» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Kızılaslan, H., Onurlubaş, E., Yilmaz, N.,2011. Development Direction Of Stockbreeding Sector In Turkey(Tokat City Example) , Journal of Agriculturel Science, 17(2).
 • Kızılaslan, N., Onurlubaş, E., Kızılaslan, H., and Yilmaz, N.,2010. “Examining the fluctuations in the wheat prices in Turkey and the course of development”, Journal of Food, Agriculture & Environment, 8 (2),503-506.
 • Kizilaslan, H., Onurlubas, E.,2010. Potantial of Production of Biogas from Animal Origin Waste in Turkey (Tokat Provincial Example),Journal of Animal and Veterinary Advances 9(6):1083-1087.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Onurlubaş, E. ve Altunışık, R. (2019). The Mediating Role of Brand Image on The Effect of Electronic Word of Mouth Marketing on Purchasing Intention, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (88).
 • Onurlubaş, E., Doğan, H.G., Gözener, B. 2018. TR 21 Bölgesinde Tüketicilerin Kırmızı Et Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sobider, Yıl: 5, Sayı: 23, Mayıs 2018, s. 159-174. (Mayıs 2018)
 • Onurlubaş, E., 2017. Knowledge Levels of the Consumers About Eco-FriendlyProducts. The Journal of International Scientific Researches, 2(7), 11-18., (Aralık 2017)
 • Onurlubaş, E., Gözener, B.,Gençoğlu, H., Aydemir, A.,2017. Çay Tüketim Tercihlerinin Belirlenmesi (Tokat İli Merkez İlçe Örneği), Sosyal Bilimler Dergisi, Sobider, Sayı 16, s. 112-122, ISSN 2149-0821. (Kasım 2017)
 • Onurlubaş, E., 2017. A Research on the Determination of Consumer Perceptions Related to Guerrilla Marketing Methods: Sample of Izmir Province, Emerging Markets Journal (EMAJ), Volume: 7 No: 1, SSN 2159-242X (print) ISSN 2158-8708 (online)|, DOI 10.5195 (Eylül 2017)
 • Onurlubaş, E., Çakırlar, H., 2017. "Gazlı İçecek Tüketiminde Tüketicilerin Marka Algısının Belirlenmesi: İzmir İli Örneği, Journal of Life Economıcs, Sayı:13, s. 93-112. (Temmuz 2017)
 • Onurlubaş, E., Demirkıran, S., 2017. EDİRNE ARICILIK İŞLETMELERİ ÜRETİM VE PAZARLAMA SORUNLARINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Akademik Bakış Dergisi, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ,sayı:60, Mart-Nisan, 2017. (Nisan 2017)
 • Onurlubaş, E., Yıldız, E., Yıldız, S., 2017. Üniversite Öğrencilerinin Sigara Tüketimini Etkileyen Faktörler: Trakya Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama, The Journal of International Scientific Researches, 2(4), s.83-92, ISSN2458-8725. (Ocak 2017)
 • Onurlubaş, E., Çakırlar, H.,2016. Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1): 217-242. (Nisan 2016)
 • Onurlubaş,E., Gürler, A.Z., (2016). Gıda Güvenliği Konusunda Tüketicilerin Bilinç Düzeyini Etkileyen Faktörler, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33 (1), 132-141. ISSN: 1300-2910. (Nisan 2016)
 • Doğan, H.G., Onurlubaş, E., The Examination with the Aid of Almon Approach of Cobweb Theorem to Tomato Production in Turkey, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1): 259-272. (Nisan 2016)
 • Onurlubaş, E., Doğan, H.G., 2016. ‘Existing State of Organic Product Consumption in Turkey and the Consumer Trends’, Academıc Sıght International Refereed Online Journal of Social Sciences, Number: 54, p.353-367. ISSN:1694-528X- (Mart 2016)
