» Biyografi

YAYINLAR VE TÜM FAALİYETLER

 

Prof. Dr. Cevdet KILIÇ

Artvin/Şavşat/Demirci Köyü 23.04.1971

ckilic71@hotmail.com

cevdet.kilic@omu.edu.tr

cevdetkilic@trakya.edu.tr

 Öğrenim Bilgisi ve Akademik

Profesör: 2015 Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk İslam Düşüncesi Anabilim Dalı)

Doçent: 2010     Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe Bölümü/Felsefe Anabilim Dalı)

Yardımcı Doçent: 1999-2010       Fırat Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü/İslam Felsefesi Anabilim Dalı)

Doktora: 1994-1998:  Ankara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Felsefesi (Dr)

Tez Adı: Hak Dini Ve Halk Dini  (1998) Tez Danışmanı:(Prof. Dr. Hayrani Altıntaş)

Yüksek Lisans 1991-1994: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli)

Tez Adı: Muhammed İkbal'de Felsefi Ve Tasavvufi Kavramlar  (1994) Tez Danışmanı:(Prof. Dr. Hayrani Altıntaş)

Lisans: 1986-1991: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Mamak İmam Hatip Lisesi: 1989. Fark Dersleri

Lise 3. Sınıf: 1985-1986 İstanbul Beykoz Paşabahçe Ferit İnal Lisesi

Lise: 1983-1985 Rize Lisesi

Ortaokul: 1980-1983 Rize Merkez Ortaokulu

İlkokul: 1973-1978 Artvin Şavşat Demirciköyü İlkokulu                       

İdari Görevler                                           

Dekan:  2016 Trakya Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi

Dekan Yardımcısı: 2015-2016 Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm Başkanı: 2010-2015 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe Bölümü 

Bölüm Başkan Yardımcısı: 2005-2010- Fırat Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

Din Felsefesi Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı: 2004-2010 - Fırat Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/Felsefe Ve Din Bilimleri                      

İslam Felsefesi Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı: 1999-2007- Fırat Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/Felsefe Ve Din Bilimleri

Üniversite Dışı Deneyim            

Uzman  1999-1999 MEB/Talim ve Terbiye kurulu Başkanlığı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Kitap Okuma Komisyonu Üyeliği, (Kamu)

Müdür Yardımcısı 1997-1999 Ankara Etimesgut/Etimesgut Lisesi, (Kamu)

Öğretmen 1996-1997Ankara Etimesgut/Etimesgut Lisesi , Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, (Kamu)

Öğretmen 1992-1996 Ankara/Yenimahalle/Ballıkuyumcu köyü Ortaokulu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, (Kamu)

                                                          

Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar 

 1 -   Cevdet KILIÇ, Muhammed İkbal'de Benlik Felsefesi, (The Personality Philosohpy According to Muhammed Ikbal) Tasavvuf Dergisi, I/II, 49-70, Aralık,1999.

 2 -   Cevdet KILIÇ, Gazzali'de Tefekkür ve Hikmet Kavramları, (The Thought and Wisdom Concepts According To Gazzali) Tasavvuf Dergisi, Yıl 2 sa: 5, 117-141, Ocak,2001

 3 -   Cevdet KILIÇ, Felsefe Din Vahiy Akıl İlişkisi Bağlamında Din Kavramı ve Günümüz Din Toplum İlişkileri,(The Concept of Religion In The Relation of philosoph-Religion and divine-Reason and Relationship of Society and Religion in our Days) F.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı: 4, 109-136, Elazığ 1999.

 4 -   Cevdet KILIÇ, Filozofların Hakikat Arayışında Kategorik Yaklaşımları, (The Categorical Approaches Ih The Search of The Truth of The philosophers) F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 5, 117-137, 2000

 5 -   Cevdet KILIÇ, Bir ile On Arası Sayılar Metafiziği (Metaphysics of Numbers from One to Ten), Felsefe Dünyası, 2006/1 sayı 43, (31-55)

 6 -   Cevdet KILIÇ, İslam Felsefesine İlgisizliğin ve Yöneltilen Tenkitlerin Sebepleri,(Reasons about İndifference and Criticizing toward Islamic philosophy), F.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı 8, 119-144, 2003

 7 -   Cevdet KILIÇ, Varlık Probleminin Zihinsel Gelişimi, (İntellectual Development of Existence Problem), F.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, 9/1, 39-68 Elazığ 2004

 8 -   Cevdet KILIÇ, Hacı Bayram Veli'de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşma Süreci (The Process of Maturity and Ontological Existence for Human in Hadji Bayram Veli), Tasavvuf Dergisi, Ankara 2006 sa, 16.(41-63)

 9 -   Cevdet KILIÇ, Ebheri'nin Metafizik Terminolojisinin İbn Sina'daki Kaynakları,(The Sources of The Ebheri’s Metaphhysics Therminology in İbn Sına), Felsefe Dünyası 2006/2 sayı 44 86-132

 10 - Cevdet KILIÇ, Felsefi Düşüncede Bir Kavramı, (The Notion One in Philosophic İdea), Dini Araştırmalar, Aralık 2006

 11 - Cevdet KILIÇ, Hilal ARSLAN, İslam Düşüncesinde Aşk Metafiziği, (The Metaphysic of Love ın Islamic Thought, (The Love Philosophy of Ibn Sina and Mevlana)) e-Journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 4 Article Number: C0022

 12 - Cevdet KILIÇ, Mevlana'nın Düşünce Dünyasında Felsefe ve Filozoflar, (Philosophy and Philosophers in Thinking World of Mevlânâ), Tasavvuf Dergisi Mevlana'ya Armağan Özel Sayısı (Sayı 20), 2007.(175-202)

 13 -Cevdet KILIÇ, Ebheri'nin Hidayetu'l-Hikme'sinde Tabiat Felsefesinin Temel Kavramları ve Kaynakları (Basic Concepts And Sources Of Natural Philosophy In Ebheri’s Hidayat Al-Hikma), Dini Araştırmalar Mayıs-Ağustos 2008. C.11, sayı 31, (55-93)

 14 -Cevdet KILIÇ, Farabi'nin Kitabu'l-Vahid ve'l-Vahde İsimli Eserinde Bir/lik ve Çok/luk Kavramı (The Corcept of Unity and Multiplicity in Farabi’s Work Called Kitabu’l-Vahid ve’l-Vahde), FÜİFD. 13/2 377-402 Elazığ 2008.

15 - Cevdet KILIÇ, Sistematik Felsefi Düşünce Öncesi Mitoloji, Büyü ve Dinlerde Varlık Düşüncesi, (The İdea of Being in Mythology, Magic and Religions in the Before Of The Systematic Philosophical İdea). FÜİFD. 13/1 37-50, Elazığ 2008.

 16 - Cevdet KILIÇ, Plotinus'ta Sudur'la İnen ve Aşkla Yükselen Çift Kutuplu Hakikat Anlayışı, (The Double Authority of Understanding of The Reality That Descended With Emanation and Assenced With Love According to Plotinus) (Makale Çalışması) (http://www.kelam.org/kader/index.php?journal=kader) C.7, sa. 1, Ocak 2009 (39-56)

 17 -Cevdet KILIÇ, Ebheri'nin Tabiat Felsefesinin İbn Sina Üzerinden Değerlendirilmesi, (An Evaluation Of Ebheri's Philosophy Natural Philosophy According To Ibn Sina's Ideas) Newwsa Ocak 2009.

