» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • ÖĞRETMENLERİN SINIF İÇİNDE KULLANDIKLARI BEDEN DİLİNİN SINIF YÖNETİMİNE YANSIMALARI (Mayıs 2017)
  • Yiğit,B. (2002)."School Principals' Adequacy Level With Regard To İnspection and Evaluation of Teachers" The 21 St Century The Balkans Science and Education November 1-3 2002. Kardzhali, Bulgaria Yiğit,B., Müzeyyen Yiğit. (2003). "The Perception of the Teachers Concerning Punishments and Prizes Given by the School Management" First Balkan Conference Education Global İdentıty and Cultural Diversity, Stara Zagora 17-29 June 2003. Yiğit,B., Murat Ö.Uluç. (2003). " Perception's of Students Concerning the Body Language of teachers in Classroom İnteraction" First Balkan Conference Education Global İdentıty and Cultural Diversity, Stara Zagora 17-29 June 2003. Yiğit,B., Mehmet Bayraktar (2003). "Parent's Perception's Related to Physical, Academic, Social and Management Environment of Schools" First Balkan Conference Education Global İdentıty and Cultural Diversity, Stara Zagora 17-29 June 2003. Yiğit,B. (2004). “Educatıon In Informatıon Socıety And Teachers’ Changıng Roles”. 2 nd. International Balkan Educatıon Congress. Edirne 8-9-10 October 2004. Yiğit,B. (2004). “Human Relation ın Teacher Training”. 2 nd. International Balkan Educatıon Congress. Edirne 8-9-10 October 2004 Yiğit,B (2009) Öğretmenin İş Stresi ve Mesleki Doyumu. Uluslar arası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi 1-3 Ekim 2009 Edirne/Türkiye

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Yiğit,B. (1994). "Toplumsal Kalkınma ve Türk Eğitim Sistemi" Akademik Yorum Dergisi Güz 1994. Yiğit,B. (1994). "Türkiye'de Dağınık Yerleşim Birimlerinin Eğitim Sorunu Akademik Yorum Dergisi Bahar 1994. Yiğit,B. (1997). "Atatürk'ün Eğitim Anlayışı" Yağmur Eğitim ve Kültür Dergisi Mayıs, 1997. Yiğit,B. (2000). (Editör C.Celep) Eğitim Yönetimi Kursu Ders Notu T.Ü.Eğitim Fak. Edirne Yiğit,B. Bayraktar, M (2006). “Eğitim Yönetiminde Okul Aile Çevre İlişkileri” Pegem Yayıncılık Ankara Yiğit,B. (2006).”Öğretmen Yetiştirmede İnsan İlişkileri” İlköğretmen Dergisi Ekim 2006 sayı:2 Yiğit,B. (2006).”Kürsüden Sınıfa Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme” İlköğretmen Dergisi Kasım 2006 sayı:3 Yiğit,B. (2007).”Öğretmenin Örgütsel Morali” İlköğretmen Dergisi Ocak 2007 sayı:5 Yiğit,B. (2007). “Okul Aile-Çevre İlişkisi ve Eğitimdeki Önemi” Eğitim Öğretim ve Bilim Araştırma Eğitime Bakış Dergisi Yıl:3 Sayı:8 Yiğit, B. (2007). Sınıf Yönetimi, Ders Kitabı (Editörler) M.Şişman, S.Turan "Sınıf İçi Disiplin ve Kurallar Oluşturma" Bölüm Yazarlığı Pegem A Yayıncılık Ankara. Yiğit,B. (2008). “Okul Toplum İlişkileri ve Okula Toplumsal Katılım” Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Ders Kitabı bölüm yazarlığı Editör:Vehbi Çelik Pegem Yayınları Ankara 2008. Yiğit, B. (2008). Eğitim Bilimine Giriş, Ders Kitabı (Editör) M.Durdu Karslı "Felsefe ve Öğretmenlik Mesleği" Bölüm Yazarlığı Pegem A Yayıncılık Ankara. Yiğit B, (2008). Sınıf Yönetimi. Kriter Yayınevi. İstanbul: Yiğit, B. (2009). Sınıfta Disiplin Sağlama Kuram ve Uygulamalar” Ders Kitabı (Editör: M.Durdu KARSLI) Bölüm Yazarlığı Kök Yayıncılık Ankara. Yiğit,B. (2009).”Velilerin Okulların Fiziksel Akademik Sosyal ve Yönetim Çevrelerine İlişkin Algıları” İlköğretmen Dergisi Nisan 2009 sayı:28 Yiğit,B. (2009).”Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarında İnsan İlişkileri” İlköğretmen Dergisi Nisan 2009 sayı:28

