» Biyografi

İstanbul Rami doğumlu olup, Anadolu Ünv.de lisans, Marmara Ünv. de Çalışma Ekonomisi alanında yüksek lisans ve İstanbul Ünv. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktora yapmıştır. 1994 yılında Trakya Ünv. de Araştırma Görevlisi, 1995 yılında Yardımcı Doçent ve 2011 yılında da Doçent, 29 Kasım 2016 tarihinde de Profesör olmuştur. Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu Yardımcı Doçent ve Doçent Temsilciliği, Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Roman Dili ve Kültürü Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu üyelikleri, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Rektörlük), Sürekli Eğitim Merkezi ve Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürlüğü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Vekil Dekanlık ve Dekanlık, İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Profesör temsilciliği, İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör temsilciliği gibi Üniversitemizin çeşitli kurumlarında yöneticilik görevleri üstlenilmiştir. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında çok sayıda makale, bildiri ve kitap çalışması bulunmaktadır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Terzioğlu, K., M. Ali Yücel ve A. Gençler., Sosyal İnovasyon ve Artımsal İnovasyon Çerçevesinde İç-Göç Olgusunun Dinamik Mekânsal Etkileşimi, Sosyal Güvenlik Dergisi C: 11, S: 1, ss: 69-93 (Haziran 2021)
 • Gençler, A., Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacıların Sosyo-Ekonomik Yaşama Etkileri: Fayda Maliyet Ekseninde Bir Bakış, İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S: 78, ss: 111-145. (Haziran 2020)
 • Çolak, A., and A. Gençler, "An Analysis of Female Labour force Participation In Turkey: Trends And Determinants" (Aralık 2014)
 • Gençler, A., and A. Çolak, "An Analysis of Subcontracting Relationship in Turkey Under The Flexible Labour Market Trends" (Aralık 2014)
 • Gençler, A., R. Seymen ve A. Akbaş, "A Contemporary Overview Labour Market of Kazakhstan" (Ekim 2014)
 • Gençler, A., “Düzensiz göç Hareketliliğinde Türkiye: Avrupa Birliği’ne Bir Geçiş bölgesi Olarak Trakya”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi Prof. Dr. Turan YAZGAN’a Armağan Üçlemesi, Vol: 106, S: 208, 143-162 (2014). (Şubat 2014)
 • Oğuzhan A. and A. Gençler. "Public Expenditures and Economic Growth in Turkey: 1960-2011", International Journal of Business and Management Studies, Vol: 2, No: 1, 533-541 (2013). (Nisan 2013)
 • Gençler, A., "The economical and social aspects of highly-skilled human capital activity in global economy”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, C: 9, S: 1, 876-889 (2012). (Ocak 2012)
 • Gençler, A. ve A. Akbaş, “Bağımsızlık Sonrası Kazakistan ve Türkiye Arasındaki Sosyo-Ekonomik İlişkiler (1990–2011), Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:1, S: 2, 1–35 (Temmuz 2011). (Temmuz 2011)
 • Gençler, A., “Avrupa Birliği’nde Krizin İşsizliğe Etkisi ve İstihdam Teşvikleri”, Çalışma İlişkileri Dergisi, C: 2, S: 2, 1–25. (Temmuz 2011)
 • Gençler, A., and S. Apak, “Illegal (Labour) Migration: Trends and Policies, Journal of Social and Economic Development, Vol.11, No.1, 1–45. (Temmuz 2009)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Gençler, A., ve İ. Yıldırım, "Comparison of the Public Aids between 1986 and 2014", Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol: 195,655-662. (Temmuz 2015)
