» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • “New Proletarianization Patterns in Late Capitalism : A Quantitative Analyses of Turkish Labour Market in 2000's”, (Abstract), 15th Journées Internationales de Sociologie du Travail (JIST 2016), Panteion University, Athens. (Dr. Denizcan Kutlu ile birlikte) (Mayıs 2016)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • "A View of Precarisation from Turkey: Urban-Rural Dynamics and Intergenerational Precarity", Historical Materialism Conference 2022, Kadir Has University, Istanbul, Turkey. (Nisan 2022)
 • "Class Experiences in the Household: patterns of Involvement of Women from the Same Family into Working Life", 14th Conference of the European Sociological Association (ESA 2019), Manchester, United Kingdom. (Ağustos 2019)
 • “Uncovering the Obstacles in Front of the Revolt of the Working Class”, 10th International Conference of Political Economy (ICOPEC 2019), Marmara University, Istanbul. (Haziran 2019)
 • "The Social Relations in Urban Context: the Impression of Gender and Classes in Literary Texts" ( Kentsel Bağlamda Toplumsal İlişkiler: Toplumsal Cinsiyet ve Sınıfların Edebi Metinlerde İzdüşümü ), 9. International Congress on Current Debates in Social Sciences (CUDES 2019), Near East University, Lefkoşa/ Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus. (Mayıs 2019)
 • "Looking Closer to the New Cooperativism: Practices of Agricultural and Consumer Cooperatives in Turkey", 7. International Congress on Current Debates in Social Sciences (CUDES 2018), Istanbul, Turkey. (Dr. Öğr. Üyesi Çağatay Edgücan Şahin ile birlikte) (Nisan 2018)
 • "Single Problem, Multiple Quests: Coping and Resistance Strategies in the Face of Current Precarity Experiences, The Case of Turkey", 36th International Labour Process Conference, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. (Mart 2018)
 • "Tracing the Class Relations in Turkey's New Cooperativism: A Potantial Alternative to Market Relations?", 36th International Labour Process Conference, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. ( Dr.Öğr.Üyesi Çağatay Edgücan Şahin ile birlikte) (Mart 2018)
 • "Female Academics Tried Out with Locality, Right Next to Europe" ("Avrupa'nın Kıyısında Yerellikle İmtihan Edilen Kadın Akdemisyenler"), 6. International Congress on Current Debates in Social Sciences (CUDES 2017), Istanbul, Turkey. (Aralık 2017)
 • “Türkiye’de Hanehalkları ve Güvencesizleşme: Çalışma ve Çalışma Dışı Yaşam Eksenli Bir Değerlendirme” , VII. International Conference of Political Economy (ICOPEC 2016), Marmara Üniversitesi, İstanbul. (Haziran 2016)
 • “Türkiye’de İstihdam Politikalarının Söylemi: Ulusal İstihdam Stratejisi Örneği”, V. International Conference of Political Economy (ICOPEC 2013), Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli. (Ar. Gör. Denizcan Kutlu ile birlikte). (Ekim 2013)
 • "Türkiye'de Esnek ve Güvencesiz Bir İşgücü Piyasasının Oluşum Sürecinde Genç İşgücünün Rolü", III. International Conference of Political Economy (ICOPEC 2011), Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli. (Ar. Gör. Denizcan Kutlu ile birlikte). (Eylül 2011)
 • “Romanın ‘Gör’ Dediği: Kadın İşçilerin Orhan Kemal Romanlarında Temsili”, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. (Ekim 2009)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "A View of Precarisation from Turkey: Urban-Rural Dynamics and Intergenerational Precarity", (içinde) The Condition of the Working Class in Turkey: Labour Under Neoliberal Authoritarianism, (Ed. Çağatay Edgücan Şahin, Mehmet Erman Erol), Pluto Press, London, 2021, 178-199.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “Çalışma Yaşamında Güvencesizleşme, Belirsizlik ve Korku Üzerine Düşünceler”, Toplum ve Hekim, Cilt: 30, Sayı: 4, 243-250. (Temmuz 2015)
