» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Arıkoğlu Ündücü, Cemile: Kadına Yönelik Şiddetin Tarihi, Alternatif Politika Dergisi Toplumsal Cinsiyet Özel Sayısı II, Şubat 2016 (Şubat 2016)
 • Arıkoğlu Ündücü, Cemile: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelenin Tarihi (Ocak 2015)
 • Arıkoğlu, Ündücü, C. VE Türk, F.: Kamu Yaşamında Türk Kadını, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Sayı. 31, Bahar 2012
 • Arıkoğlu Ündücü, C,: Uluslararası Sistem ve Terörizm Arasındaki İlişki, esba (Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Cilt. 2, Sayı.1, 2011
 • Ündücü, C, Erdoğan, M and Işık, Ö. :Avrupa’da Uluslararası Emeklilik Göçü ve Bütünleşme Kapsamında Yönetime Katılım Üzerine İnceleme (Costa del Sol, Tuscany, Algarve ve Malta), Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, ss.159-189, 2009

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Arıkoğlu Ündücü, Cemile: IS THE MULTICULTURALISM IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION AN OBJECTIVE? OR A TOOL? DIFFERENT INTERPRETATIONS OF MULTICULTURALISM AND ITS REFLECTIONS UPON EDUCATION (Ekim 2014)
 • Arıkoğlu, Ündücü, C.: Siyasal Partilerin Arka Bahçesi: Kadın Kolları (Edirne Örneği), KADIN OLMAK – Farkındalık ve Özgürleşme- “Uluslararası Kadın Konferansı”, İzmir, 9-11. 05. 2012
 • Arıkoğlu, Ündücü, C.: From Universalism To Regionalism: Europeanization and Its Reflections Upon Turkey, The First Euroacademia Global Conference Europe Inside-Out: Europe and Europeaness Exposed to Plural Observers, Viyana, Avusturya, 22-24. 09. 2011
 • Arikoğlu, Ündücü, C.: Evrensellikten Bölgeselliğe: Avrupalılaşma ve Türkiye’ye Yansımaları, 100. Yılında II. Meşrutiyet; Gelenek ve Değişim Ekseninde Türk Modernleşmesi Uluslararası Sempozyumu, (22- 24.10. 2008), Marmara Üniversitesi, İstanbul, Turizm ve Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, ss. 641-661, 2009
 • Arıkoğlu, C. AND Dilan, H.: Globalization of Disinformation and Media, Haziran 2004, Bourgas Free University Conference, Bulgaristan
 • Arıkoğlu, C.: 1980 Sonrası Keşan Halkının Siyasal Davranışı, Keşan Sempozyumu, 15- 16 Mayıs 2003, Keşan Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ss. 215-225

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Arıkoğlu, Ündücü, C.: The Academic Woman in Turkey and Problems, Second International Balkan and Business Conference, Edirne, Turkey, ETSO (Edirne Ticaret ve Sanayi Odası), 22.12.2011
 • Arıkoğlu, Ündücü, C.: Women in Public Life, First International Balkan and Business Conference, Ohrid, Makedonya, ST. Kliment Ohridski University, 30.09.2011
 • Arıkoğlu, Ündücü, C.: Terörizm ve Uluslararası Sistem İlişkisi, I. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu, Antalya, Kasım 2009, Polis Akademisi (Ankara)
 • Arıkoğulu, Ündücü, C.: The Problems of International Security and Terrorism in the Framework of Globalization, International Conference on Social Sciences 2008, İZMİR, 21.08.2008- 24.08.2008

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Arıkoğlu Ündücü, C. Siyasal Partiler ve Türkiye İşçi Partisi'nin Anatomisi, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, 2022 (Mart 2022)
 • Arıkoğlu Ündücü, C. ve Güngören, C.E. "Doğu Akdeniz'in Geleceğinde Kıbrıs Adası ve Statüsü" 21. Yüzyılda Bölgesel Sorunlar içinde edt. Onur Limon, Ümran Güneş, Servet Karagöz, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2021 (Aralık 2021)
 • Arıkoğlu Ündücü, C."Kosova'da Türk Varlığı ve Türkiye'nin Kosova Türk Toplumuna Katkıları" Balkan Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Araştırmaları I içinde edt. Ali Hüseyinoğlu, TÜ Balkan Araştırma Ens. Yayını, Edirne, 2021 (Aralık 2021)
 • Arıkoğlu Ündücü, C. "Counter-Terrorism During the COVİD- 19 Period in Turkey" Contemporary Issues in Politics &International Relations içinde edt. Nesrin Kenar, Ijopec Publication, London, 2021 (Aralık 2021)
 • Arıkoğlu Ündücü, C. "Cyprus Policy of Turkey and Related Issues" Contemporary Issues in Politics &International Relations içinde edt. Nesrin Kenar, Ijopec Publication, London, 2021 (Aralık 2021)
 • Arıkoğlu Ündücü, C. "Karadağ Cumhuriyeti" Soğuk Savaş Sonrasında Balkanlar (1990-2015) içinde, edt. İbrahim Kamil, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2017

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Arıkoğlu, Ündücü, C.: Terörizmin Analizi, Hür Adım Dergisi, Sayı:6, Aralık 2006

