» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Akdoğan, Ç. “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile Adil Ticaret Uygulamalarının Trakya Bölgesi Açısından Değerlendirilmesi”, International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries (EMI), Cilt:5, Sayı:9, 341-355. (Aralık 2021)
 • Güdük, T., Akdoğan, Ç., Akyol, A. “İçsel Markalamanın Marka Vatandaşlık Davranışı ve İşte Kalma Niyeti Üzerine Etkileri: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23 (1), 143-170. DOI: 10.26468/trakyasobed.734245. (Haziran 2021)
 • Küçükkancabaş, S., Turgut, E., Akdoğan, Ç., "Marka Sayfalarına Yönelik Tutumun Markaların Sosyal Medyadaki Reklamlarına Yönelik İnançlar ile Marka Sayfalarına Katılma Niyetine Arasındaki İlişkideki Aracılık Rolü" Yönetim Bilimleri Dergisi, 19(39), 1-22. (Ocak 2021)
 • Yılmaztürk, Y., Akdoğan, Ç., Kayapınar, Ö., “Materyalist Değerler ile Hedonik Alışveriş ve Faydacı Alışveriş Arasındaki İlişkinin Yaşam Doyumuna Etkisi”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:21, Sayı:2, 715 – 735, Aralık 2019 (Aralık 2019)
 • Akkuş, Y., Akdoğan, Ç., Akyol, A., “Kişilik Özellikleri ve Girişimci Kişilik Boyutlarinin Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkileri: Trakya Örneği”, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, TÜBİTAK 4005 IDEATHON ÖZEL SAYISI, Cilt:3, Sayı:1, 1-13, Mayıs 2019 (Mayıs 2019)
 • Güler, E. G., Akdoğan, Ç. ve Yakar, G., “Üniversite Öğrencilerinin Kent Marka İmajına Yönelik Algı ve Tutumları: Edirne İlinde Bir Uygulama”, Social Sciences Research Journal, Cilt 6, Sayı 4, 223-243, Aralık 2017 (Aralık 2017)
 • Akdoğan, Ç. ve A. Akyol, “Online Tüketici Yorumlarına Ait Genel Tutum ile Ağızdan Ağıza Pazarlama Arasındaki İlişki”, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 18, Sayı 1,117-134, Haziran 2016 (Haziran 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Akdoğan, Ç. “The New Actor of Transmedia Storytelling in Marketing Communication: Metaverse”, 6th International New York Conference on Evolving Trends in Interdisciplinary Research & Practices, April 3-5 2022, New York, ABD. (Nisan 2022)
 • Akdoğan, Ç. “A Study on The Effect of Price on Consumer Purchase Decision-Making”, XVI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (IBANESS), 11-12 Eylül, 2021 İstanbul, Türkiye. (Eylül 2021)
 • Akdoğan, Ç. “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile Adil Ticaret Uygulamalarının Trakya Bölgesi Açısından Değerlendirilmesi”, 6. Uluslararası EMI Girişimcilik & Sosyal Bilimler Kongresi, 16-18 Eylül 2021, Gorazde, Bosna Hersek. (Eylül 2021)
 • Akdoğan, Ç. ve Üzerem, N., “Yerel Halkın Balkan Ülkelerinden Gelen Turistlere Yönelik Algısı: Edirne Örneği”, XV. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (IBANESS), 29-30 Mayıs, 2021 Plovdiv, Bulgaristan. (Mayıs 2021)
 • Akyol, A., Doğanlar, O., Karadağ, Ç. H., Doğanlar, Z. B., Akdoğan, Ç., “Evaluatıng The Effectıveness Of Dıfferent Advertısement Content Through Fnırs”, 28th Annual Consortium for International Marketing Research (CIMaR) Conference, 17-20 Haziran, Ankara, Türkiye. (Haziran 2019)
 • Akyol, A., Doğanlar, O., Karadağ, Ç. H., Doğanlar, Z. B., Akdoğan, Ç., “Farklı Reklam İçeriğine Maruz Kalan Deneklerin İşlevsel, Bilişsel Ve Genetik Yanıtları Üzerinden Reklam Etkinliğinin Analizi”, PPAD Pazarlama Kongresi, 1-4 Mayıs, 2019, Kuşadası-Aydın, Türkiye. (Mayıs 2019)
