» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Demiral, B and H. Evin; Malatya’da Katı Atık Yönetimi:Kentleşmenin Yerel Çevre Politikaları Üzerine Etkisi, Social Sciences Research Journal
 • Demiral, B and H. Evin; "Yerel Kalkınma ve Markalaşma";Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences
 • Demiral,Nalan, Demiral B.; Dural B., "The Model of Area Management in Protection of Historical City Centers and Responsibility of Local Government:Turkish Case" The International Journal of Humanities, Vol.8,Nr.4,135-152 (2010)
 • Evin, H, B. Demiral and N. Demiral; “e-Government: Opportunities and Restraints –General Perspective of e-Government in Turkey” Academic Journal of Management and Education, Vol.3. Nr.2, pp199-203 (2007)
 • Demiral, N., B. Demiral and H. Evin; “The Transfrontier co-Operations Between Municipalities and Municipalities Union of Balkan Countries”. Academic Journal of Management and Education, Vol.3. Nr.2, pp187-192 (2007).
 • Demiral, Berkan ve Demiral, Nalan ; “New Urban Poverty As A Social Responsibility Field And Municipialities”, Social Responsibility Journal, Vol.2, Nr.1, 42 - 50 (2006).
 • Demiral, B., N. Demiral, “The Environmental Sensibility of Municipalities in Thrace Region”, Social Responsibility Journal, Vol.1, Nr.3&4 (2005).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Demiral, B ve H. Evin ; “From Rio to Rio: A Vicious Circle”, 3rd International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies Congress, 29-31 th May, 2014Aksaray: Türkiye . (Mayıs 2014)
 • Demiral, B. “Urban Civil Structures Effect In The Development Of Governance Concept In Developing Countries: The Case Of City Councils In Turkey”, 2nd World Congress of Administrative and Political Sciences” 25-27 November 2013, Brussels:2013
 • Demiral, B. ve Demiral, N. “Türkiye’de Bölge Kavramının Değişimi”, Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Bursa, 2012
 • Demiral, B. ve N. Demiral; “Yerel Yönetimler Ombudsmanlığının Türkiye’de Uygulanabilirliği”, II. Turgut Özal Uluslararası Siyaset ve Ekonomi Kongresi, 18-19 Nisan 2012, Malatya: 2012.
 • Demiral, B. ve H. Evin “The Role Of Cross–Border Cooperatives In The Development Of Border Regions: Project Sample For The Stabilized Development Of Cross-Border Regions Together”, 1. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Eylül 2011, Fırat Kalkınma Ajansı Yayınları: Malatya (2011).
 • Demiral, B. ve H. Evin; “Su Havzalarının Korunmasında Planlamanın Rolü: Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı Örneği, Uluslararası Su ve Arazi Kullanımı Sempozyumu 21-23 Eylül 2011, Adıyaman: (2011).
 • Demiral, B. ve H. Evin; “Türkiye’de Belediye Su Yönetimi: Krizin Eşiğinde Sorunlar ve Çözümler”, Uluslararası Su ve Arazi Kullanımı Sempozyumu 21-23 Eylül 2011, Adıyaman: (2011)
 • Gümüş,B.,N.Demiral.B.Demiral;"Administrative Risks of ICT's: Flashmob and Beyond",5th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics (IMSCI 2011),Orlando, USA.(2011)
 • Demiral, N and Demiral, B.; "The Europeanisation of Turkish Public Administration: Critique of the Reform Process", IASIA Annual Conference 2011, Rome, Italy, (2011)
 • Demiral,B.N.Demiral and H.Evin.;"A Cry in the Dark Vol.15: Copenhagen and Beyond", 1st International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies,Karadeniz Technical University,Trabzon,Turkey,547-563,(2010)
 • Demiral, B. and Demiral, N.; "New Generation in E-Municipality: Mobile Municipality", International 7th Knowledge, Economy and Management Congress ,October 30th-November 1st,2009,Yalova ,Turkey,1898-1907, (2009)
 • Demiral, B. and N. Demiral (2008); “Governing Sustainable Cities: A Roadmap for Turkey from the Multilevel Governance Approach Perspective”, International Symposium on Globalization, Democratization and Turkey, March 27-30, Antalya (2008)
 • Demiral, B. and N. Demiral ; “Barriers of Free Movement of Knowledge and ICANN”, Knowledge Globalization Conference, Boston, MA, (ABD.) 2008
 • Demira, N. and B. DEMİRAL; “Europeanization of Public Administration” Public Administration Theory Network (PAT-net) Conference: Public Administration At the Margin, Richmond, VA (ABD) 2008.