 • Gençler, A. and A. Çolak, “Globalization, Welfare State and Turkey”, 3rd International Symposium on Sustainable Development, May 31 - June 01 2012, Sarajevo, 299-318. (Haziran 2012)
 • Gençler, A., R. Seymen ve M. Çiftçi, “Türkiye’de Turizm Endüstrisinde Yatak Arzından Sağlanan Sosyal Fayda Düzeylerinin Gelişimi (1990-2009)”, I. Uluslararası, IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu ve Göller Bölgesi Çalıştayı, Eğirdir-Isparta, Turizmde Yeni Ufuklar Bildiriler Kitabı 1-4 Aralık 2011, 809-814. (Aralık 2011)
 • Gençler, A., R. Seymen ve M. Çiftçi, “Türkiye’de Mevcut ve Potansiyel Turizm Gelir Düzeyleri (2006-10)”, I. Uluslararası, IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu ve Göller Bölgesi Çalıştayı, Eğirdir-Isparta, Turizmde Yeni Ufuklar Bildiriler Kitabı 1-4 Aralık 2011, 689-696. (Aralık 2011)
 • Gençler, A., ve M. Çiftçi, “Ekonomik Kalkınmada Göçmenlerin Gönderdikleri Paraların İşlevi: Türkiye Örneği”, 9th International Conference on Knowledge,Economy & Management Proceedings, June 23-25, 2011 Sarajevo, Bosnia & Herzegovina. (Haziran 2011)
 • Gençler, A., “Qualified Version of Migration:Brain Drain”, 2nd. International Conference on Social Sciences, Vol: 5, 317–331, İzmir, 10–11 September 2009. (Eylül 2009)
 • Gençler, A., and D. Akbaş, “The Conversion of Turkey in the Field of Social Policy in a Process of the Full European Union Membership to the European Union”, Burgaski Svoboden Universitet, Sıvremenni Upravlenski Praktiki IV, Sbornik Dokladi, 62–69, Bourgas, 20–21 February 2009. (Şubat 2009)
 • Çolak, A., and A. Gençler, “Flexibility Application in Working Life during the Globalization Period”, Education, Science, Economics and Tecnologies in the Global World, University “Prof.Dr “ Assen Zlatarov”,141- 148, Bourgas, 16–17 September 2005. (Eylül 2005)
 • Gençler, A. and A. Çolak, “Globalization and Employment Trends”, Education, Science, Economics and Tecnologies in the Global World, Unversıty “Prof.Dr “ Assen Zlatarov”, 122- 126 Bourgas, 16–17 September 2005. (Eylül 2005)
 • Turan, S., A. Gençler and S. Ertuğrul, “Globalization As A Challenge to the Nation-State”, Mejdunarodna Konferentsiya Predizvikateltsva Pred Obrazovanieto i Naukata vi Konteksta na Globalizatsiyata (The Challenges to the Education and Science in the Context of Globalisation), 80-85, Bourgas, 11-13 June 2004. (Haziran 2004)
 • Gençler, A. and N. Yıldız, “In Context Of European Union Enlargement Probable Effects Of Union’s Employment Policies”, The Proceedings of the Third International Symposium on Business Administration, 331–339, Çanakkale, 27–28 May 2004. (Mayıs 2004)
 • Gençler, A., “Asymmetrical Development of Labor in the Globalized World and European Approach”, International Scientific Conference Proceedings volume II, 73-76,Gabrovo, 20-21 November 2003. (Kasım 2003)
 • Gençler, A. and A. Oğuzhan, “Çok Uluslu Şirketlerin Kollektif İlişkilere Bakışı ve Sendikaların Stratejik Yaklaşımları”, International Conference on a Theme “Caucasus and Central Asia in the Globalization Process”, 46–51, Bakü, 2003. (Mayıs 2003)
