» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Tavşancı, A.,“Avrupa Birliği Çevre Politikası Çerçevesinde Çevre Vergileri”, İktisat/İşletme ve Finanas, S: 236 (Kasım 2005)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Gültekin, R.,Tavşancı, A., "Avrupa Birliği'nde Bir Öz Kaynak Geliri Olarak Gümrük Vergilerinin Gelişimi", VIII.İntenational Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress, 21-22 April 2018, Plovdiv-Bulgaria (Nisan 2018)
 • Agun,B.H., Tavşancı, A., "Türkiye'de Belediyelerde Fonksiyonel Sınıflandırma bağlamında Bütçe Harcamalarının Gelişimi (2006-2016)", VIII.İntenational Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress, 21-22 April 2018, Plovdiv-Bulgaria (Nisan 2018)
 • Tavşancı, A., B.,H.,Agun,"Türkiye'de Belediyelerin Gelir Yapısının Değerlendirilmesi (2006-2016)", VIII.İntenational Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress, 21-22 April 2018, Plovdiv-Bulgaria (Nisan 2018)
 • Gültekin, R.,Tavşancı, A.,"Yeni Gümrük Kanunu Taslağının Vergilemeye İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi", VII.İntenational Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress, 24-25 March 2018, Tekirdağ-Turkey (Mart 2018)
 • Tavşancı, A.,"Güçler Ayrılğı Kuramı Yönünden Türkiye'de Vergilendirme Yetkisinin Kullanımı", VII.İntenational Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress, 24-25 March 2018, Tekirdağ-Turkey (Mart 2018)
 • Agun,B.,H., A., Tavşancı, "Vergilemede Adalet İlkesi Açısından Türk Vergi Yapısınını Değerlendirilmesi (1990-2016)", VI.İntenational Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress, 28-29 October 2017, Ohrid-Macedonia (Ekim 2017)
 • Tavşancı, A., B.,H.,Agun,"Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Vergilendirme Yetkisinin Mali Özerklik Açısından Değerlendirilmesi", VI.İntenational Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress, 28-29 October 2017, Ohrid-Macedonia (Ekim 2017)
 • TAVSANCI AYKUT,AGUN BILGE HAKAN, ”Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Vergilendirme Yetkisinin Mali Özerklik Açisindan Degerlendirilmesi”, VI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Ohrid/Macedonia, pp. 95-105, Ohrid-MAKEDONYA
 • AGUN BILGE HAKAN,TAVSANCI AYKUT, ”Vergilemede Adalet Ilkesi Açisindan Türk Vergi Yapisinin Degerlendirilmesi (1990-2016)”, VI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Series - Ohrid/Macedonia, pp. 164-180, Ohrid-MAKEDONYA
 • Tavşancı, A. ve S. Apak, “Tax Auditing in Turkey The European Union Process”, 2. Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History, September 15-18, 2010, istanbul (Eylül 2010)
 • Apak,S, Aykut Tavşancı, Enver Çevik, “TheDevelopment of Foreign Banking in the 20. Century in Turkey and their Compliance with the Economic Policies”, 12. World Congres of Accouting Historians (WCAH), Vol. III, July 20-24, 2008, İstanbul (Temmuz 2008)
 • Sudi Apak, Aykut Tavşancı, “Short Term Capital Movements And Foreign Ownership In Turkish Banking Sector”, International Symposium On International Capital Flow Emerging Markets, 24-27 April 2008, Bandırma (Nisan 2008)
 • Güvemli O, S. Apak, A. Tavşancı, “Budget deficit and goverment debts: the Turkish case”, Science, Economics and Technologies in the Global World, Vol.III (1), Prof.Dr. Assen Zlatarov University , 14-16 September 2007, Bourgas (Eylül 2007)
