» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Othering through Hate Speech: The Turkish-Islamist (V)Akit Newspaper as a Case Study, Yrd. Doç. Dr. Burak Gümüş ile birlikte, Turkish Studies (2012 Eylül sayısında yayımlanmak üzere kabul almıştır), Routledge, USA (Uluslararası SSCI indeksli dergi) (Eylül 2012)
 • Climate Change and It's Effects: Turkey According to the International Conventions, Yrd. Doç. Dr. Mahmut Güler ile birlikte, Journal of Enviromental Protection and Ecology, Cilt:8 Sayı:2, Yaz 2007 (Uluslararası SCI indeksli hakemli dergi), s: 410-417. (Temmuz 2007)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • The Conflict Of Turkish Nationalism With "The Kurdish Problem", International Journal of Multidiisciplinary Thought, Uluslararası endeksli dergi, v:7 Syı: 1, s. 281-293, Nisan 2018. (Nisan 2018)
 • "Adaptation Problem of Rumelian Immigrant Women to Turkish Politics", Öğr. Gör. Bahriye ESELER ile birlikte, International Journal Of Latest Research in Humanities and Social Sciences, v: 1 S: 6, http://www.ijlrhss.com/current%20issue.html, India, Uluslararası hakemli dergi, s: 1-6) (Mart 2018)
 • "Introduction to Socialism: A Theoretical Framework", Academic Journal: Management and Education, Yıl: 13 Sayı: 4, Taylan Özgür ÜRESİN ile birlikte, Assen Zlatarov: Burgas, s: 23-29. (EBSCO) (Eylül 2017)
 • The Turkish Ethnic Group in Bulgaria: Problems of Migration, Doç. Dr. Penka Peeva ile birlikte, Assen Zlatarov University Annual Social Sciences Journal, vol: 45 Book:2- 2016, s. 22-30, (Bourgas, Bulgaria) (Aralık 2016)
 • LEGISLATIVE CHANGES IN THE PUBLİC HOUSING POLICY AND THE NEW PLANED PERIOD (1980-2000), Management and Education Academic Journal, Yıl 13 cilt 4 , 2016 (Bourgas, Bulgaria) s. 7-14 (Haziran 2016)
 • THE DEVELOPMENT OF "NATIONALIST SPIRIT" IN BALKAN IMMIGRANT TURKS: 1950-80, Bahriye ESELER ile birlikte, Management and Education Academic Journal, Yıl 12 cilt 4 , 2016 (Bourgas, Bulgaria) s. 15-21 (Haziran 2016)
 • MODIFIED PERCEPTION OF VOTERS, THE “NEW LINE NATIONALISM” AND MHP AS THE “KEY PARTY” OF POLITICS IN TURKEY, International Journal of Multidisciplinary Thought c:V no: 4, USA. (Aralık 2015)
 • MOTIVATING EFFECT OF ADVERTISEMENTS ON CHILD PERCEPTION: YOGHURT ADVERTISEMENTS AS A CASE SAMPLE, European Scientific Journal, v:11 No: 29 October 2015 (ESJ, Makedonya) s: 50-64. (Ekim 2015)
 • Urbanization Problen and Social Housing in Turkey (1980-2000): Başakşehir as a Case Study, Management and Education Academic Journal, Yıl 11 cilt 4 , 2015 (Bourgas, Bulgaria) s. 10-15 (Eylül 2015)
 • Discussions on Democratic Governance in AKP Era, Humanities and Social Sciences Review, Uluslararası indeksli hakemli dergi, c:3 s. 5 s: 507-516 (IJAS, USA) (Aralık 2014)
 • Referring to History in Discussions on the Change of Voting System: The Proportional Representation System, Academic Journal c: 10, s:4, Burgas, Bulgaria (Eylül 2014)
 • DEBATE FOR SOLIDARITY IN THE LEFT WING AND ECEVIT IN 1990s, The International Journal of Civic, Political, and Community Studies, c:11 s: 1 CGPublisher, Illinois, ABD s:21-33 (Mart 2014)
 • A Few Remarks on the Cultural Aspects of the French Revolution, Humanities and Social Sciences Review Volume:2 NUmber:2, UniversityPublications, USA. s: 379-386 (Aralık 2013)
 • Changes in Unionism Policy in Turkey: Unionism and Politics, Öğrt. Gör. Üner ERTEM ile birlikte, The Journal of Civic, Political and Commu8nity Studies, c: 10 s: 3, cgplisher, Illinois. (Kasım 2013)
 • Domestic and International Factors of Ethnic Violence: PKK Movement UNtil 2005, Management and Educational Academic Journal, YıL.9 cilt: 4, Assen Zlatarov University, Bourgas, s: 7-13, Uluslararası Hakemli Dergi. (Eylül 2013)
 • The Concept of Nation and Nationalism in Turkey Comparing to the West, Bourgas, Bulgaria, Academic Journal Cilt:7 Sayı:2.s. 9-15 (12 puan) (Eylül 2012)
 • A Theorist Between Fascism and Nationalism in the First Wave of Turkish Nationalism: Nihal Atsiz, The International Journal of Diversity, CGP Melbourne, Australia, Cilt:11 Sayı:1, Yaz 2011 (Uluslararası indekli hakemli dergi) s. 159-175. (12 puan) (Haziran 2011)
 • The Social Basis of Secularism: From Late- Ottomans to Early Republic Period, Gürkan Ozan Tekin ile birlikte, The International Journal of Humanities, CGP Melbourne, Australia, Cilt: 8 Sayı:1, Yaz 2010 (Uluslararası indeksli hakemli dergi) s. 97-111. (Haziran 2010)
 • New World Order- AKP- Turkey: Global Dilemma in a Nation-State, The International Journal of Innovation, Management and Technology, Singapore, Cilt:1 Sayı:2, Haziran 2010 (Uluslararası indeksli hakemli dergi) s: 158-163. (Haziran 2010)
 • Clashing Against Modernism: Culture versus Civilization and Discussions on Multicultural Conflict in the Developing Countries, The International Journal of Humanities, CGP Melbourne, Australia, Cilt: 6 Sayı:1, Yaz 2008 (Uluslararası indeksli hakemli dergi) s. 43-49. (Haziran 2008)
 • LEGISLATIVE CHANGES IN THE PUBLİC HOUSİNG POLİCY AND THE NEW PLANED PERIOD (1980-2000), Management and Education Academic Journal, Yıl 12 cilt 4 , 2016 (Bourgas, Bulgaria) s. 10-15