 18 - Cevdet KILIÇ, Süreverdi'nin Varlık Düşüncesinde Nurlar Hiyerarşisi ve Meşşai Felsefe İle Karşılaştırılması, (The Lights Hierarchy in The Idea of Being Acconrding to Suhrawardi and Its Comparison With Mashai Philosophy), FÜİFD. 13/2, 55-72, Elazığ Ocak 2009

 19 - Cevdet KILIÇ, Farabi'nin "El-Vahid ve'l-Vahde" isimli eserinin tercümesi. FÜİF Dergisi, 13/2 (441-466), Elazığ 2008

 20 - Cevdet KILIÇ, İbn Miskeveyh'te el-Hikmetu's-Sariye Kavramı Bağlamında Varlığın Tekamül Süreci, FÜİFD. 2010

 21 - Cevdet KILIÇ, Platon'un Timaios'unda Tabiat Felsefesi, İnsan ve Biyolojisi, Natural Philosophy Human and His Biyology İn Timaios of Plato, Samsun 2014

 22 - Cevdet KILIÇ, Platon'un Metafizik Terminolojisi ve Mağara Alegorisinin Mistik Temelleri, (Plato's Terminology of Metaphysics and Mystical Foundations of Cave Allegory) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Samsun 2014.

23- Cevdet  KILIÇ (2017).  Günümüz Tasavvuf Tartışmalarında İmam Rabbani’den Çözümlemeler.  AKADEMİAR Akademik İslam Araştırmalar Dergisi, 1(2), 55-98. (Yayın No: 3641241)

 

Hakemsiz Makaleler

1 - Cevdet KILIÇ, (Makale) “Türk Kültüründe Hz. Peygamber Sevgisi”, Muradiye Eğitim, Bilim ve Kültür Dergisi, (Hz. Muhammed Özel Sayısı, Sevmek Farkında Olmaktır”, (179-207), Yaz-Güz 2010, Ankara 2010

 2 - Cevdet KILIÇ, (Makale) “İslam Filozofları ve İslam Felsefesine Dair Notlar,” Muradiye Eğitim, Bilim ve Kültür Dergisi, (Hz. Muhammed Özel Sayısı, “Sevmek Bir İlimdir”) (293-335), Yıl 7, sayı 25-26, Kış-Bahar, Ankara 2011

 3 - Cevdet KILIÇ, (Makale) İkbal’in Mücadelesi ve İslâm Dünyasına Etkileri, Hece Aylık Edebiyat Dergisi, Yıl 17 sayı 193, Ocak 2013, 177-204 (issn 1301-210X)

 4 - Cevdet KILIÇ, (Makale) Veda Hutbesindeki Evrensel Mesajlar ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İle Mukayesesi, Bilge Adamlar Dergisi, sayı 37. 2015

 

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar 

 1 -   Cevdet KILIÇ, Pythagorasçı ve Yeni Platoncu Felsefelerin Harran Okuluna Tesirleri, I. Uluslararası Katılımlı Din Bilim ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, 28-30 Nisan 2006, Şanlıurfa

 2 -   Cevdet KILIÇ, Şeyh Ahmet Cezeri'nin Şeyh San'an'a Bakışı, Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2010 Şırnak.

 3 -   Cevdet KILIÇ, İbn Sînâcı Bir Filozof: Esirüddin El-Ebheri Ve Osmanlı Düşüncesine Etkileri, Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu, 16-17 Kasım 2013 Ankara, (Şubat 2014, s. 425-440)

 4 -   Cevdet KILIÇ, (YURTDIŞI KONFERANS), İslam Felsefesinin Doğuşu Kaynakları ve Etkileri, Oş Devlet Üniversitesi Araşan İlahiyat Fakültesi, KIRGIZİSTAN (16.04.2014)

 5 -   Cevdet KILIÇ, (YURTDIŞI KONFERANS) İslam Felsefesinin Dünü Bugünü ve Yarını, Oş Devlet Üniversitesi Araşan İlahiyat Fakültesi/Kırgızistan, (17.04.2014)

 6 -   Cevdet KILIÇ, (YURTDIŞI KONFERANS) Bilgelik Hikâyeleri Bağlamında Felsefe ve Filozoflar, Oş Devlet Üniversitesi Araşan İlahiyat Fakültesi, KIRGİZİSTAN (18.04.2014)

 7 -   Cevdet KILIÇ, Gençliğin Problemlerinin Çözümünde Tasavvufun Rolü, Samsun Uluslararası Gençlik ve Kültürel Mirasımız Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2014 Samsun OMÜ AKKM. Basılmış Metin C. I, ss. 795-814.

8- Cevdet KILIÇ, (2017).  Farabi ve Hacı Bayram-ı Veli’de Şehir Metaforu.  II. Uluslararası Hacı Bayram-ı Velî Sempozyumu, 1(1), 237-266. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3638746)

9- Cevdet KILIÇ, (2016).  “Fakr” Düşüncesinin Tasavvufî ve Felsefî Görünümleri (Hacı Bayram-ı Veli Örneği).  Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu, 1(2), 237-265. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2867135)

 

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar 

 1 -   Cevdet KILIÇ, Geçmişten Günümüze Kıssa Kültürü ve Modern Çağın Ahlak Düşüncesine Katkıları, Modern Çağda Ahlak Sempozyumu, 7-8 Mayıs 2010 Konya.

 2 -   Cevdet KILIÇ, Hacı Bayram Veli'nin Düşüncesinde Ahlaki Olgunluk, Hacı Bayram Veli'yi Anma Haftası, Altındağ Belediyesi Kültür Merkezi, 2002

 3 -   Cevdet KILIÇ, Osman Bedreddin Erzurumi'nin Hayatı, Şahsiyeti ve Fikirleri (Harput’ta Yaşamış Bir Erzurumlu Âlim ve Mutasavvıf), Türk İslam Düşüncesinde Erzurum, Sempozyumu, I-II, 26-28 Haziran 2006. C. II, 33-55, Erzurum 2006.

 4 -   Cevdet KILIÇ, “Değerler Eğitiminde Anekdot Anlatımı,” Değerler Eğitimi Sempozyumu “Sosyal ve Kurumsal Yönleriyle Değerler Eğitimi” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. 26-28 Ekim 2011

 

Basılmış Kitap

1 -    Cevdet KILIÇ, (Kitap) Bir Türk Dostu ve Mevlana Hayranı Muhammed İkbal, Elazığ 2007-Samsun 2014

2- Cevdet KILIÇ, (Kitap) Hak Dini ve Halk Dini Vahyin Kültürel Dönüşüm Dinamiklerinin Felsefi Temelleri, Elazığ 2007-Samsun 2014

3 -    Cevdet KILIÇ, (Kitap) İslam Felsefesinde Varlık Mertebeleri (İbn Sina, Gazzali ve İbn Rüşd Örneği) Elazığ 2009.

4- İslam Düşüncesinde Bir metafiziği ve Farabi’nin el-Vahid ve’l-Vahde İsimli Eseri, Fecr yay., Ankara 2014.

 5 -   Cevdet KILIÇ, (Kitap) Felsefe Diyarından Hikmet Yurduna Bilgelik Hikâyeleri, İnsan yayınları, İstanbul I. Baskı Eylül 2008, 95. Baskı 2013.

