» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Bir İlim Adamı ve Gönül Ehli Olarak Zülfikar Tüccar, Rumeli İslâm Araştırmaları Dergisi, sy. 1, ss. 161-172 (Nisan 2018)
 • Cumhuriyet Dönemi Osmanlı Hadis Araştırmaları, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), Türkiye'de İslami İlimler: Hadis, c. 11, sy. 21, s. 165-189. (Aralık 2016)
 • İrâde-i Seniyyeyi Hadislerle Desteklemek: II. Mahmud Dönemi Şeyhülislamlarından Yâsincizâde Abdülvehhâb Efendi ve Hulâsatu’l-Burhan fî İtaati’s-Sultan Adlı Risalesi, Artuklu Akademi: Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 2016, cilt: III, sayı: 1, s. 21-54. (Temmuz 2016)
 • Memlüklerin Son Asrında Hadis, Kahire 1392-1517, Halit Özkan, Kitap ‎Değerlendirmesi, Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, c. 20, sy. 38, s. 150-153, 2015/1.‎ (Şubat 2016)
 • Ortaçağ İslam Dünyasında Siyasi Düşünce, Patricia Crone, Kitap ‎Değerlendirmesi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 30, s. 260-267, 2014. (Haziran 2015)
 • ‎“Gevenden ancak diken çıkar”: Süyûtî’nin Gözüyle Ulemâ ve Siyaset, Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, c. 18, sy. 35, s. 199-222‎, 2013/2. (Ocak 2015)
  3
  ATIF
 • el-Hablü'l-Metîn fî Tatbîki'l-Kanûn-ı Esâsî maa'ş-Şer'i'l-Mübîn, Berzencizâde Ahmed Fâiz, yay. haz. Abdullah Taha İmamoğlu, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları/Journal of Turkish Legal History, sy. 10, 2010 Güz, s. 121-134. (Ekim 2014)
 • Klasik Sonrası Dönem İslâm Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcânî Örneği, Atölye Değerlendirmesi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 29, s. 203-207, 2013. (Haziran 2014)
 • Kur'ân-ı Kerîm ve Kânûn-ı Esâsî, Kolcalı Abdülaziz, yay. haz. Abdullah Taha İmamoğlu, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları/Journal of Turkish Legal History, sy. 9, 2010 Bahar, s. 137-144. (Mayıs 2014)
 • The Epistemology of Ibn Khaldūn (İbn Haldun’un Bilgi Kuramı), Zaid Ahmad, Kitap ‎Değerlendirmesi, Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, sy. 21, s. 207-215, 2006/2.‎