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • "THE BASIC ARGUMENTS OF SOCIALIST LEFT MOVEMENT FROM THE DP PERIOD TO THE MILITARY COUP", RESSCONGRESS Bandırma Proocedings Kitabı, Taylan Özgür ÜRESİN ile birlikte, Ekim 2017, s, 789-796. (RESS, Ankara) (Ekim 2017)
 • GEÇ OSMANLI DÖNEMİNDE ULUSAL İKTİSAT POLİTİKALARI- PROLETARYA- KÖYLÜ SINIFLARI VE ETHEM NEJAT BEY, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK 2017) Bildiri Kitapçığı c: I, Indense, İstanbul. s: 178-187. (Nisan 2017)
 • AKP as a Liberal "Project Party" in the Political Communion Struggle in Turkish Conservatism", GAI (Global Academic Institute) 2016 Prague Conference Proceedings Book, ISBN: 978-0-9965805-4-7, Prague, Czech Republic s. 239-248. (Ekim 2016)
 • "Bayrampaşa İlçesinin Sosyo Kültürel Dokusunun Oluşumunda Toplumsal Hafıza- Balkan Göçmenlerinin Etkisi", II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu 5- 7 Mayıs Nizip- Gaziantep Bildiri Kitabı, Bahriye ESELER ile birlikte, s. 568-590 (PEGEM Akademi, İstanbul) (Ekim 2016)
 • GLOBALIZATION/ PLURALISM/ COMPETITION ISSUES FROM MUTUAL DEPENDANCY TO DEPENDANCY PARADIGMS: FACT OF BEING DEPENDENT AND THE STATE, Politsci 2015 International political Science Conference: Power and resistance Current Debates and Historical Backround Proocedings Book, 12-12 Aralık 2015, İstanbul, DAKAM 2015, s: 21-30. (Aralık 2015)
 • Homeland Problen and Anatolianist Movement, VI. International Congress on Social Sciences, 8-12 Haziran 2014 c.1 s: 39-48, Komrad, Moldova (Haziran 2014)
 • Social Project Against Othering, 4. International Conference on European Studies: Social , Economic and Political Transition of the Balkans Proceedings Book, Epoka University, Tirana, s. 37-48. (Kasım 2013)
 • Social Stratification and De-Construction of Politics within Population Overspill, First International Symposium on Corporate Responsibility and Sustainable Development, Metropolitan University Business Scholl, Londra, 19-20 Nisan 2011 (Nisan 2011)
 • Reality Shows and Isolated Socities: “Mahmut Tuncer Show” as a Case Study, The International Journal of Diversity in Organizations, Communities and Nations, CGP Melbourne Australia, Cilt: 10 Sayı:1, Yaz 2010 (Uluslararası indeksli hakemli dergi) s: 173- 184. (Ağustos 2010)
 • Nation States and Social Conflict in Terms of Global Depression, V. International Conference on Restructing the Economy After the Global Crisis, Erdek- Balıkesir, 27-29 Mayıs 2010, Proceedings e-Book s. 2-11. (Mayıs 2010)