 6 -   Cevdet KILIÇ, (Kitap) Bilgelik Hikâyeleri-2, İnsan Yayınları İstanbul 2014          

 7 -   Cevdet KILIÇ, (Kitap) Varlık ve Mertebeleri, Ankara 2015

 8 -   Cevdet KILIÇ, (Kitap) "İslam" Felsefesi, Nobel Yayınları, Ankara 2015

 9 - Cevdet KILIÇ, (Kitap) İslam Felsefesi Tarihi, Nobel Yayıncılık, Ankara 2015

 10 - Cevdet KILIÇ, (Kitap) O'nu Böyle Sevdiler İnsan Yayınları İstanbul 2014.

 

Basılmış Kitaba Bölüm

1 - Cevdet KILIÇ, (Kitaba Bölüm) İbn Haldun, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uzaktan Eğitim İslam Felsefesi Ders Kitabı, Erzurum 2012.

 2 - Cevdet KILIÇ, (Kitaba bölüm) Tasavvuf Felsefesi ve Temsilcileri, İslam Felsefesi Tarihi I-II içinde Ankara 2012, C. II

 3 - Cevdet KILIÇ, (Kitaba Bölüm) Düşünce Dünyamızda Peygamberlik Müessesesinin Yeri ve Hz. Muhammed Sevgisi, Kutlu Doğum 2000, ss. 93-108, Elazığ 2001

 4 - Cevdet KILIÇ, (Kitaba Bölüm) İslam Ahlakı Açısından Modern Uygulamalı Etik, İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi Ankara 2013

 5 - Cevdet KILIÇ, (Kitaba Bölüm) Hacı Bayram Veli, Türk İslam Düşüncesi Tarihi, Divan Kitap, Ocak 2014.

 6 - Cevdet KILIÇ, (Kitaba Bölüm) Vicdan, Çalışan Gençlik ve Değerler Ankara 2015.

 7- Cevdet KILIÇ, (Kitaba Bölüm) Tasavvufun Doğuşu, Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, 8. Cilt. Edit. B. Ali Çetinkaya.

 8 - Cevdet KILIÇ, (Kitaba Bölüm) Muhammed İkbal, Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, 10. Cilt. Edit.: B. Ali Çetinkaya.

9. Cevdet KILIÇ, (Kitaba Bölüm), İslam Felsefesi, Bölüm adı:(Tasavvuf Felsefesi) (2017)., Grafiker Yayınları, Editör:Bayram Ali Çetinkaya, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 680, ISBN:978-605-9247-75-7, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 3641247)

 

Yönettiği Tezler

 1 -   Vahit EKER, Fahrettin Razi'nin Tefsirinde Felsefi Düşünce, Yüksek Lisans, FÜSBE, 2002

 2 -   Yusuf Polat, Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Marifetnamesinde Tanrı Alem İlişkisi, Yüksek Lisans, FÜSBE, 2002

 3 -   Ülkü Yerebasan, Osman Bedreddin Erzurumi'nin Felsefi Görüşleri, Yüksek Lisans, FÜSBE, 2003

 4 -   Erkan Görgöz, Roger Garaudy'ın Din ve Felsefe Anlayışı, Yüksek Lisans, FÜSBE, 2004

 5 -   Sare Çetintaş, Filibe'li Ahmet Hilmi'nin Felsefi ve Ahlaki Görüşleri, Yüksek Lisans, FÜSBE, 2004

 6 -   Öncel Demirtaş, İslam Düşüncesinde Çifte Gerçeklik Meselesi, Yüksek Lisans, FÜSBE, 2005.

 7 -   Neslihan Dağ, Akkirmani'nin İklilü't-Teracimi'nin Sadeleştirilmesi ve Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans, FÜSBE 2006

 8 -   Hilal Arslan, İbn Sina ile Mevlana'nın Aşk Felsefelerinin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans, FÜSBE 2006

 9 -   Gülten Doğan, İbn Sina İle İbn Rüşd'de Allah'ın Sıfatları Düşüncesinin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans, FÜSBE 2006

 10 - Havva Büyüközer, Meşşai Filozofları İle Modern Filozoflara Göre Zaman Kavramı, FÜSBE 2008

 11 - Dr. Mehmet Göksu, İslam Filozoflarının Tıp Bilimine Katkıları (İbn Sina Örneği) FÜSBE, 2008

 12 - Nimet Karaçorlu, Fatıma Aliye' ve Tedkik-i Ecsam Adlı Eseri'nin Değerlendirilmesi. FÜSBE., Elazığ 2008.

 13 - Habibe Rümeysa Akçaoğlu, Aristoteles ve İbn Miskeveyh'te Ahlak Felsefesi, Mukayeseli Bir Araştırma, FÜSBE, Elazığ 2010

 14 - Muhammet İkbal ŞEN, Mevlana'da Ahlak Felsefesi, FÜSBE, Elazığ 2011

 15 - Hakkı YİĞİT, Basın Meslek İlkelerinin İslam Düşüncesi Açısından Değerlendirilmesi, FÜSBE, Elazığ 2012

 16 - Fatih ACUN, Gazzali’de Akıl-Kalp İlişkisi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ 2012

 17 - Ahmet Gür, İslam Siyaset Felsefesinde Yönetici Ahlakı, OMUSBE, Yüksek Lisans Tezi Samsun 2016

 18 - Ayten Ünal, Mevlana ve Nietzsche'de İnsan Felsefesi, OMUSBE, Yüksek Lisans Tezi, Samsun 2016

     

Eserlere Yapılan Atıflar 

 1 -   İbrahim Özdemir, "Demokratik Eğitim Üzerine", Felsefe Dünyası, 2002/1 sa: 35(109-126) s. 123 (atıf: Cevdet KLIÇ, Büyük Mütefekkir Dr. Muhammed İkbal Hayatı Şahsiyeti ve Fikirleri, Ankara trsz)

 2 -   Rıfat ARAZ, "Çalab'ın Tahtından Gönül Şehrine" Bizim Külliye Dergisi, Elazığ 2007, 37. sayı, (69-74); (Atıf: Cevdet KILIÇ, "Hacı Bayram Veli'de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci, TASAVVUF, İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 7 sayı 16, s. 41)

 3 -   İbrahim Kaplan, Muhammed İkbal'in Tevhid Yorumu, FÜİF.Dergisi 12/1 2007. ss.83-101; s.96.(atif: Cevdet KILIÇ, Büyük Mütefekkir Muhammed İkbal, Hayatı Şahsiyeti ve Fikirleri, Ankara trsz.)

 4 -   Bilgehan Bengü TORTUK, İbn. Rüşd'ün Tanrı Tasavvurunda "Bir Niteliğinin Anlamı, (atıf: Kılıç, Cevdet, “Felsefî Düşüncede Bir Kavramı (Aristoteles ve Plotinus Felsefelerindeki Bir Kavramının İbn Sînâ Felsefesine Yansımaları)”, Dinî Araştırmalar, Mayıs-Ağustos 2006, C. 9, S. 25, Ankara 2006) (Yayımlanmış Sempozyum Bildirisi) Ulaslararası İbn Rüşd Sempozyumu, Sivas Ekim 2008. C. I., s. 368 (Sivas 2009)

 5 -   Süleyman Tülücü, Farabi Bibliyografyasına Bazı İlaveler III, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sa.: 20, Erzurum 2003, (7-52) s. 50. (atıf: Cevdet KILIÇ, “Filozofların Hakikat Arayışında Kategorik Yaklaşımları”, Fırat Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şaban Kuzgun Armağanı, sy. 5 (2000), s. 120-122.