 • Gençler, A. and N. Yıldız, “Orientation to Global Quality in the Integration Process to European Union”,Second International Conference “Marketing in the Era of Globalization, concepts, trends”, 125–131, Bourgas,15–16 May 2003. (Mayıs 2003)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Altaş D., A. Gençler ve S. Giray, Yasadışı Göç Olgusunun Çok değişkenli Analiz Teknikleri İle İncelenmesi (Eylül 2014)
 • Gençler, A., Ö. Özkıvrak, “Labour Taxation And Employment In Turkey”, International Conference for Academic Disciplines, 29 October 2012- 01 November 2012 Italy, Rome. (Ekim 2012)
 • Üçüncü isim., “Göç Çıkışları Açısından Iğdır’ın Kars ve Ardahan ile Mukayesesi”, I. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 19-21 Nisan 2012, Sosyal Bilimler Bildiriler Kitabı, Iğdır 2013, 433-461. (Nisan 2012)
 • Üçüncü isim., “Iğdır’dan Göç Çıkış Tahmini (2017-2020)”, I. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 19-21 Nisan 2012, Sosyal Bilimler Bildiriler Kitabı, Iğdır 2013, 419-432. (Nisan 2012)
 • Dördüncü isim., “Iğdır’da Eğitim Hizmet Kalitesinin İller Arası Gelişmişlik Düzeyi; 2000’den 2010’a”, I. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 19-21 Nisan 2012, Sosyal Bilimler Bildiriler Kitabı, Iğdır 2013, 328-343. (Nisan 2012)
 • Birinci isim., “Iğdır’da Sağlık Hizmet Kalitesinin İller Arası Gelişmişlik Düzeyi: 2000’den 2010’a”, I. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 19-21 Nisan 2012, Sosyal Bilimler Bildiriler Kitabı, Iğdır 2013, 382-405. (Nisan 2012)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Gençler, A., Göç ve Sosyal Politika, "Göçmenler ve Sendikalar", Ed. Abdulhalim ÇELİK, Orion Yayınevi, Ankara. (Aralık 2021)
 • Terzioğlu, M.K, M. Öztürk and A. Gençler, "Migration: Employment. Productivity and Openness",Immigration Policy Studies Theoretical and Emprical Migration Researches, Ed. Ufuk Bingöl, Peter Lang,Berlin, 133-148,(2019).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gençler, A., M. Çiftçi. “Dış Ticaretin Finansmanında Göçmen Gönderilerinin Rolü: Türkiye Örneği”, Sosyoekonomi Dergisi, 2012-1, 301-331 (Ocak-Haziran 2012). (Haziran 2012)
 • Gençler, A. ve H. Şenocak, “1951’den 2009’a Avrupa Birliği Sosyal Politikasının Gelişimine Panoramik Bakış”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi cilt:11 sayı:1, 181–233 (Haziran 2009). (Haziran 2009)
 • Gençler, A. ve S. Apak, “Marginalized Migration, Trends and Policies”,Sosyal Siyaset Konferansları Prof.Dr. Haşmet Başar’a Armağan Özel Sayısı 53.Kitap, İstanbul Üniversitesi Yayın No:4708,İktisat Fakültesi Yayın No:595, 331–357 (2007).
 • Gençler, A., “Avrupa Birliğinin Göç Politikası”, Sosyal Siyaset Konferansları Prof.Dr. Turan Yazgan’a Armağan Özel Sayısı 49. Kitap İstanbul Üniversitesi Yayın No:4566, İktisat Fakültesi Yayın No:582,173-198 (2005).
 • Gençler, A., “2001 Ekonomik Krizinin Bankacılık Sektöründeki İstihdama Etkisi”, Sosyal Siyaset Konferansları Prof.Dr. Nevzat Yalçıntaş’a Armağan Özel Sayısı 50.Kitap İstanbul Üniversitesi Yayın No:4599,İktisat Fakültesi Yayın No:592,351-365 (2005
 • Gençler, A., “Ülkeler Arasındaki Öğrenci Hareketliliğinin Etkileri ve Sonuçları”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:3, Sayı:1,74-84 (Ocak 2003). (Ocak 2003)
 • Gençler, A., “Almanya’nın Göçmen Politikalarında Yeni Yönelişler”, Prof.Dr. Kamil Turan’a Armağan,KAMU-İŞ İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt:7 Sayı:2,281-286 (2003).
