» Biyografi

YAYINLAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 SANDSTRÖM, M., STIER, J., YAMAN, B., KIZILDAG, A.(2011).  A comparison of critical incidents for learning in Swedish and in Turkish schools. The Learning Teacher Network. Volym:5 Nummer: 2. Sidor, 33-46 Utgivningsår: 2011

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında tam metin- özeti basılan   bildiriler

- YAMAN; B. (2016) “Based on the Views of Prospective Teachers, What Kind of Teacher Model”. Berlin Social Sciences Congress. May 2016 BERLIN.

- YAMAN; B. (2016). “Based on the Views of Retired Teachers, What Kind of Teacher Model”. EJER 2016. May 2016 MUGLA.

- YAMAN; B. (2016) “By whom; who is who? (According to the perspectives of teachers –Netherland-”  WCES 2016, SPAIN.

-YAMAN; B.; MALKOÇ, A. (2014) “Based on the Views of Teachers, What Kind of Teacher Model” 9th. International Balkans Education and Science Congress. 16-18 October 2014, Trakya University. EDIRNE.

-YAMAN; B. (2014) “Assessment of Multi-Cultural Views of Prospective Teachers within the Scope of Comparative Education” International Symposium of Policies and Issues on Teacher Education, 15-16 May 2014. IV-ISPITE2014. Hacettepe University. ANKARA.

-YAMAN; B. (2014) “Effect of Value Perception of Prospective Teachers on Their Attitudes towards Multiculturalism”. 9th International Balkans Education and Science Congress. 16-18 October 2014, Trakya University. EDIRNE.
YAMAN, B , DEMİR, Ö, DİNÇER, S. (2012).  “Examination of the place of  cognitive coaching approach in computer assisted instruciton in terms of student opinions.” ScienceDirect. Procedia Social and Behavioral Sciences 46 (2012) 5453-5457. WCES 2012. Spain

- ULAŞ, H., KOLAÇ, E.,YAMAN, B.; SEVİM.O (2011) “Assessing Turkish language books used for the first and second echelon in primary education in terms OS principles of creative writing”.  ScienceDirect. Social and Behavioral Sciences. Procedia Social and Behavioral Sciences 9 (2010) 147–152. WCES 2011- Egypt.
- AKÇA, F; YAMAN, B. (2010) “The Effects of internal-external locus of control variables on burnout levels of teachers”. ScienceDirect. Procedia Social and Behavioral Sciences. 2 (2010) 3976–3980. 2010. İstanbul.

-YAMAN, B. (
2010).  A Study of Teacher’s Perspectives on Migration and Adaptation To Class. “European Turks. Education and Integration”. Volume 2. Page: 720- 727. Erciyes University Press Number 178.

- WANG, X; YAMAN, B; BAYRAK, C. (2009). “A flexible modularity-based course management system”. Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 1, Issue 1, 2009, Pages 2066-2072. 2009. Cyprus.

YAMAN,B (2009). The Perceptions Of Students Returning Permanently To Turkey On Classroom Integration In The Light Of Intercultural Communication: The Case Of Aksaray Province.”. The 16th NIC Conference Intercultural Communication. November 26-28, 2009. Borås, SWEDEN

YAMAN, B. (2009), ARIBAŞ, K.(2009). "Migration and Adaptation To Classroom”. II st. International Congress of European Turks in The Context of Education and Culture.Antwerp- BELGIUM.

YAMAN, B. (2008) "Comparing the Views, Expectations and Attitudes Related Abolishing the Mother Tongue Education in The Netherlands". I st.International Congress of European Turks in The Context of Education and Culture.Antwerp-BELGIUM

YAMAN, B. (2008). "Anadili Farklılığı Olan Öğrencilerin, Türkçe Dersindeki Başarılarının ve Türkçe'yi Kullanmaya   Yönelik Beklentilerinin Değerlendirilmesine İlişkin Öğretmen Tutum Ölçeği (Adana ve Mersin İllerinde Yapılan Bir Çalışma)" Doğu Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu. Gazimağusa. KKTC.

YAMAN, B, Demir, S. (2008). "Senaryo Tabanlı Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Eğitimde Drama Yöntemi ile Sınıf Yönetimi Dersi(Erciyes Üniv.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Öğrencileri ile Yapılan Bir Çalışma). Uluslararası Yaratıcı Drama Kongresi. 21-24 Kasım 2008. ANKARA.