 6 -   Bilgehan Bengü Tortuk, İbn Sina Düşüncesinde Zorunlu Varlık'ın "Bir" Niteliği, SDÜİFD., 2009/1 sa. 22, s. 88 (atıf: Kılıç, Cevdet, “Felsefî Düsüncede Bir Kavramı (Aristoteles ve Plotinus Felsefelerindeki Bir Kavramının İbn Sînâ Felsefesine Yansımaları)”, Dinî Arastırmalar, Mayıs-Ağustos2006, C. 9, S. 25, Ankara 2006, s. 183- 184.)

 7 -   Ahmet Cahit Haksever, Son Dönem Osmanlı Mevlevilerinden Ahmet Remzi Akyürek, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2002. s. 13, (atıf: Cevdet KILIÇ, Büyük Mütefekkir Dr. Muhammed İkbal Hayatı, Şahsiyeti ve Fikirleri, Ankara trsz.)

 8 -   Ahmet Albayrak, İkbal'in Düşünce Dünyası, İstanbul 2004. s. 208; (atıf: Cevdet KILIÇ, "Muhammed İkbal'in Düşüncesinde Benlik Felsefesi", Tasavvuf Dergisi, C. 1, sy., 2 (Aralık 1999), s. 49-70)

 9 -   Ahmet Albayrak, İkbal'in Düşünce Dünyası, İstanbul 2004, s. 141. (atıf: Cevdet KILIÇ, Muhammed İkbal'de Felsefi ve Tasavvufi Kavramlar, (basılmış Yük. Lisans Tezi AÜSBE., Ankara 1994, (baskı adı: Büyük Mütefekkir Dr. Muhammed İkbal Hayatı Şahsiyeti ve Fikirleri, Ankara trsz.)

 10 -       İsa Çelik, Muhammed İkbal'in Tasavvufi Düşüncesi, İstanbul 2004, (atıf: Cevdet KILIÇ, Büyük Mütefekkir Muhammed İkbal Hayatı, Şahsiyeti ve Fikirleri, Ankara trsz.)

 11 - Ahmet Albayrak, Türkçe'de Muhammed İkbal, Divan, sa. 14 2003/1 233-313; Atıf, Cevdet KILIÇ, Büyük Mütefekkir Muhammed İkbal, Hayatı Şahsiyeti ve Fikirleri, Muradiye Kültür vakfı, Ankara trsz.

 12 -Mustafa Said Kurşunoğlu, İnsan Evren İlişkisi ve Mutlak Bilginin İnsanileşmesinde Felsefe, Din ve Bilim Birlikteliği, http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt6/cilt6sayi24_pdf/kursunoglu_said.pdf, (248-257), s. 253.Atıf: Cevdet KILIÇ, (2009). İslam Felsefesinde Varlık Mertebeleri, Elazığ.

 13 - Osman Nuri Küçük, Mevlana'ya Göre Manevi Gelişim; İstanbul 2012; s. 44; (Atıf: Cevdet KILIÇ, Muhammed İkbal'in Düşüncesinde Benlik Felsefesi, Tasavvuf Dergisi, Sayı 2. Ankara 1999, ss. 49-70)

 14 - Ali Rıza AYDIN, Tanrı Algısında Jungcu Bir Bakış, OMÜİF Dergisi, 2010, sayı 28. ss. 53-61; Atıf: Cevdet Kılıç, “Plotinus’ta Sudûrla İnen ve Aşkla Yükselen Çift Kutuplu Hakikat Anlayışı”, Kelam Araştırmaları 7:1 (Ocak 2009), ss. 42-44, http://perweb.firat.edu.tr/personel/yayinlar/fua_468/468_46337.pdf

 15 - Metin Çelik, Akşemseddin Hazretleri ve Yakın Çevresi, İstanbul 2012. s. 123; Atıf: Cevdet KILIÇ, Hacı Bayram Veli'de İNsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşma Süreci, Tasavvuf Dergisi, Yıl 7, Sayı 16, (2006) ss. 41-63)

 16 - Elvüsal MEMMEDOV, Tasavvuf Öğretisinde İman Akıl İlişkisine Dair, Türkbilim Nisan 2010, Ege Ünv. Bilkom, ss. 81-89; Atif, Cevdet Kılıç, “İslam Felsefesine İlgisizliğin ve Yöneltilen Tenkitlerin Sebepleri” İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl 2003, sayı 8, s. 127.

 17 - Hakkı YİĞİT, İslam Düşüncesinde İletişim ve Basın, İstanbul 2013, s.110; Atıf; Cevdet KILIÇ, Bilgelik Hikâyeleri, İstanbul 2010, s 117.

 18 - Hasan Aydın, Eski Yunan Felsefesinde Aşk, İstanbul 2013, s.292, 321, 322, 323. Atıf; Cevdet KILIÇ, Plotinus'ta Sudurla İnen ve Aşkla Yükselen Çift kutuplu Hakikat Anlayış, Kader, VII, 2009, 39-56.

 19 - Hüseyin KARAMAN, Ebû Bekir er-Râzî'nin "Beş Ezelî İlke"Anlayışının Kaynağı Problemi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 28 (2005/1), s. 75-91. Atıf; Cevdet Kılıç, “Pythagorasçı ve Yeni Platoncu Felsefelerin Harran Okuluna Tesirleri”, I. Uluslararası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, 28-30 Nisan 2006 Şanlıurfa,

 20 - Hamdi KIZILER, Osmanlılarda İlk Yerel Manevî Oluşum: Hacı Bayram Velî ve Bayramiyye Ekolünün Anadolu’ya Etkisi. AÜ. OTAM DERGİSİ Sa. 32/Güz 2012. ATIF; Cevdet Kılıç, “Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci,” Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, S.16, Ankara 2006, s.42

 21 -    Hacı Bayram-ı Veli'nin Tasavvufi Görüşleri, http://www.turkkad.org/UD_OBJS/PDF/PROJE/2012/HBV-davet%20kitab%C4%B1-web.pdf (28.10.2013); Atıf, Cevdet Kılıç, Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşma Süreci, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 7 (2006), sayı: 16.

 22 -    Mehmet Erdem, Serhendi'nin Tecdid Yönteminde Fıkhın Yeri, Dini Araştırmalar, Ekim-Aralık 2009, sa. 26; Atıf, Cevdet Kılıç, Muhammed İkbal, Muradiye Kültür Vakfı Yayınları, Ankara, 1997.

 23 -    Hasan Hüseyin Bircan, İslam Felsefesi Tarihine Giriş, İstanbul 2013; Atıf, Cevdet KILIÇ, Sühreverdi'nin Varlık Düşüncesinde Nurlar Hiyerarşisi ve Meşşai Felsefe İle Karşılaştırılması, Elazığ 2008, FÜİFD, sa. 13:2 (55-72)

 24 -    Recai Doğan, Yılmaz Karahan, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6, Ankara 2011, s. 117. Atıf,Cevdet KILIÇ, Bilgelik Hikayeleri, İstanbul 2009;

 25 -    Mehmetçik Vakfı Dergisi, Yıl; 13; Ekim 2012; sayı 27, s. 49. Atıf;Cevdet KILIÇ, Bilgelik Hikayeleri, İstanbul 2009.