 • 1944 Pan-Turanism Movements:From Cultural Nationalism to Political Nationalism, V. International Conferance on Education, Science, Economics and the Technologies ın the Global World, Burgaz- Bulgaristan, 4-6 Eylül 2009, Academic Journal Cilt:5 Sayı:3 (Eylül 2009)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • "Dezavantajlı Bir Grup Olarak Çingenelerin Yerel Yönetim Mekanizmalarında Algılanırlık Durumu: Tekirdağ ve Bandırma Örneği", KAYFOR 14 Özel Sayı Bildiri Dergisii, Bahriye ESELER ile birlikte (Van 100. Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kongre Özel Sayısı, Van) s. 231-252. (Kasım 2017)
 • "Mevsimlik Tarım İşçisi Göçer/ Yarı- Göçer Aile Çocuklarının Eğitime Erişim Hakkı Ya Da Bir "Hayaller' ve 'Gerçekler' Hikayesi",^11. Uluslararası KAYSEM Uluslararası Göç ve Mülteci Sorununun Çözümünde Kamu Yönetiminin Rolü Sempozyumu Bildiri Kitabı, 28-30 Eylül 20 2017 Elazığ, s. 1377-1393 (Kasım 2017)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Die Entstehung des türkischen Bürgertums in der jungtürkischen Ära (1908–1918)", Die türkische Bourgeoisie – Ursprung, Entwicklung, Gegenwart , Doç. Dr. Fahri TÜRK ile birlikte. (Peter Lang, Frankfurt) (Haziran 2017)
 • "Recalling Contemporary Nationalism As a Threshold Against the Conflict In Between Globalization and State", Social Sciences and Humanities: A Global Perspective, Öğr. Gör. Emre CON ile bilrikte, 2016 Eylül, s: 7-21 (Detay, Ankara) (Eylül 2016)
 • "Balkan Nationalism In Considiration of Nationalist- Revolutionary Leadership and Nationalist Turkish Literature: The Lost of Western Rumelia/ Freedom Problem/ Events- PortraitsEastern Question, imperial Policy and Balkan Nationalism (1815-1918), Burgaz, 2013. s: 61-110 (Aralık 2013)
 • “From the Roadmap for Islamic Societies to a Dangerous Game on Social Engineering: Turkish Democracy”, Dillemas of Democracy in the Middle East: Cases from Turkey, Jordan and Israel, Ed: Krzysztof Koscielniak, UNUM Publishing House, Cracow- 2010 (s. 121-141). (Mayıs 2010)
 • “The Development of Panbturkism in the Late- Otoman Era”. Global Affairs in a Turbulent World: Perspectives and Contreversies, Edited by: Yannis Stivachtis, Atiner Publications, Athens- 2008 (550 sayfa) (s: 507-527) (Şubat 2008)
 • His Story: Mustafa Kemal and Turkish Revoluton, iUniverse Publications, Lincoln-2007 (208 sayfa)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI ÜZERİNDEN MUHAFAZAKAR KADIN İMGESİNİN KAPİTALİST PİYASA İLİŞKİLERİYLE UYUMLULAŞTIRILMASI YA DA “HAZİN” BİR AYŞECİK HİKAYESİ, Turan Jeopolitiği Dergisi, Ulusal Hakemli Dergi, s: 28, Yaz-2016 (Turan, İstanbul) (Temmuz 2016)
 • Toplumsal Tiyatronun Gelişimi Üzerine-II, Tüş ve Düşünce dergisi Yıl: 2 s: 6 Haziran 2016, s. 48- 55 (KÜBAK, Trabzon) (Haziran 2016)
 • Putnam'on Çok- Boyutlu Oyun Kuramı Üzerinden Siyasal Alan ve MHP'ye Bakmak, Tüş ve Düşünce dergisi Yıl: 2 s: 6 Haziran 2016, s. 1- 15 (KÜBAK, Trabzon) (Haziran 2016)