YAMAN, B. (2006) “Eğitimde Drama ve Kubaşık Öğrenme Yöntemlerinin Türkçe Öğretiminde Kullanımı” III. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu. 18 Mart Üniversitesi. ÇANAKKALE.

YAMAN, B. (2004) “Hollanda’da Türkçe Öğretimi” V.Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri. Cilt II. S 3131--3153. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Türk Dil Kurumu Yayınları. 855-II. 2004. ANKARA. 

      Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

- YAMAN, B. (2010). Pedagojik Formasyon Eğitimi Almamış Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Algıları /Aksaray İli Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Kış 2010.C.9.S.31. (53-72).

- AKÇA, F. YAMAN, B. (2009). Okul Yöneticilerinin Problem Çözme Davranışlarını Etkileyen Faktörleri İncelemeye Yönelik Bir Çalışma. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi. Eylül 2009.Cilt: 17.No:3, Sayfa: 767-780. KASTAMONU.

- YAMAN, B. (2005). Senaryo Tabanlı Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Eğitimde Drama Yönteminin, İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Başarılarına Etkisi. Ç.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, 465-482. ADANA.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

- YAMAN, B. (2007) "İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin Okunulanı ve Dinlenileni Anlama Başarılarına  Etkisi"  1.Ulusal İlköğretim Kongresi. Hacettepe Üniversitesi. ANKARA.

- AKÇA, F. YAMAN, B. (2007) "Okul Müdürlerinin Problem Çözme Davranışlarını Etkileyen Faktörleri İncelemeye Yönelik Bir Çalışma". III.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi. ADANA (özeti yayınlanmıştır).

 - YAMAN, B. (2007) "Pedagojik Formasyon Eğitimi Almamış Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Algılarına İlişkin Görüşler (Aksaray İli Örneği"). III.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi. ADANA. (özeti yayınlanmıştır).

- YAMAN, B. (2007) "Yaygın Eğitim Yoluyla İki Dilli ve Çok Kültürlü Ortamlardaki Çocuklara Türkçe Öğretimine İlişkin      Yöntem ve Teknikler (Göçler ve İki dillilik) MEB. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü.Türkiye'de Yaygın Eğitim Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu ANKARA.

- YAMAN, B. (2006)  "Dinlenileni Anlama Becerilerinin Geliştirilmesine Sözlü Kültür Ürünlerine Dayalı Eğitimde Drama Yönteminin Etkisi" XV.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. MUĞLA. 

 Diğer Yayınlar

- YAMAN, B. (2008)"Anadili Türkçe Olan/Olmayan Öğrencilere STÖY Destekli Eğitimde Drama Uygulamaları İle Türkçe Öğretimi" Eğitimde İyi Örnekler Konferansı. Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi. İSTANBUL. (poster bildiri)

- YAMAN, B. (2007) "Hollanda ve Türkiye'de Türkçe Öğretimi (Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirme Çalışması). XXI.Ulusal Dilbilim Kurultayı. Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Eğitimi Bölümü. MERSİN (poster bildiri)

ETKİNLİKLER:

Uluslararası

- Hollanda Alkmaar Öğretmen Yetiştirme Akademisi ve Çukurova Üniversitesi arasındaki değişim projesi ile Hollanda'ya gidiş. 1995- HOLLANDA.

- İngiltere Cambridge İngilizce Dil Okulu. Temmuz-Eylül 1997. CAMBRIDGE.  İNGİLTERE

- International Summer School of Drama in Education. Birmingham-İngiltere. 2001 Haziran-Temmuz (Topluma hizmet uygulamaları kapsamında sokak çocukları, yaşlılar,özel eğitim gereksinimi olanlara yönelik drama etkinlikleri ve eğitimde yaratıcı drama alanında eğitim programları) BIRMINGHAM-İNGİLTERE

- 8. Uluslararası Eğitimde Drama Seminerleri. 26 Şubat–3 Mart 2001.ANKARA.

- 9. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri, "Yabancılaşma- Yabancılaştırma Bağlamında Forum Tiyatrosu", 2-7 Mart- 2003, Çağdaş Drama Derneği, ANKARA.

- 10. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri, "Kültürler Arası Etkileşimde Yaratıcı Drama", 16 Mayıs 2005, Çağdaş Drama Derneği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü İşbirliğiyle. ANKARA

- Arkansas Üniversitesi Proje Katılımcısı-Davetli Öğretim Üyesi-Ağustos-Kasım 2008-AMERİKA

- 1.Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi. Antwerp-BELÇİKA (katılımcı). 2008

- TED Ankara Koleji 80. Yıl Uluslararası Eğitim Forumu.Dinleyici Olarak Katılım. 28-30 Ocak 2008. ANKARA

- Uluslar arası Türkçe'nin Eğitimi ve Öğretimi Kongresi-Bahçeşehir Üniversitesi-18-21 Mayıs 2008.İSTANBUL

-12.Uluslararası Yaratıcı Drama Kongresi-Kasım 2008.ANKARA

- 16.Kültürlerarası İletişim Kongresi (bildirili katılımcı)- 26-28 Kasım  2009 Borås, İSVEÇ.

- 2.Uluslararası  Avrupalı Türkler Kongresi. Antwerp-BELÇİKA (katılımcı). 2009

-Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sınıf Yönetimi, Eğitimde Drama, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Kubaşık Öğrenme Konularında Hizmet İçi Eğitimler (2007-2009). AKSARAY.

- 2.Uluslararası Türkçe’nin Eğitimi ve Öğretimi Kongresi-2-4 Temmuz 2009-Ürgüp-NEVŞEHİR (dinleyici olarak katılım}

-  On yedinci Uluslararası Yaratıcı Drama Semineri ve Kongresi- 1-5 Eylül 2010. Yaratıcı Drama Yoluyla Sosyal Bilinçlenme ve Haklar Eğitimi. Kadir Has Üniversitesi. İSTANBUL

 - World Conferance On Learning , Teaching & Administration. 29-31 October 2010.The American University Conferance and Visitor Center. Cairo-EGYTP.

- World Conferance On Learning , Teaching & Administration. WCES 2011.

- World Conferance On Learning , Teaching & Administration. WCES 2012.

- AB Projesi- Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Program Geliştirme Çalıştayı. Program Geliştirme Komisyon Başkanı. Ankara. 2012.

- UNICEF- Çocuğa Yönelik Şiddet Göstergeleri ve Önlenmesi Çalıştayı. Katılımcı. 2013 Mayıs. Ankara.

ULUSAL

-  Estetik Çalışmalar Aracılığı ile Yaratıcılığın Geliştirilmesi Etkinliğine Katılımcı (Sanat Eğitimcileri Derneği-Sabine Stange) 1999. ANKARA.

- Orff Öğretisi Temelinde Müzik, Dans ve Drama (Lisolette SEY, İnci Dinçer BAYKARA, Nalan OLGUN) 1999.ANKARA.

- Kocaeli Bölge Tiyatrosu, 6. Drama seminerleri ve Atölye çalışmaları. İZMİT.

- Türkiye II. Drama Liderleri Buluşması (Oluşum Drama ve Tiyatro Atölyesi) 2000. ANKARA.

- Orff Öğretisi Temelinde Müzik ve Dans Eğitimi (Prof. Dr. Ulrike JUNGMAIR) 2000. ANKARA.

- Kocaeli Bölge Tiyatrosu, 7. Drama seminerleri ve Atölye çalışmaları 2000 (Atölye yöneticisi olarak katılım). İZMİT.

- MEB tarafından düzenlenen "Eğitimde Drama" adlı 30 saatlik hizmet içi eğitim seminerinin yöneticisi olarak katılım. Mayıs-2000. ADANA.

-Kocaeli Bölge Tiyatrosu, 8. Drama seminerleri ve Atölye çalışmaları 2001 ("Eğitimde drama" adlı atölyenin yöneticisi olarak katılım). İZMİT.

- MEB tarafından okulöncesi öğretmenleri için düzenlenen 5 günlük hizmet içi eğitim seminerinin yöneticisi olarak katılım.Mersin Hizmet içi Eğitim Enstitüsü.7-11 Temmuz, 2003. MERSİN.

- XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı.Mersin Üniversitesi.10-11 Mayıs 2007. MERSİN.

- TED Ankara Koleji 80. Yıl Uluslararası Eğitim Forumu.Dinleyici Olarak Katılım. 28-30 Ocak 2008. ANKARA.

