» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Arıkoğlu Ündücü, Cemile: Kadına Yönelik Şiddetin Tarihi, Alternatif Politika Dergisi Toplumsal Cinsiyet Özel Sayısı II, Şubat 2016 (Şubat 2016)
 • Arıkoğlu Ündücü, Cemile: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelenin Tarihi (Ocak 2015)
 • Arıkoğlu, Ündücü, C. VE Türk, F.: Kamu Yaşamında Türk Kadını, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Sayı. 31, Bahar 2012
 • Arıkoğlu Ündücü, C,: Uluslararası Sistem ve Terörizm Arasındaki İlişki, esba (Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Cilt. 2, Sayı.1, 2011
 • Ündücü, C, Erdoğan, M and Işık, Ö. :Avrupa’da Uluslararası Emeklilik Göçü ve Bütünleşme Kapsamında Yönetime Katılım Üzerine İnceleme (Costa del Sol, Tuscany, Algarve ve Malta), Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, ss.159-189, 2009

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Arıkoğlu Ündücü, Cemile: IS THE MULTICULTURALISM IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION AN OBJECTIVE? OR A TOOL? DIFFERENT INTERPRETATIONS OF MULTICULTURALISM AND ITS REFLECTIONS UPON EDUCATION (Ekim 2014)
 • Arıkoğlu, Ündücü, C.: Siyasal Partilerin Arka Bahçesi: Kadın Kolları (Edirne Örneği), KADIN OLMAK – Farkındalık ve Özgürleşme- “Uluslararası Kadın Konferansı”, İzmir, 9-11. 05. 2012
 • Arıkoğlu, Ündücü, C.: From Universalism To Regionalism: Europeanization and Its Reflections Upon Turkey, The First Euroacademia Global Conference Europe Inside-Out: Europe and Europeaness Exposed to Plural Observers, Viyana, Avusturya, 22-24. 09. 2011
 • Arikoğlu, Ündücü, C.: Evrensellikten Bölgeselliğe: Avrupalılaşma ve Türkiye’ye Yansımaları, 100. Yılında II. Meşrutiyet; Gelenek ve Değişim Ekseninde Türk Modernleşmesi Uluslararası Sempozyumu, (22- 24.10. 2008), Marmara Üniversitesi, İstanbul, Turizm ve Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, ss. 641-661, 2009
 • Arıkoğlu, C. AND Dilan, H.: Globalization of Disinformation and Media, Haziran 2004, Bourgas Free University Conference, Bulgaristan
 • Arıkoğlu, C.: 1980 Sonrası Keşan Halkının Siyasal Davranışı, Keşan Sempozyumu, 15- 16 Mayıs 2003, Keşan Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ss. 215-225

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Arıkoğlu, Ündücü, C.: The Academic Woman in Turkey and Problems, Second International Balkan and Business Conference, Edirne, Turkey, ETSO (Edirne Ticaret ve Sanayi Odası), 22.12.2011
 • Arıkoğlu, Ündücü, C.: Women in Public Life, First International Balkan and Business Conference, Ohrid, Makedonya, ST. Kliment Ohridski University, 30.09.2011
 • Arıkoğlu, Ündücü, C.: Terörizm ve Uluslararası Sistem İlişkisi, I. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu, Antalya, Kasım 2009, Polis Akademisi (Ankara)
 • Arıkoğulu, Ündücü, C.: The Problems of International Security and Terrorism in the Framework of Globalization, International Conference on Social Sciences 2008, İZMİR, 21.08.2008- 24.08.2008

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Arıkoğlu, Ündücü, C.: Terörizmin Analizi, Hür Adım Dergisi, Sayı:6, Aralık 2006

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Arıkoğlu, Ündücü, C.: Ekonomik Ambargo ve Yoksulluk İlişkisi: KKTC Örneği, Siyasi İlimler Türk Derneği V. Ulusal Lisansüstü Konferansı, Erciyes Üniversitesi İİBF, Kayseri, 20.10.2007
 • Arıkoğlu, Ündücü, C.: Terörizmi Yeniden Tanımlamaya Çalışmak,IV. Ulusal Siyasal Bilimler Kongresi, Siyasi İlimler Türk Derneği-Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Isparta,11.11.2006