 • Apak, S., K. Çalıyurt, A.Tavşancı, “Development of Turkish Banking in Accordance with Economic Policies in the 20. Century”, The Balkan Countries’ 1. International Conference on Accounting Auditing, 8-9 March 2007, Edirne (Mart 2007)
 • Tavşancı, A., S. Apak, “Harmonization of the Taxes in the European Union”, Science, Economics and Technologies in the Global World, Vol. 1, Prof.Dr. Assen Zlatarov University, 15-16 September 2006, Bourgas (Eylül 2006)
 • Tavşancı, A., “Indirect Taxes in The European Union”, European Prospects for The National Economy, Varna Universty of Economics, 9-10 June 2005, Varna (Haziran 2005)
 • Tavşancı, A., “Taxation Policy in European Union”, International Scientific Conference UNITECH’04, Vol. 3, 18-19 Novomber 2004, Gabrovo (Kasım 2004)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Tavşancı, A.,"Devletlerin Örgütleniş Şekline Göre Vergilendirme Yetkisinin Kullanımı", E-Yaklaşım, Yıl: 26, S: 306 (Haziran 2018)
 • Tavşancı,A., Burcu Keçeci “Avrupa Birliği Sürecinde Yerel Yönetimlerin Vergilendirme Yetkisi ve Anayasal Çerçeve”, Vergi Sorunları, S: 250 (Temmuz 2009)
 • Apak,S., Aykut Tavşancı, Türkiye’de Yabancı Bankacılığın Gelişimi ve Ekonomi Politikaları İle Uyumu”, Maliye Finans Yazıları, Yıl:22, S.80 (Temmuz 2008)
 • Tavşancı, A., “Yasama Organının Vergilendirme Yetkisi ve 1982 Anayasası”, Vergi Dünyası, S: 306 (Şubat 2007)
 • Apak, S., A. Tavşancı, “Bankacılık Kredileri ve Yabancı Sermaye Yatırımlarının Politik Riske Göre Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, MUFAD, S: 33 (Ocak 2007)
 • Tavşancı, A., “Vergilendirme Yetkisinin Anayasal Sınırları ve 1982 Anayasası”, VERGİ SORUNLARI, S: 203 (Ağustos 2005)
 • Tavşancı, A.,“Vergilendirme Yetkisinin Uluslararası Alanda Sınırlandırılması”, E-YAKLAŞIM, S: 20 (Mart 2005)
 • Tavşancı, A., “Türk Vergi Sisteminin Avrupa Birliği Vergi Sistemi ile Uyumlaştırılmasının Dolaylı Vergiler Açısından Değerlendirilmesi”,VERGİ DÜNYASI, S: 281 (Ocak 2005)
 • Tavşancı, A., “Vergilendirme Yetkisi Açısından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Avrupa Birliği’ne Uyumu”, E-YAKLAŞIM, S: 18 (Ocak 2005)
 • Tavşancı, A., “Türk Vergi Sisteminin Avrupa Birliği Vergi Sistemi ile Uyumlaştırılmasının Dolaysız Vergiler Açısından Değerlendirilmesi”,VERGİ SORUNLARI, S: 196 (Ocak 2005)
 • Tavşancı, A., “Yürütme Organının Vergilendirme Yetkisi ve 1982 Anayasası”,VERGİ SORUNLARI, S: 189 (Haziran 2004)
 • Tavşancı, A., “Türkiye’de Yerel İdarelerin Vergilendirme Yetkisi ve 1982 Anayasası”, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, C: 4, S: 1, (Haziran 2004)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Tavşancı, A., Sudi Apak, “Avrupa Birliği Çevre Politikası Çerçevesinde Türkiye’de Çevre Vergileri”, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği, İzmir (Eylül 2009)
 • Apak,S., Aykut Tavşancı, “Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerinin Maastricht Kriterleri Açısından Ekonomiye ve Şirket Stratejilerine Etkileri”, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği, İzmir (Eylül 2008)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Tavşancı, A., “Tanzimattan Günümüze Osmanlı-Türk Anayasalarında Vergilendirmeye İlişkin Hükümler”, Prof. Dr. Naci Muter’e Armağan, Ed. Ramazan Gökbunar vd, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi, Manisa, 2014 (Nisan 2014)