Türkçe'nin Eğitimi ve Öğretimi Kongresi-Bahçeşehir Üniversitesi- 18-21 Mayıs 2008. İSTANBUL

- TÜBİTAK Amanoslar Doğa Eğitimi Drama Eğitmeni ve Katılımcı-Temmuz 2008- HATAY

-Yaratıcı Drama Kursu-5. Aşama.Ağustos 2008-ANKARA

- Yaratıcı Drama Kursu-6.Aşama. Şubat 2009-ANKARA.

- Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı- 5- 6 Mart 2009-İSTANBUL.

-Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sınıf Yönetimi, Eğitimde Drama, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Kubaşık Öğrenme Konularında Hizmet İçi Eğitimler (2007-2009). AKSARAY.

- Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. Necatibey Eğitim Fakültesi ve Eğitim Programları ve Öğretim Derneği İşbirliği ile.13-15 Mayıs 2010. Dinleyici olarak katılım. Ayvalık-BALIKESİR.

- Dezavantajlı Gruplara Mesleki ve Kişisel Gelişim Kazandırma: LdV Projesi-2010-2013-Proje Yürütücüsü (Rektör Adına)- Yabancı Ortaklardan Dolayı Proje İptal Oldu.AKSARAY.

- Niğde Üniversitesi “Active Learning  Creatıng Active Learning Material For Science Educators of Vocational Education” başlıklı LdV hayat Boyu Öğrenme Projesine Katılımcı.04-07.11.2010. NİĞDE.

- Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Çocuk Kurultayı Düzenleme Kurulu Üyesi- 2012.

 PROJELER

-University of Toronto. OISE. Davetli Ogretim Uyesi (Ekim 2016=Eylul 2017).

- Comparative Studies in Turkey and in Sweden of Critical Incidents for Learning. International Planning Grant. Sweden. (2010-2013). Researcher. AB Projesi. İSVEÇ

- TÜBİTAK: Sınıf  Öğretmenlerine Yönelik Uygulamalı  Düşünmeyi Öğretme Bilim Danışmanlığı Kursu: Düzenleme Kurulu Üyesi ve Eğitimde Yaratıcı Drama Uzmanı: Temmuz 2010. AKSARAY.

- TÜBİTAK : Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Öğrenmeyi Öğretme Bilim Danışmanlığı Kursu-Düzenleme Kurulu Üyeliği ve Eğitimde Yaratıcı Drama Uzmanı-2010 Ocak. AKSARAY.

- TÜBİTAK Ihlara Vadisi ve Aksaray Çevresi Doğa Eğitimi Projesi: Yaratıcı Drama Eğitmeni. Aksaray-Temmuz 2009. AKSARAY.

- TÜBİTAK Amanoslar Doğa Eğitimi Projesi: Drama Eğitmeni ve Katılımcı-Hatay-Temmuz 2008. HATAY.

İDARİ GÖREVLER:  Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı- 2007-2011-Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığı- 2010-2011

- BİLİMSEL ve MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER:Eğitim Programları ve Öğretim Derneği Üyeliği. Çağdaş Drama Derneği TEMA Vakfı Üyeliği

 DİĞER ETKİNLİKLER.
- Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmenliği 2.Öğretim Programının açılması başvuru formunun hazırlanması ve kabulü ile 2010-2011 eğitim-öğretim döneminde 45 öğrenci alımı.

-Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmenliği Programının açılması başvuru formunun hazırlanması ve kabulü ile 2009-2010 eğitim-öğretim döneminde 40 öğrenci alımı.

- Eğitim Bilimleri Bölümü’nün Stratejik Planının (2008-2014) Hazırlanması

- Aksaray Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yaratıcı Drama Topluluğu Kurulması: 20 gönüllü öğrenci ile topluluğun 2009 yılında kurularak faaliyete geçirilmesi.

- Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Kurulu Üyeliği

- Aksaray ili “Türkiye Okuyor Kampanyası” kapsamında yapılacak çalışmalar ve projenin değerlendirilmesi amacıyla il yürütme kurulu toplantısına katılmak üzere Aksaray Üniversitesi’ni temsilen görevlendirilme (08.01.2008).

- Aksaray İl Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü personeline yönelik “çocuk gelişimi ve psikolojisi” konusunda eğitim verilmesi  (20.04.2009-04.05.2009) 

- Aksaray İli PTT Başmüdürlüğü çalışanlarına yönelik “kurum kültürü” ve “ takım olmak” konularında eğitim verilmesi  (Mart 2009).

