» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "Leo Strauss'un Eflatun Felsefesi Bağlamında Farabi Yorumu ve Genel Açıdan Değerlendirilmesi", Kutadgubilig Felsefe ve Bilim Araştırmaları, Haziran 2017, sayı 34, s. 859-884. (Haziran 2017)
 • "Leo Strauss Açısından Siyaset Felsefesinin Tarihselci ve Pozitivist Sosyal Bilim Anlayışında Çözlülmesi", Felsefe ve Sosyal-Siyasal Bilimler, UFAD, AFSEA, Bakü 2017, sayı 40, no. 1, s. 80-100. (Haziran 2017)
 • "Leo Strauss'un Modern Felsefe Eleştirisi ve Klasik Felsefeye Dönüşü", Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 13, Edirne, Ocak 2017, s. 92-109. (Ocak 2017)
 • "Leo Strauss'un Düşüncesinde Tarihi ve Felsefi Problem Olarak Sokrates", Felsefe ve Sosyal-Siyasi İlimler, UFAD, AFSEA, Bakü 2016, sayı 39, no. 2, s. 55-78. (Aralık 2016)
 • "Ana Hatlarıyla Leo Strauss Açısından Ezoterik Yazım Tarzı ve İslam Filozoflarıyla İlişkisi", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 17, sayı: 2, Aralık 2015, s. 195-204. (Aralık 2015)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • "Leo Strauss'un İslam Felsefesi Yorumu ve Etkileri" , II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Bildiriler Kitabı - III, Bursa 6-8 Mayıs 2013, s. 589 - 600. (Mayıs 2013)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Galileo ve Sekülerleşme" Makalesi Üzerine", Sekülerleşme ve Din, Nebi Mehdiyev (ed.), Ankara: A kitap, 2017, s. 151-162. (Ocak 2017)

Yapılan Hakemlikler

 • Kutadgubilig - Felsefe-Bilim Araştırmaları, sayı 32. (Aralık 2016)

Diğer

 • Book Review: Leo Strauss's Defense of Philosophic Life: Reading What Is Political Philosophy?, Philosophy and Social-Political Sciences, AFSEA and UFAD, Bakü 2016, issue 38, no. 1, p. 109-118. (Aralık 2016)
 • Book Review: Leo Strauss: An Intellectual Biography by Daniel Tanguay, Journal Of Balkan Libraries Union, Vol. 2, No. 2, 2014. (Kasım 2014)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer

II. BALKAN ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ TOPLANTISI
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi Rektörlük

Ulusal » TUBİTAK » Diğer

Trakya Üniversitesi’nin ARDEB Destekli Proje Üretme Kapasitesinin Arttırılması
Proje Türü : Akademik     Görev : Danışman     Kurum : Trakya Üniversitesi-TÜBİTAK ARDEB

» Verdiği Dersler

Bilim Etiği

 • Bilim Etiği Nedir? Bilim etiğine ihtiyaç duyulan hususlar nelerdir? Bilim etik ilişkisi nedir? Bilimde etik davranışın standartları nelerdir? gibi soruların yanında bilim ve akademide etik ihlallere yönelik örnekler tartışılarak bilim etiğinin gerekliliği gösterilmeye çalışılmaktadır.

Çağdaş Düşünce Akımları (YL)

 • Seçilen kaynaklar üzerinden 20. yüzyılda felsefede etkili olmuş çağdaş düşünce akımlarının ortaya konularak ele alınması ve tartışılmasını içermektedir.

Descartes Okumaları

 • Fransız filozof Rene Descartes'ın "Meditasyonlar", "Yöntem Üzerine Konuşma" gibi eserlerinin okunması ve tartışılmasını konu ala bu derste, Descartes'ın modern felsefenin yolunu açan, özellikle yöntem olarak şüpheciliği nasıl benimsediği gösterilmeye çalışılmaktadır. 

Eleştirel Düşünce

 • Eleştirel düşünme, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi, karar verme ve yargıda bulunma süreçlerinde eleştirel bakışın kazandırılması amaçlanmaktadır.

Felsefe - Felsefeye Giriş

 • Felsefe Nedir? Felsefenin başlangıç problemleri nelerdir? Felsefenin alt dalları ve felsenin temel kavramları, felsefi düşüncenin özellikleri, bilgi problemi, bilgi edinme yolları, bilginin kapsamına dair konular ele alınmaktadır. Felsefenin ele alınış tarzı pre-Sokratikler, Sokrates, Platon, Aristoteles gibi antik dönem filozoflarının yanı sıra Descartes, Hume, Kant gibi modern düşünürler de göz önüne alınarak tartışılmaktadır.

Felsefe ve Tarih (YL)

 • Felsefe ve Tarih ilişkisi, Tarih felsefesi ihtiyacı, tarih ve felsefenin pedagojik yönü, tarih ve felsefe çalışmalarına duyulan ihtiyaçlar ve bunların ele alınma yöntemlerinin ortaya konulup tartışılmasını içermektedir.