» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • M. Akpolat, K. Gulle, Y. Topcu-Tarladacalisir, Z. Safi Oz, B.H. Bakkal, M. Arasli, U. Ozel Turkcu, “Protection by L-carnitine against radiation-induced ileal mucosal injury in the rat: pattern of oxidative stress, apoptosis and cytokines”, Int J Radiat Biol, 89(9), 732-40, (2013).
 • M. Sapmaz-Metin, Y. Topcu-Tarladacalisir, Y.H. Uz, M. Inan, İ. Kurt Omurlu, A. Cerkezkayabekir, G. Kızılay, M. Akpolat, “Vitamin E modulates apoptosis and c-jun N-terminal kinase activation in ovarian torsion-detorsion injury”, Exp Mol Pathol, 95(2), 213-219, 2013
 • İnan M, Uz YH, Kızılay G, Topcu-Tarladacalisir Y, Sapmaz-Metin M, Akpolat M, Aydoğdu N. Protective effect of sildenafil on liver injury induced by intestinal ischemia/refusion. Journal of Pediatric Surgery 48(8), 1707-1715, 2013
 • Akpolat M, Gulle K, Topcu-Tarladacalisir Y, Safi Oz Z, Bakkal BH, Arasli M, Ozel Turkcu U. Protection by L-carnitine against radiation-induced ileal mucosal injury in the rat: pattern of oxidative stress, apoptosis and cytokines. Int J Radiat Biol 89(9), 732-740,2013
 • Topcu-Tarladacalisir Y, Akpolat M, Uz YH, Kizilay G, Sapmaz Metin M, Cerkezkayabekir A, Kurt Omurlu İ. Effects of Curcumin on Apoptosis and Oxidoinflammatory Regulation in Rat Model of Acetic Acid-induced Colitis: Role of JNK and p38 MAPK. J Med Food, 16(4); 1-10, 2013
 • Bozdemir Donmez Y, Kizilay G, Topcu-Tarladacalisir Y. MAPK immunreactivity in streptozotocin-induced diabetic rat testis. Acta Cirurgica Brasileira (Baskıda)
 • Ayvaz S, Aksu B, Karaca T, Cemek M, Topcu Tarladacalisir Y, Ayaz A, Sapmaz Metin M, Basaran UN, Tor Ayvaz A, Aksu F, Pul M. Effects of methylene blue in acute lung injury induced by blunt chest trauma. Hippokratia. 18(1); 50-56, (2014).
 • Y. Topcu-Tarladacalisir, T. Tarladacalisir, M. Sapmaz-Metin, A. Karamustafaoglu, Y.H. Uz, M. Akpolat, A. Cerkezkayabekir, F.N. Turan, “N-acetylcysteine counteracts oxidative stress and protects alveolar epithelial cells from lung contusion-induced apoptosis in rats with blunt chest trauma”, J Mol Histol, 45(4), 2014; 463-471
 • Akpolat M, Kanter M, Topcu-Tarladacalisir Y, Aydogdu N. Protective effect of flaxseed oil on renal injury in hyperlipidemic rats. Phytother Res. 25(6): 796-802, 2011.
 • Akpolat M, Topcu-Tarladacalisir Y, Dokmeci D, Turan FN, Uzal MC. Protective effects of ibuprofen and L-carnitine against whole body gamma irradiation-induced duodenal mucosal injury. Balkan Med J. 28: 80-85, 2011.
 • Kanter M, Topcu-Tarladacalisir Y, Uzal C. Role of amifostine on acute and late radiation nephrotoxicity: A histopathological study. In Vivo 25: 77-86, 2011.
 • Kanter M, Topcu-Tarladacalisir Y, Parlar S. Antiapoptotic effect of L-carnitine on testicular irradiation in rats. J Mol Hist. 41(2-3): 121-128, 2010.
 • Topcu-Tarladacalisir Y, Kanter M, Uzal MC. Role of L-carnitine in the prevention of seminiferous tubules damage induced by gamma radiation: a light and electron microscopic study. Arch Toxicol 83: 735-746, 2009.
 • Tarladacalisir TY, Kanter M, Uygun M. Protective effects of vitamin c on cisplatin-induced renal damage: A light and electron microscopic study. Renal Failure, 30: 1-8, 2008.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • M. Sapmaz-Metin, Y. Topcu-Tarladacalisir, Y.H. Uz, M. Inan, I. Kurt Omurlu, A. Cerkezkayabekir, G. Kızılay, M. Akpolat, T. Karaca, “Allopurinol ameloriates ischemia-reperfusion injury in ovarian torsion-detorsion subjected rats”, Microscopy Conference 2013, Abstract Book, 147 (P-72), Regensburg, Germany, 25-30 Aug 2013.
 • Y. Topcu-Tarladacalisir, T. Tarladacalisir, M. Sapmaz-Metin, A. Karamustafaoglu, Y.H. Uz, M. Akpolat, A. Cerkezkayabekir, F.N. Turan, “N-acetylcysteine counteracts oxidative stres and protects alveolar epithelial cells from lung contusion-induced apoptosis in rats with blunt chest trauma”, Microscopy Conference 2013, Abstract Book, 143 (P-70), Regensburg, Germany, 25-30 Aug 2013.
 • Kanter M, Topcu-Tarladacalisir Y, Parlar S. Antiapoptotic effect of L-carnitine on testicular irradiation in rats. The International Cell Death Society Symposium “Multidisciplinary Approaches in Cell Death Research From Yeast to Man”. Antalya, 28-31 Mayıs 2010.
 • Kizilay G, Topcu-Tarladacalisir Y, Uz YH, Akpolat M, Sapmaz M. Testicular damages in diabetes mellitus: a light and electron microscopic study. Eigth International Symposium of Clinical Anatomy, Bulgaristan-Varna, October 10th -12th, 2008 (Scripta Scientifica Medica Volume: 40, Supplement 1 page: 66, 2008).
 • Akpolat M, Topcu-Tarladacalisir Y, Kanter M. Protective Effects of Curcumin and Vitamin C on Ionizing Radiation-Induced Morphological Destruction of Intestinal Mucosa in Rats. Eigth International Symposium of Clinical Anatomy, Bulgaristan-Varna, October 10th -12th, 2008 (Scripta Scientifica Medica Volume: 40, Supplement 1 page: 43, 2008).
 • Topcu-Tarladacalisir Y, Kanter M, Uzal MC. Role of L-carnitine in the Prevention of Seminiferous Tubules Damage Induced by Gamma Radiation: A Light and Electron Microscopic Study. Eigth International Symposium of Clinical Anatomy, Bulgaristan-Varna, October 10th -12th, 2008 (Scripta Scientifica Medica Volume: 40, Supplement 1 page: 96, 2008).

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • The International Cell Death Society Symposium “ Multidisciplinary Approaches in Cell Death Research From Yeast to Man”. 28-31 Mayıs 2010, Antalya.
 • Eigth International Symposium of Clinical Anatomy, October 10th -12th, 2008, Bulgaristan-Varna.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Uz Y., Kızılay G., Akpolat M., Topcu-Tarladaçalışır Y., Sapmaz-Metin M. Adriyamisin sıçan/fare modeli ve embriyolojide önemi. Düzce Tıp Dergisi. 14(2):51-56, 2012.
 • Akpolat M., Topcu-Tarladaçalışır Y., Uz Y., Sapmaz-Metin M., Kızılay G. Kanser tedavisinde curcuminin yeri. Yeni Tıp Dergisi. 27: 142-147, 2010.
 • Kanter M, Aksu B, Akpolat M, Tarladaçalışır TY, Aktas C, Uysal H. Vitamin e protects against oxidative damage caused by cadmium in the blood of rats. EJGM 6(3):154-160, 2009.
 • Akpolat M., Tarladaçalışır TY., Kanter M. İyonizan radyasyonun neden olduğu ince bağırsak hasarına karşı curcumin ve c vitamininin koruyucu etkilerinin incelenmesi. Tıp Araştırma Dergisi. 6(2): 77-85, 2008.
 • Kanter M., Tarladaçalışır TY., Akpolat M., Mercantepe T. Gamma radyasyona bağlı oluşan jejunum mukoza hasarına karşı curcumin ve amifostinin koruyucu etkilerinin incelenmesi. Tıp Araştırma Dergisi. 6(3): 128-135, 2008.
 • Kanter M, Tarladaçalışır TY, Uygun M. Cisplatin nefrotoksisitesinde e vitamininin koruyucu etkileri: Işık ve elektron mikroskopik çalışma. Tıp Araştırma Dergisi. 5(3): 83-90, 2007.
 • Topçu Y., Uygun M., Akpolat M., Uz HY. E ve c vitaminlerinin cisplatin hepatotoksisitesini önlemedeki etkilerinin histolojik olarak incelenmesi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 22(3):124-31, 2005.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • M. Akpolat, K. Gülle, Y. Topçu-Tarladaçalışır, Z. Safi-Öz, B.H. Bakkal, M. Araslı, Ü. Özel-Türkçü, “Radyasyona bağlı oluşan ileum mukoza hasarına karşı L-karnitin ile koruma: oksidatif stres, apoptozis ve sitokinlerin düzenlenimi” XXI. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası katılımlı), P168, Mersin, Türkiye, 28-31 Mayıs 2013.
