» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • İslam Hukukunda Hurufu'l-Meani - Hüküm İlişkisi (Kazif Haddi Uygulanan Kişinin Şahitliği Örneği) EKEV Akademi Dergisi, Sayı: 65, Sayfa:195-211, Şubat 2016. (Şubat 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Katılım Bankalarının Hazine İşlemlerine Dair Fıkhi Bir Tahlil (Forward ve Nakit Teverruku İşlemleri Örnekliğinde), Internatıonal Mediterranean Social Sciences Congress MECAS IV., 3-6 Eylül 2018, Karadağ. (Eylül 2018) (Eylül 2018)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Edirneli Bir Bilim İnsanı: Ömer Lütfi Barkan'ın Hayatı, İlmi Kişiliği ve Para Vakıflarına Dair Görüşleri, Uluslararsı Balkanlar Ve İslam Sempozyumu, 3-4 Ekim 2019, Edirne. (Ekim 2019)
 • Çorlulu Sinan b. Ramazan'ın "Mecmuatu'l-Fetâvâ" İsimli Eserinde Borçlar Hukuku Konularının Tahlili, Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ'da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu, 5-7 Nisan 2019, Tekirdağ. (Nisan 2019)
 • İslam Borçlar Hukukunda Alt Kira Sözleşmesi : Fıkıh ve Günümüz Hukuku Açısından Bir Değerlendirme, Internatıonal Congress Of Management , Economy and Policy, ICOMEP, 1-2 Aralık, 2018, İstanbul. (Aralık 2018)
 • Akdin Unsurları ve Mahiyeti Perspektifinden Klasik Murabaha ile Günümüz Murabahası Arasında Bir Mukayese, Internatıonal Congress Of Islamıc Economy, Finance and Ethics (Uluslararası İslam Ekonomisi Finans ve Etik Kongresi), ISEFE, 3-4 Kasım 2018, İstanbul. (Kasım 2018)
 • Mecelle'ye Tetimme, İslam Aile Hukuku Ahkâmını Müdafaa Mahiyetinde Bir Eser: Dergüzini/Dergüzinzâde Hasan Rıza'nın Ahvâl-ı Şahsiyye Tercüme ve Şerhi, Uluslararası III. Türk Hukuk Tarihi Kongresi, İstanbul Üniversitesi Sadri Maksûdi Arsal Hukuk Tarihi Uygulama Ve Araştırma Merkezi, İstanbul, 5-6 Kasım 2018. (Kasım 2018)
 • Birgivi'nin "İkâzu'n-nâimin ve İfhâmu'l-Kâsırin" İsimli Risalesi Çerçevesinde Para İle Kur'an Okumanın Fıkhi Tahlili, Balıkesirli Bir İslam Alimi :İmam Birgivi Uluslararası Sempozyumu, 19-21 Ekim 2018 , Balıkesir. (Ekim 2018)
 • Katılım Bankalarının Hazine İşlemlerine Dair Fıkhi Bir Tahlil (Forward ve Nakit Teverruku İşlemleri Örnekliğinde), Internatıonal Mediterranean Social Sciences Congress MECAS IV., 3-6 Eylül 2018, Karadağ. (Eylül 2018)
 • Başlangıcından Günümüze Katılım Bankalarının Değişen Felsefesi ve Günümüz Katılım Bankaları İşlemlerinin Fıkhi Tahlili, Internatıonal Congress Of Management, Economy and Policy, ICOMEP, 28-29 Nisan 2018, İstanbul. (Nisan 2018)
 • İslam Kefalet Hukukunda Teselsül Karinesi: Günümüz Hukukuyla Mukayeseli Bir Tahlil, International Congress Of Islamıc Economy, Finance and Ethics ISEFE. (Uluslararası İslam Ekonomisi Finans ve Etik Kongresi ) 7-8 Nisan 2018, İstanbul. (Nisan 2018)
 • İslam Hukukunda Evliliği Sona Erdiren Lafızların Mahiyetine İlişkin Bir Değerlendirme, Second Mediterranean İnternational Social Sciences Congress MECAS II, Internatıonal Vision Universty, Ohrid, Makedonya, 10-13 Ekim 2017. (Ekim 2017)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Edirneli Bir Bilim İnsanı: Ömer Lütfi Barkan'ın Hayatı, İlmi Kişiliği ve Para Vakıflarına Dair Görüşleri, Uluslararsı Balkanlar Ve İslam Sempozyumu, 3-4 Ekim 2019, Edirne. (Ekim 2019) (Yayın Aşamasında) (Ekim 2019)
 • Çorlulu Sinan b. Ramazan'ın "Mecmuatu'l-Fetâvâ" İsimli Eserinde Borçlar Hukuku Konularının Tahlili, Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ'da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu, 5-7 Nisan 2019, Tekirdağ. (Nisan 2019)( Yayın Aşamasında) (Nisan 2019)
 • Birgivi'nin "İkâzu'n-nâimin ve İfhâmu'l-Kâsırin" İsimli Risalesi Çerçevesinde Para İle Kur'an Okumanın Fıkhi Tahlili, Balıkesirli Bir İslam Alimi :İmam Birgivi Uluslararası Sempozyumu, 19-21 Ekim 2018 , Balıkesir. (Ekim 2018) (Ekim 2018)
 • Debusi'nin Fıkhi Metodu (Ocak 2013)
 • İslam Hukukunda Hakkın Düşmesi (Ocak 2013)

» Verdiği Dersler

Arap Dili Fonetiği (Hazırlık)

Bitirme Tezi I (Lisans)

Bitirme Tezi II (Lisans)

İslam Hukuk Tarihi (Lisans-Seçmeli)

İslam Hukuk Usulü (Lisans)

İslam Hukuku I (Lisans)

İslam Hukuku II (Lisans)

İslam Hukuku III (Lisans)

İslam Hukuku IV (Lisans)

İslam Hukuku Metin Okumaları (Yüksek Lisans)

İslam Hukuku Tarihi (Yüksek Lisans)

İslam Hukuku V (Lisans)

İslam Hukukunun Genel Kaideleri (Yüksek Lisans)

İslam İbadet Esasları (Lisans)

İslam Muamelat Hukuku (Yüksek Lisans)

Öğretmenlik Uygulaması (Lisans)