» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Akay, D. ve Çetin Gürkan, G. (2021). Sağlık Çalışanlarında Etik Lider Algısının Bireysel Yenilikçilik Düzeyi Üzerindeki Etkisi, Journal of Organizational Behavior Review, 3(1), 1-18. (Ocak 2021)
 • Çetin Gürkan, Güney, Özyurt, Başak, Tuna, Ayşen, Saçlı, Çağrı & Tuna, Muharrem (2020). Syrian Refugees' Integration into Working Life: Qualitative Research in Accommodation and Food & Beverage Enterprises. AHBVÜ Turizm Fakültesi Dergisi, 23 (1), s.164-190. (Haziran 2020)
 • Yumuk Mercan, Çağla; Çetin Gürkan, Güney; Yumuk Günay, Gülsevim. (2020). Konaklama İşletmelerinin Yeni Hizmet Sunumunda Strateji Odaklılık Etkili Mi?, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), s.426-446. (Ocak 2020)
 • Mankin, Banu; Çetin Gürkan, Güney; Çetin, Onur (2019). Duygusal Emek ve İçsel Motivasyonun Çalışanın Yaratıcılığı Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 8(2), s.126-156.
 • Çetin Gürkan, Güney; Demiralay, Tülay (2017) Bireysel Yenilikçiliğin Çalışanın Yenilikçi Davranışı Üzerindeki Etkisinde İçsel Motivasyonun Aracılık Rolü: Türkiye’de Cerrahlar Örneği, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi, 6(1), 65-90. (Haziran 2017)
 • Çetin Gürkan, Güney; Demiralay, Tülay (2016) Individual Innovativeness Levels of Lead Users and Non-Lead Users: The Case Study of Surgeons in Turkey, International Journal of Business and Social Sciences, 7(7), 114-121. (Temmuz 2016)
 • Aktaş, Hakkı ve Çetin Gürkan, Güney (2015) İş-Aile Ve Aile-İş Çatışması İle Bireysel Performans Etkileşiminde Meslekî Bağlılığın Aracı Rolü: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 16 (2), 139-154 (Temmuz 2015)
 • Çetin Gürkan, Güney (2015). Türkiye’de Faaliyet Gösteren İnovatif Şirketlerde Çevreye Duyarlı Uygulamaların Belirlenmesi: Kurumsal Web Siteleri Temelli Bir Araştırma, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(1), 255-270 (Nisan 2015)
 • Çetin Gürkan, Güney; Aydın Tükeltürk, Şule ve Küçükaltan, Derman (2015) The Mediating Role of Supervisor Support in the Effect of Person- Organization Fit on Job Satisfaction in Hospitality Enterprises, Journal of Tourism and Hospitality Management, 3(2), 15-37
 • Çetin Gürkan, Güney (2014). Identification of Lead User Characteristics: The Case of Surgeons in Turkey. European Journal of Business and Management, 6(9), s.87-93. (Mart 2014)
 • Koçoğlu, Merve; Çetin Gürkan, Güney; Aktaş, Hakkı (2014). The Mediating Role of Workload on the Relationship Between Leader Member Exchange (LMX) and Job Satisfaction. Canadian Social Science, 10(1), s.41-48. (Ocak 2014)
 • Çetin Gürkan, Güney; Koçoğlu, Merve (2014). Yaratıcı Örgüt İkliminin Kariyer Tatmini Üzerine Etkisinde Duygusal Bağlılığın Aracı Değişken Rolü: Türkiye’de Bir Vakıf Ve Bir Devlet Üniversitesinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29), s.588-602. (Ocak 2014)
 • Çetin Gürkan, Güney; Demiralay, Tülay (2013). İlişki ve Görev Çatışması İle İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinin Araştırılması: Konaklama İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), s.59-79. (Aralık 2013)
 • Pekdemir, I.; Koçoğlu, M; Çetin Gürkan, G., “Birey-örgüt uyumunun açıkça konuşma davranışı Üzerindeki etkisinde algılanan yönetici Desteğinin aracılık rolü: MBA öğrencilerine yönelik bir araştırma”, İ. Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Yıl.24, Sayı, 75, 2013, ss.83-104 (Aralık 2013)
 • Pekdemir, Işıl; Koçoğlu, Merve; Çetin Gürkan, Güney (2013). The Effects of Harmony of Family, Distributive Justice, and Role Ambiguity on Family Member Impediment: The Mediating Role of Relationship Conflict as an Example of Developing Country Turkey, Asian Social Science; 9(9), s.131-145 (Temmuz 2013)
 • Gönenç Güler, Emel, Güney Çetin Gürkan, “Cultural Tourism: the potential of Edirne as a cultural tourism, destination”, Management and Education, Vol.3, Iss.3, 2007, pp.200-206