 26 -    Tuncay Akgün, Gazzali ve İbn Rüşd'e Göre Yaratma, Ankara 2013, s. 53, 86; Atıf: Cevdet KILIÇ, Varlık Probleminin Zihinsel Gelişimi, FÜİFD. 9/1 39-68 Elazığ, 2004.

 27 -    Mustafa Sarper Alp, Türklerin Unutulmayan Dostu Muhammed İKBAL, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/9 Summer 2013; Atıf; Cevdet KILIÇ, Bir Türk Dostu ve Mevlâna Hayranı Muhammed İkbal, Elazığ, 2007

 28 -    Bedriye Reis, Gazali’de Ahlâk Marifet İlişkisi, Bursa 2011, s. 209; Atıf, Cevdet KILIÇ, Gazzali’de Tefekkür ve Hikmet Kavramları, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, sa.: 5, 2001, s. 124-128.

 29 -    Özlem Ercan, Bektaşi ve İşraki Bir Şair : Safi, Hayatı ve Divanı'nın Nüshaları, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013, p. 1375-1395, ANKARA-TURKEY. Atıf: Cevdet KILIÇ, “Sühreverdî’nin Varlık Düşüncesinde Nurlar Hiyerarşisi ve Meşşâî Felsefe ile Karşılaştırılması”, Fırat Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13: 2, 2008, s. 57-58.

 30 -    Vahit Göktaş, Tasavvuf Yazıları, Ankara 2014, s. 183; Atif.: Cevdet KILIÇ, Mevlana'nın Düşünce Dünyasında Felsefe ve Filozoflar, (Philosophy and Philosophers in Thinking World of Mevlânâ), Tasavvuf Dergisi Mevlana'ya Armağan Özel Sayısı (Sayı 20), 2007.(175-202)

 31 -    Emre Dorman, People Are Asleep They Wake Up When They Die, İstanbul 2010, s. 181, Atıf: Cevdet KILIÇ, Bilgelik Hikayeleri, İstanbul 2010.

 32 -    Hasan Özalp Tanrı-Doğa İlişkileri Bağlamında Metafiziksel Fail Neden: İbn Sina Örneği, İslami Araştırmalar Dergisi, 2013, 24/3 ss 146-159; Atıf; Cevdet Kılıç, “Felsefi Düşüncede Bir Kavramı (Aristoteles ve Plotinus Felsefelerindeki Bir Kavramının İbn Sina Felsefesinde ki Yeri)”, Dinî Araştırmalar, 2006, C. IX, S. 25, s. 181-216.

 33 -    Öncel Demirtaş, Kösec Ahmet Trabzoni'ye Göre Nefs ve Nefsin Mertebeleri, FÜİFD, 18:1 Elazığ 2013, 157-181; Atıf: Cevdet Kılıç, “Muhammed İkbal’in Düşüncesinde Benlik Felsefesi”, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara, 1999, Sayı: 2, ss. 51-55.

 34 -    Ahmet Tanyıldız, İsmâîl Rusûhî-yi Ankaravî Şerh-İ Mesnevî (Mecmû’atu’l-Letâyif ve Matmûratu’l-Ma’ârif) (I. Cilt) (İnceleme-Metin-Sözlük) EÜSBE., Yayımlanmamış Doktora Tezi, Kayseri 2010; s. 29, Atıf: Cevdet Kılıç; “Sühreverdî’nin Varlık Düşüncesinde Nurlar Hiyerarşisi Ve Meşşâî Felsefe İle Karşılaştırılması”, FÜİFD., Sayı 13/2, S. 55-72, Elazığ 2008.

 35 -    Sinan Dedeler, SDÜSBE., Muhammed İkbal Düşüncesinde Merkezi Temaların Analizi (Ego-Aşk-Tanrı), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta 2010, s. 4, Atıf: Cevdet Kılıç, Muhammed İkbal Hayatı, Şahsiyeti Ve Fikirleri, Elazığ 2007, (II.Baskı), S.15

 36 -    Sinan Dedeler, SDÜSBE., Muhammed İkbal Düşüncesinde Merkezi Temaların Analizi (Ego-Aşk-Tanrı), Yayımlanmamış Yüksel Lisans Tezi, Isparta 2010, s. 19, Atıf: Cevdet Kılıç, “Muhammed İkbal’in Düşüncesinde Benlik Felsefesi”, Tasavvuf Dergisi, c.I, sy.2, s.s.49-60.

 37 -    Sait Kar, Farklı Dinlerin Gerçeklik İddiaları Açısından İbadet Anlayışlarının Değerlendirilmesi, AÜSBE., Erzurum 2007, s.1, Atif: Cevdet Kılıç, “Felsefe, Din, Vahiy İlişkisi Bakımından Din Kavramı Ve Günümüz Din Toplum İlişkileri”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı. 4, 1999, S. 109.

 38 -    Tuncay Akgün Gazali ve İbn Rüşd’e Göre Yaratma, AÜSBE., Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara-2011, 38, Atıf: Cevdet Kılıç, “Varlık Probleminin Zihinsel Gelişimi”, Elazığ: Fırat Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı 9/1, 2004, S. 51.

 39 -    Şehri Açıkgöz, İmam Gazali'de Bilgi Ahlak İlişkisi, AİSBE, Yayımlanmamış Yüksel Lisans Tezi, Ankara 2010, s. 28, Atif.: Cevdet KILIÇ, Felsefe Diyarından Hikmet Yurduna Bilgelik Hikayeleri, İstanbul 2008, s. 42, 257.

 40 -    Gülten Canpolat, İbn Sina ve İbn Rüşd Felsefesinde Tanrı’nın Sıfatlarının Karşılaştırılması, FÜSBE., Yayımlanmamış Yük. Lis. Tezi, Elazığ, 2006, s. 39, Atıf: Cevdet Kılıç, Filozofların Hakikat Arayışında Kategorik Yaklaşımları, FÜİFD., Elazığ 2000, S.126

 41 -    Havva Ekşinar, Meşşai Filozofları İle Modern Filozoflara Göre Zaman Kavramının Karşılaştırılması, FÜSBE., Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ 2008, s. 9, Atıf: Cevdet Kılıç, İslam Felsefesinde Varlık Mertebeleri, Elazığ, 2007,S. 6.

 42 -    Havva Ekşinar, Meşşai Filozofları İle Modern Filozoflara Gore Zaman Kavramının Karşılaştırılması, FÜSBE., Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ 2008, s. 91, Atıf: Cevdet Kılıç, Bir Türk Dostu ve Mevlana Hayranı Muhammed İkbal, Elazığ, 2007, s. 83.

 43 -    Ulaş Karagülle, İbn Rüşd'e Göre Tanrı'nın Bilgisi AÜSBE., Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2010, s. 81,89, Atıf: Cevdet Kılıç, İslam Felsefesinde Varlık Mertebeleri, Elazığ 2009, S. 121.

