» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kalite Kontrol Grafiklerinin Yapısı ve İşleyişine İlişkin Uygulamalar (Eylül 2022)
 • Tüketicilerin Elektronik Ticaret Algısı: COVID-19 Etkisi ve E-Ticaret Faaliyetlerinde Yaşanan Sorunlar (Ekim 2020)
 • Türkiye'de Lojistik Sektörünün SWOT Analizi (Ağustos 2020)
 • Türkiye'nin Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı Performansı (Haziran 2020)
 • Analitik Hiyerarşi Sürecinin (AHP) Matematiksel Yapısı (Mayıs 2020)
 • Metal Sektöründe 360 Derece Performans Değerlendirme Sistemi: Kocaeli Örneği (Eylül 2019)
 • İçsel Pazarlama Uygulamalarının Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisinde İç Girişimcilik ve Kişilik Özeliklerinin Düzenleyici Rolü (Temmuz 2019)
 • Altı Sigma Yaklaşımının Altyapısı ve İstatistiksel Araçları (Haziran 2019)
 • Tüketicilerin B2C E-Ticaret'e Bakış Açısı: Bir Anket Çalışması ve Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi (Mart 2019)
 • Doğrudan Yatırımlar Performans Endeksi ve Doğrudan Yatırımlar Potansiyel Endeksi Açısından Türkiye ve Macaristan'ın Kıyaslaması (Haziran 2018)
 • Bir Eğitim Hastanesinde Görev Yapan Hemşirelerin Hasta Güvenliği Uygulamalarını SKS Öncesi ve Sonrası Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması (Nisan 2016)
 • Hastane Afet Planlarının Önemi Üzerine Literatür Taraması ve İstanbul İlinde Bir Hastanede Gerçekleştirilen Deprem-Yangın-KBRN Tahliye Tatbikatı (Aralık 2015)
 • Türkiye ile Macaristan ve Polonya’nın Doğrudan Yabancı Yatırım Endeksleri Açısından Karşılaştırılması (Aralık 2015)
 • Gelişmekte Olan Ülkelerin İthalat Bağımlılığı: Türkiye İçin İstatistiki Bir Analiz (Ekim 2015)
 • Hastanelerde Yapılan Tıbbi Hataların Türleri ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: İstanbul İlinde Özel Bir Hastane ile İlgili Anket Çalışması ve Konuya İlişkin Çözüm Önerileri (Eylül 2015)
 • Six Sigma Metodunun Kullanım Alanları ve Literatür Araştırması (Temmuz 2015)
 • Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve Ticari Dışa Açıklık Oranı ile Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Arasındaki İlişkinin Türkiye İçin Ekonometrik Analizi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı (Haziran 2015)
 • 360 Derece Performans Değerlendirme Sisteminin Orta ve Üst Kademe Yöneticilerin İş Başarısına Etkileri: İstanbul’daki 4 ve 5 Yıldızlı Otellerin Yöneticilerine Yönelik Bir Uygulama (Mart 2015)
 • Basel Kriterlerinin Bankacılık Sektörüne Etkisi ve Türkiye’de Bankacılık Sektörünün Basel Kriterlerine Uyum Süreci (Haziran 2014)
 • Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Ekonometrik Bir Analiz (Aralık 2012)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Hasta Güvenliği Kültürü Algısının Sosyo - Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi (Ocak 2018)
 • Kişilik Özelliklerinin Hasta Güvenliği Kültürüne Etkisi (Kasım 2017)
 • Hasta Güvenliği İçin İç Girişimciler (Mayıs 2016)
 • Bir Eğitim Hastanesinde Görev Yapan Hemşirelerin Hasta Güvenliği Uygulamalarını SKS Öncesi ve Sonrası Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması (Mart 2016)
 • Haliç Üniversitesi Öğrencilerinin Rekreasyon Aktivitelerini Etkileyen Faktörler (Mayıs 2015)
 • Türkiye'deki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yapısal Problemleri ve Çözüm Önerileri (Mayıs 2015)
 • Hastanelerde Yapılan Tıbbi Hataların Türleri ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: İstanbul İlinde Özel Bir Hastane ile İlgili Anket Çalışması ve Konuya İlişkin Çözüm Önerileri (Mayıs 2015)
 • Performans Değerlendirme Yöntemlerine Göre İş Başarısını Etkileyen Boyutların İncelenmesi ve Boyutların Korelasyon Analizi: İstanbul’daki 4 ve 5 Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama (Mayıs 2015)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Güncel Ekonomik Sorunlar: Covid-19’un Sosyo-Ekonomik Etkileri, (Kitap Bölümü Başlığı: Covid-19 Salgını Sürecinde Elektronik Ticaret Sektörünün Durumu: Büyüyen Sorunlar İçin Çözüm Önerileri ve Salgın Sonrası Yeni Stratejiler (Temmuz 2022)
 • İstatistiksel Analizler ve İktisadi Uygulamalar (Aralık 2021)
 • Türevin Uygulama Alanları ve Diferansiyel Denklemler (Temmuz 2021)
 • Özel Fonksiyonlar ve Ortogonal Polinomlar (II. Basım) (Ocak 2021)
 • Özel Fonksiyonlar ve Ortogonal Polinomlar (Aralık 2018)
 • Les Nouveautés et Les Problems du E-Commerce (Elektronik Ticaretin Getirdiği Yenilikler ve Problemler) (Aralık 2018)
 • Matematik (Gözden Geçirilmiş IV. Basım) (Ekim 2018)
 • Finans Piyasalarında Kullanılan Cebirsel Yöntemler ve Finans Yönetiminde Karar Alma Süreci (II. Basım) (Ekim 2018)
 • Karar Alma Sürecinde ve Ekonomi Biliminde Kullanılan İstatistiki Metodlar ve Matematik Modeller (II. Basım) (Ekim 2018)
 • Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türkiye Örneği (III. Basım) (Mart 2018)
 • Matematik (Genişletilmiş III. Basım) (Mart 2016)
 • Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türkiye Örneği (II. Basım) (Mart 2016)
 • Finans Piyasalarında Kullanılan Cebirsel Yöntemler ve Finans Yönetiminde Karar Alma Süreci (Aralık 2015)
 • Karar Alma Sürecinde ve Ekonomi Biliminde Kullanılan İstatistiki Metodlar ve Matematik Modeller (Ekim 2015)
 • Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türkiye Örneği (Kasım 2012)
 • Matematik (Genişletilmiş II. Basım) (Mart 2012)
 • Ortogonal Polinomlar ve Uygulama Alanları & Gamma Fonksiyonu ve Cebirsel Denklemler (Haziran 2011)
 • Matematik (Nisan 2009)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Türkiye’nin İhracatını Etkileyen Faktörler: Çoklu Regresyon Analizi (Haziran 2016)
 • Türkiye'nin Lojistik Performansı ve Performansı İyileştirme Adına Çözüm Önerileri (Mart 2015)
 • Matematik Eğitimine Farklı Yaklaşımlar (Aralık 2014)
 • Türkiye’de Lisans Düzeyinde Verilen Turizm Eğitimi Üzerine Genel Bir Değerlendirme: Geleceğe Yönelik Öneriler ve Bir Ders Programı Önerisi (Haziran 2014)
 • Basel Kriterlerinin KOBİ’lere Etkisinin Kantitatif Açıdan Değerlendirilmesi (Mart 2014)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Türkiye'nin İhracatını Etkileyen Faktörler: Çoklu Regresyon Analizi (Mayıs 2016)
 • Doğrudan Yatırım Performans Endeksi ve Doğrudan Yatırım Potansiyel Endeksi Açısından Türkiye ve Macaristan'ın Kıyaslanması (Mayıs 2016)
 • Hizmet Kalite Standartlarına Göre Hastanelerde Öz Değerlendirme Çalışmaları ve Dış Değerlendirme Deneyimleri (Mayıs 2015)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Havalimanlarında Bagaj Teslim ve Karasal Alan Kullanımının İyileştirilmesine Yönelik Model Önerisi (Ağustos 2020)
 • Çalışan Perspektifinden Örgütsel Öğrenme Yeteneğinin Görev ve Bağlamsal Performansa Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama (Nisan 2018)
 • İçsel Pazarlama Uygulamalarının Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisinde İç Girişimcilik ve Kişilik Özelliklerinin Düzenleyici Rolü (Ekim 2017)
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Tedarik Zinciri ve Şirket Performansı Üzerine Etkilerinin Ampirik Analizi: Demir – Çelik Sektörü Örneği (Aralık 2016)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • 360 Derece Performans Değerlendirme Sisteminin Metal Sektöründeki Yöneticiler Üzerine Etkileri (Nisan 2019)
 • Türkiye’deki İşletmelerde Bağımsız Denetimin Rolü ve Kayıt Dışı Ekonomiye Etkisi (Ekim 2017)
 • Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Tobin Vergisi (Ocak 2016)
 • Spor Şirketlerinde Kriz Yönetimi (Haziran 2014)
 • Sivil Havacılık Sektöründe Rekabet Stratejileri: THY ve Emirates Şirketlerine Ait Regresyon Analizleri (Haziran 2014)
 • 360 Derece Performans Değerlendirme Sisteminin Orta ve Üst Kademe Yöneticilerin İş Başarısı Üzerindeki Etkileri: İstanbul’daki Dört ve Beş Yıldızlı Otellerin Yöneticilerine Yönelik Uygulama (Haziran 2014)
 • Türkiye’de Otomotiv Sektörüne Yapılan Yatırımlar (Haziran 2014)
 • Gelişmekte Olan Ülkelerin Finansal Risk Yönetiminde Türev Ürünlerin Kullanımı: Türkiye Örneği (Haziran 2014)