 • M. Sapmaz-Metin, Y. Topçu-Tarladaçalışır, Y.H. Uz, M. Inan, İ. Kurt Ömürlü, A. Çerkezkayabekir, G. Kızılay, M. Akpolat, “Torsiyon-detorsiyon uygulanmış rat ovaryumlarında e vitamininin apoptozis ve c-Jun N terminal kinaz aktivitesi üzerine etkileri. XXI. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası katılımlı). Sözlü bildiri S8, Mersin, Türkiye, 28-31 Mayıs 2013.
 • Y. Topçu-Tarladaçalışır, M. Akpolat, Y.H. Uz, G. Kızılay, M. Sapmaz Metin, A. Çerkezkayabekir, İ. Kurt Ömürlü, “Asetik asit ile oluşturulan deneysel kolit modelinde curcuminin antiapoptotik etkisi: fosfo-c-jun n-terminal kinaz ve fosfo-p38 mitojen aktive eden protein kinazların rolü”, XXI. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası katılımlı), P137, Mersin, Türkiye, 28-31 Mayıs
 • Meryem Akpolat, Kanat Gülle, Yeter Topçu Tarladaçalışır, Zehra Safi Öz, Bekir Hakan Bakkal, Mehmet Araslı, Ümmühani Özel Türkcü. Deneysel radyasyon enteritinde L-karnitinin profilaktik kullanımı MCP-1, IFN-γ ve TNF-α düzeylerini nasıl etkiler. XI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı). Denizli, P008, 16-19 mayıs 2012.
 • Mehmet Kanter, Yeter Topçu Tarladaçalışır, Meryem Akpolat, Fatma Nesrin Turan. Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığında keten tohumu yağının hipolipidemik etkileri. XI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı). Denizli, P004, 16-19 mayıs 2012.
 • Topçu-Tarladaçalışır Y, Akpolat M, Uz YH, Kızılay G, Sapmaz Metin M, Çerkezkayabekir A, Kurt Ömürlü İ. Asetik asit ile oluşturulan deneysel kolit modelinde curcuminin apoptozis üzerine etkisi. 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası katılımlı). Antalya, Sözlü bildiri, Ekim 25-28 2011.
 • İnan M, Uz YH, Kızılay G, Tarladaçalışır YT, Metin MS, Akpolat M, Aydoğdu N. Bağırsak iskemi reperfüzyonu sonucu karaciğerde oluşan hasara karşı sildenafilin koruyucu etkisi. XXVIII. Ulusal çocuk cerrahisi kongresi, Antalya, Sözlü bildiri, Eylül 2010 (Çocuk cerrahisi dergisi, Volume 24, supplement, sayfa: 92, 2010)
 • Akpolat M, Kanter M, Topçu-Tarladaçalışır Y, Aydoğdu N. Keten tohumu yağının hiperlipidemiye bağlı oluşan böbrek hasarı üzerine koruyucu etkisinin incelenmesi. X. Ulusal (Uluslararası katılımlı) histoloji ve embriyoloji kongresi, İzmir, Sözlü bildiri, Mayıs 2010.
 • Kanter M, Topçu-Tarladaçalışır Y, Uzal C. Sıçanlarda radyasyona bağlı akut ve geç renal hasarın önlenmesinde amifostinin rolü: Histopatolojik çalışma. X. Ulusal (Uluslararası katılımlı) histoloji ve embriyoloji kongresi, İzmir, Sözlü bildiri, Mayıs 2010.
 • Topçu Y., Uygun M., Akpolat M., Uz HY. Cisplatine bağlı karaciğer hasarını önlemede E ve C vitamini etkilerinin ışık ve elektron mikroskopik düzeylerde incelenmesi. VII. Ulusal histoloji ve embriyoloji kongresi, Mersin, P 189, 18-21 Mayıs 2004.
 • Topçu Y., Uygun M. Cisplatinin oluşturduğu böbrek hasarlarında E ve C vitamini etkilerinin ışık ve elektron mikroskopik düzeylerde incelenmesi. Uluslararası katılımlı 16. Ulusal elektron mikroskopi kongresi, İzmir, P 22, 2-5 Eylül 2003.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • 21. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası katılımlı). 28-31 Mayıs 2013, Mersin.