 • “Emekçilerin Gündelik Hayatını Görünür Kılmak: ‘Bereketli Topraklar Üzerinde’ İle 1940’lı-1950’li Yıllara Gerçekçi Bir Bakış”, Çalışma ve Toplum, Sayı:18, 2008, 43-67. (Yrd. Doç. Dr. Berna Güler Müftüoğlu ile birlikte)
 • "İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Emek Piyasasına Dönük Algı ve Beklentileri: Ankara Örneği", Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. doi:10.24955/ilef.901414 (Dr. Çağrı Kaderoğlu Bulut ile birlikte, basım aşamasında)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • "21. Yüzyılda Sosyal Hak Mücadelesi: Tekel Direnişi", II. Ulusal Sosyal Haklar Sempozyumu (SHUS-II-2010), Pamukkale Üniversitesi, Denizli. (Ar. Gör. Göksu Uğurlu ve Prof. Dr. Gamze Yücesan-Özdemir ile birlikte). ( Tam Metin: "21. Yüzyılda Sosyal Hak Mücadelesi: Tekel Direnişi", Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu II Bildiriler, Petrol-İş Yayını, 2010, 171-186 ). (Kasım 2010)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • "Kadın Emeğinin Kuşaklararası Serüveni: Bir Doğu Karadeniz Köyü Üzerine İnceleme", 16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara. (Kasım 2019)
 • "Toplumsal Süreçler ve Sınıflar: Dönemin Sınıf Kavrayışları Ekseninde Latife Tekin Romanlarını Okumak", Sosyoloji Derneği, IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara, 19-21 Eylül 2019. (Eylül 2019)
 • "Güvencesizliğin Ötesinde: Kadınların Deneyimini Yeniden Düşünmek", Sosyal Haklar Nehir Sempozyumu, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyyükent Şubesi, İstanbul. (Davetli Konuşmacı) (Mayıs 2018)
 • "Güvencesizleşme Tartışmalarında Kör Nokta: Kır-Kent Kökenlilik ve Kuşaklararasılık", 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara. (Kasım 2017)
 • “Güvencesizliğin Sınıf İçi Kökleri ve Toplumsal Cinsiyet: Hane ve İşyeri Temelli Bir Analiz”, Sosyoloji Derneği, VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. (Aralık 2016)
 • “Sınıf Çalışmalarında ‘Günaha Son Çağrı’: Yöntemsel Tartışmalar ve Etnografik Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme”, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. (Ar. Gör. Şafak Etike ile birlikte). (Kasım 2015)
 • “Bilgi Üniversitesi’nde Sendikalaşma Deneyimi: Olanak, Sınırlılıklar ve Sendikal Strateji ", 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. (Aralık 2011)
 • “Kırsal Alanda Kadın Girişimciliği: Bir Alan Çalışmasından Notlar”, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. (Prof. Dr. İlkay Savcı ve Özgür Çetinkaya ile birlikte). (Aralık 2009)
 • “Emekçilerin Gündelik Hayatını Görünür Kılmak: ‘Bereketli Topraklar Üzerinde’ İle 1940’lı-1950’li Yıllara Gerçekçi Bir Bakış”, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. (Yrd. Doç. Dr. Berna Güler ile birlikte). (Kasım 2007)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Kapitalist Toplumsal Gerçeklik ve Dönemin Sınıf Kavrayışları Ekseninde Latife Tekin Romanlarını Okumak", (içinde) Edebiyatın Sosyolojisini Güncel Kılmak, (Ed. Emre Özcan, Aziz Şeker), Nika Yayınevi, Ankara, 2021, 469-496.
 • "Güvencesizlik Döngüsünde Vazgeçil(e)meyen Güvence Arayışı: Çalışma, Geçim ve Sosyal Yardım Bağı",(içinde) Sosyal Yardım Alanlar, Emek, Geçim, Siyaset ve Toplumsal Cinsiyet Örüntüleri (Derleyen Denizcan Kutlu), İletişim Yayınları, İstanbul, 2018, 77-101. (Şubat 2018)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Kömür, P. (2021) 2000'li Yıllarda Türkiye'de Film Endüstrisinde Çalışma İlişkilerine Dair Bir Alan Araştırması, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Keleş, E. (2021) "Küresel Üretim Zincirlerinde Tekstil Atölyeleri: İstanbul- Okmeydanı Semtinde Bir Alan Araştırması", Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Editörlük / Yayınlama