 • Tavşancı, A., “Anayasanın Temel İlkelerinin Devletin Vergilendirme Yetkisinin Sınırlandırılmasına Etkisi”,Disiplinlerarası Yaklaşımla İnsan Hakları, Editör: Selda Çağlar, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul (Aralık 2010)
 • Tavşancı,A., “Yerel Yönetimlerin Vergilendirme Yetkisi”, Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar, Editör: Figen Altuğ, Özhan Çetinkaya, Selçuk İpek, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa (Nisan 2010)
 • Tavşancı,A., “Osmanlı İmparatorluğunda Vergilendirme Yetkisi”, Prof.Dr. Mualla Öncel’e Armağan, Ankara Üniversitesi Yayınları No: 243, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara,2009

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Çelik, A., Vergi Yargılama Usulünde Vergi Usul kanununun Uygulanması (Haziran 2014)
 • Güngör Doğu, H.,Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Kayıt Dışı Ekonomi İle İlişkisi ve Kayıt Dışını Önlemeye Yönelik Vergi Politikaları, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Aralık 2011)
 • Gül, İ., Devletin Ekonomide Değişen Rolü: 18. Yüzyıl’dan Günümüze Devlet Anlayışındaki Değişmeler, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Ocak 2009)
 • İşbilir, Ş.,Türkiye’de Vergi Uyuşmazlıkları ve İdari Çözüm Yolları, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Eylül 2008)
 • Keçeci, B., Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Vergilendirme Yetkisi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Haziran 2008)
 • Gültekin, R., Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Haziran 2008)
 • Şaan, A., Türkiye’de Vergi Kaçakçılığının Önlenmesinde Vergi Denetiminin Etkinliği, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Enstitüsü (Mayıs 2008)

Diğer

 • Eyyup Ensar Ceylan, “İnternet Bankacılığında bankaların Hukuki Sorumlulukları”, İstanbul Barosu Dergisi, C: 89, S: 2015/1, Atıfta Bulunulan Yayın: Sudi Apak, Aykut Tavşancı, “Türkiye’de yabancı Bankacılığın Gelişimi ve Ekonomi politikalarıyla Uyumu”, Maliye Finans yazıları, Yıl:22, S:80, Temmuz, 2008 (Ocak 2015)
 • İskender Emrah Karakaş, “Düz Oranlı Vergi Sisteminin Vergi Hasılatını Arttırmadaki Etkisi”, Vergi Raporu Dergisi, S: 176, Mayıs, 2014, Atıfta Bulunulan Yayın: Aykut Tavşancı, “Türk Vergi Sisteminin Avrupa Birliği Vergi Sistemi ile Uyumlaştırılmasının Dolaysız Vergiler Açısından Değerlendirilmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, S:196, Ocak, 2005 (Mayıs 2014)
 • Tülin Canbay, Öznur Akyol, “Uluslararası Alanda Vergilendirme yetkisinin Kullanımı”, Prof. Dr. Naci Muter’e Armağan, Ed. Ramazan Gökbunar vd, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi, Manisa, 2014, Atıfta Bulunulan Yayın: Aykut Tavşancı, “Vergilendirme Yetkisinin Uluslararası Alanda Sınırlandırılması”, e-yaklaşım, S:20, Mart, 2005 (Nisan 2014)
 • Melike Rana Dayıoğlu, “Türkiye’de Gümrük Birliği’ne Geçişin Dış Ticaret Vergileri Açısından Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Analizi”, Prof. Dr. Naci Muter’e Armağan, Ed. Ramazan Gökbunar vd, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi, Manisa, 2014, Atıfta Bulunulan Yayın: Aykut Tavşancı, “Türk Vergi Sisteminin Avrupa Birliği Vergi Sistemi ile Uyumlaştırılmasının Dolaylı vergiler Açısından Değerlendirilmesi”, Vergi Dünyası Dergisi, S:281, Ocak, 2005 (Nisan 2014)