Sertifikalar

 • Devlet ve AB Hibeleri Eğitim Programı (İTÜ)
 • MATLAB ile Finansal Modelleme
 • Eğitim Sertifikası (İstanbul Üniversitesi, UZEM)
 • Network Güvenliği (Galatasaray Üniversitesi)
 • Veri Madenciliği
 • Yetki Devri
 • Pedagojik Formasyon (İTÜ)

» Verdiği Dersler

Matematik I-II, İstatistik I-II, Olasılık ve İstatistik, Biyoistatistik, Aktüeryal Matematik, Finans Matematiği, Ticari Matematik, Elektronik Ticaret, Mesleki İngilizce, Finansal Yönetim, Genel İşletme, Yönetim Organizasyon, Lojistik, Temel Bilgisayar Uygulamaları, Temel Satış Stratejileri, Rekreasyon Merkezleri İşletmeciliği, Spor Ekonomisi, Seminer, Araştırma Yöntemleri, İleri Araştırma Yöntemleri, Sayısal Karar Verme Teknikleri, Uluslararası İşletmecilik Yönetimi, İşletme İstatistiği, Uluslararası Finansa Giriş, Yöneylem Araştırmaları Semineri, Uygulamalı Yöneylem Araştırması, Hayat Sigortaları Matematiği