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Özyurt, B.; Çetin Gürkan, G.; Çiftci, G. ve Molla, A.C. (2021). Perceived Quality, Perceived Value, Customer Satisfaction and Intention to Revisit in Medical Tourism: A Research on Patients from the Balkans, MTCON 2021, Virtual. (Nisan 2021)
 • Çetin Gürkan, Güney; Çiftci, Gülsel; Yesirlili, Uğur (2020). Demografik Faktörlerin Yerel Halkın Turizm Algısı Üzerindeki Etkisi: Edirne Sınır Ötesi Alışveriş Turizmi Örneği, MTCON'20 Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı Bildiriler Kitabı, Detay Yayıncılık, s.696-709 (Eylül 2020)
 • Yumuk Günay, Gülsevim; Özyurt, Başak; Çetin Gürkan, Güney (2018) Yerel Halkın Sürdürülebilir Turizmin Gelişimine Yönelik Tutumu: Edirne İli Örneği, The International Sustainable Tourism and Environment Protection Conference Proceeding Book, 22-23 November 2018, 102-106. (Kasım 2018)
 • Sezer, Bahadır; Çetin Gürkan, Güney; Aktaş, Hakkı (2017) BİST’e Kote Şirketlerin Patent Sayıları Ve Satış Gelirleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması, 1. International Congress On Economic Researches And Financıal Markets, Proceeding Book, 737-749. (Mayıs 2017)
 • Çetin Gürkan, Güney; Aktaş, Hakkı (2014). The Mediating Effects of Career Satisfaction in Relationship between Work Family-Family Work Conflict and Life Satisfaction: Research on Employees Working in Turkish Travel Agencies. International Interdisciplinary Business-Economics Advancements Conference (IIBA), s.518-524. (Temmuz 2014)
 • Çetin Gürkan, Güney (2014). Environmentally Sensitive Companies in Turkey: Evidence from ISO (Istanbul Chamber of Industry) 500 Firms List. 5th International Conference On Governance Fraud Ethics And Social Responsibility (IConGFESR) Proceeding Book, s.170-171
 • Küçükaltan, D., Boyacıoğlu, E., Çetin Gürkan, G. (2007) “An Element Of 'New Money' In The Local Economic Impacts Of Festivals: The sample of Kirkpinar, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Uluslararası Turizm Biyenali Bildiri Kitabı,ss. 238-246, 2007

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Çetin Gürkan, Güney; Çiftci, Gülsel, Özyurt, Başak (2020). Mutual Relationships Between Digital Transformation and Leadership, s.311-331, içinde: Ed.Ümit Hacıoğlu, Handbook of Research on Strategic Fit and Design in Business Ecosystems, IGI Global.
 • Çetin Gürkan, Güney; Çiftci, Gülsel (2020). Developing a Supportive Culture in Digital Transformation, s.83-102, içinde: Ed.Ümit Hacıoğlu, Digital Business Strategies in Blockchain Ecosystems Transformational Design and Future of Global Business, Springer.
 • Güney Çetin Gürkan; Şule Aydın Tükeltürk, (2017). Strategies for Innovative Organization Structure: Innovative Culture and Open Innovation, s.185-199, içinde Ed.Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, Nihat Alayoğlu, Global Business Strategies in Crisis Strategic Thinking and Development, Springer. (Aralık 2017)
 • Sönmezler, G., Gündüz, İ.O., Yürük, M.S. ve Çetin Gürkan, G. (2010) Effects of Labour Mobilization on Ageing Populations and the Regional Discrepancies of the EU 29 ss.29-46 içinde Ageing Populations and Changing Labour Markets (ed.Stella Vettori), Gower Publishing, 2010 October

