» Biyografi

10.02.1977 tarihinde Bulgaristan’ın Eski Cuma ilinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Avcılar’da, Cihangir İlkokulu ve Avcılar 50. Yıl İnsa Lisesi’nde tamamladı. Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Türk-Ermeni Sorunu ve Ermeni İddialarının Demografik Açıdan İncelenmesi” konulu teziyle 2005 yılında yüksek lisans; Prof. Dr. Cezmi ERASLAN danışmanlığında hazırladığı “Bulgaristan’daki Ermeni Komitelerinin Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliyetleri (1890-1918)” başlıklı teziyle de 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora öğrenimini tamamladı. Bu çalışma Türk Tarih Kurumu tarafından 2014 yılında yayınlandı. 2001-2005 yılları arasında Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde, 2005-2010 yılları arasında ise 35. madde görevlendirmesi ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2011 yılından beri Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı’nda Yrd. Doç. Dr. kadrosunda görev yapmaktadır. Ermeni Meselesi, Bulgaristan Emareti, Balkan Savaşları ve Bulgaristan’daki Müslüman Türk Azınlığı ile ilgili yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır. 

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • YILDIRIM, B . (2017). Bulgaristan’da Türk Azınlığa Yönelik Unutulmuş Üç Büyük Siyasî Suikast, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16 (3), 864-877. DOI: 10.21547/jss.318549 (Temmuz 2017)
 • YILDIRIM, B., Balkan Savaşları Sırasında Havsa Ve Çevresindeki Yerli Rumların Türklere Yönelik Saldırıları Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 17 Sayı: 2 Aralık 2015, ss.205-218. (Aralık 2015)
 • YILDIRIM, B., “Resmi Nüfus Sayımlarına Göre Bulgaristan’da Türk Nüfusu (1878 - 1934)” Türk Dünyası Araştırmaları, C. 109, S. 214, İstanbul, Ocak/Şubat 2015, ss. 93-108. (Şubat 2015)
 • YILDIRIM, B., “Bulgaristan’daki Türk Okullarında Latin Harflerinin Uygulanma Süreci Ve Sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Desteği” Asia Minor Studies, Cilt 3, Sayı 5, Kilis Ocak 2015, ss. 135-146. (Ocak 2015)
 • YILDIRIM, B., “Balkan Savaşlarında Bulgar Ordusu Ve Komitacıların Batı Trakya’daki Faaliyetleri”, History Studies, Special Issue on From Past to Present The Turks in Greece, Volume 6, Issue 2, February-2014, p.143-160. (Şubat 2014)
 • YILDIRIM, B., “Bir Rum Gazetecinin II. Abdülhamid ve Ermeni Meselesi Hakkındaki Düşünceleri”, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 170, İstanbul, Eylül/Ekim 1997. (Eylül 2007)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • YILDIRIM, B., "Bulgaristan’da Edirne’nin İşgal Yıldönümü Etkinlikleri ve Kutlamaları (1932- 1933 Yılları), V. İnternational Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series Kırklareli /Turkey, PROCEEDINGS, September 23-24, 2017, pp. 699-704 (Eylül 2017)
 • YILDIRIM, B., “Ermeni Komitelerinin Yurt Dışındaki Faaliyetlerine Bulgaristan Örneği”, 19.-20. Yüzyıllarda Türk Ermeni İlişkileri Kaynaşma-Ayrılık, Yeni Arayışlar Uluslararası Sempozyumu” (5-7 Ocak 2015), Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yayın No: 10, İstanbul 2016, s. 750-767 (Aralık 2016)
 • YILDIRIM, B., "Bulgar Ordusu Harekâtında Milisler", 100. Yıldönümünde Balkan Savaşları ve Edirne, İstanbul 2013, s. 65-79. (Ekim 2013)
 • YILDIRIM, B., I. Balkan Savaşı’nda Bulgaristan Ordusu’nda Taşnak Komitecisi Antranik Ozanyan ve Faaliyetleri, BalkanSavaşlarının100. Yılı Uluslararası Balkan Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul 2012 (Kasım 2012)
 • YILDIRIM, B., KAYICI, H., “Balkan Savaşları Öncesi Batı Trakya’nın İdarî ve Demografik Durumu”, Dünden Bugüne Batı Trakya Uluslararası Sempozyumu (23-24 Ekim 2014) Bildiriler Kitabı, Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yayın No: 9, İstanbul 2016, s. 42-63.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • YILDIRIM, B., "Latin Harflerine Geçiş Sürecinde Bulgaristan'daki Türk Basını'na Türkiye Cumhuriyeti'nin Yardımları", Kültürlerarası Kavşakta Bulgaristan ve Türkiye : Dil, Tarih ve Edebiyat Sempozyumu 10-13 Ekim 2013, Plovdif Paisy Hilendarski Üniversitesi, Filibe 2013 (Ekim 2013)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • YILDIRIM, B., “Bulgaristan Emaretinin Kurulmasından Sonra Bulgaristan’daki Ermeni Kiliselerinin Statüsü”, Türk Tarihinde Balkanlar (Balkans in The Turkish History), Edt; Zeynep İskefiyeli, M. Bilal Çelik, Serkan Yazıcı, Sakarya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, Sakarya 2013.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • YILDIRIM, B., Ermeni Komiteleri ve PKK İlişkisi Siyasî mi Organik mi?, Türk Yurdu, Yıl 106, Sayı 353, Ankara Ocak 2017. (Ocak 2017)
 • YILDIRIM, B., “Osmanlı Devleti’nde Yapılan İlk Modern Nüfus Sayımına(1881-1882-1893) Göre Edirne’deki Ermeni Nüfusu”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C.1, S.2, Edirne, Temmuz 2011. (Temmuz 2011)
 • YILDIRIM, B., I. Balkan Savaşı’nda Bulgaristan Ordusundaki Gönüllü Ermeni Birliği, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, Sayı: 13, İstanbul 2008.
 • YILDIRIM, B., “XIX. Yüzyılda Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışında Etkili Olan Unsurlar ve Ayrılıkçı Ermeni Faaliyetleri”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl 4, Sayı:7, Ankara 2006.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • YILDIRIM, B., "Geçmişten Günümüze Bulgaristan'da Türk Varlığı", Türk Ocakları İstanbul Şubesi, İstanbul, 10.03.2017 (Mart 2017)
 • YILDIRIM. B., "Yurt Dışındaki Ermeni Komita Faaliyetleri: Bulgaristan Örneği", 1915'den 2015'e Tarih Muhasebesinde Ermeni Meselesi Konferans Dizisi, KOCAV Kültür Ocağı Vakfı İstanbul 17 Ocak 2015 (Ocak 2015)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • YILDIRIM, B., "Ermeni Çeteci Antranik ve Gerçekler" 1915'e Hapsedilen Tarih Ermeni Meselesi, Gençlik Kitabevi, Konya Ekim 2016, ss. 57-72. (Ekim 2016)
 • YILDIRIM, B., “Balkanlarda Ermeni Komiteleri” Sevk ve İskân’ın 100. Yılında Türk-Ermeni İlişkileri, Yayına Hazırlayan; Haluk Selvi, İstanbul Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul Nisan 2014, s. 131-152. (Nisan 2014)
 • YILDIRIM, B., Bulgaristan’daki Ermeni Komitelerinin Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliyetleri (1890-1918), Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 2014. (Mart 2014)
 • YILDIRIM, B., "Bulgaristan'daki Müslüman Türk Azınlığa Baskılar ve Göç (1934-1939)" Balkanlar ve Göç, Edt. Ali Fuat Örenç, İsmail Mangaltepe, Bursa Kültür A.Ş. yay., Bursa, 2013, s. 421- 429. (Ekim 2013)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Melike Baymak, II. Dünya Savaşı Sonrası Kosova’daki Müslüman Türk Azınlığın Siyasî Hayatları, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne 2014.
 • Mehmet Küçük, Türk Demokrasi Tarihinde Değişim: Demokrat Parti Örneği (1946-1957), Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne 2013.
 • Muhammed Tağ, "Temettuat Defterlerine Göre Edirne'de Romanlar" Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilidalı, Edirne, 2015