 • Sosyal Politika-İktisat Yazıları: Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu'ya Armağan, (Yayına Hazırlayanlar: Hasan Tahsin Benli, Elif Hacısalihoğlu, Denizcan Kutlu, Güven Savul), Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, Ankara, 2020. (Mart 2020)
 • Journal of Labour and Society/ Editorial Board (Yayın Kurulu Üyesi)
 • Emek Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (Genel-İş Sendikası, ulusal ve hakemli yayın organı)

Yapılan Hakemlikler

 • Fe Dergi: Feminist Eleştiri
 • Journal of Labour and Society (JLSO)
 • Politik Ekonomik Kuram Dergisi
 • Akademik İncelemeler Dergisi (AID)
 • Praksis Dergisi
 • Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi
 • Emek Araştırma Dergisi (GEAD)

Ödüller

 • Türk Sosyal Bilimler Derneği, Genç Sosyal Bilimciler Behice Boran Özel Ödülü, ("Türkiye’de İşçi Sınıfı Haritasında Güvencesizlik Deneyimleri" başlıklı Doktora Tezi ile ) (Kasım 2015)
 • TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Araştırma Bursu ( Eylül 2012- Haziran 2013 İrlanda). “Honorary Research Fellow” olarak, Dublin City University’de Prof. Ronaldo Munck ile “Türkiye’de Güvencesiz Çalışma Deneyimleri” konusunda araştırma gerçekleştirilmiştir. (Haziran 2013)
 • Türk Sosyal Bilimler Derneği, Genç Sosyal Bilimciler Mansiyon Ödülü ("1945-1960 Döneminde Türkiye’de Çalışma Yaşamının Orhan Kemal Romanlarında Temsili" başlıklı Yüksek Lisans Tezi ile ) (Kasım 2009)

Diğer

 • "Sosyal Politika, Sınıf ve Edebiyat: Biraradalığın Seyri ve Yeni Çalışmalar İçin Yöntemsel Sorular, Sorunlar" ("Social Policy, Class and Literature: the Course of Coexistence and Methodological Questions and Issues for New Studies"), Emek Araştırma Dergisi (GEAD), Forum yazısı, Cilt 11, Sayı 17, s. 227-238. (Haziran 2020)
 • "Avluda İzi Sürülen Adımlar: Orhan Kemal Romanlarında İşçiler, Köylüler, Yoksullar", Kamucu Tavır Birleşik Kamu- İş Konfederasyon Dergisi, Yıl: 2019, Sayı:3, 84-85.
 • Ergene Havzasında Mühendisler Sempozyumu: Fabrika, Toplumsal Yaşam ve Kent Deneyimleri, 24 Aralık 2016, Divan Otel, Çorlu (Tartışmacı). (Aralık 2016)
 • İSİG Bağlamında Güvencesizlik, Çalışan Yoksulluğu ve Sendikal Stratejiler Sempozyumu, 26 Kasım 2016, Birleşik Metal İş Sendikası, Sapanca Sardunya Eğitim ve Dinlenme Tesisleri (Davetli Konuşmacı). (Kasım 2016)
 • "Türkiye'de Güvencesizlik Deneyimleri: Kavramsal Tartışmalar ve Saha Bulguları", Türk Sosyal Bilimler Derneği Çarşamba Söyleşileri, TSBD, Çankaya, Ankara (Davetli Konuşmacı). (Nisan 2016)
 • “Prekarya: Yeni ve Tehlikeli Bir Sınıf (mı?)- Guy Standing’in Prekarya Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 2015, Cilt:70, Sayı:1, 2015, 249-253. ( Kitap Tanıtımı / Eleştirisi )
 • “Avrupa Birliği ve Sosyal Politika”, İktisat Dergisi, Sayı: 513, Temmuz-Eylül 2010, 94-95. ( Kitap Tanıtımı / Eleştirisi ) (Temmuz 2010)
 • “Hem Kadın Hem İşçi Hem Yoksul: Bir Kadın İşçinin Gençliği”, İktisat Dergisi, Sayı: 478, Ekim 2006, 87–88. ( Kitap Tanıtımı / Eleştirisi ) (Ekim 2006)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TMMOB Makina Mühendisleri Odası Araştırma Projesi )

Türkiye’de Yeni Mühendislik Örüntüleri: Ergene, Gaziantep, Bursa ve Konya Üzerine Bir Araştırma
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : TMMOB Makina Mühendisleri Odası Araştırma Projesi

Ulusal » TUBİTAK » 1001

Türkiye’de Kırsal Alanda Kadının Girişimciliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Kadınların Bu Konuda Güçlendirilmesine Yönelik Politika Önerilerinin Geliştirilmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Bursiyer     Kurum : Ankara Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Çalışma Hayatında Kadın

Çalışma İlişkileri ve Sanat

Geleneksel ve Güncel Yönleriyle Toplumsal Sınıflar

İşgücü Piyasasında Enformelleşme

Küresel İşgücü Piyasaları Analizleri

Küresel Kapitalizm ve Çalışma Yaşamında Güvencesizleşme

Sosyal Diyalog

Toplumsal Cinsiyet ve Emek

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı