» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • I.O. Gunduz, S. Yakar, B.H. Agun, "Empirical Study on Relationship Between Foreign Direct Investment and Environmental Taxes: European Union and Turkey", Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 14, No. 2, B.EN.A, 2013.
 • I.O. Gunduz, S. Yakar, B.H. Agun, "Emprical Study on Relationship Between Foreign Direct Investment and Environmental Taxes: European Union and Turkey", Sustainable Landscape Planning and Safe Environment", BENA 2012, İstanbul Conference, 21-24 June 2012, Conference Proceedings, pp. 881-890.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Bilge Hakan AGUN, "Türkiye'de Eğitim Hizmetinin Yönetimler Arası Bölüşümünün Değerlendirilmesi (2006-2015): Hizmet Çakışması mı?", Sosyal ve Beşeri Bilimleri Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2017 (Ocak 2017)
 • "Büyükşehir Belediyelerinin Gelir Yapılarının Değerlendirilmesi: 2006-2015"
 • İsmail Orçun Gündüz ve Bilge Hakan Agun, "Çevre Vergilerinin Yerel Yönetim Düzeyinde Uygulanması: Avrupa Birliği ve Türkiye Uygulaması", Maliye Finans Yazıları, Yıl: 27, Sayı: 99, Nisan 2013, ss. 55-79 (Nisan 2013)
 • İsmail Orçun Gündüz, Bilge Hakan Agun, “Yerel Yönetim Düzeyinde Mali Kural Uygulaması ve Türkiye Değerlendirmesi”, TİSK Akademi, Cilt 6, Sayı 12, Ankara, 2011, ss. 118-159. (Aralık 2011)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • "Vergilemede Adalet İlkesi Açısından Türk Vergi Yapısının Değerlendirilmesi (1990-2016)" (Ekim 2017)
 • "Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Vergilendirme Yetkisinin Mali Özerklik Açısından Değerlendirilmesi" (Ekim 2017)
 • Bilge Hakan AGUN, Mahmut Güler, "Yönetimler Arası Mali İlişkiler Bağlamında Türkiye'de Yerel Yönetimler Arasında Gelir Bölüşümü: Büyükşehir ve İl Belediyeleri", Türk Dünyasında Yerel Yönetimlerin Sorunları, Ed. Deniz İşçioğlu, Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu, 2014, Kıbrıs, ss. 555-573.
 • Gündüz İ.O., Yakar S., Agun B.H., "An Empirical Study on Relationship Between Foreign Direct Investment and Environmental Taxes: European Union and Turkey", BENA İSTANBUL 2012, Sustainable Landscape Planning and Safe Environment, 21-24 June 2012, Istanbul Technical University, ss. 881-890. (Haziran 2012)
 • Soner Yakar, Selçuk Koç ve Bilge Hakan Agun, “Race to Bottom in Corporate Tax”, International Scientific Conference “Education, Science, Economics and Technologies in the Global World”: Management and Education Academic Journal, Vol. III (1), Bulgaria/ Burgas, 2007, pp. 75-83. (Eylül 2007)
 • Bilge Hakan Agun, “The Development of Consolidated Budget Tax Revenues in Turkey: 1990-2006”, International Scientific Conference “Education, Science, Economics and Technologies in the Global World”: Management and Education Academic Journal, Vol. III (1), Bulgaria/ Burgas, 2007, pp. 29-39. (Eylül 2007)
 • Soner Yakar ve Bilge Hakan Agun, “Intergovernmental Grants: Evaluation of Turkey Practice”, International Scientific Conference “Education, Science, Economics and Technologies in the Global World”: Management and Education Academic Journal, Vol. III (1), Bulgaria/ Burgas, 2007, pp. 22-28. (Eylül 2007)
 • Bilge Hakan Agun, “A profile of public expenditure in consolidated budget expenditure in Turkey and balance of budget (1995-2002)”, International Scientific Conference “Education, Science, Economics and Technologies in the Global World”: Management and Education Academic Journal, Vol. II (2), Bulgaria/ Burgas, 2006, pp. 47-54. (Eylül 2006)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Bilge Hakan Agun ve Tamer Budak, “Yolsuzluk ve Ekonomik Büyüme İlişkisi”, Çimento İşveren Dergisi, Cilt 20, Sayı 4, Temmuz 2006, ss. 16-21. (Temmuz 2006)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Bilge Hakan AGUN, "Türkiye'de Eğitim Hizmetinin Yönetimler Arası Bölüşümünün Değerlendirilmesi (2006-2015): Hizmet Çakışması mı?, IV. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı, Ç.Ü. İ.İ.B.F. ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği, Adana: 14 Ekim 2016 (Ekim 2016)
 • Bilge Hakan Agun ve Mahmut Güler, "Türkiye'de İdareler Arası Hizmet Bölüşümü: 2006-2011 Arası İl Özel İdareleri ve İl Belediyeleri İncelemesi", V. Yerel Yönetimlerin Mali Yönetimi Forumu, Hilton Oteli, 24-25 Kasım 2012, Ankara. (Kasım 2012)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • İsmail Orçun Gündüz, Bilge Hakan Agun, “Çevre Vergisinin Yerel Yönetim Düzeyinde Uygulanması: Avrupa Birliği ve Türkiye Uygulaması”, Vergi ve Vergi Politikası Üzerine İncelemeler, Ed. Nihat Edizdoğan, Özhan Çetinkaya, Ekin Yayınevi, Bursa, 2011, ss. 331-351.
 • Gündüz İ. O. ve B. H. Agun, “Bir Yerel Yönetim Geliri Olarak Yerel İşletme Vergisi: Avrupa Birliği Uygulaması ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”, Prof. Dr. Mualla Öncel’e Armağan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Ankara Üniversitesi Yayınları No: 243, Cilt I. 229-265, Ankara, 2009.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • “Gönüllü Vergi Uyumu ve Türkiye’de Gelir İdaresinin Rolü”
 • “Türkiye’de Çevre Politikalarının Gelişimi ve Çevre Vergilerinin Uygulanabilirliği”
 • “Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Vergi Yapısı”