 • Kurt, S., Karagöz-Zeren, S., Akdoğan, Ç., Çalıyurt, K., “Üniversitelerde Sürdürülebilirlik Raporlaması: İçerik Analizi”, 1st International Sustainable Cooperative and Social Enterprise Conference (1st ISCSEC), 25-26 Nisan, 2019, Edirne, Türkiye (Nisan 2019)
 • Yılmaztürk, Y., Akdoğan, Ç., Kayapınar, Ö., “Materyalist Değerler ile Hedonik Alışveriş ve Faydacı Alışveriş Arasındaki İlişkinin Yaşam Doyumuna Etkisi”, XI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, 9-10 Mart, Tekirdağ, Türkiye (Mart 2019)
 • Akdoğan, Ç., “İşletmelerin Uluslararasılaşma Süreçleri ve “Küresel Doğan İşletmeler” Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, 7th International Conference on Business Administration (ICBA), May 3-5, 2018, Çanakkale, Türkiye. (Mayıs 2018)
 • Akdoğan, Ç., “Sorumlu Tüketim ve Üretim Hedefleri Kapsamında Sürdürülebilir Pazarlamanın Değerlendirilmesi”, VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, March 24-25, 2018 Tekirdag, Turkey. (Mart 2018)
 • Akdoğan, Ç., "Destinasyon Markalama Bağlamında Yavaş Şehir (Cittaslow) Hareketi Üzerine Genel Bir Değerlendirme" 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-İnsan ve Toplum Bilimleri IBAD – 2017, 20-23 Nisan, İstanbul. (Nisan 2017)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Akdoğan, Ç. E-Posta Pazarlaması, Erkan B. ve Erkan Ö. (Ed.), Stratejik Dijital Pazarlama içinde (159-180 ss), İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım. (Eylül 2021)
 • Akdoğan, Ç. Sosyal Medyada Transmedya Hikayeciliği, D. T. Akkaya ve Ş. Özhan (Ed.), Sosyal Medyada Pazarlamanın Gücü: Kavramlar, İşleyiş ve Güncel Yaklaşımlar içinde (357-382 ss), Ankara: Gazi Kitabevi. (Ağustos 2021)
 • Akdoğan, Ç. Tüketici Davranışları, A. S. Ünsar (Ed.), Davranış Bilimleri içinde (543-588 ss), Çanakkale: Paradigma Akademi. (Ağustos 2021)
 • Akdoğan, Ç. Tüketici Davranışı ve Nöropazarlama. D. Karaman (Ed.), Tüketici Davranışları –I Güncel Akademik Çalışmalar içinde (221-253 ss.), Konya: Eğitim Yayınevi. (Nisan 2021)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Akdogan Ç., Akyol, A., “Farklı Reklam İçeriğine Maruz Kalan Deneklerin İşlevsel, Bilişsel ve Genetik Yanıtları Üzerinden Reklam Etkinliğinin Analizine Keşifsel Bir Yaklaşım”, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Cilt:12, Sayı:24, 417-434, Temmuz 2019 (Temmuz 2019)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Akdoğan Ç., Akyol, A., “Farklı Reklam İçeriğine Maruz Kalan Deneklerin İşlevsel, Bilişsel ve Genetik Yanıtları Üzerinden Reklam Etkinliğinin Analizine Keşifsel Bir Yaklaşım”, 23. Pazarlama Kongresi, 27-29 Haziran, 2018, Kocaeli, Türkiye. (Haziran 2018)

Ödüller

 • YÖK Üstün Başarı Ödülleri: Yılın Doktora Tezi Ödülü (Ekim 2021)
 • 6. Uluslararası EMI Girişimcilik & Sosyal Bilimler Kongresi: En İyi Bildiri Ödülü (Eylül 2021)
 • 24. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği (PPAD) Pazarlama Kongresi Mehmet Oluç Ödülleri Birincilik Ödülü. "Farklı Reklam İçeriğine Maruz Kalan Deneklerin İşlevsel, Bilişsel ve Genetik Yanıtları Üzerinden Reklam Etkinliğinin Analizi" (Mayıs 2019)
 • 2. Trakya Proje Pazarı (AR-GE ve Teknoloji Yarışması) Birincilik Ödülü. "Neuroprint: Transkriptomik Bilişsel-İşlevsel Ağ Örgüsü ve Mirna İlişkisi İle Reklam Etkinliğini Belirleyen Neuromarketing Analiz Seti" (Aralık 2018)

» Verdiği Dersler

Genel İşletme

Pazarlama İlkeleri