 • Onurlubaş, E., Demirkıran, S., Özkul, S., 2016. ‘New Techniques In Marketing Caused By Globalization’ ,The Journal of Academic Social Science, Number:23, p.201-215. ISSN: 2148-2489. (Mart 2016)
 • Onurlubaş, E., ve Yılmaz, N.,2016. Consumer Thoughts About The Websites that do E-Marketing Through Internet, The Journal of Academic Social Science Studies,Number: 42, p.127-144. (Şubat 2016)
 • Onurlubaş, E.,2015. Determınıng The Factors That Affect Hedonıc Consumptıon, Turkish Studies, Social Science, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/14 Fall 2015, p.681-696. (Aralık 2015)
 • Onurlubaş, E., Öztürk, D., 2015. ‘Factors That Affect Organıc Product Preference And Consumer Attıtudes’, Turkish Studies, Social Science, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/14 Fall 2015, p.557-578 (Aralık 2015)
 • Onurlubaş, E., Demirkıran, S., Yılmaz, N., 2015. ‘Sense Of Organızatıonal Belongıng And Customer Relatıons Of The Personnel In Bankıng Sector’,The Journal Of Academic Social Science Studies, Number: 41, p.147-159. (Aralık 2015)
 • Onurlubaş, E., Öztürk, D., Yılmaz, N., 2015. ‘The Attıtudes Of Students Towards The Use of Internet Bankıng’ , The Journal of Academic Social Science, Year: 3, Number: 21, December 2015, p. 42-56. ISSN: 2148-2489.
 • Onurlubaş, E., Yılmaz, N., Karabaş, S.,Taşkan, U., Doğan, HG., 2015. Factors Affectıng Credıt Card Ownershıp of Students, The Journal of International Social Research, 8(41), 987-995
 • Onurlubaş, E., Yılmaz, N., Doğan, H.G.,Kızılaslan, H., 2015. A Research on Red Meat Consumption and Preferences: A Case Study in Tekirdağ Province, Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 3(6): 466-471.
 • Onurlubaş,E.,Doğan,H.G.,Gürler, A.Z., 2015. Türkiye’ de Ev Dışı Gıda Tüketimin Durumu ve Tüketici Eğilimleri , Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (38), 917-924.
 • Onurlubaş, E., Yılmaz, N.,Doğan, H.G.,2015. Conversion to biogas energy of animal wastesand expectationsfor the future (TR 21 region case inTurkey), Research & Reviews in BioSciences, 10(7): 259-266.
 • Oruç Büyükbay, E., Onurlubaş, E., Gözener, B.,2015. Butchers in Terms of Red Meat Reliablility: The Case of Tokat Province, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32 (3), 12-21.
 • Onurlubaş,E.,Doğan,H.G.,Demirkıran,S.,2015.Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32 (3), 61-69
 • Onurlubaş, E., Yılmaz, N.,Doğan, H.G., 2015. The Factor Which Affect Juice Consumption of Families Who are Living in Edirne Province, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2): 63-69.
 • Onurlubas, E., 2013. The factors affecting fish consumption of the consumers in Kesan Township in Edirne. Bulgarian Journal of Agriculturel Science, 19(6): 1346-1350.
 • Onurlubaş, E and N. Yılmaz, 2013. The factors affecting milk consumption preferences of the consumers in Edirne Keşan township, Journal of Food, Agriculture & Environment, 11 (3&4): 516 - 518 .
 • Onurlubaş, E and N. Yılmaz, 2013. Fast food consumption habits of university students, Journal of Food, Agriculture & Environment, 11 (3&4 ): 12 - 14.
 • Onurlubaş,E., Gürler, Z.A., Kızılaslan, H., Yılmaz, N., 2013. Course of current status and development of cotton in Turkey. Research & Reviews in BioSciences, 7(12): 485-490.
