» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ayan, A. (2018), İyimserlik ve Umutsuzluk Düzeyinin Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi: Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (AÜSBD), Cilt 18, Sayı 3, 95-112. (Eylül 2018)
 • Ayan, A. (2017), “Alp Er Tunga’nın Yönetim Anlayışı ve Liderlik Tarzlarının İncelenmesi”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı:61, Mayıs-Haziran, 167-177. (Mayıs 2017)
 • Ayan, A. (2017), Makyavelist Kişilik Eğilimi Algılarının Yaşamın Anlamı ve Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:24, Sayı:1, 53-72. (Nisan 2017)
 • Ayan, A. (2017), “Yalnızlık ve Utangaçlık Düzeyinin Özyeterlik ve Öfke Kontrolü Üzerine Etkisi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (AÜSBD), Cilt 17, Sayı 1, 87-108. (Mart 2017)
  1
  ATIF
 • Ayan, A. ve Topaloğlu, M. (2017), “The Relationship Among Self-Efficacy Beliefs Self-Monitoring and Self-Esteem Level”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı:59, Ocak-Şubat, 424-446. (Şubat 2017)
 • Ayan, A. (2017), “The Effects of the Levels of Optimism and Self-monitoring on Meaning in Life”, International Journal of Social Science and Humanity (IJSSH), Vol.7, No.1, 15-20. (Ocak 2017)
 • Ayan, A., Ünsar, A.S. ve Oğuzhan, A. (2016), Liderlik Tarzlarının Örgütsel Sessizlik ve Tükenmişlik Düzeyi Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:14, Sayı:2, Haziran, 505-536. (Haziran 2016)
  1
  ATIF
 • Ayan, A., Ünsar, A.S. ve Gülbahar, K. (2016), “Çalışanların İletişim Kaygılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (AÜSBD), Cilt 16, Sayı 2, Haziran, 119-129. (Haziran 2016)
 • Ayan, A. ve Ünsar, A.S. (2015): “Olumsuz Değerlendirilmekten Korkma Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Devlet Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Araştırma”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, (Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin Kuruluşunun 20. Yılına Armağan Özel Sayısı), Cilt:4, Sayı:5, 263-277, Kırgızistan. (Aralık 2015)
  1
  ATIF
 • Ayan, A. (2015): “An Analysis of the Relationship Between the Perceptions of Leadership Styles and Various Job Attitudes”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran, 16(1), 1-30. (Haziran 2015)
 • Ayan, A. (2015), “Orhun Abidelerindeki Liderlik ve Yönetim Anlayışının Değerlendirilmesi”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı:49, Makale No:20, Mayıs, 305-317. (Mayıs 2015)
  1
  ATIF
 • Ayan, A., Ünsar, A.S. ve Demir, F. (2014): “İşgörenlerin Demografik Özelliklerine Göre İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları Algılarının Belirlenmesi: Bir Alan Araştırması”, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, 19-34.
  1
  ATIF
 • Ayan, A., Ünsar, A.S. ve Dindar, M.D. (2013): “Türk Üniversitelerinin Kız Hentbol Takımlarındaki Sporcuların Demografik Özelliklerine Göre Antrenörlerinin Liderlik Davranışları Algılarının Belirlenmesi”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı 39, Kasım-Aralık, Makale No: 21, 1-16. Kırgızistan. (Kasım 2013)
 • Ayan, A., Ünsar, S. ve Kahraman, G. (2013): “A Research on the Determination of Machiavellian Personality Tendencies”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran, 14(1), 1-19. (Haziran 2013)
  1
  ATIF
 • Ünsar, A.S. ve Ayan, A. (2013): “Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde Türk Dünyası Ülkelerine Yönelik Olarak Yönetim ve Organizasyon Alanında Yazılan Lisansüstü Tezlerinin Genel Bir Değerlendirilmesi”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı 36, Mayıs-Haziran, 1-19, Kırgızistan. (Mayıs 2013)
 • Ayan, A. ve Kahraman, G. (2013): “The Evaluation of Tamerlane’s Leadership Styles and Management Perspective”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı 36, Mayıs-Haziran, 1-20, Kırgızistan. (Mayıs 2013)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Ayan, A. (2016): “Havayolu İşletmelerinin Benimsediği Kurumsal Değerlerin İncelenmesi”, The 3rd International Aviation Management Conference (INTAVIC), University of Turkish Aeronautical Association, 19 April 2016, 135-142, Ankara. (Nisan 2016)
 • Ayan, A. (2016): “The Effects of the Levels of Optimism and Self-monitoring on Meaning in Life, The 3rd International Conference on Management and Humanities (ICMH), 27-29 April 2016, 102-107, İstanbul. (Nisan 2016)
 • Taştan Boz, İ., Ayan, A., Eskin, İ. ve Kahraman, G. (2014): “The Effect of the level of self-monitoring on work engagement and emotional exhaustion: A Research on Small and Medium Size Enterprises(SMEs)”, 10th International Strategic Management Conference, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Roma, Italy, 150, 1080-1089. (Haziran 2014)
  1
  ATIF