 • Gençler, A., “Türkiye’de İşsizlik Sigortası Uygulaması”, Çimento İşveren, Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası Yayın Organı Cilt:16, Sayı:3, 3- 22 (Mayıs 2002). (Mayıs 2002)
 • Gençler, A., “Türkiye’de 1960 sonrası Uygulamaya Konulan Nüfus Politikasının Devamı Halinde Meydana Gelebilecek Olası Etkileri”, Türk Dünyası Araştırmaları Sayı:127,59-68 (Ağustos 2000). (Ağustos 2000)
 • Gençler, A., Türkiye’de İstihdamın Yapısal Açıdan Değerlendirilmesi”, Türk Dünyası Araştırmaları Sayı:121,9-14 (Ağustos 1999). (Ağustos 1999)
 • Gençler, A., “İstihdam Dinamiklerinde Küresel Bloklar”, Banka ve Ekonomik Yorumlar 1 Yıl:36, Sayı:1, 37-44 (Ocak 1999). (Ocak 1999)
 • Gençler, A., “Ekonomide Mülkiyet Sorunu ve Kırgızistan Boyutu”, Banka ve Ekonomik Yorumlar 2 Yıl:35 Sayı:2,49-54, (Şubat 1998). (Şubat 1998)
 • Gençler, A., “Tarihi Seyir içerisinde İmparatorluktan Cumhuriyete Geçiş Yıllarında Çalışma Hayatı (1908-1923)”, Türk Dünyası Araştırmaları Sayı:106, 105-122 (Şubat 1997). (Şubat 1997)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Birinci isim, “Edirne’nin İstihdam Durumuna Genel Bir Bakış”, Keşan Sempozyumu,129–137, Edirne, 15–16 Mayıs 2003 (Mayıs 2003)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Gençler, A., “Yurtdışındaki STK’ların Envanteri: Almanya Ayağı”, Yurtdışındaki Türk Sivil Toplum Kuruluşları Temalı 2013 uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresine Hazırlık Çalıştayı, 30 Haziran 2012, Edirne. (Haziran 2012)
 • Gençler, A., “Emeğin Enformel Küreselleşmesi:Yasadışı Emek Göçünde Türkiye Ayağı”, Sosyal Araştırmalar Vakfı 17 Sınıf Çalışmaları Dizisi 3,25-50, İstanbul, Nisan 2008. (Nisan 2008)
 • Gençler, A., S. Apak ve A. Oğuzhan, “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyeliğinin Birliğin Emek Piyasaları Üzerine Olası Etkileri”, 11.Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, 149-157, Trabzon, 21-23 Ekim 2004. (Ekim 2004)
 • Gençler, A., Edirne İlinin Ekonomik Gelişmesi, Seminer, İktisadi Araştırmalar Vakfı,Edirne,(2003).
 • Gençler, A. ve A. Çolak, “Bilgi Çağında Çalışma İlişkileri”, I.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı,655–664, İzmit, 10–11 Mayıs 2002. (Mayıs 2002)
 • Gençler, A. ve A. Çolak, “Türkiye’den Yurtdışına Beyin Göçü: Ekonomik ve Sosyal Etkileri”, I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, 607–619, İzmit,10–11 Mayıs 2002. (Mayıs 2002)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Gençler, A., Emek Göçü ve Ekonomisi, Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, Der Yayınları, İstanbul, 2019. (Aralık 2019)
 • Gençler, A., Gelir Dağılımının Kavramsal Çerçevesi, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Editör: M.Ç Özdemir ve E. İslamoğlu, İkinci Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara. (Haziran 2017)
 • Gençler, A., "Gelir Dağılımının Kavramsal Çerçevesi", Gelir Dağılımı ve Yoksulluk, Editör. M. Çağlar Özdemir ve Emel İslamoğlu, Seçkin Yayınları, Ankara, 17-35. (Aralık 2016)
 • Gençler, A., "Çalışma Hakkını Korumak: İş Güvencesi", İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çağdaş Güncel Konular, Ed., A. S. Ünsar, Paradigma Yayınları, Çanakkale, 233-264. (Eylül 2015)
 • Gençler, A., Emek Göçü ve Ekonomisi, Der Yayınları, İstanbul. (Eylül 2015)
 • Gençler A., "Emek Arzı", Çalışma Ekonomisi, Editörler: H. M. Yüceol ve F. Fidan, Lisans yayınları, İstanbul
 • Gençler, A., M. Çiftçi. “Genel Olarak ve Türkiye Açısından Sosyal Politika Analizi”, Sosyal Hizmet, Editörler: H. Acar, N. Negiz ve E. Akman, Maya Akademi, 2013 (Nisan 2013)
 • Gençler, A., “Uluslararası Göçün Feminleşmesinin Ardılı Türevsel İşler, Ev Hizmetlerinde Çalışan Göçmen Kadın İşçiler”, Almanak 2009 Analizleri, Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 2010.
