» Biyografi

1965 Konya-Ereğli doğumlu olan Yardımcı Doçent Doktor Bülent ATALAY, ilköğrenimini Kavuklar Köyü İlkokulu'nda, ortaöğrenimini de Ereğli Ortaokulu ve Ereğli Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. 1987 yılında Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 1988 yılında Trakya Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Okutmanı olarak göreve başladı.
1993 yılında Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı'nda lisansüstü eğitimini "Edirne'de Kaybolan Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumları" konulu tezle tamamladı. Aralık 1991 tarihinde  Trakya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü'ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Anabilim Dalı, Cumhuriyet Tarihi Bilim Dalı2nda 1994 yılında başladığı Doktora eğitimini, Ocak 2001 tarihinde "Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin Siyasî Faaliyetleri (1908-1923)" konulu tezle tamamladı. 14 Şubat 2002 tarihinde Trakya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı'nda Yardımcı Dıçent olarak atandı. Hâlen aynı anabilim dalında, Öğretim Üyeliği ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir.
Yard. Doç. Dr. Bülent ATALAY'ın Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nini Siyasî Faaliyetleri (1908-1923), adlı bir kitabı, Mustafa Kemal Atatürk, Türk Kültür Tarihi, Türk-Yunan Münasebetleri, Kıbrıs, Balkanlar, Türk Yenileşme Tarihi, Ermeniler, ve özellikle uzmanlık alanı olan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi ile ilgili 32ü Uluslarası ve 15'i ulusal olmak üzere 18 makalesi ile birlikte 6 Uluslarası sempozyuma katılmıştır. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın merkez ve ilçelerinde başta Mustafa Kemal Atatürk'ü anma olmak üzere ulusal günlerle ilgili 30'dan fazla halka yönelik verdiği konferanslarla birlikte ulusal ve yerel kanallarda TV programlarında da yer almıştır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "Türk Ortodoksların/Karamanlıların Türk Millî Mücadelesine Destekleri ve Maruz Kaldıkları Mübadelenin TürkKamuoyuna Yansımaları" HISTORY STUDIES, Volume: 6, Issue: 2, p. 19-44, February 2014.
 • "Yerelden Küresele Ateş Kültü Bağlamında Türkler'de Nevruz'un Çağrıştırdıkları ve Toplum Hayatı ile Devlet Yönetimine Etkisi", 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, Cilt: 6, Sayı:16, Bahar 2017, s. 251-266
 • "Türk İstiklal Savaşı Döneminde 'Rum-Ermeni İşbirliği'", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: XXIV, Sayı: 70, (Mart) Ankara 2008, s. 93-112.
 • "Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkış Sürecinde Gelişen Olaylar", Türkler, XV, Ankara 2002, s. 928-934.
 • "Fener-Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin Siyasî Faaliyetleri" Türkler, XIII, Ankara 2002, s. 87-98.
 • "Türk Devlet Geleneğine Göre Devlet Adamlarında Bulunması Gereken Asgari Hususiyetler", Türkler, II, Ankara 2002, s. 859-867.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • "Osmanlı İmparatorluğu'nun En Uzun Yüzyılının Sonu ve En Kısa Yüzyılının Başlarında Balkanlarda Rum Ortodoks Patrikhanesinin Rum Olmayan Ortodoksları Rumlaştırma Teşebüsleri", Uluslararası Balkan Dil, Kültür ve Medeniyet Sempozumu Bildirileri (8-10 Nisan 2010 Tiran-Arnavutluk), Edirne 2013, s. 99-112.
 • "İşgalden İstiklâle Dnemin Gazetelerinde Edirne", Balkan Ülkeleri Arşiv Kaynaklarında Edirne (21-23 Ekim 20109, Edirne 2011, s. 127-141.
 • "Mustafa Kemal (ATATÜRK)'in Minber Gazetesi ve Bulgaristan", Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar İlişkileri Sempozyumu (11-13 Mayıs 2005 Eskişehir), İstanbul 2005, s. 453-462.
 • "Trabzon Metropolti Hrisanthos'un Pontus Meselesi'ne Dair Türkiye Dışında Yaptığı Bazı Faaliyetler", Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil Edebiyat Sempozyumu, (3-5 Mayıs), Trabzon 2001, s. 599-610.
 • "Rum-Ortodoks (Fener9 Patrikhanesine Verildiği Varsayılan İmtiyazlar be Bugünkü Statüsü", XIV. Türk Tarih Kongresi (9-13 Eylül 2002), Ankara 2005, s. 1414-1440.
 • "Atatürk'ün Balkan Politikası Bağlamında Türk-Bulgar İlişkileri", Doğu-Batı Bağlamında Uluslararası Türk Dili ve Kültürü Konferansı, 26-29 Ekim 2002, Şumnu Bulgaristan, s. 401-418.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • "Millî Mücadele Döneminde Rum-Ermeni İttifakı", II. Uluslararası Ermeni Sempozyumu, (29-30 Mayıs 2004), Ankara.
 • "Fener Patrikhanesi'nin Balkanları Rumlaştırma Politikasına Karşı Farklı Bir Duruş: Türk-Bulgar Ortak Tavrı", -Bulgar-Türk Konferansı- XVIII. Yüzyıl- XX. Yüzyılın Başları Osmanlı İmparatorluğunun Balkan Eyaletleri, Ekonomi, Toplum, Kültür (Sofya Kliment Ohridski Üniversitesi Tar,h Fakültesi), Sofya (5-6 Ekim) 2001.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Asrında Balkanlarda Fener Patrikhanesi'nin İnkâr, İkna, İmha ve İhya Faaliyetleri", Türk Tarihinde Balkanalr, I, (Ed. Zeynep İskefiyeli vd.) İstanbul 2013, s. 709-716

