» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Sanal, M. Engin, Çam, Nihan & Koldere Akın, Yasemin, “Factors Directing Women Workers Working in The Textile Sector in Turkey to Trade Union Membership: Example of Çorlu”, International Journal of Social Sciences and Education Research, 3 (5), 32 – 39, (2017).
 • Sanal, M. Engin, “Union Organization Right of the Employees of Security General Directorate in Turkey in line with the similar decisions of European Court of Human Rights”, International Journal of Social Sciences and Education Research, 3 (4), 1184 -1193, (2017).
 • Sanal, M. Engin, “Bir Aktif İstihdam Politikası Aracı Olarak Toplum Yararına Çalışma Programlarının Edirne İlinde 2009 - 2011 Yılları Arasındaki Uygulaması Ve Programlar Bitmeden Ayrılan Katılımcılara Yönelik Analiz”, Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Metinleri, No:02-2014, 1-28, (2014).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Sanal, M. Engin, “Nedenleri ve Sonuçlarıyla Türkiye’de Çocuk İşçiliği”, International Multi-Disciplinary Children's Studies Congress-VI, 461-472, İstanbul, (2024).

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Arabacı, Bahar, Sanal, M. Engin and Oğuzhan, Adil, “Working Women’s Perceptions of Gender-Based Discrimination: The Case Of Bursa Textile Industry”, International Congress on Afro - Eurasian Research , 123, Budapest, (2018)
 • Sanal, M. Engin, Pala, Nihan & Koldere Akın, Yasemin, “Factors Directing Women Workers Working in The Textile Sector in Turkey to Trade Union Membership: Example of Çorlu”, 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, 113, Rome, (2017).
 • Sanal, M. Engin, “Union Organization Right of The Employees of Security General Directorate in Turkey in Line with The Similar Decisions of European Court of Human Rights”, 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, 83, Rome, (2017).

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Tekcan, B., Sanal, M. E., Gültekin, H., Kadın Avukatların Cinsiyet Ayrımcılığına Yönelik Algıları: Lüleburgaz Örneği, (Ed.) Yüksel Akay Ünvan, Ruhi İnan, Ekonomi, İdari ve Sosyal Bilimler Araştırmaları, Livre de Lyon, Lyon (2022).
 • Özbek, A., Sanal, M. E., Koldere Akın, Y., The Efficiency of Labor Unions in Terms of Occupational Health and Safety in Metal Line of Work: Case of Çorlu, (Ed.) Hasan Babacan, Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences, Gece Kitaplığı, Ankara, (2020).
 • Çam, N., Sanal, M. E., Koldere Akın Y., Kadın İşçilerin Sendikalara Yönelik Tutumları Çorlu Tekstil Sektörü Örneği, (Ed.) İsmail Elagöz, Göktürk Erdoğan, Aslı Gezen, Abdullah Yılmaz, Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Makaleleri - 2, Gece Akademi, Ankara (Aralık 2019)
 • Arabacı, B., Sanal, M.E. and Oğuzhan, A., Working Women's Perceptions of Gender Based Discrimination, (Ed.) Özer Özçelik, Studies on Interdisciplinary Economics and Business Volume II, Peter Lang , Berlin, (2019).
 • Sanal, M. E., Trade Union Rights of Public Servants in Turkey and the Compliance With the Norms of the International Labour Organization (ILO), Lap Lambert Academic Publishing, Berlin, (2018)
 • Sanal, M. Engin, Örgüt Sağlığı, (Ed.) A. Sinan Ünsar, Genel İşletme, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, (2017).
 • Sanal, M. Engin, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, (Ed.) A. Sinan Ünsar, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çağdaş Güncel Konular, Paradigma Akademi Yayınları, İstanbul, (2015).
 • Sanal, M.E., Gelişmiş Ekonomilerde Dönüşen Kapitalizmin Endüstri İlişkilerine Etkileri, Paradigma Akademi Yayınları, Ankara, (2014).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Sanal, M. E., "Bireysel Sendika Özgürlüğünün Türkiye'de 2821 ve 6356 Sayılı Yasalarda Sendikal Nedenle İş Sözleşmesinin Feshi Bağlamında Güvencesi" Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Prof. Dr. Gülten Kutal'a Armağan Özel Sayısı, Cilt II, Sayı 69, 99-133 (2017).
 • Sanal, M.E., “Edirne’de 2005 Yılı İtibarıyla İşçi Sendikalarının Üye Sayıları ve 2001 Yılı İle Karşılaştırılması”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,Cilt:8, Sayı:1,1-9 (2006).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Sanal, M.E., “Türkiye’de Küresel Ekonomik Kriz ile Artan İşsizlikle Mücadelede Özel İstihdam Bürolarının Önemi”, 1. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu, 35-44, Edirne, (2009).
 • Sanal, M.E., “Dünyada Değişen Ekonomik Yapı İçinde Küreselleşme ve Çok Uluslu Şirketlerin Endüstri İlişkileri Sistemi Üzerindeki Olumsuz Etkileri”, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı,Cilt I, 111-123, İzmir, (2008).