 44 -    Hilal Arslan, İbni Sînâ Ve Mevlânâ’nın Aşk Felsefelerinin Karşılaştırılması, FÜSBE., Yayımlanmamış Yük. Lis. Tezi, Elazığ 2006, s. 17, Atıf: Cevdet Kılıç, Muhammed İkbal Ve Fikirleri, Muradiye vakfı yay. Ankara 1994, S. 176.

 45 -    Esra Tellioğlu, İbn Sina'da Bir, MÜSBE., Yayımlanmamış Yük. Lis Tezi., İstanbul 2012, s. 4, Atıf: Cevdet Kılıç, “Felsefî Düşüncede Bir Kavramı”, Dini Araştırmalar, C.9, S.25, Mayıs-Ağustos 2006, s.181.

 46 -    Esra Tellioğlu, İbn Sina'da Bir, MÜSBE., Yayımlanmamış Yük. Lis Tezi., İstanbul 2012, s. 32, Atıf: Kılıç, Cevdet Kılıç, “Fârâbî’nin Kitabu’l-Vahid ve’l-Vahde İsimli Eserinde Bir/lik ve Çok/luk Kavramı”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.13:2, 2008, s.379.

 47 -    Muhammed İkbal Şen, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Ahlâk Felsefesi, FÜSBE., Elazığ 2011, s. 40, Atıf: Cevdet Kılıç, “Gazzâlî’de Tefekkür Ve Hikmet Kavramları”, Tasavvuf Dergisi, Sayı 5, Ankara 2001, S. 122.

 48 -    Zeliha Okumuş, Muhammed İkbal’in Bilgi Anlayışı, KÜSBE., Yayımlanmamış Yük. Lis. Tezi., Kırıkkale 2014, s. 12, Atıf: Cevdet Kılıç, “İkbal’in Mücadelesi Ve İslam Dünyasına Etkileri”, Hece Aylık Edebiyat Dergisi, Ankara: Hece Yayınları, C. 17, S. 193, (2012), Ss. 200-201.

 49 -    Zeliha Okumuş, Muhammed İkbal’in Bilgi Anlayışı, KÜSBE., Yayımlanmamış Yük. Lis. Tezi., Kırıkkale 2014, s. 23, Atıf: Cevdet KILIÇ, Muhammed İkbal'de Felsefi ve Tasavvufi Kavramlar, Ankara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Ankara, 1994.

 50 -    Öncel Demirdaş, İslam Felsefesinde Çifte Gerçeklik Meselesi, FÜSBE., yayımlanmamış Yük. Lis. Tezi., Elazığ 2005, s. 17, Atıf.: Cevdet KILIÇ, Varlık Probleminin Zihinsel Gelişimi, F.ÜİFD., 9/1, 39-68 Elazığ 2004, s. 43.

51 -     Öncel Demirdaş, İslam Felsefesinde Çifte Gerçeklik Meselesi, FÜSBE., yayımlanmamış Yük. Lis. Tezi., Elazığ 2005, s. 22, Atıf.: Cevdet KILIÇ, Gazzali'de Tefekkür ve Hikmet Kavramları, Tasavvuf Dergisi, Yıl 2 sa: 5, 117-141, Ocak, 2001, s.121.

 52 -    Muhammed İkbal Şen, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Ahlâk Felsefesi, FÜSBE., Elazığ 2011, s. 52, Atıf: Cevdet Kılıç, Muhammed İkbal'in Düşüncesinde Benlik Felsefesi, Tasavvuf dergisi, sayı 2, Ankara 1999, s. 51.

 53 -    Öncel Demirdaş, İslam Felsefesinde Çifte Gerçeklik Meselesi, FÜSBE., yayımlanmamış Yük. Lis. Tezi., Elazığ 2005, s. 43, Atıf.: Cevdet KILIÇ, Felsefe Din Vahiy Akıl İlişkisi Bağlamında Din Kavramı ve Günümüz Din Toplum İlişkileri FÜİFD., Sayı: 4, 109-136, Elazığ 1999. S. 109.

 54 -    Neslihan Dağ, Muhammed B. Mustafa Akkirmâni’nin “İklilü’t-Terâcim” Adlı Eserinde Felsefî Kavramlar, FÜSBE., Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ 2006, s.69, Atıf: Cevdet Kılıç, “Varlık Probleminin Zihinsel Gelişimi, ” FÜİFD., Elazığ, 2004, S. 9/1 S. 52-53.

 55 -    Sare Çetintaş, Filibeli Ahmed Hilmi'nin Felsefi ve Ahlaki Görüşleri, FÜSBE., Elazığ 2004, s. 73, Atıf.: Cevdet KILIÇ, Muhammed İkbal'in Hayatı, Şahsiyeti ve Fikirleri, Ankara 1994, s. 35.

 56 -    Arzu Polatoğlu, İsmail Hakkı Bursevi'nin "Şerh-i Ebyat-ı Hacı Bayram Veli" Adlı Eseri, Yayımlanmamış Yük. Lis. Tezi, DEÜSBE, İzmir 2008, s. 31, Atıf.: Cevdet KILIÇ, Hacı Bayram Veli'de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşma Süreci, Tasavvuf Dergisi, Ankara 2006 sa, 16.(41-63) s. 52.

 57 - Svitlana Nesterova, Mevlana'nın Mesnevi İsimli Eserinde Metaforik Anlatımın Metafizik Boyutu, AÜSBE, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2011, s. 7, 17, Atıf: Cevdet KILIÇ, Mevlana'nın Düşünce Dünyasında Felsefe ve Filozoflar, Tasavvuf Dergisi Mevlana'ya Armağan Özel Sayısı (Sayı 20), 2007.(175-202) s. 183.

58. Öncel Demmirdaş, Kösec Ahmet Trabzoni, Hayatı Eserleri ve Tasavvufi Düşünceleri, Ankara 2017, s. 172, Atıf: Cevdet KILIÇ, Muhammed İkbal'in Düşüncesinde Benlik Felsefesi, Tasavvuf Dergisi, Sayı 2. Ankara 1999, ss. 49-70)

59- Ramazan Gürel, Muhammed İkbal’e Göre Şahsiyet Eğitiminde Fiziksel Çevrenin Yeri, CÜİFD., Sivas 2017, C.21/sa.2. s.1954-1955, Atıf: Cevdet KILIÇ, Muhammed İkbal'in Düşüncesinde Benlik Felsefesi, Tasavvuf Dergisi, Sayı 2. Ankara 1999, ss. 49-70)

60- İrfan Görkaş, Farabi Metafiziğinde Varlık Terimi ve Eklentileri, BOZİFDER, Yıl 6 sayı 11, ss. 67-90, s. 74; Atıf: İslam Düşüncesinde Bir metafiziği ve Farabi’nin el-Vahid ve’l-Vahde İsimli Eseri, Fecr yay., Ankara 2014.