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

  • TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRENİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI YÖNETSEL SORUNLAR (Şubat 2017)
  • ATMACA Aysun Vardar (2002). “İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin, Okulda Alınan Kararlara Katılmalarına İlişkin Algı Ve Beklentileri” Trakya Üniversitesi S.B.E. BAĞRAN, Oğuz (2003). Fen Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bu Okullardan Beklentileri. Trakya Üniversitesi S.B.E. BALKANLI, Yücel (2004). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin yönetici-öğretmen iletişimine ilişkin algı ve beklentileri Trakya Üniversitesi S.B.E. CELEP, Gülten (2002). İlk ve Ortaöğretimdeki Öğretmenler ile Üniversite Öğretim Elemanlarının Mesleki Tükenmişlikleri Trakya Üniversitesi S.B.E. ÇAKICI, Hüseyin (2003). Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin Okul Yönetimi Tarafından Alınan Kararlara Katılma Konusundaki Düşünceleri. Trakya Üniversitesi S.B.E. ÇAKMAKÇI,Fatma (2003). Ailenin Okula Katılımı Trakya Üniversitesi S.B.E. ÇINAR, Arife (2003). “Taşımalı İlköğretim Uygulaması Yasal Dayanakları, Uygulama Süreci ve Sonuçları” Trakya Üniversitesi S.B.E. KAYHAN, Tekin (2003).İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmene H.İ.E. Verme Rolünü Üstlenen İlköğretim Denetçisinin, Bu Rolünü Yerine Getirme Yeterliğine İlişkin Öğretmenlerin Algı Düzeyleri Trakya Üniversitesi S.B.E. KOCABEY , Fehmi (2004). İlköğretim okullarına branş dışından sınıf öğretmeni olarak atanan öğretmenlerin mesleki sorunları Trakya Üniversitesi S.B.E. KARAGÖZ Bahar Kerdak (2006). Okul yöneticilerinin yönetim süreçleri açısından karşılaştıkları problemler Trakya Üniversitesi S.B.E. METE, Yar Ali (2003). “Öğretmen Yetkilendirme” Trakya Üniversitesi S.B.E. ÖZKAHYA, Meliha (2003). Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Sınavla ve Sınavsız Atanan Okul Yöneticilerinin, Etkililik Düzeylerine İlişkin Öğretmen Algıları. Trakya Üniversitesi S.B.E. SATILMIŞ, Merdan (2004).İlköğretim okulu müdürlerinin okul yönetimi alanındaki yeterlikleriyle ilgili öğretmen Görüşleri Trakya Üniversitesi S.B.E. SERTDAMAR,Lütfiye (2002). “ İmam-Hatip Lisesi Velilerinin Çocuklarını Bu Okullara Gönderme Nedenleri Ve Öğrencilerin Gelecek Beklentileri” Trakya Üniversitesi S.B.E , -ŞENTÜRK, Neslihan (2006) İlköğretim Okullarında Yaşanan Çatışma Türleri ve Yöneticilerin İzledikleri Çözüm Yöntemleri. Trakya Üniversitesi S.B.E. ŞENTÜRK, Recep (2006)İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretmenleri Motive Etmede Kullandıkları Yöntemler ve Davranışlara İlişkin Öğretmen Algıları. Trakya Üniversitesi S.B.E. TAŞ,Tülay (2003). “İlköğretim Okul Müdürlerinin Çatışmaları Çözme Stratejilerine İlişkin Öğretmen ve Okul Müdürlerinin Algıları” Trakya Üniversitesi S.B.E. TEZCAN, Şenel, (2002)."İlköğretim Okullarında Örgüt İklimi Algıları" Trakya Üniversitesi S.B.E , TOSUN Nilgün (2006). (İkinci danışman olarak) Bilgisayar destekli ve bilgisayar temelli öğretim yöntemlerinin, öğrencilerin bilgisayar dersi başarısı ve bilgisayar kullanım tutumlarına etkisi: Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği Trakya Üniversitesi F.B.E. YAMAN,Hasan (2001). İlköğretim Okullarının Finansman Kaynakları. Trakya Üniversitesi S.B.E. ULUÇ,M.ÖZDEN (2003). Öğretmenin Sınıf İçi İletişimde Kullandıkları Beden Diline İlişkin Öğrenci Algıları. Trakya Üniversitesi S.B.E. ÜSTÜN Erdal (2004) Öğretmenlerin mesleki açıdan kendilerin geliştirmeleri konusunda eğitim yöneticilerinin düşünceleri nelerdir Trakya Üniversitesi S.B.E. YILDIRIM Nergis (2004) Bazı dünya ülkelerinde eğitim yöneticisi yetiştirme modelleri Trakya Üniversitesi S.B.E CHAIROULA Pervin (2011) Eğitim Denetimi Türkiye-Bulgaristan-Yunanistan Örneği Trakya Üniversitesi S.B.E. UYSAL ARPAGUŞ Adife (2011) Okul Kültürünün Öğretmen Davranışlarına Etkisi Trakya Üniversitesi S.B.E.