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Korkut, N, Çetin Gürkan, G. (2019). Saglik Çalisanlarinin Algiladigi Yönetici Desteginin Duygusal EmekÜzerindeki Etkisinin Karsilastirmali Olarak Incelenmesi: Bir Kamu ve Bir Özel Hastane Örnegi, Journal of Organizational Behavior Review, 1(1), 96-114. (Temmuz 2019)
 • Yumuk Günay, Gülsevim; Demiralay, Tülay; Çetin Gürkan, Güney (2017) Örgütsel İklimin İşkoliklik Üzerindeki Etkileri: Türk Zincir Otel Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33, 87-104. (Haziran 2017)
 • Çetin Gürkan, Güney; Dönmez Polat, Dilek ve Demiralay, Tülay (2015). Turistlerde Çevre Bilincinin Çevreye Duyarlı Müşteri Davranışı ve Çevreye Duyarlı Konaklama İşletmelerinde Kalma Tercihleri Üzerindeki Etkisi, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 114-133 (Haziran 2015)
 • Çetin Gürkan, G. (2007) Öğrenen Örgütler: Yüksek Öğrenim Kurumlarının Öğrenen Örgüt Olması, Biga İ.İ.B.F. Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(2),107-116.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Yumuk Günay, Gülsevim; Aktaş, Hakkı; Çetin Gürkan, Güney (2019). Mizah Tarzları ve Duygusal Emek İlişkisi: İstanbul’da 4 ve 5 Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma, 27. Ulusal Yönetim & Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, s.502-514.
 • Özyurt, Başak; Çetin Gürkan, Güney; Tuna, Muharrem (2018) Termal Tesislerde Turist Sağlığı Ve Güvenliğinin Yerli Turist Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi, 19. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, s.429-441, AfyonKarahisar. (Ekim 2018)
 • Çetin Gürkan, G., Dönmez, D., Küçükaltan, D. (2010) Turizm Alanında Eğitim Gören Öğrencilerin Kariyer Hedefleri: Önlisans Öğrencileri Üzerine bir Araştırma, 11.Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, ss.351-363, 2-5 Aralık 2010 Kuşadası
 • Vatansever Toylan, N., Çetin Gürkan, G. (2009) Kobilerde Stratejik İşbirliği: Trakya Bölgesinde Bir Örnek Olay Çalışması,1.Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyum Kitabı, ss.377-386, Edirne, 16-18 Ekim 2009
 • Pınar, İ., Çetin Gürkan, G. (2008) Bilgi Paylaşımı ve Örgüt Kültürü Arasındaki İlişkinin Ölçümüne Yönelik 4 ve 5 Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma, Yönetim Biliminde Yeni Yaklaşımlar, Cilt.2, (Ed.Coşkun Can Aktan & Özkan Dalbay), ss.119-132, 1.Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı Bildiriler Kitabı, İzmir, 11-12 Eylül 2008
 • Yağcı, K. ve Çetin Gürkan, G. (2007). Turizm Sektöründe İnternet Sitelerinin Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma, Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu Bildiri Kitabı, ss.351-356, Çeşme-İzmir, 21-23 Kasım 2007
 • Çetin Gürkan, G., Albayrak, M., Gönenç Güler, E. (2007). Turizmde Yeni trend: Medikal Turizm, 1. Ulusal Türkiye Turizmi Kongresi Bildiri Kitabı, ss.477- 490, Sakarya Üniversitesi Karasu MYO, 7-8 Eylül 2007