Yapılan Hakemlikler

 • Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Cilt 6, Sayı 1, 2016
 • Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, 2015
 • Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 23, Sayı 2, 2014.
 • Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Aralık 2013)
 • Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 2, Ekim 2009.
 • Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Cilt 24, Sayı 1, 2015

Diğer

 • Nisa Erdem, "Çevre Sorunlarının Yerel Yönetimler Kapsamında İncelenmesi", Sosyal ve Beşeri Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2015, s. 28-29 (Ocak 2015)
 • Soner Yakar, İsmail Orçun Gündüz, "Türkiye'de Belediyelerin Vergilendirme Yetkisi: "Var" mı "Yok" mu İşte Bütün Mesele Bu", Sayıştay Dergisi, Sayı:92, s. 128 (Ocak 2014)

» Verdiği Dersler

Bütçe I

 • Bütçe kavramı; bütçenin tanımı, temel öğeleri, niteliği ve işlevleri; bütçenin
  tarihi gelişimi, bütçe hakkı ve bu hakkın gelişimi; bütçe ilkeleri ve bütçeleme
  sistemleri konularına değinilmektedir.

Bütçe II

 • Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının hazırlanması; merkezi yönetim bütçe
  kanun tasarısının görüşülüp onanması; merkezi yönetim bütçesinin yürütülüp
  uygulanması ve merkezi yönetim bütçesinin denetimi konularına değinilmektedir.

Kamu Ekonomisi I

 • Kamu ekonomisinin doğuşu ve gelişim fonksiyonları, sınırı, kamusal ve yarı
  kamusal mal üretimi, devletin özel mal üretme nedenleri, devletlerin piyasa
  ekonomisini koruma yolları, kamu ekonomisinde fayda-maliyet analizi ve siyasal
  karar alma mekanizması konularına değinilmektedir.

Kamu Ekonomisi II

 • Kamu gelirleri, döngüsel gelir akımı ve matrah ilişkisi, uluslararası vergi
  yapılarının karşılaştırılması; vergileme ilkeleri; gelir vergisi, kurumlar
  vergisi, tüketim vergileri, diğer vergiler; kamu ekonomisinde fiyatlama
  politikası; Türkiye’de kamu harcamaları reformu konularına değinilecektir.

Kamu Maliyesi ve Bütçe

 • Kamu maliyesi terminolojisi; kamu kesimi, kamu kesiminde üretilen mal ve/veya
  hizmetler, kamu kesimi üretici birimleri ve kamusal karar alma mekanizması ve
  işleyişi; iktisadi düşünce akımlarının kamu kesimi faaliyetlerine bakışları ve
  günümüzde devletten beklenen görevler; kamu harcamaları, sınıflandırılması,
  gelişimi ve artış nedenleri; bütçe ve bütçeleme sistemlerinin gelişimi, türleri
  ve Türkiye’de bütçe süreci; kamusal finansman araçları ve/veya türleri, vergiye
  ilişkin kavramlar ve vergileme ilkeleri konularına değinilmektedir.

Küresel Kamusal Mallar

 • Kamusal mal kavramı hakkında teorik açıklamalar, küresel kamusal malların özellikleri, sınıflandırılması, sunumu (üretilmesi - arzı), yönetimi ve finansmanı konuları ile sorunlarına ve yeni yaklaşımlarına değinilecektir.

Uluslararası Maliye

 • Uluslararası kamu malı ve hizmeti kavramının ortaya çıkışı, temel unsurları ve
  türleri; uluslararası kamu malı ve hizmetinin sunumu, yönetimi ve finansmanı;
  uluslararası vergi hukukunun ortaya çıkış gerekçesi ve kaynakları; uluslararası
  çifte vergilendirme; uluslararası şirketlerin vergilendirilmesi; uluslararası
  vergi suçları; Avrupa Birliği’nin ortak vergi politikası; Avrupa Birliği’nde
  vergi uyumlaştırmasındaki gelişmeler ve Türkiye’nin uyumu konularına
  değinilecektir.

» Duyurular

19 Ocak 2017 » ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE DUYURULUR!!!