 • RUMELİ GÖÇMENLERİNİN SİYASAL KATILIMI VE DAVRANIŞLARI: BAYRAMPAŞA İLÇESİ ÖRNEĞİ, SOBİAD Yıl:3 S: 6, Bahriye ESELER ile birlikte, Ulusal indeksli hakemli dergi, Malatya s: 74-82. (Mart 2016)
 • Makedonya Sorunu Ya da Yakın Tarihin ilk "Kızıl Elma Koalisyonu", TURAN- SAM Uluslaraarsı Bilimsel Hakemli dergi, cilt 8 sayı 29, Kars- Türkiye, ASOS indeksli degi. s. 221-230. (Mart 2016)
 • Toplumsal Tiyatronun Gelişimi Üzerine, Tüş ve Düşünce dergisi Yıl: 1 s: 4 Aralık- 2015, (KÜBAK, Trabzon) (Aralık 2015)
 • Bağımlılık Paradigmaları Ve Devlet, Öğr. Gör. Emre CON ile birlikte, Tüş ve Düşünce c:1 s:3, KÜBAK, Trabzon. s. 7-23. (Kasım 2015)
 • Osmanlı’dan Cumhuriyete Toplumsal Yapısökümünde Kafkas Düşüncesinin Belirleyici Etkisi, Tüş ve Düşünce Dergisi s:2, Haziran 2015, Kültür Bilimleri Akademisi, Trabzon s. 91-119 (Haziran 2015)
 • REKLAM İLETİLERİ ÇERÇEVESĐNDE ÇOCUK GÜVENLİĞİ ÇOCUK HAKLARI VE MEDYA ETİĞİ, ESOSDER, TÜBİTAK indeksli hakemlş dergi, Bahar- 2015 c.14 S. 53 (Mart 2015)
 • Son 20 Yılda Milliyetçi Hareketten Yeni Türkiye'ye Döşenen Taşlar ve Sorunlar, 2023 De4rgisi Duvara Doğru Koşu: "Yeni Türkiye" özel sayısı Yıl. 12/ 153 s: 14-22 (Ocak 2014)
 • Türk Milliyetçiliği Soruşturması, Türk Yurdu cilt:33, Ocak 2013, sayı: 305, Türk Yurdu- Ankara s: 29-32 (Ocak 2013)
 • Milletten Milliyetçiliğe Uzanan Kuramsal Bir Değerlendirme, Türk Yurdu Cilt 32 Mart 2012 Sayı: 295, Türk Yurdu, Ankara s.329-344 (Mart 2012)
 • Toplumsal Belleğin Yapıbozumunda Modernite ve Temel Kavramlar: Devlet/ Ulus- Devlet/Millet, Ankara, Muhafazakar Düşünce, Yıl: 6 Sayı: 24, Nisan 2010 (Ulusal hakemli dergi) s: 89-116. (Nisan 2010)
 • Türkiye'de Çevreci Harekete Sağlanan Destek ve Yeşil Siyaset, TC Trakya Üniversitesi SBE Dergisi, Cilt:10 Sayı: 2, http://sosyalbilimlerenstitusu.trakya.edu.tr/ dergiaralik2008.pdf (Aralık 2008), (TÜBİTAK indeksli hakemli dergi) s 190-216. Clashing Against (Aralık 2008)
 • Sosyal Devletin Eğitim İşlevi, Ar. Gör. Sedef Zeyrekli ile birlikte, Üniversite ve Toplum, Cilt:8 Sayı:2, Haziran 2008, http//www.universite-toplum.org/text.php3?=368. (Ulusal indeksli hakemli e-dergi) (Haziran 2008)
 • Antonio Gramsci Düşüncesinde Tarihsel Blok, Hegemonya, Aydınlar ve Bunalım Süreçleri Kavramları, TC Trakya Üniversitesi SBE Dergisi, Cilt:9 Sayı: 1, http://sosyalbilimlerenstitusu.trakya.edu.tr/dergiaralik2007.pdf (Aralık 2007), (TÜBİTAK indeksli hakemli dergi) s 73-86. (Aralık 2007)
 • Göç Sorunu ve Gecekondulu Nüfusun İktidara Yürüyüşü,Ar. Gör. Sedef Zeyrekli ile birlikte, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt:15 Sayı:4 Ekim 2006, TODAİE, Ankara (Ulusal indeksli hakemli dergi), s: 5-16 (Ekim 2006)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • "Çingene (Roman Alt-Kültürü Üzerinden Toplumla Bütünleşme Projesi OLarak "Sevginin Ritmi" Projesi", Sosyal Adalet İçin İnsan Hakları Sosyal Haklar Kongresi Bildiri Kitabı, TODAİE- Ankara, s. 409-424. (Mart 2014)