 • Kizilaslan, H., Onurlubas, H.E.,2010. Analysis and Development Course of the Seed Sector in Turkey in Various Aspects, International Journal of Agricultural Research 5(10):832-842.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Onurlubaş, E., 2017. “A Survey of the Effect of Celebrities Playing in Tv Commercials on Purchasing Behaviours of the Consumers”, 2017 Paris International Academic Conference on Business & Economics, ss. 80-87. GAI International Academic Conferences Proceedings, June 25-28 2017, Paris, France. ISBN: 978-0-9965808-8-5 (Temmuz 2017)
 • Yıldız, S., Yıldız, E., Onurlubaş, E., 2017. “Factors Affecting Customer Complaint Behaviour: A Study On Private Label Retailers” , 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research April 27-29, 2017, Rome, ITALY (Nisan 2017)
 • Özturk, D., Onurlubaş, E., 2016. “Fast Food Consumption Habits of Young People”, 13th International Scientific Conference on Economic and Social Development, 14-16 April 2016 Barcelona, SPAIN. ISSN: 1849-689X (ProQuest, EconBIZ and CPCI (WoS). (Nisan 2016)
 • Onurlubaş,E.,Demirkıran,S.,Turan,C. 2015,"A Study On Unplanned Shoppıng Behavıors Of Woman Consumers: The Example Of Keşan Dıstrıct Of Edırne Provınce",International Academic Conference On Management, Economics and Marketing in Budapest. Budapest, Macaristan. (Haziran 2015)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Onurlubaş, E. ve Altunışık, R. (2019). Ekmek Tüketim Alışkanlıkları ve İsraf Eğilimi Üzerine Bir Araştırma: Bursa İli Örneği, (IBANESS
 • Öztürk., D., Onurlubaş, E., 2018. " İşletme Bölümü Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerini Kullanım Yeterlikleri ve Tutumlarının İ̇ncelenmesi" 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 3-5 Mayıs 2018, Alanya. (Mayıs 2018)
 • 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 26-28 Nisan 2018, İzmir (Nisan 2018)
 • Onurlubaş, E., Öztürk, D. (2018). Sosyal Medya Uygulamalarının Y Kuşağı Satın Alma Davranışlarındaki Rolü: Instagram Örneği. 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 26-28 Nisan 2018, İzmir (Nisan 2018)
 • Öztürk., D., Onurlubaş, E. (2018). Gıda Sektöründe Yeni Ürün Geliştirme: Konya’da Bisküvi, Çikolatalı Ve Şekerli Mamuller Alt Sektörü Üzerine Bir Uygulama. 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 26-28 Nisan 2018, İzmir (Nisan 2018)
 • Onurlubaş, E., Öztürk., D., 2018. “Market Markalarında Tüketicilerin Gıda Güvenliği Algısı: Antalya İli Örneği”. VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series – Tekirdağ (IBANESS ), 24-25 Mart 2018 Tekirdağ. (Mart 2018)
 • Öztürk, D., Onurlubaş., E.,2018. “Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamalarının İşletme Performansına Etkisi: Gıda-Ambalaj Sektörü TR83 Bölgesi Örneği”. VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series – Tekirdağ (IBANESS ), 24-25 Mart 2018 Tekirdağ. (Mart 2018)
 • Onurlubaş, E., Gözener, B.,Gençoğlu, H., Aydemir, A.,2017. Çay Tüketim Tercihlerinin Belirlenmesi (Tokat İli Merkez İlçe Örneği), 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya. (Mayıs 2017)
 • Gözener, B., Onurlubaş, E.,Yüksel, M., Çakmak, K., 2017. Üniversite Öğrencilerinin Coğrafi İşaret Kavramını Tanımaları (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Örneği), 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya. (Mayıs 2017)
 • Yıldız, S., Yıldız, E., Onurlubaş, E., 2017. Health Tourism: Impact of Service Quality of Thermal Hotel on Brand Image and Customer Loyalty, 3rd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research April 27-29, 2017 Rome - Italy ISBN: 978-605-83063-2-5. (Nisan 2017)
 • Yıldız, S., Yıldız, E., Onurlubaş, E., 2017. “Factors Affecting customer Complaint Behaviour: A Study On Private Label Retailers” , 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research April 27-29, 2017, Rome, ITALY (Nisan 2017)
 • Onurlubaş, E., Yıldız, E., Yıldız, S., Dinçer, D., 2017. Sosyal Medya Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkileri: Facebook Örneği, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, III. IBANESS Congress Series-Edirne / Turkey, March 04-05. (Mart 2017)
 • Onurlubaş, E., Yıldız, E., Yıldız, S., Dinçer, D., 2017. Tüketicilerin Yeşil Ürün Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi:Bursa İli Örneği, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, III. IBANESS Congress Series-Edirne / Turkey, March 04-05. (Mart 2017)
 • Gözener, B., Onurlubaş, E.,Yüksel, M., Çakmak, K., 2017. Üniversite Öğrencilerinin Coğrafi İşaret Kavramını Tanımaları (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Örneği), 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya.