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Çetin Gürkan, Güney; Çiftci, Gülsel; Yesirlili, Uğur (2020). Demografik Faktörlerin Yerel Halkın Turizm Algısı Üzerindeki Etkisi: Edirne Sınır Ötesi Alışveriş Turizmi Örneği, MTCON'20 Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı Bildiriler Kitabı, Detay Yayıncılık, s.696-709 (Eylül 2020)
 • Aktaş, Hakkı; Çetin Gürkan, Güney (2014). İş-Aile Çatışması ve Bireysel Performans İlişkisinde Meslekî Bağlılığın Etkilerinin Çoklu Regresyon Yöntemi ile Analizi: Sağlık Sektörü Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Bildiri Kitabı, 797-804. (Mayıs 2014)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Çiftci, G.; Çetin Gürkan, G. (2021). Nepotizm, içinde Ed. Işıl Usta Kara ve Serol Karalar, Negatif Yönlü Örgütsel Davranış, Efe Akademi Yayınları.
 • Özyurt, Başak; Çetin Gürkan, Güney (2021). Farklılıklar ve Farklılıkların Yönetimi, içinde: Ed. Agah Sinan Ünsar, Davranış Bilimleri, Paradigma Akademi Yayıncılık.
 • Özyurt, Başak; Çetin Gürkan, Güney (2020). Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm, içinde: Ed.Agah Sinan Ünsar, Yönetimde Güncel Konular, Paradigma Akademi Yayıncılık.
 • Yumuk Günay, G., Çetin Gürkan, G. (2019) Örgütsel Sessizlik, içinde Organizasyonel Davranis, pp. 531-549, ISBN9786057691019, Paradigma Akademi,1. Basim
 • Çetin Gürkan, Güney ; Sezer, Bahadır (2018) Yenilikçi Tatil Tercihleri, Ed. Şule Aydın, Mustafa Boz, Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler II, Detay Yayıncılık. (Ekim 2018)
 • Çiftçi, Gülsel; Çetin Gürkan, Güney (2018) Girişimcilik ve Yaratıcılık, içinde Ed. Ünsar, Agah Sinan, Girişimcilik Üzerine Yazılar, Paradigma Akademi Yayıncılık. (Ağustos 2018)
 • Çetin Gürkan, G. (2017). Araştırma ve Geliştirme, içinde Genel İşletme Ed. Sinan ÜNSAR (Ekim 2017)
 • Güney Çetin Gürkan, (2017) Sürdürülebilirliğin Sağlanmasında Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği, Ed. Işıl Mendeş Pekdemir, İşletmelerde Sürdürülebilirlik Dinamikleri, Beta Yayınevi. (Şubat 2017)
 • Güney Çetin Gürkan, (2016) Liderlik ve İnovasyon, Ed. Sinan Ünsar, Liderlik Üzerine Güncel Yazılar, Paradigma Akademi Yayıncılık. (Aralık 2016)
 • Güney Çetin Gürkan; Gülsevim Yumuk Günay, (2014). Turizm İşletmelerinde Örgütsel Sessizlik, İçinde: Ed. Şule Aydın Tükeltürk, Nilüfer Şahin Perçin, Berrin Güzel, Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi, Ankara: Detay Yayıncılık
 • Çetin Gürkan, G. (2013). Turizm Sektöründe İnovasyon ve Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi, Ed. Şule Aydın Tükeltürk, Mustafa Boz, Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler, Ankara: Detay Yayıncılık
 • Çetin Gürkan, G., Dönmez, D. (2010). Örgüt Yapısı içinde: Ed: Mehmet Sarıışık, Şenol Çavuş, Kurtuluş Karamustafa, Profesyonel Restoran Yönetimi, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Çetin Gürkan, G. (2007) Gelişmekte Olan Ülkelerin Kalkınmasında Turizm Sektörü içinde: Ed. Sadi Uzunoğlu “Güncel Ekonomik Sorunlar: Dünya Ekonomisi”, Literatür Yayınevi.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Hüseynli, Fuad (2020) Sosyal Medyadaki Turizm İle İlgili Paylaşımların Turistlerdeki Destinasyon İmajı Algısı Ve Satın Alma Niyetine Etkisi: Bakü Örneği, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ABD.
 • Yadmaa, Nurdana (2020) Lider üye etkileşiminin kariyer memnuniyeti ve bireysel performans üzerindeki etkisi: Moğolistan sağlık kurumlarında bir araştırma, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yöneticiliği ABD.
 • Deniz, Ferhat (2019) Cinsiyetin erken aşama girişimcilik aktivitesi üzerindeki etkisinde başarısızlık korkusunun aracı rolü, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Girişimcilik ABD.
 • Mankin, Banu (2019) Duygusal Emek ve İçsel Motivasyonun Çalışanın Yaratıcılığı Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Yönetim ve Organizasyon BD.
 • Akay, Duygu (2019) Sağlık çalışanlarında etik lider algısının bireysel yenilikçilik düzeyi üzerindeki etkisi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi ABD.
 • Korkut, Nihan (2019) Sağlık çalışanlarının algıladığı yönetici desteğinin duygusal emek üzerindeki etkisi: Bir kamu ve bir özel hastanede karşılaştırmalı bir araştırma, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi ABD.
 • Akıncı, Kevser (2018) Çalışanların Girişimcilik Yönelimi ile Liderlik Davranışı Arasındaki İlişkinin Havalimanı İşletmeciliği Sektöründe Araştırılması, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Girişimcilik ABD.
 • Yumuk Mercan, Çağla (2018) Trakya Bölgesi’ndeki Konaklama İşletmelerinin Yeni Hizmet Sunumu Kararında Strateji Odaklılığın Rolü, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ABD.

» Verdiği Dersler

İnovasyon ve Girişimcilik (YL)

İnovasyon Yönetimi (Lisans)

İnsan Kaynakları Yönetimi (Lisans)

Liderlik (Lisans)

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi (YL)

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış (YL)

Sürdürülebilir Turizm (Lisans)

Turizm Endüstrisinde Dijital Dönüşüm (YL)

Turizm İşletmelerinde İnovasyon Yönetimi (YL)

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi (YL)

Yaratıcılık ve İnovasyon Yönetimi (YL)

Yönetim ve Organizasyon (Lisans)

Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar (DR)

Yönetimde Geleneksel ve Çağdaş Yaklaşımlar (YL)