» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Güneydoğu Anadolu Projesi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Türk ve Yabancı Firmalar- İsrail Örneği, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, cilt 4, sayı 1, Ocak 2013, s.25-36., http://www.esbadergisi.com/images/sayi6/gap-israil%20ornegi-turk-son.pdf. (Ocak 2013)
 • Arıkoğlu Cemile, Türk Fahri, Kamu Hayatında Türk Kadını, Türklük Bilimi Araştırmaları, yıl 17, sayı 31. 2012, s.31-53.
 • Türk, F.,Die Genese der Korruption im Osmanischen Staatssystem, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 Haziran 2011, ss. 55-61. (Haziran 2011)
 • Türk, F., Die türkische Energiepolitik- Die steigende Bedeutung erneuerbarer Energietraeger im Jahre 2008, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Haziran 2011 Cilt 13 Sayı 1, 176-91. (Haziran 2011)
 • Türk, F., Deutsche Siedlungsplaene im Osmanischen Reich, German Studies Review, Volume 33, Number 3, October 2010, ss. 641-656 (Ekim 2010)
 • Türk, F., Deutsche Militaermissionen und ihre Rolle beim deutsch-türkischen Waffenhandel im Osmanischen Reich 1871-1914, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 Haziran 2010, ss. 86-102. (Haziran 2010)
 • Türk, F., Edirne Bulgar Cemaati ve Polonya azınlık Okulu “Polak Mektep” Belleten cilt LXXIII, sayı 268, Aralık 2009, s.705-720. (Aralık 2009)
 • Türk, F., Die Türkei und Turkmenistan – eine besondere Beziehung (Türkiye ve Türkmenistan- Özel Bir İlişki), Südosteuropa Mitteilungen 02/2009, s.38-53. (Şubat 2009)
 • Türk, F., Nicht frei von Konflikten- Die Entwicklung der türkisch-zentralasiatischen Beziehungen von 1992 bis heute (1992’den Günümüze İhtilaflı Türkiye Orta Asya İlişkilerinin Gelişimi), Zentralasien-analysen, 7-8 2009, s.12-20.
 • Türk, F., Wirtschaft als Ordnungsfaktor?- Die türkischen Wirtschaftsbeziehungen mit dem Nordirak (Türkiye’nin Kuzey Irak ile Ekonomik İlişkileri- Ekonomi Düzenleyici Bir Faktör olabilir mi?), Internationale Politik und Gesellschaft 4/2008, s.33-40. (Nisan 2008)
 • Türk, F., Erdgas als Waffe der Aussenpolitik: Die türkisch-iranische Erdgaskrise im Januar 2007 (Ocak 2007’de Meydana Gelen Türk-İran Doğalgaz Krizi- Dış politika Silahı Olarak Doğalgaz), KAS- Auslandinformationen, 1/2008, s.72-88. (Ocak 2008)
 • Türk, F., “Die türkish-israelische Beziehungen zwischen 1992 und 2006. Eine fragile Beziehung” (Türk-İsrail İlişkileri 1992-2006- Kırılgan Bir İlişki), Eurasisches Magazin, 07-06, 2006, s. 1-8.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Türk, F. Afrikainitiative der türkischen Außenpolitik – die Beziehungen zwischen der Türkei und den Subsahara-Ländern International Conference on Turkey: Turkey as a New Regional Player? Perspectives of Turkey’s Foreign and Security Policy, Südosteuropa-Gesellschaft, Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Berlin 29/30 June 2010 (Haziran 2010)
 • Türk, F., The Comparison of the Turkish and German University Systems, International Scientific- Practical Conference “Competences of Contemporary Specialist: The unity of theory and practice” Kaunas 26-27 March 2009 (Mart 2009)
 • Türk, F., The Impact of Domestic Political Actors on the Russian Foreign Policy in the Era of Boris Yeltsin, Unitec Gabrovo Technical University, Bulgaria, 24 Kasım 2008. (Kasım 2008)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Türk, F., Azerbaycan ve Orta Asya’da Değişim Sürecinde Ortaya Çıkan Turancı Siyasal Hareketler 1989-2007, (Ed. Gönül Pultar) Ağır Gökyüzünde Kanat Çırpmak Sovyet-sonrası Türk Cumhuriyetlerinde Kültürel Kimlik Arayışı ve Müzakeresi, Tetragon Yayınları, İstanbul 2012, s. 287-324.
 • Türk, F., Multilingualism of Edirne during the 19th century in the Ottoman era, Jezikoslovlje, 13.2 (2012), s.439-445
 • Türk, F., Turkey and the EMU crisis, (Eds. Gerald Sander, Gunter Deuber) Europaeische Staatsschuldenkrise als Herausforderung an EWU and EU, Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2012, s.233-243.
 • Türk, F., Deutsche Waffenlieferungen in die Türkei von 1871 bis 1914, (Eds.) Schönig, Çalık, Bayraktar, Türkisch-Deutsche Beziehungen. Perspektiven aus Vergangenheit und Gegenwart, Klaus Schwarz Verlag, Berlin 2012.
 • The Historical and Present Status of the Turkish Minorityin Bulgaria, (Eds.) Istvan Horvath, Marton Tonk, Minority Politics within the Europe of Regions, Scientia Publishing House Cluj-Napoca 2011
 • Türk, F., “Die deutsche Rüstungsindustrie in ihren Türkeigeschäften zwischen 1871 und 1914-Die Firma Krupp, die Waffenfabrik Mauser und die Deutschen Waffen- und Munitionsfabriken, Ein Beitrag zur deutsch-türkischen Beziehungen, soziologische und politologische Untersuchungen, Peter Lang, cilt 13, Frankfurt am Main, Bern, Zürich vd. 2007