61- Betül Gürer, Ahmet Yasavi’nin Divan-ı Hikmet’i Ekseninde Tasavvufi Düşüncede İlahi Aşk, Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 80 Kış 2017, ss. 15-40 s. 16; Atıf: Cevdet KILIÇ, Hilal ARSLAN, İslam Düşüncesinde Aşk Metafiziği, (The Metaphysic of Love ın Islamic Thought, (The Love Philosophy of Ibn Sina and Mevlana)) e-Journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 4 Article Number: C0022

62- Mehmet Karakuş, Farabi Düşüncesinde Tanrı’nın Varlığı ve nitelikleri, Kilis 7 Aralık Ün. İFD., 2017/1, 109-134, s. 110, Atıf: Cevdet KILIÇ, Varlık Probleminin Zihinsel Gelişimi, (İntellectual Development of Existence Problem), F.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, 9/1, 39-68 Elazığ 2004

63-  Halit Boz, Ruhul_Beyan Tefsirinde Hacı Bayram Veli ve Takipçileri, II. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2 3-4 Mayıs 2017, Atıf: Cevdet KILIÇ, Hacı Bayram Veli'de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşma Süreci (The Process of Maturity and Ontological Existence for Human in Hadji Bayram Veli), Tasavvuf Dergisi, Ankara 2006 sa, 16.(41-63)

64. Vecihi Sönmez, Hacı Bayram Veli ve Bayramiyye Ekolünün Anadolu’ya Etkisi, II. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2 3-4 Mayıs 2017, Atıf: Cevdet KILIÇ, Hacı Bayram Veli'de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşma Süreci (The Process of Maturity and Ontological Existence for Human in Hadji Bayram Veli), Tasavvuf Dergisi, Ankara 2006 sa, 16.(41-63)

65- Halim Gül, Hacı Bayram Düşüncesinde İnsan-ı Kamil, II. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2 3-4 Mayıs 2017, Atıf: Cevdet KILIÇ, Hacı Bayram Veli'de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşma Süreci (The Process of Maturity and Ontological Existence for Human in Hadji Bayram Veli), Tasavvuf Dergisi, Ankara 2006 sa, 16.(41-63)

66- Ali Erol, Dil Musikisi Açısından Hacı Bayram-ı Veli ve Yunus Emre’nin Şiirleri Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme, II. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2 3-4 Mayıs 2017, Atıf: Cevdet KILIÇ, Hacı Bayram Veli'de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşma Süreci (The Process of Maturity and Ontological Existence for Human in Hadji Bayram Veli), Tasavvuf Dergisi, Ankara 2006 sa, 16.(41-63)

67- Mehmet Karakuş, Farabi Düşüncesinde Tanrı’nın Varlığı ve Nitelikleri, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İFD.,  Atıf: Cevdet Kılıç, “Felsefî Düşüncede Bir Kavramı (Aristoteles ve Plotinus Felsefelerindeki Bir Kavramının İbn Sînâ Felsefesine Yansımaları)”, Dinî Araştırmalar, Mayıs-Ağustos2006, C. 9, S. 25, Ankara 2006, s. 183- 184.)

68- Ahmet Bozyiğit, İslam Ahlak Öğretisinde Çevre Bilinci, Siirt ÜİFD., Siirt 2016;  C.3 sa.2 ss.9-23; Atıf.: Cevdet Kılıç, İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi İçinde, Grafiker Yay. Ankara, 2014.

69- Kamil Sarıtaş, Muhammed Hamdi Yazır’ın Ruh Anlayışı, Turkish Studies, İnternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 11/12 Summer 2016, p. 181-204, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9646 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY Atıf.: Cevdet Kılıç(1999), “Muhammed İkbal’in Düşüncesinde Benlik Felsefesi”, Tasavvuf Dergisi, c. 1, S. 2. Ankara.

70-

 

Teknik Editörlük

 1- Teknik Editörlük: New World Sciences Academy e-Journal of New World Sciences Academy Uluslararası Hakemli E-Dergi/E-Journal with International Referee Üç ayda bir yayımlanır.

 

Tv. Programları

 1- Cevdet KILIÇ, Hz. Peygamber'in Eğitimci Kişiliği, (Elazığ Kanal E TV Canlı Yayın), Mayıs 2008

 2 - Cevdet KILIÇ, (TV. Programı) Türk İslam Kültüründe Hz. Peygamber Sevgisi, (Çay Tv. Canlı Yayın 26 Nisan 2007)

3 - Cevdet KILIÇ, Aşure Günü ve Kerbela Olayı, (Tv. Programı Kanal S Aralık 2013 Samsun)

4 - Cevdet KILIÇ, (Tv. Programı) Hz. Mevlana Hayatı, Şahsiyeti ve Fikirleri (Tv. Programı, Aralık 2012 Samsun)

5 - Cevdet KILIÇ, (Tv. Programı) Tasavvuf I-II, Kanal S Ramazan Programları Samsun 2013

 

Hakemlik

1 - Cevdet KILIÇ (Hakemlik) New World Sciences Academy e-Journal of New World Sciences Academy Uluslararası Hakemli E-Dergi/E-Journal with International Referee. sayı 2011/6-2

 2 - Cevdet KILIÇ (Hakemlik) Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009(1) -2010(3)-2011(3)-2014(2)

 3 - Cevdet Kılıç, (Hakemlik) C.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, XII/1 (2008)

 4 - Cevdet KILIÇ, (Hakemlik) New World Sciences Academy e-Journal of New World Sciences Academy Uluslararası Hakemli E-Dergi/E-Journal with International Referee. sayı: 2007/2-1

 5 - Cevdet KILIÇ, (Hakemlik) Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, C. VII, sayı: 3

 6 - Cevdet KILIÇ (Hakemlik), Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010/2, Cilt: 9, Sayı: 18

 7 - Cevdet KILIÇ, (Hakemlik), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Samsun C. VI, sayı 24

 8 - Cevdet KILIÇ, (Hakemlik), Cevdet KILIÇ, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Samsun C. VI, sayı 25

 9 - Cevdet KILIÇ, (Hakemlik), Uluslararası Sosyal araştırmalar Dergisi, C.6 sayı 26 Bahar 2013.

 10 - Cevdet KILIÇ (Hakemlik), Hikmet Yurdu, Düşünce ve Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 3, s. 6, Temmuz Aralık 2010 ss. 365.

11 - Cevdet KILIÇ, (hakemlik) Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 25.11.2009.

12 - Cevdet KILIÇ (Hakemlik) New World Sciences Academy e-Journal of New World Sciences Academy Uluslararası Hakemli E-Dergi/E-Journal with International Referee. sayı 2009/4-2

13 - Cevdet KILIÇ (Hakemlik) New World Sciences Academy e-Journal of New World Sciences Academy Uluslararası Hakemli E-Dergi/E-Journal with International Referee. sayı 2011/6-2

14 - Cevdet KILIÇ (Hakemlik) New World Sciences Academy e-Journal of New World Sciences Academy Uluslararası Hakemli E-Dergi/E-Journal with International Referee. sayı 2013/8-1

15. Cevdet KILIÇ (Hakemlik) Akademiar, 2017 Yıl 1. Sayı 1.

16. Cevdet KILIÇ (Hakemlik) Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017

17. Cevdet KILIÇ (Hakemlik) Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. VII, sa. 14, 2017

 

Konferans

1 - Cevdet KILIÇ, (Konferans) Birlik ve Beraberliğin Dini ve Milli Temelleri, Bingöl Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu, 2002

2 - Cevdet KILIÇ, (Konferans) Ergenlik Dönemi Psikolojisi ve Anne-Baba Tutumları, (Elazığ Valiliği, Ana-Baba Okulu Projesi, Seri Konferanslar) Elazığ 2008-2009

3 - Cevdet KILIÇ, (Konferans) İslam'da Yardımlaşma ve Dayanışmanın Önemi ve Vakıf Müesseseleri, Mamuratü'l-Aziz Vakfı Elazığ, 23 Haziran 2008.