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Arıkoğlu Ündücü, Cemile : "Ulusal Bağımsızlık Mücadelesi ve Türk Modernleşmesi" Türkiye'nin Toplumsal Yapısı içinde, edt. Gülay Ercins ve Melih Çoban Lisans Yay., İstanbul, 2016
 • Arıkoğlu Ündücü, Cemile, "TCDB İzleme Grubu Süreci" Toplumsal Cinsiyet Eşitliğiyle Bütçelemeyi Öğreniyoruz (Nisan 2015)
 • Arıkoğlu, Ündücü, C.: "Seçim ve Seçim Sistemleri", Siyaset Bilimi'nde Kuram-Yöntem-Güncel Yaklaşımlar, der. Baran Dural, Kriter Yay., İstanbul, 2011 (Eylül 2011)
 • Arıkoğlu, Ündücü, C.: Cumhuriyet Türkiyesinde İnsan Haklarının Anayasalarda Düzenlenişi, Prof.Dr. Mehmet Ali Göktaş’a Armağan Kitap, Birleşik Matbaacılık, İzmir,2006 (Kasım 2006)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Türkiye'de Gençliğin Siyaset Algısı ve Siyasal Yönelimleri; Trakya Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Çalışma (Temmuz 2016)
 • Fas'ta İç Çatışma: Ayrılıkçı Hareketi Sahara Sorunu
 • Balkanlarda Kadının Tarihi ve Kadın Örgütlenmeleri: Karadağ Örneği
 • Filipinler'de Müslümanlık ve Müslümanların Statüsü
 • Türk Dış Politikasında Balkanlar Yaklaşımı
 • Tekirdağ'da Kadın Hareketinin Yeri ve Önemi
 • Türkiye'de Milliyetçi Sağın Kurumsallaşması ve MHP'nin Evrimi
 • Türkiye'de Göçmen Kaçaklçılığı ve Hukuksal Boyutu (Haziran 2013)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD)
 • DEKAUM Siyaset Komisyonu (Dokuz Eylül Ün. Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi)
 • SİTD (Siyasi İlimler Türk Derneği)

Yapılan Hakemlikler

 • Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi (Electronic Journal of Political Science Studies)
 • TÜ Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi
 • DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Projeler

 • Arıkoğlu Ündücü, Cemile: Siyasal Partiler ve Kadın Kolları Arasındaki İlişkinin Trakya Bölgesi Genelinde İncelenmesi, TÜBAP Projesi, 2012 (Ekim 2016)
 • Türkiye'de Sivil Toplumun "KADIN" Parantezi "Kadın Örgütlülüğünde Açmazlar" (Temmuz 2016)
 • Balkan Romanları Raporu 2014
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliğiyle Bütçelemeyi Öğreniyoruz (Nisan 2015)

Diğer

 • Türkiye'de Sivil Toplumun "KADIN" Parantezi "Kadın Örgütlülüğünde Açmazlar" Kadın Örgütlülüğü Nasıl Geliştirilebilir? Çalıştayı (Nisan 2016)
 • Türkiye'de Sivil Toplumun "KADIN" Parantezi Paneli (Nisan 2016)
 • Arıkoğlu, Ündücü, C., Günümüz Edirne'sinde Sosyo-Ekonomik Yaşam ( Mutluluk Kapısı), Milli Mücadelede Edirne Semp., Edirne I. Eğitim ve Kültür Festivali, 25 Kasım 2012
 • Arıkoğlu, Ündücü, C.: Kadının Siyasetteki Yeri, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ve İlçe Belediye Meclisleri üyeleri dayanışma toplantısı, 17 Mart 2010, Termal Otel, Balçova / İZMİR

» Verdiği Dersler

Çağdaş Siyasal Rejimler (Yüksek Lisans)

Politik Sistemler (Lisans)

Siyasal Partiler (Lisans)

Siyaset Bilimi (Lisans)

Siyasi Tarih I-II (Lisans)

Türk Dış Politkası (Doktora)

Türkiye'de Demokratikleşme Sürecinde Asker-Sivil İlişkileri (Yüksek Lisans)

Türkiye'de Siyasal Partiler (Doktora)

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı (Lisans)