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Türk, F., Kazakistan’da Değişim Sürecinde Ortaya Çıkan Siyasal Partiler ve Hareketler, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, No. 2, 2012, s.11.20
 • Türk, F. ve Özerdem F., İkinci Dünya Savaşı’ndan Günümüze Türkiye’nin ve Almanya’nın Batı Politikaları, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 2012/20. Sayı, s.51-62.
 • Türk, F., Kırgızistan’da Değişim Sürecinde Ortaya Çıkan Siyasal Hareketler 1989-2008, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Sayı 15, Mart 2010, ss. 95-115. (Mart 2010)
 • Türk, F., Boris Yeltsin Döneminde Rus-Alman İlişkileri 1992-2000 –Kültür ve Ekonomi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Ocak 2010, ss. 333-352. (Ocak 2010)
 • Ergin, G., Türk F., Türkiye’de Öğrenim Gören Orta Asyalı Öğrenciler, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2010, ss. 35-41.
 • Türk, F. Azerbaycan ve Orta Asya’da Değişim Sürecinde Ortaya Çıkan Turancı Siyasi Hareketler (1989-2007), Bilig Güz 2009, sayı 51, s. 205-230.
 • Türk, F., Transformasyon Sürecinde Özbekistan’da Siyasal Partiler ve Özbek Muhalefet Liderlerinin Türk-Özbek İlişkileri Üzerine Etkileri, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008 Vol 10 (2), s. 53-81.
 • Türk, F., Die Paleastina Politik des Osmanischen Reiches waehrend des Ersten Weltkrieges (Birinci Dünya Savası’nda Osmanlı Devleti’nin Filistin Siyaseti), Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Yıl VI, sayı 12/2008, s.109-117.
 • Türk, F., Yahudi Devletinin Demografik Temelleri: Birinci Dünya Savaşı’na Kadar Osmanlı Devleti’nin Filistin Siyaseti, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2007, Cilt 9, Sayı 2, s. 69-104.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Türk, F., Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarında Türkiye Körfez Ülkeleri (Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt) İlişkileri Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı 24-25 Eylül 2009 İzmir. (Eylül 2009)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Türk, F., Türkiye’nin Afrika Politikasında Baskı Grubu Olarak Tuskon’un Rolü, (Der.) Efegil, Ertan ve Mehmet Seyfettin Erol, Dış Politika Analizinde Teorik Yaklaşımlar: Türk Dış Politikası Örneği, Barış Platin Yayınları, Ankara 2012, s.301-324.
 • Türk, F., Türkiye’nin 1990’lardaki Kültür Dış Politikaları ve Yansımaları, (Der.) Ertan Efegil, Rıdvan Kalaycı, Dış Politika Teorileri Bağlamında Türk Dış Politikasının Analizi, Cilt I, Nobel Yayınları, Ankara 2012, s.639-659.
 • Türk, F., Türkiye ile Almanya Arasındaki Silah Ticareti 1871-1914 Krupp Firması, Mauser Tüfek Fabrikası, Alman Silah ve Cephane Fabrikaları, IQ Yayıncılık, İstanbul 2012
 • Türk, F,. Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar, Siyasetin Serüveni ve Metodolojisi, Dural, Baran (Ed.) Siyaset Biliminde Kuram Yöntem Güncel Yaklaşımlar, Kriter Yayınevi, İstanbul 2011, ss. 1-29.
 • Türk, F., Gaytancıoğlu, K., Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarında Türkiye-Irak İlişkileri (2002-2009), Yenigün, Cüneyt; Efegil, Ertan, Türkiye’nin Değişen Dış Politikası, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2010, ss.407-429.
 • Türk, F., Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarında Türkiye Körfez Ülkeleri (Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt) İlişkileri, Türk, Fahri (Ed.) Türk Dış Politikasında Güncel Paradigmalar, Kriter Yayınevi, İstanbul 2010, ss. 57-70.
 • Türk, F., Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti Döneminde Türkiye-İran İlişkileri 2002-2008, Türk, Fahri (Ed.) Türk Dış Politikasında Güncel Paradigmalar, Kriter Yayınevi, İstanbul 2010, ss. 45-56.
 • Türk, F., Türkiye ile Orta Asya Ülkeleri Arasındaki İlişkiler 1992-2009, Türk, Fahri (Ed.) Türk Dış Politikasında Güncel Paradigmalar, Kriter Yayınevi, İstanbul 2010, ss.1-15.
 • Türk, F., (Ed.) Türk Dış Politikasında Güncel Paradigmalar, Kriter Yayınevi, İstanbul 2010.
 • Türk, F., Türkiye Araştırmalar Merkezi (TAM), Kanbolat Hasan, Karasar, H. Ali (Ed.) Türkiye’de Stratejik Düşünce Kültürü ve Stratejik Araştırma Merkezleri: Başlangıcından Bugüne Türk Düşünce Kuruluşları, Nobel Yayıncılık, Ankara 2008, s. 506-510.