 • Adnan Gerçek, vd., “Vergilemenin Anayasal Temellerinin Çeşitli Ülkeler Açısından Karşılaştırılması ve Türkiye İçin Çıkarımlar”, AÜHFD, C: 63, S: 1, 2014, Atıfta Bulunulan Yayın: Aykut Tavşancı, “Yerel Yönetimlerin Vergilendirme Yetkisi”, Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar, Ed. Figen Altuğ, Özhan Çetinkaya, Selçuk İpek, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2010 (Ocak 2014)
 • Zeki Uysal, “Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Vergi Sistemleri ve Vergi Uyumlaştırma Çalışmaları”, Vergi Mükellefinin Haklarını Koruma Derneği, www.vmhk.org.tr, 22 Ocak 2014, Atıfta Bulunulan Yayın: Aykut Tavşancı, “Vergilendirme Yetkisi Açısından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Avrupa Birliği’ne Uyumu”, e-yaklaşım, S:18, Ocak, 2005 (Ocak 2014)
 • Zeki Uysal, “Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Vergi Sistemleri ve Vergi Uyumlaştırma Çalışmaları”, Vergi Dünyası Dergisi, Eylül 2013, Atıfta Bulunulan Yayın: Aykut Tavşancı, “Vergilendirme Yetkisi Açısından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Avrupa Birliği’ne Uyumu”, e-yaklaşım, S:18, Ocak, 2005 (Eylül 2013)
 • Hayal Yetkin, “Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetim arasındaki Mali İlişkide Belediyelerin Rolü: Karşılaştırmalı Bir inceleme”, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, C: 5, No: 2, 2013, Atıfta Bulunulan Yayın: Aykut Tavşancı, “Türkiye’de Yerel İdarelerin Vergilendirme Yetkisi ve 1982 Anayasası”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C: 4, S: 1, Haziran, 2004 (Temmuz 2013)
 • Nazlı Kübra Çelik, “İdarenin Takdir Yetkisinin Türk vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, EÜHFD, C: XVII, S: 1-2, 2013, Atıfta Bulunulan Yayın: Aykut Tavşancı, “Yürütme Organının Vergilendirme Yetkisi ve 1982 Anayasası”, Vergi Sorunları Dergisi, S: 189, Haziran, 2004 (Haziran 2013)
 • Nazlı Kübra Çelik, “İdarenin Takdir Yetkisinin Türk vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, EÜHFD, C: XVII, S: 1-2, 2013, Atıfta Bulunulan Yayın: Aykut Tavşancı, “Vergilendirme Yetkisinin Anayasal Sınırları ve 1982 Anayasası”, Vergi Sorunları Dergisi, S: 203, Ağustos, 2005 (Haziran 2013)
 • Nurhan Aydın, “Dünya’da ve Türkiye’de Bankacılığın Gelişimi”, Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş, Ed. Metin Toprak, Metin Coşkun, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2478, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1449, Eskişehir, 2013, Atıfta Bulunulan Yayın: Sudi Apak, Aykut Tavşancı, “Türkiye’de Yabancı Bankacılığın Gelişimi ve Ekonomi politikalarıyla Uyumu”, Maliye Finans yazıları, Yıl:22, S:80, Temmuz, 2008 (Haziran 2013)
 • Aytaç Demiray, Emre Göktürk, “The Development Process of The banking In Turkey and The Effects of Foreign Capital on The Turkish Banking Sector”, Clute Institute International Conference, Rome, June, 2012, Atıfta Bulunulan Yayın: Sudi Apak, Aykut Tavşancı, “Türkiye’de Yabancı Bankacılığın Gelişimi ve Ekonomi Politikalarıyla Uyumu”, Maliye Finans yazıları, Yıl:22, S:80, Temmuz, 2008 (Haziran 2012)
