» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • "Bern İtilafnameleri 1917-1918 (Osmanlı Devleti-İngiltere-Fransa)" Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt. 15, Sayı: 2, s. 291-310. (Aralık 2013)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • "Göç ve Kimlik Denklemi: Türklerin Anadolu'ya Göçü ve Anadolu'da Türk Kimliği", I. Uluslararası Göç ve Kimlik Sempozyumu, 01-03 Aralık 2016 Amasya. (Aralık 2016)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Millî Sınırların ve Rejimin Öğretilmesinde Disiplinlerarası Bir Uygulama: Coğrafya Ders Kitaplarında Siyasî Tarih Anlatımı", Uluslararası Prof. Dr. Halil İNALCIK Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu, 10-13 Nisan 2017 Ankara. (Nisan 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • "Türk Siyasî Tarihinde Askerî Müdahalelere Bir Örnek: Demokrat Partililere Siyasî Haklarının İadesi Meselesi ve 14-21 Mayıs 1969 Buhranı", İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yakın Dönem Türkiye Araştırları Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 32. (Aralık 2017)

Diğer

  • Kitap Değerlendirme: "Bülent YILDIRIM: Bulgaristan’daki Ermeni Komitelerinin Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliyetleri (1890-1918)", Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt:3, Sayı: 2, Aralık 2014, s. 157-161. (Aralık 2014)