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Servet Çınar, Almanya’nın Kültür Dış Politikası- Goethe Enstitüleri Türkiye Örneği
 • Serdar Yılmaz, Kazakistan’ın Türkiye Politikası

Ödüller

 • Trakya Üniversitesi Akademik Performans Ödülü (2009) Trakya Üniversitesi Akademik Performans Ödülü (2010) Trakya Üniversitesi Akademik Performans Ödülü (2013)

Diğer

 • Türk, F., GAP Eylem Planı Ve Bölgede Faaliyet Gösteren Firmalar, VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Aydın 1-3 Ekim 2009. (Ekim 2009)
 • Türk, F., Türk-Alman Silah Ticareti 1871-1914, I. Uluslar arası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, Konya 8-10 Ekim 2009. (Ekim 2009)
 • Türk, F., The Turkish Women in the Public Life, Change and Stability State Religion and Politics in the Middle East and North Africa, Jagiellonian University Krakow/Poland 28-29 May 2009. (Mayıs 2009)
 • Türk, F., The Role of Sufism in Politics of Chechnya, Fifth International Conference “Hierarchy and Power in the history of civilizations, Russian Academy of Sciences/Institute for African Studies Moscow 23-26 June 2009.
 • Türk, F., Rüşvet Osmanlı’dan Buyana En Önemli Sorun, Referans 24 Aralık 2008. (Aralık 2008)
 • Türk, F., German Military Missions and their Role in Turco-German Arms Trade in the Ottoman Empire between 1871 and 1914, 61. Genç Tarihçiler Kongresi “Karazinsky-Readings”, Kharkiv/Ukraina 25 April 2008. (Nisan 2008)
 • Wolf, A., F. Türk, “Können NGOs als Informationsquellen für Massenmedien dienen?”, Deutsche Allgemeine Zeitung (DAZ), Gazete Makalesi, 30 September-06 Oktober 2005. (Ekim 2005)
 • Türk F. “Störfaktor im türkisch-russischen Verhältnis?”, Deutsche Allgemeine Zeitung (DAZ), Gazete Makalesi, 14-20 Oktober 2005. (Ekim 2005)
 • Türk F. “Eurasische Gasallianz zwischen Realität und Mythos?”, Deutsche Allgemeine Zeitung (DAZ), Gazete Makalesi, 21-27 Oktober 2005. (Ekim 2005)
 • Türk F. “Interessenlagen und Dezemberwahl in Kasachstan”, Deutsche Allgemeine Zeitung (DAZ), Gazete Makalesi, 09-15 September 2005. (Eylül 2005)
 • Türk F. “Deutschland und Russland zwischen Kooperation und Konfrontation”, Deutsche Allgemeine Zeitung (DAZ), Gazete Makalesi, 16-22 September 2005.
 • Türk, F., “Yang-Çe Irmağı Kıyısındaki Alman”, Stratejik Analiz, Cilt 3, Sayı 34, 2003, s.13-14.
 • Türk, F., “Değişen Dünya Dengeleri ve Almanya”, Stratejik Analiz, Cil 3, Sayı 36, 2003, s.77-80.
 • Türk, F., “Sosyal Demokratların Yaprak Dökümü”, Stratejik Analiz, Cilt 3, Sayı 28, 2002, s. 89-90.
 • Türk, F., “Milletvekillerinin Seyahat Sergüzeştleri”, Stratejik Analiz, Cilt 3, Sayı 29, 2002, s.89-90.
 • Türk, F., “Rusya’da Yahudi Aleyhtarlığı, Geçiş Süreçlerinde Siyasallaştırılmış Bir Olgu”, Stratejik Analiz, Cilt 1, Sayı 11, 2001, s. 39-42.

» Verdiği Dersler

Almanya'nın Doğu Politikası Doktora

Dış Politika Analizi Lisans

Orta Asya ve Kafkasya'da Dış Güçlerin Nüfuz Mücadelesi Doktora

Seminer - Yüksek Lisans/Doktora

Sosyal Bilimlerde Yöntem - Lisans

Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar - Lisans

Türkiye-Orta Asya İlişkileri - Lisans

Türkiye-Orta Asya İlişkileri - Yüksek Lisans

Türkiye’nin Enerji Politikaları - Yüksek Lisans

Yöntem Konferansı Lisans