» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • KANTER M., SAPMAZ METİN M., SEREZ B. Effects of GnRHa on early embryonic development in mice receiving cyclophosphamide. Arch Gynecol Obstet. 2016: 293:203-209.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Bilkay Serez. Sleep quality on the patients with lung cancer. XXIII congress of the Bulgarian Anatomıcal Society. 2017 October Oral present. (Ekim 2017)
 • SEREZ B., SAHIN MF. Rare case of ısolated pneumopericardium developed following a penetrating thoracic trauma. IJSR1. 2017 Oct: 6 (10): 476-78. (Ekim 2017)
 • SEREZ B. Typical pulmonary carcinoid tumor case presented with ectopic cushing syndrome. IJSR1. 2017 Oct: 7 (10): 134-37. (Ekim 2017)
 • SEREZ B. Bronchoalveolar lavage, a concise review. International Journal of Current Research. 2017 Oct: 9 (10): 58707-58708. (Ekim 2017)
 • Ece Celik, Mehmet Celik, Buket Yilmaz Bülbül, Semra Ayturk, Nuray Can, Bilkay Serez, Sibel Guldiken. A rare cause of respiratory failure: Anaplastic carcinoma. 19th European Congress of Endocrinology EP-1404 (ECE 2017).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Bilge ÜZMEZOĞLU, Ebru ÇAKIR EDİS, Osman N. HATİPOĞLU, Bilkay SEREZ, Y. Altemur KARAMUSTAFAOĞLU, Meryem AKTÖZ, Ercüment ÜNLÜ. Spontan pnömoperikardiyum: olgu sunumu. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi 2010:24(1):055-058

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Bilkay Serez, İlkay Albayrak, Taner Tarladaçalışır. Akciğer Kanserini Taklid Eden Pulmoner Aktinomikoz olgusu. 19. Toraks Derneği Yıllık Kongresi, Abstract 385 PS-377 (2016).
 • Bilkay Serez, Kültüral Güngör, Gündeniz Altıay. Toplum Kökenli Stafilokok Pnömoni Olgusu. 2.Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, P. 256 PS-219 (2017).
 • Bilkay Serez, Gündeniz Altıay, Rugül Köse Aydın. EKT sonrası masif pulmoner emboli. 2.Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, P. 227 PS-192 (2017).
 • Bilkay Serez, Ebru Çakır Edis. Embolizasyon ve koil uygulamasıyla kontrol altına alınan masif hemoptizili kistik fibroz olgusu. Tüsad 39. Ulusal Kongresi, EP-111 (2017).
 • Bilkay Serez, Fazlı Yanık, Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Haydar Celal Karlıkaya. Pulmoner Mukoepidermoid Karsinom; Olgu Sunumu. Tüsad 38. Ulusal Kongresi, EP-058 (2016).
 • Bilkay Serez, Haydar Celal Karlıkaya. Bir Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Sağlık Personelinin Sigara İçme Sıklığı ve İlişkili Faktörler. 16. Toraks Derneği Yıllık Kongresi, PS-348 (2013).
 • Bilkay Serez, Renginar Mutlucan, Ebru Çakır Edis, Osman Nuri Hatipoğlu, Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Gökhan Söğüt, Ömer Yalçın. Eş zamanlı tanı alan akciğer kanseri, Warthin Tümörü ve Tüberküloz birlikteliği. Tüsad 34. Ulusal Kongresi, EP-101 (2012)
 • Bilkay Serez, Ömer Nuri Pamuk, Haydar Celal Karlıkaya, Fatih Sarıtaş, Salim Dönmez. Refrakter Masif Hemoptizi ile Seyreden Anti TNF- Alfa Kullanımı ile Kontrol Altına A lınan; Pulmoner Arter Tutulumlu Bir Behçet Olgusu. Tüsad 34. Ulusal Kongresi, EP-072 (2012)
 • Renginar Mutlucan, Bilkay Serez, Osman Nuri Hatipoğlu, Ebru Çakır Edis. Plevral Efüzyon ile seyreden; akciğer, Lenf Nodu, cilt, karaciğer tutulumlu bir Sarkoidoz Olgusu. Tüsad 34. Ulusal Kongresi, EP-063 (2012).
 • Bilkay Serez, Mustafa Aker, Osman Nuri Hatipoğlu, Armağan Tuğrul. H1N1 Diagnosed Two Cases with Accompanying ARDS and Renal Failure. 14. Toraks Derneği Yıllık Kongresi, PS-171 (2011)
 • Bilkay Serez, Osman Nuri Hatipoğlu, Gündeniz Altıay. Malignite Şeklinde Prezente Olan Pmömoni; İki Olgu Sunumu. Tüsad 33. Ulusal Kongresi, page 336 EP-302 (2011)

Editörlük / Yayınlama

 • EC Pulmonology and Respiratory Medicine

Projeler

 • Siklofosfomid uygulanan farelerde GnRH agonisti’nin primordiyal foliküler rezerv ve embriyonik gelişim üzerine koruyucu etkilerinin incelenmesi. TUBİTAK-107S263, 2008-2009