 • Gençler, A., “4447 Sayılı Yasa ile Ülkemizde Kurulan İşsizlik Sigortası Hakkında Bir Değerlendirme”, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’e Armağan,1001-1015, Turhan Kitabevi, Ankara, 2003.
 • Gençler, A., Sosyal Politika Açısından İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Ders Notları), TDAV, İstanbul 1998.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Tok, Arzu., Pandemi Sürecinde Gelişmiş ve Gelişmekteki Ülkelerde Çalışma Hayatına Yönelik Düzenlemeler: Karşılaştırmalı Bir Çalışma (Mayıs 2023)
 • Aytekin, Sümeyye., Türkiye'de Siber Mobbing: Analitik Değerlendirme (Ekim 2021)
 • Ukal, Gizem, Gülşah., Kamu Kesiminde Alt İşveren Uygulamaları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. (Haziran 2019)
 • Güneş, Tuğçe., Türkiye’de Hane Halklarının Zaman Kullanım Alışkanlıklarının İstihdam Durumları Bağlamında İncelenmesi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. (Haziran 2019)
 • Akbaş, Aziz., Sosyal Devlet Anlayışı Çerçevesinde Türkiye’de Cumhuriyet’in İlanından Dünümüze Sosyal Yardım Analizi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. (Haziran 2019)
 • Küçüklü, Hatice., Türkiye’de Aktif İstihdam Politikalarının Analizi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, (Haziran 2019)
 • Şentürk, Em., İşsizlikle Mücadelede Aktif İstihdam Politikaları. Türkiye Örneği, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, (Nisan 2017)
 • Çiftçi, A. N., Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yapısal Dönüşümler ve Bireysel Emeklilik Sistemi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, (Nisan 2017)
 • Ay A., Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik Sürecinde Göç: 1960'dan Günümüze Gelişim ve Politikalar, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.2015
 • Akın R., Türkiye'de Sosyal Politika ve Sosyal Konut Politikaları, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.2015.
 • Şafak M., Yasadışı Göç Olgusunda Türkiye: Bir Geçiş Bölgesi Olarak Trakya’nın Analizi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Haziran 2013. (Temmuz 2013)
 • Akbaş A., Bağımsızlık Sonrası Kazakistan’da Sosyal ve Ekonomik Dönüşüm, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Temmuz 2011. (Temmuz 2011)
 • Sönmez Ö. A., Edirne’nin Sosyal Yapısı, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Temmuz 2011 (Temmuz 2011)
 • Kuruşar Ö., Enerji Piyasalarında Özelleştirme: Türkiye Uygulaması, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Projesi, Temmuz 2011 (Temmuz 2011)
 • Yarkın C., BSH Ev Gereçleri A.Ş’nin İnsan Kaynakları Uygulamalarının Karşılaştırılması, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ocak 2011 (Ocak 2011)
 • Dezcan N., Türkiye’nin AB Ortak tarım Politikasına Uyumunun İstihdam Üzerine Etkileri, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ekim 2010 (Ekim 2010)
 • Köprü B., Türkiye’de ve Balkanlar’daki Yasa Dışı Göçün Ekonomik Boyutu, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2010
 • Tezsezer S., Yerel Yönetimlerde Norm Kadro Uygulaması-Taşeronlaşma ve Etkileri, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2010
 • Sakar T., Avrupa Birliği’nin Sosyal Politika ve İstihdam Alanlarındaki Düzenlemelerine Türkiye’nin Uyumu:Yapısal Bir Değerlendirme, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ekim 2009 (Ekim 2009)
 • Akbaş D., Avrupa Birliği Sosyal Politikası, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ekim 2009 (Ekim 2009)
 • Bayram S., Avrupa Birliği Ülkelerinde Emek Piyasalarının Görünümü: İşsizlik Olgusu ve Uygulanan Politikalar, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ekim 2009. (Ekim 2009)
 • Akdoğan Ö., Rusya’nın Enerji Politikasının Avrupa Birliği Enerji Güvenliğine Etkisi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Eylül 2008 (Eylül 2008)
 • Paracıklı N., Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Uzlaşma Müessesesi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi: Çorlu Örneği, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Nisan 2005. (Nisan 2005)

Editörlük / Yayınlama

 • Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-Dergi, Editörlük 2013-2018.