 • Onurlubaş, 2016. Determining The Factors That Affect The Alcohol Consumption of Students Through Logit Model, International Association of Social Science Research and Social Sciences, XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 1-4 September 2016, Italy, Roma. (Eylül 2016)
 • Onurlubaş, E. ve Yener, D. (2018). Tüketicilerin Tavuk Eti Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Logit Analizi ile Belirlenmesi: Aydın Merkez İlçe Örneği, IX. IBANESS Congress Series, 29-30 Eylül 2018, Edirne
 • Onurlubaş, E., 2016. Ideas of Woman Workers on Onion Production and Problem that They Encounter in Marketing, 5th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences, 19-22 May, Berlin, Germany. (Mayıs 2016)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Onurlubaş, E. ve Yener, D. (2018). Bitkisel Yağ Tüketiminde Marka Değerinin Marka Bağlılığı Üzerine Etkisi, Bilimsel Araştırmalar Kitabı, İktisadi Ve İdari Bilimler, Cilt II, Bölüm 1, Akademisyen Yayınevi, ISBN: 978-605-258-073-8. (Kasım 2018)
 • Yener, D. ve Onurlubaş, E. (2018). Helâl Gıda ve Helâl Turizmin Kavramsal Açıdan İncelenmesi, Bilimsel Araştırmalar Kitabı, İktisadi ve İdari Bilimler, Cilt III, Bölüm 13, Akademisyen Yayınevi, ISBN: 978-605-258-066-0. (Kasım 2018)
 • Onurlubaş, E. (2018). The Effect of Green Marketing Mix on the Green Product Purchasing Behaviour of Consumers Social Sciences Researches in the Globalizing World, Chapter 59,St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press Sofıa, ISBN 978-954-07-4528-2. (Ekim 2018)
 • ONURLUBAŞ, E., ÖZTÜRK, D. (2018). Market Markalarında Tüketicilerin Gıda Güvenliği Algısı: Antalya İli Örneği. KARAGÖZ, R., KODAMAN, T. ve PREMOVIĆ, M. (Editörler), SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLERDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR. First Edition, September 2018, Ivpe Yayınları, Cetinje, Montenegro. ss. 307-330. ISBN • 978-9940-540-41-8 (Ekim 2018)
 • ÖZTÜRK, D., ONURLUBAŞ, E. (2018). Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamalarının İşletme Performansına Etkisi: Gıda-Ambalajlama Sektörü TR83 Bölgesi Örneği. KARAGÖZ, R., KODAMAN, T. ve PREMOVIĆ, M. (Editörler), SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLERDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR. First Edition, September 2018, Ivpe Yayınları, Cetinje, Montenegro. ss. 497-516. ISBN • 978-9940-540-41-8 (Ekim 2018)
 • Onurlubaş, E., 2017.Determining the Factors That Affect the Alcohol Consumption of Students Through Logit Model,International Association of Social Science Research (IASSR), Recent Developments in Education, ISBN 978-83-943963-3-6 (E-book) ISBN 978-83-943963-3-6 (Print) (Mayıs 2017)
 • Onurlubaş, E., 2016. A Research on The Factors That Affect The University Students Preference To Purchase Mobile Phones, Turkısh Economy in a New Era, Editors: William Sayers, ISBN 978-605-83281-5-0, p.132. London. (Ağustos 2016)
 • Onurlubaş, E., 2016. Determining The Consumer Perception Of Retro Products: Istanbul Province Sample, Recent Researches İn Interdisciplinary Sciences, ST. Kliment Ohridski Unıversity Press Sofia, ISBN 978-954-07-4141-3