 • Notalardan Eğitime Bir Sosyal Bütünleşme Projesi: Sevginin Ritmi, VII. Sosyoloji KOngresi Bildiri Kitabı c:1 s: 143-154, TC Sıtkı KOçman Üniversitesi, Muğla (Aralık 2013)
 • Türkiye'de Katılım Sorunu ve Tabandan Tavana Demokrasi İnşasında Kentsel Siyasetin Önemi, KAYSEM 2013 Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar Sempozyumu,Pegem Akademi, Ankara. s: 247-254. (Kasım 2013)
 • Türkiye'de Sosyal Devlet ve Yaşlı Hakları Üzerine Bir İnceleme, Gülçin CON ile birlikte,III. Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi- Kocaeli, 25- 26 Ekim 2011, Bildiriler Kitabı s. 483-496 (Ekim 2011)
 • "Mutlu Vahşi"den Bilgi Çağına: Liberal Ahlak- Siyasal Özgürleşme- Teknolojik Diktatörlük Tartışması, VIII. KAYFOR (Kamu Yönetimi Forumu): Kamu Yönetimi ve Teknoloji, TODAİE, Ankara, Bildiriler Kitabı- 2011 s. 66-87 (Ekim 2011)
 • Türk Sağında Çokkültürlülük Yaklaşımı, V. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Türkiye'de Güncel Toplumsal Sorunlar. Malatya, 19-23 Eylül 2006 (Eylül 2006)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • "Türk Milliyetçiliği ve Kürt Sorunu", VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Farklılıklar, Çatışmalar ve eylemlilikler Çağında Sosyoloji Bildiriler Kitabı (ODTÜ, Ankara) s. 265-271. (Haziran 2017)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Küresel Bakış, "Annan Planı Sonrasında Türkiye- AB İlişkilerinde Kıbrıs Sorunu", Bahriye ESELER- Recep CENGİZ, Zehra GÜRSOY ile birlikte, (2017), (İKSAD, Gaziantep), 112 sayfa. (Aralık 2017)
 • "YERELDEN EVRENSELE MİLLİYETÇİLİK 'KIL ÇADIR' İDEOLOJİSİ DEĞİLDİR", Milliyetçilik Soruşturması, Editör: İkbal VURUCU, Karaağaç, Ankara. (Şubat 2017)
 • "İMPARATORLUKTAN ULUS-DEVLETE RUMELİ’DE YAŞANAN TÜRK GÖÇLERİ VE MUHACİRLİK SORUNU", Savaş ve Toplum kitabı içinde (2016), Bahriye ESELER ile birlikte, Eğitim, Konya. s: 161-201. (Aralık 2016)
 • "YIKIM İLE İNŞA ARASINDA BİR KİLOMETRETAŞI: 24 TEMMUZ’DA YAKILAN ULUS-DEVLET ATEŞİ", Bayrak Kalpak Revolver isimli kitabın içinde bölüm, editör: Hakan Boz. 2016/2017 (İhtimal Dergisi Yayınevi, Ankara) (Aralık 2016)
 • "Kürt Sorunu Türkiye'nin Tek Başına Çözebileceği Bir olgu Değil", Yeni Nesil Ülkücüler-2: "Kürt Sorunu" ve MHP Üzerine, Karaağaç Yayınları, Ankara, 2016, s: 85-118. (Temmuz 2016)
 • "Siyaset Sosyolojisi", Sosyolojide Kuram- Yöntem- Güncel Yaklaşımlar, Paradigma Akademi Yayınları, Edirne, Ekim, 2014, s. 409-492 (Ekim 2014)