Yapılan Hakemlikler

 • Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-Dergi, Danışma Kurulu Üyeliği 2012-2021.
 • İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi Yayın Danışma Kurulu Üyeliği 2011-.
 • Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (Mayıs 2006)

Projeler

 • Ay A., Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik Sürecinde Göç: 1960'dan Günümüze Gelişim ve Politikalar, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.2015.
 • Akbaş A., Bağımsızlık Sonrası Kazakistan’da Sosyal ve Ekonomik Dönüşüm, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Temmuz 2011. (Temmuz 2011)
 • Halvurt İ., Avrupa Birliği’nde Hizmetiçi Eğitim Politikaları: Geleneksel ve Uzaktan Eğitim Yaklaşımına Göre Trakya Birlik Hizmetiçi Eğitim Modelinin Oluşumu, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ekim 2010. (Ekim 2010)

Diğer

 • Gençler, A., “Çalışma Yaşamının Şekillenmesi Bakımından 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun Sendikalar Kısmına Bir Bakış”, Türk Metal Sendikası Dergisi Aylık Yayın Organı, S: 169, 30-35, Ağustos (2013). (Ağustos 2013)
 • Gençler, A., “İş Sağlığı ve İş Güvenliği Alanında Mevzuatımızda Bulunan Düzenlemelerden Doğan Yükümlülükler”, İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi Sayı:35 Yıl:7,14-29,Temmuz-Ağustos-Eylül 2007. (Eylül 2007)
 • Gençler, A., “Beyin Göçüyle Sömürgeciliğe Devam”,Çerçeve Dergisi Yıl:12 Sayı 32,31-38, İstanbul,Haziran 2004. (Haziran 2004)
 • Gençler, A., “Küreselleşme-Çok Uluslu Şirketler ve Sendikalar”, İşgüç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi Cilt:5 Sayı:2 Sıra:2/No:144, http://www.isgucdergi.org,(2003).
 • Gençler, A., “Yabancı Kaçak İşçilik Gerçeği ve Türkiye Örneği”,TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt:17 Sayı:3,28-46, Ankara, Şubat 2002. (Şubat 2002)
 • Gençler, A., “Kırgızistan’ın Ekonomik Alanda Yeniden Yapılanmasının İş Piyasasına Yansımaları”, İşgüç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi Cilt:4 Sayı:2 No:47, http://www.isgucdergi.org, (2002).
 • Gençler, A., “Ekonomide Yaklaşım Farklılığı ve Krizler”, Adım Dergisi Yıl:1 Sayı:2,17-20,Edirne,Eylül-Ekim-Kasım 2001. (Kasım 2001)
 • Gençler, A., "Küreselleşme Sürecinde AB-Türkiye İlişkilerine Bir Bakış”,ETSO Dergisi Yıl:1 Sayı:2,10-11,Edirne,Haziran 1997. (Haziran 1997)
 • Gençler, A., “Sendikal Hareketin Gücünü Etkileyen Gelişmeler”, Hız Aylık Dergi Demiryol-İş Sendikası Yayın Organı Sayı:176, 20-23, Ankara, Nisan-Mayıs 1996. (Mayıs 1996)
 • Gençler, A., “Türkiye-Avrupa Birliği(AB)İlişkilerinin Gelişimi ve Olası Etkileri”, Önder, 5,14 Haziran 1995. (Haziran 1995)