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Bir Asır Sonra Dâvûd-i Karsî’nin Hadis Usulü Şerhini Okutmak: Babakaleli ‎Ahmed Abdülaziz Efendi ve Mukarribu't-Talibin Adlı Tercümesi, Uluslararası Dâvûd-i Karsî Sempozyumu, ed. Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Çalık, Kars: Serka, s. 261-267, 2017 (Eylül 2017)
 • Bir Osmanlı Kadısının Eğitimi: Babakaleli Ahmed Abdülaziz Efendi (Galata Kadısı- ‎‎1860)‎, Uluslararası II. Türk Hukuk Tarihi ‎Kongresi Bildirileri, ed. Prof. Dr. Fethi Gedikli, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, c. II, s. 275-289, 2016 (Aralık 2016)
 • I. Dünya Savaşına Bibliyografik Bir Katkı: Osmanlı’da Cihad Risaleleri, Savaş Tarihi Araştırmaları Uluslararası Kongresi‎, ‎100. Yılında I. Dünya Savaşı ve Mirası, Bildiri Kitabı, ed. Halil Çetin, Lokman Erdemir, Çanakkale Valiliği Yayınları, 2015, c. I, s. 151-179. (Mart 2015)
  1
  ATIF
 • Anadolu'da Usul Çalışmaları: Ramazanzâde Abdünnâfî İffet Efendi’nin Nuhbetü’l-fiker Şerhi; el-Eserü'l-mu‘teber ‎fi tercemeti Nuhbeti'l-fiker, “Anadolu’da Hadis Geleneği ve Dâru’l-Hadisler” sempozyum ‎kitabı içinde, Samsun, 2013, s. 325-337.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Osmanlı Padişahlarının Hadis İlmine İlgisi Bağlamında Sultan I. Abdulhamid’in Zebidî’den Aldığı İcazetin Tahlili, Osmanlı'da İlimler Sempozyumu Dizisi - V, Osmanlı'da İlm-i Hadis, İSAR, İstanbul, Türkiye, 13-14 Aralık 2019. (Aralık 2019)
 • Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi’nin el-Feyzü’l-câri fî ta’rîfi’1-Beyzâvî ve’l-Buhârî İsimli Eserinin İncelenmesi, Uluslararası Balkanlar ve İslam Sempozyumu, 3-4 Ekim 2019, Edirne (Ekim 2019)
 • Malkara Kadısı Ömer Ziyâeddin Dağıstani’nin Hadis Eserlerinde Siyasete Zımnî Atıflar, Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ’da Dinî ve Kültürel Hayat Sempozyumu, 5-7 Nisan 2019, Tekirdağ. (Nisan 2019)
 • Siyaset-i Şeriyye Literatürü Bağlamında Dergüzinizade Hasan Rıza’nın Kânûn-ı Esâsî Şerhinin Tahlili, Uluslararası III. Türk Hukuk Tarihi ‎Kongresi, İstanbul Üniversitesi Sadri Maksudi Arsal Hukuk Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, Türkiye, 5-6 Kasım 2018 (Kasım 2018)
 • 18. Yüzyıl Osmanlı Muhaddislerinden Edirneli İbrahim Fıtrî Efendi ve Sahîh-i Buhârî Şerhi, Sahn-ı Seman’dan Darülfünun’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası 18. Yüzyıl Alimler, Müesseseler ve Fikri Eserler Uluslararası Sempozyumu, 22-23 Aralık 2017, Zeytinburnu, İstanbul. (Aralık 2017)
 • Balkanların Fethine Destek Olan Alimlerden Filibeli Nureddinzade ve Fezailu’l-cihad Risalesi’nin Tahlili, Second Mediterranean International Social Sciences Congress MECAS II, International Vision University, Ohrid, Makedonya, 10-13 Ekim 2017. (Ekim 2017)
 • Bir Asır Sonra Dâvûd-i Karsî’nin Hadis Usulü Şerhini Okutmak: Babakaleli ‎Ahmed Abdülaziz Efendi ve Mukarribu't-Talibin Adlı Tercümesi, Uluslararası Dâvûd-i Karsî Sempozyumu, Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kars, Türkiye, 11-14 Mayıs 2017 (Mayıs 2017)
 • Bir Osmanlı Kadısının Eğitimi: Babakaleli Ahmed Abdülaziz Efendi (Galata Kadısı- ‎‎1860)‎, Uluslararası II. Türk Hukuk Tarihi ‎Kongresi, İstanbul Üniversitesi Sadri Maksudi Arsal Hukuk Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, Türkiye, 13-14 Mayıs 2016 (Mayıs 2016)
 • Taşköprizade'ye Göre Hadis İlmi ve Letaifü'n-Nebi Adlı Kırk Hadis Risalesinin Tahlili, Sahn-ı Seman'dan Darrülfünun'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası I, İstanbul'un Fethinden Süleymaniye Medreselerinin Kuruluşuna Kadar, İstanbul, Türkiye, 19-21 Aralık 2014. (Aralık 2014)
 • I. Dünya Savaşına Bibliyografik Bir Katkı: Osmanlı’da Cihad Risaleleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Savaş Tarihi Araştırmaları Uluslararası Kongresi‎, ‎100. Yılında I. Dünya Savaşı ve Mirası Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 6-8 Kasım 2014 (Kasım 2014)
 • Hadislerde Yöneticilik ve Yöneticilerin Ahlakî Nitelikleri, Devlet Gelenek ile Gelecek Arasında, II. Uluslararası İsar İstanbul Buluşması, İstanbul, Türkiye, 20-21 Aralık 2013. (Aralık 2013)
 • حديث تلقيح النخل في علم الحديث و شرحه عند عبدالقادر الجزائري l’Université de Tlemcen Du 25 au 27 Février 2012 un colloque international consacré à la vie et l’oeuvre de l’Emir Abdelkader,Tilemsan, Cezayir, 25-27 Şubat 2012. (Şubat 2012)
 • Anadolu’da Usul Çalışmaları: Ramazanzade Abdünnafi İffet Efendi’nin Nuhbetü’l-Fiker Şerhi: “El-Eserü’l-Muteber fi Tercemeti Nuhbeti’l-Fiker”, Uluslararası Katılımlı Sempozyum: Anadolu’da Hadis Geleneği ve Daru’l-Hadisler, Çankırı, Türkiye, 30 Nisan-1 Mayıs 2011.
 • Aufgaben der Eltern bei der Erziehung im Islam, Evangelische Akademie, Bad Boll, Almanya, 2008.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Tekirdağda Dini ve Kültürel Hayat, "Ömer Ziyâeddin Dağıstani’nin Hadis Eserlerinde Siyasete Zımnî Atıflar", ed. Hasan Keskin, Özkan Öztürk, Halil İbrahim Delen, Ali Sever, İstanbul: Ensar Yayınları, s. 281-302. (Aralık 2019)
 • İlimleri Sınıflamak İslam Düşüncesinde İlimler Tasnifi, "İlimler Tasnifi Açısından Süyûtî’nin en-Nukâyesi", ed. Mustakim Arıcı, İstanbul: Klasik yayınları, s. 359-377. (Aralık 2019)
 • Din Felsefesi Açısından Eşari Gelen-Ek-i Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi V, "İlahi Hükümleri Toplayan ve Sultana Takdim Edilen Kırk Hadis (el-Erbain es-Sultaniyye el-Müştemile alel-Ahkamir-Rabbaniyye)", ed. Recep Alpyağıl, İstanbul: İz yayıncılık, s. 633-637. (Aralık 2019)
 • Bireysel ve Sosyal Hayatta Hadis II, içinde "Savaş ve Barış", ed. Ahmet Yıdırım-Selim Demirci, İstanbul: Lisans Yayıncılık, s. 239-265. (Eylül 2019)
 • İslam Siyaset Düşüncesi, Adil Devlet, Erdemli Şehir, Mükellef İnsan, içinde "İslam Siyaset Literatüründe Kullanılan Hadislerin Kaynağı ve Sıhhati Meselesi", ed. Lütfi Sunar-Özgür Kavak, Nobel yayınları (İlem Kitaplığı), s. 239-265. (Eylül 2018)
 • İslâm İlim ve Düşünce Geleneğinde Kādî Beyzâvî [Qādī Baydāwī in the Tradition of Islamic Sciences and Thought], içinde "Mesabihu’s-sünne Şerhi Tuhfetü’l-ebrar Bağlamında Beyzâvî’nin Hadisçiliği", (Ankara: İsam Yayınları, 2017), s. 443-471. (Aralık 2017)
 • Osmanlı'da Kitap Kültürü Açısından Veliyyüddin Cârullah Efendi'nin Hadis Kitaplarındaki Notları, "Osmanlı Kitap Kültürü - Cârullah Efendi Kütüphanesi ve Derkenar Notları" kitabı içinde, İstanbul, 2015, Nobel-İlem Kitaplığı, s. 91-107. (Şubat 2015)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • 1853-1856 Kırım Savaşına Dair Bir Cihad Risalesi, Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. VI, sy. 11, s. 39-47, Kars, 2019. (Ocak 2019)
 • İskilipli Mehmed b. Ömer’in Nuhbetu’l-Fiker Haşiyesi ve Tercümesinin Neşri, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016, sy. 10, s. 127-164. (Aralık 2016)
 • İstanbul’un İlk Şehircilik Dergisi: İstanbul Şehremaneti Mecmuası ve Fihristi, Türkiye ‎Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), c. 8, sy. 16, s. 541-582, 2010.‎
 • Osman Nuri Ergin: Cumhuriyet Döneminin İlk Şehir Tarihçisi, Türkiye Araştırmaları ‎Literatür Dergisi (TALİD), c. 3, sy. 6, s. 553-569, 2005.‎