 • "Ülkücü Hareketin Analitik YAkın Tarihi", Türk Milliyetçiliği: Yeni Yaklaşımlar, Yeni Tartışmalar-II, Türk Ocakları Denizli Şubesi, Denizli, Ağustos 2014 s: 359-428 (Ağustos 2014)
 • Milliyetçiliğin Yakın Tarihi, Cumartezleri Yayınevi 662 sayfa (Ocak 2014)
 • "Tarihsel Süreç İçerisinde Uzlaşıdan Çatışmaya Milliyetçilik Muhafazakarlık İlişkisi", Türk Ocaklarının 100. Yılında Milliyetçilik ve Kimlik Tartışmaları, Konya Türk Ocağı, Konya- 2013 (9145-166) (Ekim 2013)
 • Çağdaş Siyasal İdeolojilerde Kuram- Yöntem- Güncel Tartışmalar, Paradigma Akademi Yayınları, Edirne- 2013, 2015 (448 sayfa) (Eylül 2013)
 • Türk Modernleşmesinde Temel Tartışmalar, Paradigma Akademi Yayınları, Edirne- 2013 ( 2015, 412 sayfa (Ocak 2013)
 • Siyaset Bilimi'nde Kuram- Yöntem- Güncel Yaklaşımlar, "Çağdaş Siyasal İdeolojiler, Kriter Yayınevi, İstanbul- 2011/ 2014 (432 sayfa) s.282-381 (Eylül 2011)
 • Pratikten Teoriye Milliyetçi Hareket: I.-II. cilt, Bilge Karınca Yayınları, İstanbul-2011 (624 sayfa) (Mayıs 2011)
 • Atatürk’ün Liderlik Sırları, Okumuş Adam Yayınları, İstanbul-2002/2004/2008/2011 (600 sayfa)
 • “Küreselleşme, Ulus- Devlet, Türkiye: Tarihsel Dönüşümün İç ve Dış Aktörleri”, Türk Dış Politikasında Güncel Paradigmalar, Ed: Yrd. Doç. Dr. Fahri Türk, Kriter, İstanbul-2010 (s. 129-157) (Ekim 2010)
 • Başkaldırı ve Uyum: Türk Muhafazakarlığı ve Nurettin Topçu, Birharf Yayınları, İstanbul-2005/ 2010 (360 sayfa)
 • Onun Hikayesi: Yeni Başlayanlar İçin Atatürk, Yeni Yüzyıl Yayınları, İstanbul-2009 (256 sayfa)
 • Türk Milliyetçiliğine Farklı Bir Bakış, Kamer Yayınları, İstanbul-1994 (192 sayfa)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • ÜRESİN, Taylan Özgür (2017), Türkiye'de Sol Hareketin Siyasal Hayata Etkileri: İdeolojik Ayrışmalar- İktidar Stratejileri (1950-80), TC Trakya Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 214 sayfa- Edirne (Nisan 2017)
 • GÜNAY, Necmettin E. (2013), Türkiye Özgülünde Toplumsal Bilinç Biçimleri ve Yansımaları, TC Trakya Üniversitesi SBE, Edirne (Haziran 2013)
 • KAYMAZ, Cihan ()2012, Devrim Nedir? Devrim Kavramına Tarihsel Bir bakış, TC TRakya Üniversitesi Sosyalk Bilimler Enstitüsü, Edirne
 • ERTEM, Üner (2010), Türkiye’de Sendika- Siyaset İlişkileri: Edirne Örneği, TC Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne
 • ATALAY, Gülşah (2009), Türkiye’de Sosyalist Sol Akımın Dönüşümü ve Doğu Perinçek, TC Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne
 • CON, Emre (2008), Alman ve İtalyan Modelleri Bağlamında Faşist Devlet Sistemi (1922-1945 Yılları Arasında), TC Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Kültür Bilimleri Akademisi Bilim Kurulu Üyesi
 • Sosyoloji Derneği üyeliği
 • East and West Studies (Doğu ve Batı Çalışmaları Merkezi) Asil Üyeliği
 • Türk Eğitim- Sen