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Onurlubaş, E. ve Altunışık, R. (2019). Marka Güveninin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Marka Aşkının Aracılık Rolü, KESİT AKADEMİ 5 (18), 116-135. (Mayıs 2019)
 • ÖZTÜRK., D., ONURLUBAŞ, E. (2018). Gıda Sektöründe Yeni Ürün Geliştirme: Konya’da Bisküvi, Çikolatalı Ve Şekerli Mamuller Alt Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 17. UİK Özel Sayısı: 551-568. ISSN 1307-9832. DOI: 10.18092/ulikidince.43532
 • Onurlubaş, E., Dinçer, D., 2017. Tüketicilerin Perakende Markalı Ürünlerle İlgili Algısının Belirlenmesi: Antalya İli Örneği, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 8(20), 60-78. (Mayıs 2017)
 • Onurlubaş, E., Taşdan, K., 2017. Geleneksel Ürün Tüketimini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(17), s: 115-132. (Nisan 2017)
 • Onurlubaş, E., Öztürk, D., Çetin, O.I., 2016. Sosyal Medyada Pazarlama Algısının Faktör Analiziyle İncelenmesi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Sayı:2, s.233-254. (Nisan 2016)
 • Onurlubaş, E., Dinçer, D., 2016. Tüketicilerin Ağızdan Ağıza ve Viral Pazarlama Algılarına Etki Eden Faktörlerin Analizi, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 7(17), 184-202. (Nisan 2016)
 • Doğan, H.G.,Onurlubaş, E., Kızılaslan, H.,2014.Edirme İli Keşan İlçesinde Yaşayan Tüketicilerin Meyve Sebze Tüketim Yeri ve Bunu Etkileyen Faktörler, Celal Bayar üniversitesi, Sosyal bilimler Dergisi, 12(2):13-27.Manisa." (Haziran 2014)
 • Onurlubaş, E. ve Altunışık, R. (2019). Tüketici Etnosentrizmi ve Marka İmajının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Gıda Tüketicileri Üzerine Bir Uygulama, OPUS 10 (17), 277-307
 • Onurlubaş, E., 2016. Factors That Affect Green Product Purchasing Behaviors Of Consumers, Yalova Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:1, (70-106).
 • Onurlubaş, E., Şener, T., 2016. Markalı Ürün İle İlgili Tüketici Düşüncelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (35): 325-341.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Karabaş, S., Onurlubaş, E., Kanışlı, E., Gürler, Z., 2010. ‘Türkiye'de Tarım Kesiminde Yoksulluğun Boyutu’, Türkiye IX. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 22-24 Eylül, s.486-494, Şanlıurfa.
 • Oruç Büyükbay, E., Onurlubaş, E.,2010. ‘Kırsal Alanda Kadınların Hayvancılık- Ekolojik Tarım İlişkisi Konusunda Bilgi Düzeyleri ve Farkındalık Durumu’, Türkiye IX. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 22-24 Eylül, s.453-460, Şanlıurfa.
 • Onurlubaş, E., Kızılaslan, H., 2008. ‘ Dünya’da ve Türkiye’de Zeytinyağı Ticaretinin Mevcut Durumu ve Gelişim Seyri, Türkiye VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 25-27 Haziran, s. 47-57, Bursa.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Onurlubaş, E., Dinçer, D., 2016. Yeşil Pazarlama ‘Tüketici Algısı Üzerine Bir Araştırma’ ISBN 978-605-333-760-7, , BETA Yayınevi. (Kasım 2016)
 • Onurlubaş, E., Gürler, A.Z. 2016. Tarım Ekonomisi ve Politikası, Bölüm :11, Tarım Ekonomisi ve Gıda Güvenliği, Yayın No: 1485 İktisat/Ekonomi/Maliye No.:140, Isbn : 978-605-320-391-9
 • Onurlubaş,E., Gürler, A.Z., 2015. ‘Tüketicilerin Gıda Güvenliği Konusunda Bilinç Düzeylerinin Ölçülmesi: Tokat İli Örneği’, Gıda Tarım Hayvanvılık Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü, ISBN: 978-605-9175-02-9, Yayın No: 242, Ankara.
