» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Hava kirliliği parametreleri ile kardiyovasküler ve solunum sistemi hastalıklarına bağlı hastane ve acil servis başvuruları ilişkisi (Ekim 2021)
 • H. Saygin, Y. Mercan, F. Yorulmaz, The association between air pollution parameters and emergency department visits and hospitalizations due to cardiovascular and respiratory diseases: a time-series analysis, 10.1007/s00420-021-01769-w, INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH, pp. , 2021
 • PM10 içeriğinin ve konsantrasyonlarının belirlenmesi Edirne-Türkiye
 • Akut MI hastalarında serum sialik asit-rich inflamasyon- duyarl proteinler ve hücre hasarı (Şubat 2006)
 • Trakya'da herediter trombofili prevalansı-Türkiye (Ağustos 2000)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Türkiye'de gebe ebe ve hemşirelerin mesleki risk faktörlerinin gebelik ve yenidoğana etkileri: Bir prospektif araştırma (Mayıs 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Trakya Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde Çalışanların Sağlık Çalışanlarına Önerilen Aşılar İle Aşılanma Durumları (Aralık 2021)
 • COVID-19 Pandemi Sürecinde Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Ruhsal Durumları ve Sigara İçme Davranışlarının Değerlendirilmesi (Aralık 2021)
 • Sağlık Çalışanlarında Coronavirüs Aşısı Yan etkileri ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi: Edirne Örneği (Aralık 2021)
 • Kırklareli İlinde 14-18 yaş grubunda su kullanımı (Temmuz 2021)
 • EDİRNE MERKEZ İLCEDE 2018 YILINDA DIŞ ORTAM HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Nisan 2021)
 • 2018 yılında Türkiye’de yazılı basında yer alan köpek saldırılarının değerlendirilmesi. (Kasım 2019)
 • Edirne ili Süloğlu ilçesinde yaşayanların yemeklik sıvı atık yağlarla ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının araştırılması (Kasım 2018)
 • Edirne’de 2014 yılı meteoroloji ve hava kalitesi verileri. (Kasım 2018)
 • Edirne merkez ilçede çevre ve şehircilik bakanlığı hava kalitesi izleme istasyonunda ölçülen partiküler madde 10 (pm10) bileşiminin araştırılması. (Kasım 2018)
 • Kırklareli’nde 2013-2014 yıllarında bebeği ölmüş annelerin bebek ölümüne neden olan risklerinin ve sonraki üreme davranışlarının değerlendirilmesi. (Kasım 2018)
 • Edirne ili merkez ilçede 2014 yılı meteorolojik verilerinin, hava kalitesi ölçümlerinin 2. basamaktaki ilgili poliklinik başvuruları ile ilişkisinin değerlendirilmesi (Kasım 2018)
 • 2013 ve 2017 yıllarında edirne ili süloğlu ilçe merkezinde yaşayan ev kadınlarında yağ tüketim alışkanlıkları ve obezite durumlarının değerlendirilmesi. (Kasım 2018)
 • Edirne İl Merkezindeki İlköğretim Okullarına EMR Düzeyleri (Nisan 2018)
 • 2016-2017 Yıllarında Türkiye’de Yazılı Basında Yer Alan Maganda Nedenli Yaralanma ve Ölümlerin Değerlendirilmesi (Nisan 2018)
 • Tekirdağ ilinde görev yapan hamile ebe ve hemşirelerin mesleki risk etmenleri ile bu etmenlerin gebelik süreci ve yenidoğan bebeklerine etkilerinin değerlendirilmesi (Ekim 2015)
 • Bir devlet hastanesinde seçilmiş bazı mesleki risklerin incelenmesi (Ekim 2015)
 • Bir sağlık araştırma ve uygulama merkezinde yatarak tedavi görmekte olanların sigara içme durumları. (Ekim 2015)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Keşan’da 2017 yaz ve 2017-2018 kış dönemlerinde partiküler madde ve kükürt dioksit kirliliği. (Kasım 2018)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Covid-19 ile enfekte sağlık çalışanlarının kalitatif değerlendirilmesi (Aralık 2021)
 • Edirne il merkezinde 2014-2016 yılları arasında dış ortam hava kalitesinin değerlendirilmesi
 • Hemşirelerin Yaşadıkları Spontan Abortusun Nedenlerine İlişkin Düşüncelerinin Kalitatif İncelenmesi
 • Hemşirelerin yaşadıkları spontan abortusun nedenlerine ilişkin düşüncelerinin kalitatif inecelenmesi.
 • İnfluenza salgınları
 • Ücretsiz Aile İşçisi Olarak Kadınlar, Sağlık Riskleri ve Sorunları
 • Ücretsiz aile işçisi olarak kadınlar, sağlık riskleri ve sorunları
 • Tekirdağ Merkez İlköğretim Okullarındaki Sınıf Öğretmenlerinin Okul Sağlığı Uygulamalarının İncelenmesi

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HALK SAĞLIĞI STAJI HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELERİ (Mart 2017)
 • KIRKLARELİ İLİ 2014, 2015 ve 2016 YILLARI HAVA KALİTESİ VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Mart 2017)
 • KIRKLARELİ İLİ 2015-2016 KIŞ DÖNEMİ HAVA KALİTESİ VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Mayıs 2016)
 • EDİRNE KEŞAN İLÇESİNDE 2015-2016 KIŞ DÖNEMİ HAVA KİRLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Mayıs 2016)
 • 2015-2016 KIŞ DÖNEMİ (01.10.2015-31.03.2016) EDİRNE’DE HAVA KİRLİLİĞİ. (Mayıs 2016)
 • BİR SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİNDE YATARAK TEDAVİ GÖRMEKTE OLANLARIN SİGARA İÇME DURUMLARI (Ekim 2015)
 • BİR DEVLET HASTANESİNDE SEÇİLMİŞ BAZI MESLEKİ RİSKLERİN İNCELENMESİ (Ekim 2015)
 • TEKİRDAĞ İLİNDE GÖREV YAPAN HAMİLE EBE VE HEMŞİRELERİN MESLEKİ RİSK ETMENLERİ İLE BU ETMENLERİN GEBELİK SÜRECİ VE YENİDOĞAN BEBEKLERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Ekim 2015)
 • Bir sağlık araştırma ve uygulama merkezinde yatarak tedavi görmekte olanların sigara içme durumları (Ekim 2015)
 • Bir devlet hastanesinde seçilmiş bazı mesleki risklerin incelenmesi (Ekim 2015)
 • Tekirdağ ilinde görev yapan hamile ebe ve hemşirelerin mesleki risk etmenleri ile bu etmenlerin gebelik süreci ve yenidoğan bebeklerine etkileri (Ekim 2015)
 • Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin talasemi bilgi düzeyleri. (Ekim 2013)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Birinci basamak sağlık hizmetleri veri rehberi
 • Çok Sektörlü Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı

Yönetilen Doktora Tezleri

 • HASTANE LABORATUVAR ÇALIŞANLARINDA KAS-İSKELET SİSTEMİ SORUNLARI (Aralık 2021)

» Verdiği Dersler

Ağız ve diş sağlığı

Bir halk sağlığı sorunu : Anemiler

Bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi

Çevre sağlığı

Diyabet epidemiyolojisi

Halk Sağlığına giriş

Kanser epidemiyolojisi

Koroner kalp hastalıkları ve hipertansiyon epidemiyolojisi

Sağlık ekolojisi

Su ve sağlık

Temel halk sağlığı 1

Toplumsal ruh sağlığı

Yaşlı sağlığı ve kronik hastalıklar epidemiyolojisi