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • "Sahabe Rivayetinde Algıda Seçicilik Unsuru: Râfi' b. Hadîc Örneği", İslâm Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe - II -Sahabe ve Rivayet İlimleri-, ed. Hayati Yılmaz, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2016, s. 175-187. (Şubat 2016)
 • 19. Yüzyıl Ulemâsından Ahmed Fatih Efendi’nin Nuhbetü’l-fiker Tercümesi ve Şerhi, ‎‎"Anadolu’nun İslamlaşma Sürecinde Darü’l-Hadisler" sempozyum kitabı içinde, Samsun, 2013, s. 247-253.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • İslam Siyaset Literatüründe Kullanılan Hadislerin Kaynağı ve Sıhhati Meselesi, İslam Siyaset Düşüncesi Çalıştayı, İlmi Etüdler Derneği (İLEM), İstanbul, 17 Aralık 2016. (Aralık 2016)
 • Hz. Peygamber'in Oluşturduğu Vahdet Toplumu (Edirne-Lalapaşa Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Konferansı) (Nisan 2016)
 • "İslam Düşüncesi ve Siyaset: Fıkıh, Tasavvuf, Hadis (6 hafta)" semineri (2 haftalık Hadis Bölümü) Bilim ve Sanat Vakfı, Medeniyet Araştırmaları Merkezi, 2016 Bahar Seminerleri, İstanbul, 02-09 Nisan 2016. (Nisan 2016)
 • "Şehri Süsleyen Vakıf Eserleri", Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Edirne, 11 Mayıs 2015 (Mayıs 2015)
 • "Sahabe Rivayetinde Algıda Seçicilik Unsuru: Râfi' b. Hadîc Örneği", İslâm Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe -Sahabe ve Rivayet İlimleri- Tartışmalı İlmî Toplantı, İSAV-Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sakarya, 25-26 Nisan 2015. (Nisan 2015)
 • "Süyûtî'nin en-Nukaye fi mevzuati'l-ulum'u", Fahreddin Râzî Sonrası İlimler Tasnifi Literatürü, Bilim ve Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi, İstanbul, 14 Mart 2015. (Mart 2015)
 • "Veliyüddin Cârullah Efendi’nin Biyografisini Hadis Kitapları Üzerinden Okumak", Osmanlı Kitap Kültürü: Cârullah Efendi Sempozyumu, İLEM (İlmi Etüdler Derneği), İstanbul, 14 Şubat 2015. (Şubat 2015)
 • "Taşköprîzâde'nin İlmî Zihniyeti ve Hadis İlimleri", Yavuz Selim Vakfı, İstanbul, 10 Ocak 2015. (Ocak 2015)
 • "Sabır ve Önemi", Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu, Konferans, Edirne, 3 Eylül 2014. (Eylül 2014)
 • “Hadis Edebiyatında Siyaset”, Bilim ve Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi, Tezgahtakiler, İstanbul, 14 Aralık 2013. (Aralık 2013)
 • "Rivayetten Biyografiye: Sahabeden Ebû Bekre (r.a.)", Otur Baştan Yaz Beni ‎Oto/Biyografiye Taze Bakışlar Biyografi Atölyesi İhtisas Sempozyumu, İstanbul, 21 Mayıs 2012.‎
 • "19. Yüzyıl Ulemâsından Ahmed Fatih Efendi’nin Nuhbetü’l-fiker Tercümesi ve Şerhi", ‎‎Anadolu’nun İslamlaşma Sürecinde Darü’l-Hadisler Sempozyumu, Çankırı, 8-9 Eylül 2012.‎
 • “Siyaset ve Vaaz İlişkisi: Manastırlı İsmail Hakkı Efendi’nin 1908 Yılında Verdiği ‎Vaazların Değerlendirilmesi”, III. Genç Akademisyenler Buluşması, İstanbul, 26-29 ‎Haziran 2009. ‎
 • "Manastırlı İsmail Hakkı Efendi’nin Vaazlarından II. Meşrutiyet Dönemi İktidar ve ‎Taşrasına Dair Notlar", II. Genç Akademisyenler Buluşması, Kocaeli, 21-22 Haziran ‎‎2008.‎
 • "Osmanlı Modernleşmesi Sürecinde Vaazlarin Meşruiyet Aracına Dönüşmesi ve ‎Manastırlı İsmail Hakkı’dan bir Vaaz Örneği", Bilim ve Sanat Vakfı XI. Öğrenci ‎Sempozyumu, İstanbul, 25-26 Ocak 2003.‎