 • Ayan, A. (2014): “Havacılık İşletmeciliği Kapsamında Yönetim ve Organizasyon Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi”, The 2nd International Aviation Management Conference (INTAVIC), University Of Turkish Aeronautical Association, 16 April 2014, Ankara, 64-70. (Nisan 2014)
 • Ayan, A. (2012): “Havalimanı Tasarımında Değer Mühendisliği Yaklaşımının Kullanılması”, 1st International Aviation Management Conference (INTAVIC), University Of Turkish Aeronautical Association, Ankara, 119-129.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ayan, A. (2015), “Etik Liderlik Tarzının İş Performansı, İçsel Motivasyon ve Duyarsızlaşma Üzerine Etkisi: Kamu Kuruluşunda Bir Uygulama”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Aralık, Cilt:10, Sayı:3, 117-142. (Aralık 2015)
  8
  ATIF
 • Ayan, A., Ünsar, A.S. & Kahraman, G. (2015), “The Perceptivity of Leader Reward-Punishment Behavior and the Effect of Demographic Characteristics of Employees on Turnover Intention”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, Cilt 6, Sayı 12, Ocak, 121-143. (Ocak 2015) (Ocak 2015)
  1
  ATIF
 • Ünsar, S. ve Ayan, A. (2013): “İş Tatmininin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: İlaç Sektörü Üzerine Bir Araştırma”, Verimlilik Dergisi, 2013/4, Ekim, 79-98. (Ekim 2013)
 • Ayan, A., Ünsar, A.S. ve Dinçer, D. (2013): “Mavi Yakalı İşgörenlerin Sosyal Kaçınma ve Sosyal Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:11, Sayı:1, 163-179.
  3
  ATIF
 • Ayan, A. (2013): “Maliyet Liderliği Stratejisi Kapsamında Değer Mühendisliği Tekniğinin Uygulanmasının Bir Model Vasıtasıyla Analiz Edilmesi”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, 43-60.
  6
  ATIF
 • Ayan, A. ve Kahraman, G. (2013): “The Rigorous Examination Of Value Engineering Which Is A Neglected Management Technique In Terms Of Its Theoretical Foundations”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi(AİBÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz, Cilt:13, Sayı:2, 11-23.
 • Ayan, A. ve Kahraman G. (2012): “Scrutiny of the Implementation Process of Grounded Theory Approach In the Social Sciences”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (Doç.Dr. Mustafa Aksoy Armağan Sayısı), Cilt 10, Sayı 1, 443-455.
 • Ayan, A. ve Kahraman G. (2011): “The Analyzation of the Concept of Quality Examined Through a Model Under the Approach to Value Engineering Which is Defined as a Contemporary Management Technique”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 14, 223-232.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Ayan, A.(2015): “Lisansüstü Eğitimde Altı Sigma Yaklaşımının Ele Alınışı ve Altı Sigma Konusunda Yazılan Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi”, 15.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 14-16 Ekim 2015, İzmir, 945-950.
 • Ayan, A., Ünsar, A.S. ve Oğuzhan, A. (2014): “Liderlik Tarzlarının Örgütsel Sessizlik ve Tükenmişlik Düzeyi Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması”, 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi, Kemer/Antalya (Mayıs).
 • Ayan, A. (2013): “Türk Üniversitelerinde Toplam Üretken Bakım Konusunda Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi”, 13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 3-9.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ayan, A. (2016), Karizmatik Liderlik, Agâh Sinan Ünsar (Ed.), Liderlik Üzerine Güncel Yazılar, (s.157-173), 1. Baskı, Kasım, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları. (Kasım 2016)
 • Ayan, A. (2015), İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri, Agâh Sinan Ünsar (Ed.), İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çağdaş Güncel Konular, (s. 319-331), 1. Baskı, Eylül, Çanakkale: Paradigma Akademi. (Eylül 2015)
  1
  ATIF

Yapılan Hakemlikler

 • Business & Management Studies: An International Journal (BMSIJ)

Projeler

 • Ayan, A. (2013): “Liderlik Tarzlarının Örgütsel Sessizlik ve Tükenmişlik Düzeyi Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması”, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (TÜBAP) Projesi.

Diğer

 • Ayan, A. (2015): Günümüz İşletmeleri İçin Rekabet Stratejileri ve Beş Rekabet Gücünün Önemi, Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, 34-41.
 • Ayan, A. (2013), “Liderlik Tarzlarının Örgütsel Sessizlik ve Tükenmişlik Düzeyi Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, Edirne. (Aralık 2013)
  2
  ATIF

» Verdiği Dersler

Aile İşletmelerinde Yönetim (Yüksek Lisans Dersi)

Çağdaş Yönetim Teknikleri

Davranış Bilimlerine Giriş

Değişim Yönetimi

İşletme İstatistiği I

İşletme İstatistiği II

İstatistik

İstatistik-I

İstatistik-II

Liderlik

Liderlik Yaklaşımları (Yüksek Lisans Dersi)

Müzakere Yöntemleri

Stratejik Yönetim

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim ve Organizasyon