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Albayrak, T., "Türkiye'de Kadın Girişimciliği ve Ekonomik Büyümeye Etkileri", Trakya Üniversitesi, 2022.
 • Biner, S., "Çalışma Yaşamında Cam Tavan Sendromu: Trakya Üniversitesi Örneği", Trakya Üniversitesi, 2022.
 • Tekcan, B., "Kadın Avukatların Cinsiyet Ayrımcılığına Yönelik Algıları: Lüleburgaz Örneği", Trakya Üniversitesi, 2021.
 • Özbek, Ali., "Türkiye'de Metal İş Kolunda Sendikaların İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerindeki Etkileri: Çorlu Örneği", Trakya Üniversitesi, 2019.
 • Çalışan U., "Türkiye'de Adliye Çalışanlarının Sendikal Eğilimleri: Edirne Örneği", Trakya Üniversitesi, 2019.
 • Pala, N., “Tekstil Sektöründe Kadın İşgücünün Sendikal Örgütlenmesi: Çorlu Örneği”, Trakya Üniversitesi, 2013.
 • Arabacı, B., “Çalışan Kadınların Cinsiyet Ayrımcılığına Yönelik Algıları: Bursa Dokuma Sanayii Örneği”, Trakya Üniversitesi, 2012.
 • Mortaş, E., “Küreselleşme Sürecinde İşgücü Yapısında Meydana Gelen Değişmeler ve Endüstri İlişkileri Üzerine Etkileri”, Trakya Üniversitesi, 2011.
 • Ergenekon, G., “Türkiye’deki Sosyal Sigorta Kurumlarının Ekonomi Üzerindeki Etkileri”, Trakya Üniversitesi, 2001.

Editörlük / Yayınlama

 • Birinci Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği
 • Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi Yayın Kurulu Üyeliği

Yapılan Hakemlikler

 • 21. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Hakem Kurulu Üyeliği
 • 17. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi
 • Journal of International Management Educational and Economics Perspectives
 • International Journal of Educational Administration and Policy Studies
 • Trakya Üniversitesi İİBF Dergisi
 • Gençlik Araştırmaları Dergisi
 • Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
 • Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
 • Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi
 • Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
 • Ekonomi Maliye İşletme Dergisi
 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • İş - Güç Dergisi
 • Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Projeler

 • Tekstil Sektöründe Kadın İşgücünün Sendikal Örgütlenmesi: Çorlu Örneği, Trakya Üniversitesi Araştırma Projesi, Prj. No: 2011 / 20, Proje Yöneticisi, 2013.
 • Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı, Çevre Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı ve Trakya Üniversitesi Ortak Projesi, Proje Yardımcısı, 2002.
 • Türkiye’de Kamu İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulaması, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Prj.No-276, Proje Yöneticisi, 2002.

Diğer

 • Sanal, M. E., "Covid-19 Pandemisi Döneminde Evden Çalışmanın Çalışanlar ve Organizasyonlar Üzerindeki Etkileri" Toprak İşveren Dergisi, Sayı 127,16-22, (2020)
 • Sanal, M.E., “Aktif İstihdam Politikaları”, Toprak İşveren Dergisi, Sayı 99, 13-18, (2013)
 • Sanal, M.E., “Küresel Ekonomik Kriz ile Dünyada ve Türkiye’de Artan Genç İşsizliği”, Toprak İşveren Dergisi, Sayı 88, 6-11, (2010)
 • Sanal, M.E., “Dünya Kadınlar Günü’nde Kadın İstihdamına Genel Bir Bakış”, Toprak İşveren Dergisi, Sayı 77, 10-15, (2008)
 • Sanal, M.E., “Türkiye’de Özel İstihdam Bürolarının Etkinliği”, Mercek Dergisi, Sayı:44, 131-138, (2006)
 • Sanal, M.E., “İnsan Kaynakları ve İnsan Kaynakları Yönetiminin İşletmelerin Rekabet Gücüne Olan Etkileri”, Toprak İşveren Dergisi, Sayı 58, 7-12, (2003)
 • Sanal, M.E., “Özel İstihdam Bürolarının Artan Önemi ve Buna Neden Olan Etkenler”, Toprak İşveren Dergisi, Sayı No.54, 13-17, (2002)
 • Sanal, M.E."Türkiye'de Gizli İşsizlik ve Eksik İstihdamın Önlenmesi", Toprak İşveren Dergisi, Sayı No.30, 4-5, (1996)

» Verdiği Dersler

Çalışma Psikolojisi

Çalışma Yaşamı ve Kurumlar

Endüstri İlişkileri

Endüstri İlişkilerinde Değişim süreci

 • Yüksek Lisans

Endüstri İlişkilerinde Yeni Gelişmeler

 • (Doktora)

Endüstri İlişkilerine Giriş

Kamu Kesiminde Sendikacılık

Sosyal Hukukta Güncel Sorunlar

 • (Doktora)

Türkiye'de Endüstri İlişkilerinin Yasal Çerçevesi

 • Yüksek Lisans

Uygulamalı Toplu Pazarlık Hukuku