Editörlük / Yayınlama

Yapılan Hakemlikler

 • Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, Temmuz 2015. (Temmuz 2015)
 • Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü,, Cilt: XV/ Sayı: 30, Bahar 2015, İzmir (Mayıs 2015)
 • Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Cilt:11, Yıl: 2012/2, Sayı: 22, İstanbul 2014.
 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1, Edirne, Haziran 2013 (Haziran 2013)
 • Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, Sayı: 33, Bahar 2013, Ankara 2014 (Mayıs 2013)
 • İstanbul Üniversitesi Güneydoğu Araştırmaları Merkezi Dergisi, Sayı 20, İstanbul 2012.
 • İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Sayı, 56, İstanbul 2012/2.
 • Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt, XXVII, Sayı, 81, Ankara, Kasım 2011. (Kasım 2011)
 • İstanbul Üniversitesi Güneydoğu Araştırmaları Merkezi Dergisi, Sayı 19, İstanbul 2011. (Şubat 2011)

» Verdiği Dersler

Bulgaristan'da Müslüman Türk Azınlığı Ve Göçler Soğuk Savaş Dönemi Ve Sonrası II (Doktora)

Bilim Tarihi I-II (Lisans)

Bulgaristan'da Müslüman Türk Azınlığı Ve Göçler I (1878-1944) (Doktora)

Cumhuriyet Dönemi İktisat Politikaları I - II (Doktora)

Türk Demokrasi Tarihi I - II (Yüksek Lisans)

Türkiye - AB İlişkileri I - II (Lisans)

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi III - IV (Lisans)

Türkiye-Bulgaristan İlişkileri Tarihi I-II (Yüksek Lisans)