4 - Cevdet KILIÇ, (Konferans) Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber, Kutlu Doğum Konferansları 2010 (Tunceli/Pertek ve Malatya/Kale ilçesi).

5 - Cevdet KILIÇ, (Konferans) İslam ve Terör, Elazığ Merkez Liseler/Karakoçan/Palu/Ağın/Baskil, 2001

6 - Cevdet KILIÇ, (Konferans) Kur'an ve Sünnete Göre Tasavvuf, Bingöl Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu, 2000

7 - Cevdet KILIÇ, (Konferans) Hz. Muhammed Sevgisinin Kültürümüzdeki Yeri, Elazığ Belediyesi Kültür Merkezi (Ayrıca Elazığ/Palu, Baskil 2001)

8 - Cevdet KILIÇ, (Konferans) Allah ve Resulünü Sevmenin Toplumsal Barışımızdaki Yeri, Bingöl Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu, 2001

9 - Cevdet KILIÇ, (Konferans) Hz. Muhammed ve Aile Hayatı, Baskil İlçe Müftülüğü, 2005.

10 - Cevdet KILIÇ, (Konferans) Hz. Peygamber Sevgisinin Kültürümüzdeki Yeri, Tunceli/Pertek Müftülüğü, Nisan 2006

11 - Cevdet KILIÇ, (Konferans) Türk İslam Kültüründe Hz. Peygamber Sevgisi (Nisan 2007), Elazığ-Merkez, Bingöl-Merkez, Bingöl-Adaklı,

12 - Cevdet KILIÇ, (Konferans) Milli ve Manevi Değerlerimiz, Bingöl/Genç, Kiği, Karlıova, Malatya/Arapgir, Malatya/Kale: Nisan 2008.

13 - Cevdet KILIÇ, (Konferans) Bir Baba ve Bir Aile Reisi Olarak Hz. Peygamberimiz, Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Maden İlçesi, Çocuk Eğitim Merkezi, Elazığ Kız Meslek Lisesi, Elazığ 14-20 Nisan 2009

14 - Cevdet KILIÇ, (Konferans) Hz. Peygamber ve Onun Merhameti, Aydın Bozdoğan Müftülüğü, (Kutlu doğum Konferansları) Aydın 2011.

 15- Cevdet KILIÇ, (Konferans) Ahmet Yesevi ve Türk Tasavvuf Düşüncesindeki Yeri, Türk Ocağı Samsun Şubesi, Samsun 2011.

 16 - Cevdet KILIÇ, (Konferans) Tasavvuf ve Ahlak, Kocaeli/Kartepe Belediyesi 17 Mayıs 2013.

17 - Cevdet KILIÇ, (Konferans) Günümüz Meselelerine Mevlana'dan Çözümler, Atakum Belediyesi, 21 Aralık 2014

18 - Cevdet KILIÇ, (Konferans) Mevlana hayatı ve şahsiyeti, Canik Belediyesi, 19 Aralık 2014. Samsun

19 - Cevdet KILIÇ, (Konferans), Mevlana'yı anmak ve anlamak, Samsun Ceza ve Tevkifevi, 17 Aralık 2014, Samsun.

20 - Cevdet KILIÇ (Konferans) Mevlana, Hayatı ve Şahsiyeti, 19 Aralık 2014 OMÜ AKM, Atakum Gençlik Merkezi ve OMÜ Öğrenci Konseyi, Samsun.

21 - Cevdet KILIÇ, (Konferans) Muhammed İkbal, Hayatı, Şahsiyeti ve Dinamik İslam Anlayışı, 31 Ocak 2014, DOSTDER Samsun

 22 - Cevdet KILIÇ, (Konferans) Kur'an ve Felsefe, 21. 03.2015, DOSTDER, Samsun

23-  Cevdet KILIÇ, (Konferans)  Edirne Cezaevi, Cezaevi: Fetih ve Fatih

24- Cevdet KILIÇ, (Konferans) Gazzali. Edirne Rumeli Gençleri Topluluğu Mart 2017

25- Cevdet KILIÇ, (Konferans)  Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şubesi/ “Bir Dava Adamı: Muhammed İkbal” 1 May 2017

26- Cevdet KILIÇ, (Konferans)  Cezaevi/Hz. Peygamber Sevgisi, Kasım 2017

27- Cevdet KILIÇ, (Konferans) Mevlid-i Nebi Programı/Hz. Peygamber Sevgisi, Kasım 2017

28- Cevdet KILIÇ, (Konferans) Çocuk Cezaevi/ Peygamberimizi Anlamak, Kasım 2017

29- Cevdet KILIÇ, (Konferans)  Sosyal Bilimler Lisesi/ Hz. Peygamber Sevgisi Kasım 2017

30- Cevdet KILIÇ,  (Konferans) Udef. Uluslararası Öğrenci Derneği/Mevlana’nın Gençliğe mesajları Aralık 2017

31- Cevdet KILIÇ, (Konferans) Selimiye Kız Yurdu/ Hz. Mevlana Aralık 2017

32- Cevdet KILIÇ, (Konferans) Edirne Kız Yurdu/Hz. Mevlana Aralık 2017

33- Cevdet KILIÇ, (Konferans) Edirne Anadolu Gençlik/Mekke’nin Fethi ve Kudüs 31. Aralık 2017

 

Panel-Seminer-Sunum-Söyleşi

1 - Cevdet KILIÇ, (Panel) Hz. Muhammed Sevgisinin Toplumsal İletişimdeki Yeri, Hz. Muhammed ve Toplumsal İletişim, F.Ü. Fen Ed. Fak. Bahattin Ögel Konferans Salonu, 2003

2 - Cevdet KILIÇ, (Panel) Tasavvufi Ahlak Günümüz Gençliğin Problemlerine Çözüm Olabilir mi?, (Panel) Atatürk Üniversitesi Konferans Salonu, 30 Mayıs 2013 Erzurum.

 3 - Cevdet KILIÇ, (Panel) Ali Fuat Başgil'in Gençlerle Başbaşa'sı Bağlamında Gençlik ve Başarı İlişkisi, SAGEDER, Samsun Canik Kültür Merkezi, 03.05.2014

4 - Cevdet KILIÇ, (Söyleşi) Mevlana'dan Günümüze Mesajlar, F.Ü. Kitap Okuma Kulübü, Elazığ, Nisan 2008.

 5 - Cevdet KILIÇ, Gençlik ve Din, (sunum) Beyaz İnci Kadın Derneği, "Genç Üniversiteli Genç Fikir Projesi" OMÜ AKM. Konferans salonu, 2 Kasım 2013 Cumartesi

 6 - Cevdet KILIÇ, (Seminer), Hz. Mevlana’yı Çağımıza Taşımak, OMU, Tıp Fakültesi, Pembe Salon, Aralık 2014. Samsun.

7- Cevdet KILIÇ, (Panel) Muhammed İkbal/ Başakşehir 17.04.2017

8- Cevdet KILIÇ, (Söyleşi) Akmercan İmam Hatip Lisesi/ Söyleşi Ekim 2017

9- Cevdet KILIÇ, (Seminer) Selimiye Konuşmaları Edirne İlahiyat fak/ Felsefe mi İslam Felsefesi mi İslam’da Felsefe mi?