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Hadis Tahrîci, “Mustasfa: İslam Hukukunun Kaynakları” ‎kitabı içinde, 2. baskı, İstanbul, 2018, Klasik Yayınları. (Ocak 2018)
 • Taşköprizade'ye Göre Hadis İlmi ve Letaifü'n-nebi Adlı Kırk Hadis Risalesinin Tahlili, "Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası: İstanbul'un Fethinden Süleymaniye Medreselerinin Kuruluşuna Kadar" kitabı içinde, İstanbul, 2015, Klasik Yayınları, s. 127-147. (Aralık 2015)
 • Hadis ve Siyaset: Müslim'in İmâre Bölümünde Siyaset Düşüncesi, İstanbul, 2015, Beka Yayıncılık, 496 s., ISBN: 978-605-4997-53-4 (Ağustos 2015)
 • Hurmanın Aşılanması/Döllenmesi Hadisini Anlamak, İstanbul, 2013, Kubbealtı Ofset, 173 s., ISBN: 978-605-6363-91-7 (Ağustos 2013)
 • Rivayetten Biyografiye: Sahabeden Ebû Bekre (r.a.), “Otur Baştan Yaz Beni ‎Oto/Biyografiye Taze Bakışlar” kitabı içinde, İstanbul, 2013, Küre Yayınları, s. 288-‎‎299.‎
  2
  ATIF