 • Gürler, Z.A., Şimşek, E., ve Onurlubaş, E., 2013. ‘Makroekonomi’, ISBN: 978-605-133-600-8, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Onurlubaş, H.E., Kızılaslan, H., 2007. ‘Türkiye’de Bitkisel Yağ Sanayindeki Gelişmeler ve Geleceğe Yönelik Beklentiler’ Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü (TEAE), ISBN:978-975-407-228-0, Yayın No:157, Ankara.

Projeler

 • Onurlubaş, E., Öztürk., D., 2018. " Hazır Giyim Sektöründe Markaların Fonksiyonel Özelliklerinin Marka Değeri Üzerine Etkileri " (BAP PROJESİ) (Devam ediyor) (Mayıs 2018)
 • Onurlubaş, E., Doğan, H.G., Gözener,2017. TR 21 Bölgesinde Tüketicilerin Kırmızı Et Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi (BAP PROJESİ) (Ekim 2017)
 • Onurlubaş, E., Demirkıran, S., 2016. ARI İŞLETMELERİNİN ÜRETİMDE VE PAZARLAMADA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (BAP PROJESİ) (Aralık 2016)

Ödüller

 • Trakya Üniversitesi, 2013 Yılı Ulusal ve Uluslararası Yayın Performans Ödülü (26.03.2014 Tarih ve 04/15 Sayılı Senato Kararı).

Sertifikalar

 • 5th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences, 19-22 May, Berlin Kongre Katılım Belgesi
 • 13th International Scientific Conference on Economic and Social Development, 14-16 April 2016 Barcelona, SPAIN (Katılım Belgesi).
 • International Academic Conference on Management, Economics and Marketing in Budapest (Katılım belgesi)
 • Türkiye 16-18 Eylül 2004 VI. Tarım Ekonomisi Kongresi Katılım ve Teşekkür Belgesi TOKAT.
 • Türkiye 25-27 Haziran VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi Katılım Belgesi BURSA.
 • 13-15 Ekim Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı Katılım Belgesi TOKAT
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, Kadın Çiftçiler Daire Başkanlığı, ‘ Proje Mantığı, Proje Hazırlama ve Yönetimi’ semineri Katılım Belgesi’ SAMSUN.
 • T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ‘ Kadın Erkek Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimi’ Katılım Belgesi, ANKARA.
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Samsun İl Tarım Müdürlüğü ‘ Dünya Ticaret Örgütü Semineri’ Katılım Belgesi, SAMSUN.
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, ‘ Tahıl Yetiştirme Tekniği ve Yeni Çeşitlerin Tanıtım’ Kurs Bitirme Sertifikası. Eskişehir.
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, ‘Sunum ve Ders Anlatım Teknikleri ile Eğitim Araçları’ Kurs Bitirme Sertifikası, ANKARA.
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü ‘ Süt ve Süt Mamülleri’ Eğitim sertifikası, BURSA.
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, ‘ Sera İklimlendirme Mekanizasyonu ‘ Kurs Bitirme Sertifikası ADANA.
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü ‘ Azaltılmış Toprak İşleme Mekanizasyonu ’, Kurs Bitirme Sertifikası, SÖKE.
 • İstanbul Bilgisayar ve İngilizce Merkezi Kursu, IBM; Bilgisayar İşletmeni Sertifikası, İSTANBUL.
 • Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Yabancı Dil Kursu Sertifikası, TOKAT

Diğer

 • Onurlubaş, E., 2007. ‘Zeytinyağı’ Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü (TEAE), TEAE-Bakış, 9(9), Ankara.