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "Mondros Mütarekesi'nden Mudanya Mütarekesi'ne Türk Dış Siyasetinde Misâk-ı Millî, Yeni Türkiye, Sayı: 93, Şubat 2017, s. 239-252.
 • "Türkün Zaferler Ayı Ağustos" Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 92, İstanbul 1992, s. 32-40.
 • "Hüseyin Câhid'in Lozan Mektuplarına Göre Lozan Müzakerelerinde "Mill3i Ermeni Yurdu" Meselesine Dair Bazı Münakaşalar", Türk Yurdu, Nisan 2017, Yıl: 106, Sayı: 356, s. 43-50.
 • "Emperyalist Devletlerin ve Mustafa Kemal Paşa'nın Stratejik Satranç Sahası ve Misâk-ı Millî'nin Menzilindeki Muğlak ve Muallak Hedef: Halep, Yeni Türkiye, Sayı: 93, Şubat 2017, s. 1073-1085.
 • "Akademik Kaygı ve İdeolojik Saplantıdan Soyutlanmış Sarıkamış Sendromu Üzerinden Bir Çanakkale Zaferi Denemesi", Yeni Türkiye, Ocak-Şubat 2015, Yıl: 21, Sayı 65, Ankara, s. 575-585.
 • "I. Balkan Harbi'nin Malum Müsebbibi Kiliseler ve Mektepler Meselesine Dair Farklı Bir Mütalaa", Yeni Türkiye, Mart-Haziran 2015, Sayı: 68, Ankara, s. 3052-3061.
 • "I. Dünya Savaşı2nda Kafkas Cephesi Keşmekeşliği ve Mill3i Hedefsiz Millet Meydana Getirme Gayretkeşliği", Yeni Türkiye, Temmuz-Aralık 2015, Sayı: 73, Ankara, s. 344-351.
 • "Tehcirden Büyük Taaruza Türklere Karşı Değimeyen Ermeni-Rum İttifakı", Türk Yurdu, Eylül 2015, Yıl: 104, Sayı 337, s. 55-59.
 • "I. Balkan Harbi'nin Bazı Sebep ve Sonuçları Hakkında Mutat ve Malûmun Dışında Haaset ve Hakikat Arası Bir Değerlendirme", 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler, Sayı: 4, Ankara 2013, s. 119-142.
 • "Lozan Antlaşması'nda Musul Meselesi", Türk Yurdu, Cilt. XXXI, Sayı: 291 (Kasım), Ankara, 2011, s. 161-176.
 • "İşgal Döneminde İzmir Metropolti Hrisostomos (1919-1922), Trakya Üniversitesi Sosyal BilimlerDergisi, Cilt: XI, Sayı: 1, Haziran 2009, Edirne, s. 31-50.
 • "Küreselleşen Dünyada Kültür Obamızın Otağı ve Gönül Tahtımızın Hakanı Sultan Nevruz Bayramı", Türk Yurdu, Sayı: 247, Mart 2008, Ankara, s. 49-52.
 • "Fener Patrikhanesi'nin Balkanları Rumlaştırma Politikasına Karşı Farklı Bir Duruş: Türk-Bulgar Ortak Tavrı", TTrakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: IX, Sayı: 1, Edirne Haziran 2007, s. 97-107.
 • "Türkiye'nin Jeopolitiğini Değiştirmek İçin Emperyalizmin Değişmeyen Stratejisi: Tarihi Tekerrür Ettirmeye Çalışmak", Aylık Strateji Dergisi Jeopolitik, Yıl. 6, Sayı: 42, Temmuz 2007, s. 58-66.
 • "Türk Ortodokslarının Kendi Patrikhanaelerini Kurmak İçin Verdikleri Mücadele", Türk Kültürü, Sayı: 463, Ankara 2001.
 • "Gümrük Birliğine Girerken Tanzimat Fermanına Genel Bir Bakış", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 105, İstanbul 1996, s. 27-48.
 • "Demokratikleşme Sürecinde Anayasalarımıza Kısa Bir Bakış", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, (Prof. Dr. Faruk Sümer'e Armağan9, Sayı. 100, İstanbul 1996, s. 239-252.
 • "Ana Hatları İle Türk-Bulgar Münasebetleri", Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 106, İstanbul 1995, s. 11-15.
 • "Yunanistan'ın Batı Trakya Çıkmazı", Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 104, İstanbul 1995, s. 20-24.
 • "Balkanlar Bünyesinde Türkiye-Yugoslavya Münasebetleri ve Bosna-Hersek", Türk Yurdu Dergisi, Sayı: 80, Ankara 1994, s. 45-60.
 • "Ölümünün 70. Yılında Fikir Otağımızın Orta Direği Ziya Gökalp", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 92, İstanbul 1994, s. 82-95.
 • "Tanzimat Döneminin Demokratikleşme Sürecimize Tesirleri", Türk Kültürü, Sayı: 377, Ankara 1994, s. 37-47.
 • "Bosna Hersek ve Türk-Yunan Münasebetlerinde Ege Hâkimiyeti ve Nato Komuta Kontrol Meselelerinin Tarihi Seyri", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 87, İstanbul 1993, s. 103-111.
 • "Kıbrıs Meselemizin Tarihi Seyri", Türk Yurdu Dergisi, Sayı: 76, Ankara 1993, s. 45-48.
 • "Bölücülük, Şark Meselesinin Günümüzdeki Tezahürü", Türk Yurdu Dergisi, Sayı: 56, Ankara 1992, s. 36-39.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • "Ortodoks İttifakı ve Türkiye" Türkiye'nin Güvenliği Sempozyumu (Tarihten Günümüze İç ve Dış Tehditler, 17-19 Ekim 2001, Elazığ 2002, s. 71-82.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • "İşgal Döneminde İzmir Metropoliti Hrisostomos'un Faaliyetleri (1919-1922)", 80. Zafer Yılında Millî Mücadele Sempozyumu (30-31) Ekim 2002), Marmara Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Bülent ATALAY, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin Siyasî Faaliyetleri (1908-1923), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2001.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • ÇEVİK, Akif, Lüleburgaz ve Edirne Kongreleri ile Trakya Paşaeli Cemiyeti, Edirne 2015.
 • IŞIK, Salih, Balkan Antantı, Balkan Paktı ve Türkiye, Edirne 2011.
 • BATI, Yeliz, General Kâzım Dirik ve Trakya Umum Müfettişliği, Edirne 2008.
 • ÖKTEN, Kâzım, Montreux Boğazlar Sözleşmesi, Edirne 2008.
 • AÇIKGÖZ, Serkan, Kıbrıs Barış Harekâtı (20 Temmuz 1974), Edirne 2006.