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Arıkoğlu, Ündücü, C.: Ekonomik Ambargo ve Yoksulluk İlişkisi: KKTC Örneği, Siyasi İlimler Türk Derneği V. Ulusal Lisansüstü Konferansı, Erciyes Üniversitesi İİBF, Kayseri, 20.10.2007
 • Arıkoğlu, Ündücü, C.: Terörizmi Yeniden Tanımlamaya Çalışmak,IV. Ulusal Siyasal Bilimler Kongresi, Siyasi İlimler Türk Derneği-Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Isparta,11.11.2006

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Arıkoğlu Ündücü, Cemile : "Ulusal Bağımsızlık Mücadelesi ve Türk Modernleşmesi" Türkiye'nin Toplumsal Yapısı içinde, edt. Gülay Ercins ve Melih Çoban Lisans Yay., İstanbul, 2016
 • Arıkoğlu Ündücü, Cemile, "TCDB İzleme Grubu Süreci" Toplumsal Cinsiyet Eşitliğiyle Bütçelemeyi Öğreniyoruz (Nisan 2015)
 • Arıkoğlu, Ündücü, C.: "Seçim ve Seçim Sistemleri", Siyaset Bilimi'nde Kuram-Yöntem-Güncel Yaklaşımlar, der. Baran Dural, Kriter Yay., İstanbul, 2011 (Eylül 2011)
 • Arıkoğlu, Ündücü, C.: Cumhuriyet Türkiyesinde İnsan Haklarının Anayasalarda Düzenlenişi, Prof.Dr. Mehmet Ali Göktaş’a Armağan Kitap, Birleşik Matbaacılık, İzmir,2006 (Kasım 2006)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Soğuk Savaş Sonrası Dünyada Terör, Algısı, Örgütleri: El- Kaide ve IŞİD

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Ayrılıkçı terörizmin ideolojik kökeni: ETA üzerine inceleme
 • Kamu Diplomasisi Bağlamında Türk Dış Politikasında Kosova
 • Türkiye aşırı solunda devrim metodu düşüncesi (1960-1971)
 • Türkiye'de milliyetçi sağın kurumsallaşması ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin evrimi
 • Türkiye'de gümrük kaçakçılığı suçlarından uyuşturucu madde kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede uluslararası işbirliği çabaları
 • Kosova'da Türk siyasal partileri ve Türk kesiminin yönetimdeki yeri
 • Fas'ta İç Çatışma: Ayrılıkçı Hareketi Sahara Sorunu
 • Balkan tarihi kapsamında kadının toplumdaki yeri ve kadın örgütlenmeleri: Yunanistan Örneği
 • İnşacı kuram çerçevesinde soğuk savaş sonrası Türk dış politikasında Balkanlar
 • Türkiye'de Kadın Hareketinin Tarihsel Gelişimi ve Tekirdağ Örneği
 • Filipinler'de Müslümanlık ve Müslümanların Statüsü
 • Türkiye'de Gençliğin Siyaset Algısı ve Siyasal Yönelimleri; Trakya Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Çalışma (Temmuz 2016)
 • Türkiye'de Göçmen Kaçaklçılığı ve Hukuksal Boyutu (Haziran 2013)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD)
 • DEKAUM Siyaset Komisyonu (Dokuz Eylül Ün. Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi)
 • SİTD (Siyasi İlimler Türk Derneği)

Yapılan Hakemlikler

 • Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi (Electronic Journal of Political Science Studies)
 • TÜ Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi
 • DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Projeler

 • Arıkoğlu Ündücü, Cemile: Siyasal Partiler ve Kadın Kolları Arasındaki İlişkinin Trakya Bölgesi Genelinde İncelenmesi, TÜBAP Projesi, 2012 (Ekim 2016)
 • Türkiye'de Sivil Toplumun "KADIN" Parantezi "Kadın Örgütlülüğünde Açmazlar" (Temmuz 2016)
 • Balkan Romanları Raporu 2014
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliğiyle Bütçelemeyi Öğreniyoruz (Nisan 2015)

Diğer

 • Türkiye'de Sivil Toplumun "KADIN" Parantezi "Kadın Örgütlülüğünde Açmazlar" Kadın Örgütlülüğü Nasıl Geliştirilebilir? Çalıştayı (Nisan 2016)
 • Türkiye'de Sivil Toplumun "KADIN" Parantezi Paneli (Nisan 2016)
 • Arıkoğlu, Ündücü, C., Günümüz Edirne'sinde Sosyo-Ekonomik Yaşam ( Mutluluk Kapısı), Milli Mücadelede Edirne Semp., Edirne I. Eğitim ve Kültür Festivali, 25 Kasım 2012
 • Arıkoğlu, Ündücü, C.: Kadının Siyasetteki Yeri, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ve İlçe Belediye Meclisleri üyeleri dayanışma toplantısı, 17 Mart 2010, Termal Otel, Balçova / İZMİR

» Verdiği Dersler

Çağdaş Siyasal Rejimler (Yüksek Lisans)

Politik Sistemler (Lisans)

Siyasal Partiler (Lisans)

Siyaset Bilimi (Lisans)

Siyasi Tarih I-II (Lisans)

Türk Dış Politkası (Doktora)

Türkiye'de Demokratikleşme Sürecinde Asker-Sivil İlişkileri (Yüksek Lisans)

Türkiye'de Siyasal Partiler (Doktora)

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı (Lisans)