selected Proceedings, London, Transnational Press London, ISBN-ISSN: 978-1-910781-01-2, ss. 483-488.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • YILDIRIM RODOPLU F., "Doğu Rodoplu Bir Türk Kadını Beyhan YILMAZ SAHİNCİ’nin Bulgar Komünist Partisi’nin Sözde Yeniden Doğuş (Vizroditelen Protses) Politikasına Karşı Kimlik Mücadelesi", Dünya Modernleşmesinde Balkanlarda Türk Kadınının Rölü 10. Uluslararası Balkan Kadınları Sempozyumu, 16-19 Eylül 2021, Köstence-ROMANYA (Eylül 2021)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • YILDIRIM RODOPLU, Fatma, "Bulgarların Kökenine İlişkin İddialara Genel Bir Bakış", Balkan Tarihi Araştırmaları I, Trakya Üniversitesi Yay., Edirne 2021, ss. 1-23. (Aralık 2021)
 • YILDIRIM RODOPLU F., Bulgaristan'da Kuman Hanlar Dönemi II. Bulgar Devleti'nin Kuruluşu ve Bulgar Tarihyazımında Kuman/Kıpçaklar, Ankara, 2021. (Mart 2021)
 • YILDIRIM RODOPLU, F., YILDIRIM B.,"Bulgar Milliyetçiliği", Milliyetçiliğin Coğrafyaları II, (ed.) Yusuf Ziya Bölükbaşı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2020, ss. 21-66. (Aralık 2020)
 • RODOPLU, F., "Kültürel Hak ve Özgürlükler", "Eğitim Hak ve Özgürlükler", "Dini Hak ve Özgürlükler", Bulgaristan’da İnsan Hakları, Temel Hak ve Hürriyetler, 2014 Raporu, Edirne 2016, ss. 85-156. (Şubat 2016)

Editörlük / Yayınlama

 • Yunanistan (Batı Trakya), Bulgaristan ve Makedonya Türklerinin Eğitim, Basın ve Dini Durumları Çalıştay Metinleri, Ed. CHOUSEIN OGLOU Ali, YILDIRIM RODOPLU Fatma, KAŞIKÇI Evrim, JAHJAI Meral, Edirne, 2021. (Temmuz 2021)
 • Doç. Dr. Bülent Yıldırım, Bulgaristan ve Bulgaristan Türkleri (1878-1938), (ed.) Fatma Rodoplu, Muhammed Tağ, İlgi Kültür Sanat Yay., ISBN: 978-605-7703-14-9, İstanbul, 2019.
 • Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyum Bildiri Kitabı” Trakya Üniversitesi, ISBN: 978-975-374-176-7, Edirne, 2014.

Projeler

 • Filibe, TÜBAP Projesi, Edirne, 2015.

» Verdiği Dersler

TPOP 104 Doğu Avrupa Türk Tarihi

 • Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı (Pristine Üniversitesi Ortak)  2020-2021 Güz 

TPOP 206 Balkan Coğrafyası ve Jeopolitiği

 • Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı (Pristine Üniversitesi Ortak) 2020-2021 Bahar