Projeler

  • Yiğit,B. (2001). "İlk ve Orta Dereceli Okullarda Sık Görülen İstenmeyen Davranışlar ve Öğretmenlerin Önlemede İzlediği Yaklaşımlar" TÜAF Projesi Edirne. Yiğit,B. (2002). "İlköğretim Müfettişlerinin Rehberlik ve İşbaşında Yetiştirme Rolüne İlişkin, Sınıf Öğretmenlerinin Algı ve Beklentileri" TÜAF Projesi Edirne. Yiğit,B. (2009). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Bilgi Teknolojilerine Uyumunu Etkileyen FaktörlerTÜBAP Projesi Edirne

Diğer

  • Yiğit,B. (1998). Eğitim Bilimine Giriş “ Ders Kitabı “ Kariyer Matbaacılık Ankara 2. Yiğit, B.,Erdal Ceyhan (2003) . Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme, Ders Kitabı, Anı Yayıncılık, Ankara Yiğit, B. (2003). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Ders Kitabı (Editör) M.Durdu Karslı "Felsefe ve Öğretmenlik Mesleği" Bölüm Yazarlığı Pegem A Yayıncılık Ankara. Yiğit, B. (2003). Sınıf Yönetimi, Ders Kitabı (Editörler) M.Şişman, S.Turan "Sınıf İçi Disiplin ve Kurallar Oluşturma" Bölüm Yazarlığı Pegem A Yayıncılık Ankara. Yiğit,B. (1997). "Atatürk'ün Eğitim Anlayışı" Yağmur Eğitim ve Kültür Dergisi Mayıs, 1997. Yiğit,B. (2001). "İlk ve Orta Dereceli Okullarda Sık Görülen İstenmeyen Davranışlar ve Öğretmenlerin Önlemede İzlediği Yaklaşımlar" TÜAF Projesi Edirne. Yiğit,B. (2002). "İlköğretim Müfettişlerinin Rehberlik ve İşbaşında Yetiştirme Rolüne İlişkin, Sınıf Öğretmenlerinin Algı ve Beklentileri" TÜAF Projesi Edirne Yiğit, B.,Mehmet Bayrakdar (2006). Okul-Çevre İlişkileri Pegem A Yayıncılık Ankara. Yiğit,B. (2006).”Öğretmen Yetiştirmede İnsan İlişkileri” İlköğretmen Dergisi Ekim 2006 sayı:2 Yiğit,B. (2006).”Kürsüden Sınıfa Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme” İlköğretmen Dergisi Kasım 2006 sayı:3 Yiğit,B. (2007).”Öğretmenin Örgütsel Morali” İlköğretmen Dergisi Ocak 2007 sayı:5 Yiğit,B.(2007). “Okul Aile-Çevre İlişkisi ve Eğitimdeki Önemi” Eğirtim Öğretim ve Bilim Araştırma Eğitime Bakış Dergisi Yıl:3 Sayı:8 Yiğit,B. (2008). “Okul Toplum İlişkileri ve Okula Toplumsal Katılım” Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Ders Kitabı bölüm yazarlığı Editör:Vehbi Çelik Pegem Yayınları Ankara 2008. Yiğit, B. (2008). Eğitim Bilimine Giriş, Ders Kitabı (Editör) M.Durdu Karslı "Felsefe ve Öğretmenlik Mesleği" Bölüm Yazarlığı Pegem A Yayıncılık Ankara. Yiğit B, (2008). Sınıf Yönetimi. Kriter Yayınevi. İstanbul: Yiğit, B. (2009). Sınıfta Disiplin Sağlama Kuram ve Uygulamalar” Ders Kitabı (Editör: M.Durdu KARSLI) Bölüm Yazarlığı Kök Yayıncılık Ankara. Yiğit,B. (2009).”Velilerin Okulların Fiziksel Akademik Sosyal ve Yönetim Çevrelerine İlişkin Algıları” İlköğretmen Dergisi Nisan 2009 sayı:28 Yiğit,B. (2009).”Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarında İnsan İlişkileri” İlköğretmen Dergisi Nisan 2009 sayı:28 Yiğit,B. (2009).”Velilerin Okulların Fiziksel Akademik Sosyal ve Yönetim Çevrelerine İlişkin Algıları” İlköğretmen Dergisi Nisan 2009 sayı:28 Yiğit, Birol. (2011) “Eğitim Dünyasından Gelişmeler” Eğitimci Dergisi Sayı:5 Yiğit, B. (2011) Eğitim Dünyasından Gelişmeler “AB Gençlik Programı ve Sunduğu Olanaklar” Eğitimci Dergisi Sayı:7

» Verdiği Dersler

Eğitim Bilimine Giriş

Eğitim Ekonomisi ve Planlaması

Okul Yönetimi

Sınıf Yönetimi