» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Selçioğlu, D.E; Kocabaş, A;.(2009).Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Müzik Başarılarının Farklı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi, Sciences, vol. 1, ıssue 1, p.1295-1301. (ELSEVIER)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Selçioğlu, D.E. (2011). Yaratıcı Dramanın Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları Üzerindeki Etkisi, İstanbul Üniversitesi Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Sempozyumu Kitabı, sayfa:60-67.
 • Selçioğlu, D. E.; Kocabaş A.; Butuner, İ.(2009).The Relationship Between Multiple Intelligences and Teaching Music Course Success of Class Teacher Candidates, The First International conference of Living Theorists “Howard Gardner” 23-24 May 2009 Mehmet Akif Ersoy University, Burdur
 • Selçioğlu, D.E.(2008). Yaratıcı Dramanın Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisi, 13th. Internetional Congress of Drama in Education, Ankara Üniversitesi, 21-23 Kasım 2008
 • Küçükkaragöz, H; Selçioğlu, D.E.(2007). Öğretmen Adaylarında Duygusal Zeka ve Yaratıcı Drama, Ege Üniversitesi Uluslararası Duygusal Zeka Sempozyumu, İzmir, 7-9 Mayıs 2007
 • Kocabaş, A; Selçioğlu, E; Şara, P; İşeri, H.(2006). Türkiye, Kanada, Amerika, Hollanda ve İngiltere Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Modelleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi III. Uluslar arası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Selçioğlu, D.E; Kocabaş, A;.(2008). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Müzik Başarılarıyla Duygusal Zekaları Arasındaki İlişki, Milli Eğitim Dergisi, sayı:18, sayfa:162-174
 • Gürşimşek, I; Ekinci, V.D; Selçioğlu, D.E.(2008). Öğretmen Adaylarının Duygusal Zekaları ile İletişim Becerileri Arasındaki İlişki, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, yıl:8 sayı:16, sayfa:1-11
 • Kocabaş, A; Selçioğlu, E.(2006). İlköğretim Okulları 4. ve 5. Sınıflarında Müzik Dersini Gerçekleşme Düzeyi ve Öğrencilerin Beklentilerine İlişkin Görüşleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt:1, sayı:19, sayfa:58-68
 • Kocabaş,A; Selçioğlu,E; Susar,F.(2006).Sınıf Öğretmenliği Lisansüstü Öğrencilerinin Programa Yönelik Tutumları ve Problem Çözme Becerilerinin Karşılaştırılması, Eğitim ve Bilim Dergisi, cilt:31, sayı:142, sayfa:26-34
 • Kocabaş, A. & Selçioğlu, E. (2003). “İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Müzik Dersinin Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Öğrenci Görüşleri”, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi Güzel Sanatlar Eğitimi Özel Sayı, Sayı:8 Sayfa:139-155, Erzurum.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Selçioğlu Demirsöz, E., “Öğretmen Adaylarının Bilişüstü Farkındalıkları Üzerinde Yaratıcı Dramanın Etkisi ”, 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 116, 24-26 Mayıs, Rize, 2012.
 • Selçioğlu, D.E. (2010). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Köy Enstitülerine Yönelik Algıları, Kastamonu Üniversitesi Kuruluşunun 70. Yılında Bir Toplumsal Değişim Projesi Olarak Köy Enstitüleri Sempozyumu Kitabı, sayfa:452-472.
 • Selçioğlu,E; Kocabaş, A.(2006). Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı İşbirlikli Öğrenmenin Müzikte Erişi ve Hatırda Tutma Üzerindeki Etkileri, Ankara:Gazi Üniversitesi, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı cilt:1, sayfa: 522-535
 • Selçioğlu,E.(2006).Çoklu Zeka Kuramına Dayalı İşbirlikli Öğrenme Yöntemi İle İşlenen Müzik Dersinin Öğrencilerin Zeka Alanlarına Etkisi ve Öğrenciler İçin Geliştirilmiş Çoklu Zeka Ölçeği, Ankara:Gazi Üniversitesi, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı cilt:1, sayfa:550-564

Projeler

 • AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ: “Citizenship Education Between Universalism and Particularizm” Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Canan Balkır Dokuz Eylül Üniversitesi (Hizmet Projesi, 2009).
 • TÜBİTAK PROJESİ: “Matematik Eğitiminde Müziğe Dayalı Materyal Geliştirme”, Proje Koordinatörü: Prof. Dr.Ayfer Kocabaş, Dokuz Eylül Üniversitesi (Araştırma Projesi, 2007-2008).
 • DRAMA PROJESİ: Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri İle Yaratıcı Dramanın İlişkisi Üzerine Bir Araştırma (Ankara Oluşum Drama Enstitüsü 2005-2006)

Ödüller

 • Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği tarafından düzenlenen “ Köy Enstitüleri Aydınlanması Işığı Altında Eğitimde Yeni Arayışlar” başlıklı makale yarışmasına katılım. (Türkiye 2. liği, 2002)

Diğer

 • Selçioğlu, E. (2004). İlköğretimde Yaşanan Sorunlar, Yeniden İmece Dergisi, Yıl:2 Sayı:6
 • Selçioğlu, E. (2004). Aktif Öğrenme Sürecinde Ölçme Değerlendirme ve Köy Enstitüleri Karşılaştırılması, Yeniden İmece Dergisi, Yıl:1 Sayı:3
 • Selçioğlu, E.(2001).Köy Enstitüleri ve Yeni Arayışlar “Cumhuriyetimizin En Önemli Eğitim Projesi Modeli: Köy Enstitüleri” İzmir: Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Yayınları (Kitap içinde makale)

» Verdiği Dersler

Drama

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Öğretmenlik Uygulaması

Okul Deneyimi

Oyun ve Öğrenme

Tiyatro ve Drama Uygulamaları

Topluma Hizmet Uygulamaları