 • Demiral, B., Demiral, N., Evin, H., “The New Urban Poverty In Turkey”, IV. International NGO’s Symposium, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey, 19-21 October 2007, p.363-370.
 • Demiral, N., Evin, H., Demiral, B., “Yoksulluğun Küreselleşmesi ve Küresel Yoksulluk”, IV. International NGO’s Symposium, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey, 19-21 October 2007, s.1-10.
 • Demiral, B. and H. Evin; “The Monopoly Problem of the Knowledge Administrating Systems”, 6th Knowledge Economy, Management International Congress, December 26-28 2007, Istanbul University, Proceedings: Istanbul, pp.1880-1890. (2007)
 • Demiral, B. and N. Demiral; “The Transformation of Local Information and Role of e- Government in Turkey in the Context of Participation”, 6th Knowledge Economy, Management International Congress, December 26-28 2007, Istanbul University, Proceedings: Istanbul, pp.2573-2586. (2007)
 • Demiral, B., “Investment Funds and Analysis in Turkey”, International Conference of Challenges to the Educational and Science in the Context of Globalisation, Bourgas Free University, Bulgaria, 415-425, 2004
 • Demiral B., “Role of Environmental Physical Plans on Saving the Transboundary Pollution and Environmental Physical Plans of River Basin of Ergene”, Technical University of Gabrovo International Scientific Congress, Unitech’03, Technical University of Gabrovo Gabrovo, Bulgaria, 337 -340, 2003
 • Demiral B., “Empowerment on the Local Governments”, Technical University of Gabrovo International Scientific Congress, Unitech’03, Technical University of Gabrovo Gabrovo, Bulgaria,222-227, 2003.
 • Sucu, Y., B.Demiral, “New Organizational Forms that Overcome New Requirements of the World”, Information and Organization Design Workshop, EIASM, Vol.1, 16/1-16, Brussells, Belgium,1 -23, 2003.
 • Sucu, Y., Evin, H. ve B Demiral, “Globalisation, Corporate Social Responsibility and ISO 14000 as a Global Standart”, International Scientific Congress: Unitech’02, Technical University of Gabrovo Bulgaria, 557 -561, 2002.
 • Sucu, Y. ve B. Demiral, “The Importance of Strategic Management, Managers in Developing Countries”, International Scientific Congress: Unitech’02, Technical University of Gabrovo Bulgaria, 554 -557, 2002.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Demiral, B. ve N. Demiral ““Regional Development Agencies in Eu and Turkey: Threat or Opportunity?, The Changes And Transformatıons In The Socıo-Economıc And Polıtıcal Structure Of Turkey Wıthın The Eu Negotıatıons, (editors: Demiray, M vd.), Ekin Yayınevi: Bursa. 2007.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Demiral, B. “Türkiye Belediyelerinin Çevre Politikaları”, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 1, (2000)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Demiral, B. ve Demirbaş, G. “Kentsel Hizmetlerin Sunumu ve Alımı Açısından Teknoloji Kullanımının Etkileri” Kamu Yönetimi ve Teknoloji (ed. Aslan, O, Akdoğan, N.S., Tangör, B., Özgen, H.M. ve Altunoğlu, A.), TODAİE yayını: Ankara.2011
 • Demiral, B. ve Demiral, N. (2011); “Türkiye'de Bilgi İletişim Teknolojilerinin Dönüşümünün Kamuya Yansımaları: m-Belediyecilik Uygulamaları", VIII. Kamu Yönetimi Forumu Kamu Yönetimi ve Teknoloji 20-22 Ekim 2010, Kamu Yönetimi ve Teknoloji: TODAİE Yayını: Ankara.
 • Demiral, B ve N. Demiral “Avrupalılaşmanın Kent Yönetimleri Üzerindeki Etkisi: Urban Programı ve Türkiye’de Kentler”, Kamu Yönetimi Forumu VII, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,(2009) .
 • Demiral, B. (2007); “Ölü Ata Binmek... Türkiye‘de Yerelin Yeniden Adlandırılması Sürecinin Bir Değerlendirmesi”, Yerel Yönetimlerde Dönüşüm Sempozyumu, 17-18-19 Ekim 2007, ss.237-249, TMMOB: Ankara
 • Demiral, B. “Sürdürülebilir Kentler ve Bölge”, Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler: Riskler ve Fırsatlar, 8 Kasım Dünya Şehircik Günü 29. Kolokyumu, 252-260, İstanbul, 2005.
 • Demiral, B. ve H. Evin, “Türkiye’de Kentleşmenin Yönetiminde Yerel Yönetim Birliklerinin Rolü”, Trakya’da kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 252–260, Edirne, 2001.
 • Demiral, B. “Kentleşmenin Yönetiminde Yeni Bir Model: Öğrenen Kentler”, Trakya’da kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 1–11,Edirne, 2001