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Balkan Ülkeleri Arşiv Kaynaklarında Edirne (21-23 Ekim 2010), Düzenleme Kurulu Üyeliği.
 • Tarih ve Tabiat Vakfı Yayın Kurulu Üyeliği.
 • Trakya Üniversitesi, Edirne Araştırmaları Merkezi, Yönetim Kurulu Üyeliği.

Yapılan Hakemlikler

 • Çankırı Araştırmaları Dergisi.
 • Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt.6, Sayı: 12, Temmuz 2016.
 • "Rauf Denktaş'ın Ankara'daki Sürgün Yıllarında Faaliyetleri (1964-1968)", Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (12 Kasım 2014).
 • "Antep Savunması: Bir Albayın Hatıratı", Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (24 Temmuz 2014).
 • "Kudüs Patrikhanesi" Belleten, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu (25 Şubat 2014).
 • "Fener Rum Ortodoks Patriği IV. Meletios'un Büyük Taarruzdaki Faaliyetleri", Afyon Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi (14 Ağustos 2014).

Projeler

 • Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen TUBAP-2011, Balkan Antantı, Balkan Paktı ve Türkiye.

Diğer

 • TV Programı: "HATT-I MÜDAFAA", 5. Bölüm (Edirne Savunması), Aralık 2015.
 • TV Programı: "Balkan Savaşları'nda Edirne", Habertürk TV, Öteki Gündem Programıi 2 Agustos 2013, Edirne.
 • TV Programı: " Rumeli'ye Elveda: 100. Yılında Balkan Bozgunu", CNN TÜRK, Yapımcı: Taha AKYOL, Saat: 20:00, 21 Aralık 2012
 • TV Programı: "Balkan Savaşları ve Edirne", (Edirne Şükrü Paşa Anıtı ve Balkan Savaşı Müzesi'nden Canlı Yayın) TRT-INT Bizim Sesimiz Programı, Edirne, 27 Mart 2008, Saat: 22:05.
 • TV Programı: "Balkan Savaşları'nın Doksan Dördüncü Yılı", (Gazeteci Yazar Orhan KOLOĞLU, Yard. Doç. Dr. Bülent ATALAY), TRT-INT Bizim Sesimiz Programı, (Edirne Tarih+i Belediye Binasından Canlı Yayın), Edirne , 12 Ekim 2006, Saat 23:00-24:00.
 • Kitap Tanıtımı: "Tuğba Eray Biber, Karadeniz Rumları ve Yunanistan 1914-1923, İstanbul, Yeditepe Yayınevi, Aralık 2016, 315 sayfa.", Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 14, Temmuz 2017, Edirne, s. 246-248.