Projeler

 • Çingene (Roman) Kökenli Gençlerin Alt- Kültürleri Üzerinden Toplumla Bütünleşme Çabası: Sevginin Ritmi Projesi, TÜBAP Bilimsel Araştırma Projesi, 2012-2014,Trakya Üniversitesi, Edirne. (Eylül 2014)
 • Türkiye’de Sendika- Siyaset İlişkileri: Edirne Örneği, TC Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Edirne, 2008-2010

Ödüller

 • 2013 Yılı TC Trakya Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (Haziran 2014)
 • 2012 Yılı TC Trakya Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü
 • 2011 Yılı TC Trakya Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü
 • 2010 Yılı TC Trakya Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü
 • 2009 Yılı TC Trakya Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü
 • 2008 Yılı TC Trakya Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü
 • 2007 Yılı TC Trakya Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü

Diğer

 • TÜRK MUHAFAZAKARLIĞINDA “MÜSLÜMAN tÜRK” VE “TÜRK mÜSLÜMAN” ÇATIŞMASI, http://kemalistler.gen.tr/doc-dr-a-baran-dural-turk-muhafazakarliginda-musluman-turk-ve-turk-musluman-catismasi/2913, 4 Ekim 2015. (Ekim 2015)

» Verdiği Dersler

Bitirme Tezi I-II

Çağdaş Siyasal Akımlar

Çağdaş Siyasal İdeolojiler (Yükseklisans Bilimsel Hazırlık)

Cumhuriyet Tarihi Metin Okumaları (Yükseklisans)

Küreselleşme Milliyetçilik ve Azınlıklar

Siyasi Düşünceler Tarihi- I

Siyasi Düşünceler Tarihi-II

Türk Siyasi Hayatı-I

Türk Siyasi Hayatı-II

Türkiye'nin Siyasal Yapısı (yükseklisans)