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Yerel Yönetimlerde Kitle Kaynak Kullanımı ve Türkiye", Yerel Yönetimlerde Teknoloji ve Katılım
 • Yönetim Ekonomi ve Siyaset Sarmalında Bölge (Eylül 2013)
 • Türkiye'nin Hava Kirliliği ve İklim Değişikliği Sorunlarına Sağlık Açısından Yaklaşım
 • "Küreselleşme ve Çevre Sorunları Bağlamında Şirketlerin Sosyal Sorumluluğu: Çevre Yönetimi", Etik ve Sosyal Sorumluluk Alanında Seçme Yazılar
 • "Belediyeler Neden Başaramadı: Türkiye'de Yerel Yönetimlerde Etik ve Sosyal Sorumluluk", Etik ve Sosyal Sorumluluk Alanında Seçme Yazılar
 • "Türkiye'de Anakent Yönetimleri: sorunlar ve Çözüm Önerileri", Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar
 • "Kamu Yönetiminde Etik eğitiminin Önemi", Kamu Yönetimi: Teori, Uygulama ve Sorunlar
 • "AB'de Bölge, Bölgeselleşme, Bölgecilik ve Bölge Yönetimleri", Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Tut, G. ; “Neoliberal Ekonomide Turizm ve Rant: Kuşadası Kurvaziyer Limanı Özelleştirmesi Örneği”, Trakya Üniv. S.B.E. Edirne: 2013
 • Onur, D. “Türkiye’de Kapılı Topluluk Yerleşimleri: Edirne Avrupa Kent Örneği, Trakya Üniv. S.B.E., Edirne: 2012
 • Şahin, A. “Kamu İdarelerinde Protokol Kuralları”, Trakya Üniv. İ.İ.B.F. S.B.E., Edirne:2011
 • Korkut, M. “Avrupa Birliği Etik Anlayışının Türk Kamu Yönetimine Yansımaları”, Trakya Üniv. S.B.E., Edirne: 2010.
 • Demirkıran, S. “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm uygulamalarında Yerel Yönetimlerin Rolü: Bursa Büyükşehir Belediyesi Örneği”, Trakya Üniv. S.B.E., Edirne:2008
 • Sencar, P. “ Türkiye’de Çevre Koruma ve Ekonomik Büyüme İlişkisi”, Trakya Üniv. S.B.E., Edirne: 2007.
 • Tunalı, A. “Kadın Kamu Yöneticilerinin Liderlik Özellikleri (Türkiye’deki Kadın Kaymakamlar Örneği)”, Trakya Üniv. S.B.E., Edirne:2006.
 • Aksu, A., “Avrupa Birliği’ ne Uyum Sürecinde Çevre Yönetim Sistemi ve Yerel Yönetimler” (Karşılaştırmalı Bir Yönetsel Model Yaklaşımı), Trakya Üniv. S.B.E., Edirne: 2005.
 • Demirtaş, A. “Türkiye’de Yerel Yönetimleri Yeniden Düzenleme Çalışmaları”, Trakya Üniv. S.B.E., Edirne: 2003.
 • Karakaya, B. “Trakya`da Belediyelerin Çevre Duyarlılığı”, Trakya Üniv. S.B.E., Edirne: 2002.
 • Yurtcan, Ş. “Cumhuriyetten Günümüze Türk kamu yönetiminde Halkla İlişkiler ve Edirne Devlet Hastanesi Örneği “, Trakya Üniv. S.B.E., Edirne: 2001 •

Projeler

 • Çevre Sorunlarının İdeolojik Söylemi ve Gerçek: Kuşadası Örneği, TÜBAP Proje No: 2011/28, Proje Yürütücüsü
 • Edirne’de Kapalı Topluluk Yerleşimleri: Avrupa Kent Örneği, TÜBAP Proje No:2010/133, Proje Yürütücüsü,
 • Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı, Trakya Üniv./ Çevre Bakanlığı ortak Projesi Sosyo-Ekonomik Grup Üyesi, 2000-2004.

» Verdiği Dersler

Bitirme Tezi_ı

Bitirme Tezi-II

Bölgesel Kalkınma Yönetimi

Çevre Hukuku

Çevre Yönetimi

Geçiş Ekonomilerinde Kentleşme ve Çevre Sorunları

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Kentleşme ve Konut politikaları-I

Kentleşme ve Konut politikaları-II

Küresel Çevre Sorunları

Modern Kamu Yönetimi ve Sorunları