» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Plevranın Soliter Fibröz Tümörü: Üç Olgu Sunumu (Kasım 2017)
 • Memenin Primer Nöroendokrin Tümörü: Bir Olgu Sunumu (Kasım 2017)
 • Uzun Süreli Tek Taraflı Nazal Obstrüksiyon ile Ortaya Çıkan Tek Taraflı Sessiz Sinüs Sendromu (Kasım 2017)
 • Yetişkin Bir Hastada Sinonazal Rabdomyosarkom: Olgu Sunumu (Kasım 2017)
 • Dev İntrahepatik Biliyer Kistadenokarsinom Olgusunda Klinik ve Radyolojik Bulgular (Kasım 2017)
 • Meckel Divertikülünün Umblikal Herniasyonu; Littre Hernisi (Kasım 2017)
 • Memenin Yağ Nekrozu; Görüntüleme Özellikleri (Kasım 2017)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Derin Yerleşimli Glioma Cerrahisinde Per-op USG Kullanımının Önemi (Nisan 2018)
 • Nadir Bir Olgu Pnömosinüs Dilatans Multipleks (Şubat 2018)
 • İntraoküler Silikon Yağının Kontrastsız Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme Bulguları (Şubat 2018)
 • Semptomatik Persistan Trigeminal Arter Nadir Bir Olgu (Şubat 2018)