- Aile Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Kuruluş Planı Hazırlanması ve Kadın Sorunları Birim Başkanlığı: 2010

- Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla “Bir Profesyonel Olarak Öğretmen” (01-03 mart 2010) Çalıştayı 1.Grup Öğretmen Yeterliklerine Uygun Öğretmen Yetiştirme Süreci Katılımcısı.

- 18. Aksaray İl Milli Eğitim Şurası- Öğretmenin Yetiştirilmesi, İstihdamı ve Mesleki Gelişimi – Komisyon Başkanı- Haziran 2010

- 18. Milli Eğitim Şurası Bölge Çalışması-Konya: Komisyon Başkan Yardımcısı. Ağustos 2010.

- Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Bologna Uyum Çalışmaları Ölçme Değerlendirme Komisyonu Üyeliği.

-REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION. Directorate General of European Union and Foreign Relations - 5th Turkish Training for Teachers Serving Abroad – Development of Multiculturalism and Value Relation through Drama Method – Trainer – August 2014 – Eskisehir.

- Milli Egitim Bakanligi ve Ogretmen Yetistirme Genel Mudurlugu’nce Duzenlenen Yurt Disina Gonderilecek Ogretmenlerin Uyum Semineri Hizmet Ici Egitimi’ nde Egitim Gorevlisi. 03-12-08.2015. Afyonkarahisar

VERDİĞİ DERSLER:

Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi: (2005-2006)

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

Eğitimde Program Geliştirme

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi (2009-2011) Eğitim Bilimine Giriş

Kaynak Tarama ve Rapor Yazma,Türk Eğitim Tarihi, Sosyal Antropoloji:

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi (2011- )Öğretim İlke ve Yöntemleri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (Lisans- Formasyon), Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yaklaşımları- Formasyon,Program Geliştirme ve Öğretim- Formasyon,Karşılaştırmalı Eğitim,Türk Eğitim Tarihi

DERGİ HAKEMLİĞİ-ELEŞTİRMENLİK:

1- Worl Applied Science Journal: Reviewer. http://www.WASJ.org

2- International Online Journal of Educational Sciences. Executive Peer-Reviewers. http://www.iojes.net/

3- E-international Journal of Educational Research. Hakem Kurulu Üyeliği. http://e-ijer.com.

4- Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

5- Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

6- JASS Dergisi

7- Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

8=Hacettepe Univ.Egitim Fak.Dergisi

TEZLER

1- Yüksek Lisans: Birleştirilmiş Kubaşık Okuma ve Kompozisyon Tekniğinin İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu ve Dinlediğini Anlama Akademik Başarıları ile Türkçe Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi.Danışman. Doç.Dr.Müfit KÖMLEKSİZ

2- Doktora: 

Title: The Effect Of Scenario Based Learning Approach Drama In Education Method On Bilingual-Non Bilingual (Arabic- Kurdish-Turkish Native Languages) Fifth Grade Elementary School Students' Academic Achievement and Attitude Towards Native Languages and Turkish.

Supervisor: Prof.Dr.Adil Türkoğlu

Tez Danışmanlığı: Aktarildi

DİĞER                                              

1- Öğrenci Topluluğu Kurucu Başkanı (2008)- Yaratıcı Drama Topluluğu. (Aksaray Üniversitesi)

2- Aile Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurulum Teklif ve İçerik Dosyası Hazırlanması (2010)- Aksaray.

3- Kadın Sorunları Birim Başkanlığı (2010)- Aksaray

4. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Edirne İl Milli Eğitim Md. Arasında imzalanan protokol gereği “Okullar Hayat Olsun” projesi kapsamında Ders Dışı Etkinlikler Komisyonu Başkanı.  Edirne.

5- Edirne İl Milli Eğitim Md. “Edirne Kitabı” yazım komisyonu program geliştirme uzmanı.

6- Edirne-İpsala İlçe Milli Eğitim Md. Tarafından düzenlenen “Öğretimde Çağdaş Yaklaşımlar” başlıklı panelde panelist.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Projeler

Uluslararası » Diğer » Diğer (University of Toronto)

MULTICULTURAL EDUCATION
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : OISE

» Verdiği Dersler

BEP Hazırlama İlkeleri (Y.L)

Drama

Eğitim Bilimine Giriş

Karşılaştırmalı Eğitim

Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Program Geliştirme ve Öğretim

Türk Eğitim Tarihi