 • Nurhan Aydın, “Dünya’da ve Türkiye’de Bankacılığın Gelişimi”, Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş, Ed. Metin Toprak, Metin Coşkun, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2478, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1449, Eskişehir, 2012, Atıfta Bulunulan Yayın: Sudi Apak, Aykut Tavşancı, “Türkiye’de Yabancı Bankacılığın Gelişimi ve Ekonomi politikalarıyla Uyumu”, Maliye Finans yazıları, Yıl:22, S:80, Temmuz, 2008 (Mayıs 2012)
 • Özge Evci Eralp, “Vergilendirme Yetkisinin Gelişimi”, Türk Hukuk Sitesi, www.turkhukuksitesi.com, 19 Mart 2012, Atıfta Bulunulan Yayın: Aykut Tavşancı, “Vergilendirme Yetkisinin Uluslararası Alanda Sınırlandırılması”, E-Yaklaşım, S:20, Mart, 2005 (Mart 2012)
 • Aysel Ceren Mutlu, “Dünü Bugünü ve Yarınıyla Vergilendirme Yetkisinin Hukuksal Perspektifi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S: 98, Ocak-Şubat, 2012, Atıfta Bulunulan Yayın: Aykut Tavşancı, “Vergilendirme Yetkisinin Anayasal Sınırları ve 1982 Anayasası”, Vergi Sorunları Dergisi, S: 203, Ağustos, 2005 (Ocak 2012)
 • Mahmut İnan, M. Sena Ekici, “Yeni Anayasa Tasarısında Vergilendirme Yetkisi ve Yerel Yönetimler”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi”, C:9, S:34, Güz, 2010, Atıfta Bulunulan Yayın: Aykut Tavşancı, “Yürütme Organının Vergilendirme Yetkisi ve 1982 Anayasası”, Vergi Sorunları Dergisi, S: 189, Haziran, 2004 (Eylül 2010)
 • Mahmut İnan, M. Sena Ekici, “Yeni Anayasa Tasarısında Vergilendirme Yetkisi ve Yerel Yönetimler”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi”, C:9, S:34, Güz, 2010, Atıfta Bulunulan Yayın: Aykut Tavşancı, “Vergilendirme Yetkisinin Anayasal Sınırları ve 1982 Anayasası”, Vergi Sorunları, S: 203, Ağustos, 2005 (Eylül 2010)
 • Mahmut Güler, “İl Özel İdaresinin Gelir Yapısının Yönetimlerarası Gelir bölüşümü açısından Değerlendirilmesi”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C:12, S:1, Haziran 2010, Atıfta Bulunulan Yayın: Aykut Tavşancı, “Türkiye’de Yerel İdarelerin Vergilendirme Yetkisi ve 1982 Anayasası”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C: 4, S: 1, Haziran, 2004 (Haziran 2010)
 • Mahmut Güler, “İl Özel İdaresinin Gelir Yapısının Yönetimlerarası Gelir bölüşümü açısından Değerlendirilmesi”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C:12, S:1, Haziran 2010, Atıfta Bulunulan Yayın: Aykut Tavşancı, Burcu Keçeci, “Avrupa Birliği Sürecinde Yerel Yönetimlerin Vergilendirme Yetkisi ve Anayasal Çerçeve”, Vergi Sorunları, S: 250, Temmuz, 2009 (Haziran 2010)
 • Salih Battal, “Avrupa Birliği Çevre Politikalarının Temel Özellikleri”, Mevzuat Dergisi, S: 148, Nisan, 2010, Atıfta Bulunulan Yayın: Aykut Tavşancı, “ Avrupa Birliği Çevre Politikası Çerçevesinde Çevre Vergileri”, İktisat-İşletme ve Finans Dergisi, S:236, Kasım, 2005 (Nisan 2010)
 • Işıl Fulya Orkun, “Fiskal ve Ekstrafiskal Amaçlar Bağlamında 1970’lerden Günümüze Çevre Vergileri”, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, C:12, S:1, 2010, Atıfta Bulunulan Yayın: Aykut Tavşancı, “ Avrupa Birliği Çevre Politikası Çerçevesinde Çevre Vergileri”, İktisat-İşletme ve Finans Dergisi, S:236, Kasım, 2005 (Ocak 2010)
 • Fikret Erkan, Avrupa Birliği’nde Dolaysız Vergilerin Uyumlaştırılması ve Avrupa Birliği Mahkemesi’nin Bu Konudaki Rolü, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yayın No: 2009/399, Ankara, 2009, Atıfta Bulunulan Yayın: Aykut Tavşancı, “Vergilendirme Yetkisi Açısından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Avrupa Birliği’ne Uyumu”, e-yaklaşım, S:18, Ocak, 2005 (Kasım 2009)