Yapılan Hakemlikler

 • Hadis ve Siyer Araştırmaları/Hadith and Sira Studies (2) (Haziran 2019)
 • Tasavvur Tekirdağ İlahiyat Dergisi (Haziran 2018)
 • Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Ocak 2018)
 • Turkish Studies: Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar Dergisi (3) (Ocak 2018)
 • Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Aralık 2017)
 • Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2) (Haziran 2017)
 • Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Haziran 2017)
 • Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Aralık 2016)
 • İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Kasım 2016)
 • SOBAG - Gözlemci Panelist, TÜBİTAK, Aralık, 2015 (Aralık 2015)
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 5, (2014), Rize, Türkiye (Mart 2015)

Projeler

 • Tavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonu Katalog Projesi, 2015- (Şubat 2015)
 • Osmanlı'da Kitap Kültürü: Carullah Efendi’nin Hadis Kitaplarındaki Notlarının İncelenmesi, (2013-2014) (Ocak 2015)

Diğer

 • Ziraatçi Bir Sahabi: Rafi b. Hadic, http://www.sonpeygamber.info/ziraatci-bir-sahabi-rafi-b-had%C3%AEc, Eylül 2015 (Eylül 2015)
 • Hz. Peygamber'e ve Sünnetine Sarılmak, http://www.sonpeygamber.info/hz-peygamber-e-ve-sunnetine-sarilmak, Mayıs 2015 (Mayıs 2015)
 • İnsanlığın İmtihanı: Irkçılık, http://www.sonpeygamber.info/, Şubat 2015. (Şubat 2015)
 • Edirne Darulhadis Medresesi'inde Eğitim ve Öğretim, Edirne Eğitim Dergisi, Temmuz-Aralık 2014, s. 27-29. (Temmuz 2014)
 • Kırk Bin Kitabıyla Kaybettiğimiz bir Alim: Bayram Ali Öztürk, Kitap Postası, 2006.‎
 • Osmanlı Modernleşmesi Sürecinde Vaazlarin Meşruiyet Aracına Dönüşmesi ve ‎Manastırlı İsmail Hakkı’dan bir Vaaz Örneği, BSV Bülten 58, Mayıs-Eylül 2005, s. 84-92.

» Verdiği Dersler

Hadis Metinleri, Yüksek Lisans, 2014-2016

Hadis Tahrici ve Tenkidi, Yüksek Lisans, 2014-2016

Hadis Tarihi ve Usulü I, Lisans, 2014-2016

Hadis Tarihi ve Usulü II, Lisans, 2014-2016

Hadis Tarihi, Yüksek Lisans, 2014-2016

Hadis Usulü, Yüksek Lisans, 2014-2016

» Duyurular

22 Eylül 2022 » Hadis 1

22 Şubat 2022 » Tecrid-i Sarih 1.cilt

26 Eylül 2019 » Hadis 3

24 Eylül 2019 » Araştırma Yöntemleri I