 • Erişah Arıcan, Başak Tanınmış Yücememiş, Gökhan Işıl, Türk Bankacılık Sektöründe Pazar Hakimiyeti ve Sektörün Rekabet Gücünün Uygulamalı Analizi, İTO yayınları, Yayın No: 2009-35, İstanbul, 2009, Atıfta Bulunulan Yayın: Atıfta Bulunulan Yayın: Sudi Apak, Aykut Tavşancı, “Türkiye’de Yabancı Bankacılığın Gelişimi ve Ekonomi politikalarıyla Uyumu”, Maliye Finans yazıları, Yıl:22, S:80, Temmuz, 2008
 • Serkan Acinöroğlu, Ali Övet, Selma Özbilgili, “Vergi Uyumu ve Vergi Koordinasyonu”, E-Yaklaşım, S:191, Kasım, 2008, Atıfta Bulunulan Yayın: Aykut Tavşancı, “Türk Vergi Sisteminin Avrupa Birliği Vergi Sistemi ile Uyumlaştırılmasının Dolaysız Vergiler Açısından Değerlendirilmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, S:196, Ocak, 2005 (Kasım 2008)
 • Mehmet Erkan, “Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Düzenlemelerin Avrupa Birliği Muktesebatı Açısından Değerlendirilmesi”, Vergi Dünyası, S: 327, Kasım 2008, Atıfta Bulunulan Yayın: Aykut Tavşancı, “Türk Vergi Sisteminin Avrupa Birliği Vergi Sistemi ile Uyumlaştırılmasının Dolaylı Vergiler Açısından Değerlendirilmesi”, Vergi Dünyası Dergisi, S:281, Ocak, 2005 (Kasım 2008)
 • Mustafa Bulut, Nüket Kırıcı, “OECD ülkeleri, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Özel Tüketim Vergisi”, Vergi Dünyası, S: 322, Haziran, 2008, Atıfta Bulunulan Yayın: Aykut Tavşancı, “Türk Vergi Sisteminin Avrupa Birliği Vergi Sistemi ile Uyumlaştırılmasının Dolaylı Vergiler Açısından Değerlendirilmesi”, Vergi Dünyası Dergisi, S:281, Ocak, 2005 (Haziran 2008)
 • Gökalp İlhan, “Avrupa Birliği Özel Tüketim Vergisi Uyumlaştırması ve Türk Vergi Sisteminin Uyumu”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, C: 4, S: 2, Temmuz, 2007, Atıfta Bulunulan Yayın: Aykut Tavşancı, “Türk Vergi Sisteminin Avrupa Birliği Vergi Sistemi ile Uyumlaştırılmasının Dolaylı vergiler Açısından Değerlendirilmesi”, Vergi Dünyası Dergisi, S:281, Ocak, 2005 (Temmuz 2007)
 • Tavşancı, A., “Avrupa Birliği Vergi Politikası”, ABAKÜS, Çanakkale SMMM Odası Yayını (Temmuz 2007)
 • Tavşancı, A., “Üniter ve Federal Yapıdaki Devletlerde Vergilendirme Yetkisi ve Kullanımı”, OLUŞUM, Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayını, Yıl: 15, Sayı: 57 (Ocak 2007)
 • Tavşancı, A., “Bir Vergi Güvenlik Müessesesi: Emsal Kira Bedeli”, OLUŞUM, Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayını, Yıl: 14, Sayı: 53 (Ocak 2006)
 • Erhan Gümüş, “Vergilendirme Yetkisi ve Vergilendirme ile İlgili Hükümet Tasarrufları”, Vergi Dünyası, S: 290, Ekim 2005, Atıfta Bulunulan Yayın: Aykut Tavşancı, “Yürütme Organının Vergilendirme Yetkisi ve 1982 Anayasası”, Vergi Sorunları Dergisi, S: 189, Haziran, 2004 (Ekim 2005)
 • Tavşancı, A., “Vergi Hukukunda Özel Sözleşmeler, Peçeleme ve Yasak Faaliyetler”, OLUŞUM, S: 50 (Nisan 2005)
 • Tavşancı, A., “Eğitim Sorunlarının Çözümünde Açıköğretim”, OLUŞUM, S: 49 (Ocak 2005)
 • Tavşancı, A., “Vergi Güvenliği ve Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Vergi Güvenlik Önlemleri”, OLUŞUM, S: 46 (Nisan 2004)
 • Tavşancı, A., “Vergilendirme Sınırının Aşılması ve Ekonomik Sonuçları”, OLUŞUM, S: 44 (Ekim 2003)

» Verdiği Dersler

Kamu Maliyesi

Türk Vergi Sistemi

Vergi Hukuku

Vergi Politikası

Vergilendirme Yetkisi