 • XI. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. 16-19 Mayıs 2012, Denizli.
 • 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası katılımlı). 25-28 Ekim 2011, Antalya.
 • X. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. 17-20 Mayıs 2010, İzmir.
 • Uluslararası Katılımlı IX. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. 20-23 Mayıs 2008, Adana.
 • 2. Ulusal Kök Hücre Kongresi. 6-9 Eylül 2006, Trabzon.
 • 1. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), 12-15 Mart 2006, Bursa.
 • Türkiye Bilimler Akademisi Kök Hücre Çalışma Grubu. Kök Hücre Biyolojisinde Güncel Kavramlar ve Klinik Uygulamalar Sempozyumu, 27 Eylül 2005, İstanbul.
 • VII. Ulusal histoloji ve embriyoloji kongresi, 18-21 Mayıs 2004, Mersin.
 • Uluslararası katılımlı 16. Ulusal elektron mikroskopi kongresi, 2-5 Eylül 2003, İzmir.

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • European Association for Cancer Research (EACR)
 • Moleküler Kanser Araştırma Derneği
 • Stereoloji Derneği
 • Türk Androloji Derneği
 • Türk Elektron Mikroskobu Derneği
 • Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği

Yapılan Hakemlikler

 • Does red grape juice ameliorate hypercholesterolemic-induced nephropathy?. B-5085 Histology and Histopathology, 15.07.2013.
 • 5 aminosalicylic acid induced exacerbation of ülcerative colitis: a rare side effect of novel drug. ISJ-13-313 International Journal of Pharmacy and Pharmacology, 15.05.2013.

Atıflar

 • Coskun, Neslihan; Hatipoglu, M. Tahir; Ozogul, Candan; et al. “The Protective Effects of Acetyl L-Carnitine on Testis Gonadotoxicity Induced by Cisplatin in Rats” BALKAN MEDICAL JOURNAL, 30(2), 235-241, (2013).
 • Dkhil, Mohamed A.; Al-Quraishy, Saleh; Aref, Ahmed M.; et al, “The Potential Role of Azadirachta indica Treatment on Cisplatin-Induced Hepatotoxicity and Oxidative Stress in Female Rats” OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY,UNSP 741817, (2013)
 • Virmani, Ashraf; Pinto, Luigi; Binienda, Zbigniew; et al. Food, Nutrigenomics, and Neurodegeneration-Neuroprotection by What You Eat! MOLECULAR NEUROBIOLOGY Volume: 48 Issue: 2 Pages: 353-362 (2013).
 • Albuquerque, Amanda V.; Almeida, Fernanda R. C. L.; Weng, Connie C.; et al. Spermatogonial behavior in rats during radiation-induced arrest and recovery after hormone suppression REPRODUCTION Volume: 146 Issue: 4 Pages: 363-376 ( 2013)
 • Jiang, Z; Xu, B; Yang, M; et al., “Protection by Hydrogen Against Gamma Ray-Induced Testicular Damage in Rats”, BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY, 112(3), 186-191, (2013).
 • Teruya, K; Myojin-Maekawa, Y; Shimamoto, F; et al., “Protective Effects of the Fermented Milk Kefir on X-Ray Irradiation-Induced Intestinal Damage in B6C3F1 Mice”, BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN, 36(3), 352-359, (2013).
 • Katz, Darren J.; Kolon, Thomas F.; Feldman, Darren R.; et al., “Fertility preservation strategies for male patients with cancer” NATURE REVIEWS UROLOGY, 10(8), 463-472, (2013).
 • Rodrigues, Bianca P.; Campagnaro, Bianca P.; Balarini, Camille M.; et al. “Sildenafil ameliorates biomarkers of genotoxicity in an experimental model of spontaneous atherosclerosis”, LIPIDS IN HEALTH AND DISEASE 12 Article Number: 128 DOI: 10.1186/1476-511X-12-128 Published: AUG 28 2013
 • Maccio, Antonio; Madeddu, Clelia., “Cisplatin: an old drug with a newfound efficacy - from mechanisms of action to cytotoxicity” EXPERT OPINION ON PHARMACOTHERAPY, 14(13), 1839-1857, (2013).
 • Celebi, S; Gurdal, M; Mustafa O; Haluk M; et al., “The effect of intratympanic vitamin C administration on cisplatin-induced ototoxicity”, EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, 270(4), 1293-1297, ( 2013).
 • Hassan, I; Chibber, S; Khan, AA.; et al. “Cisplatin-Induced Neurotoxicity In Vivo Can Be Alleviated by Riboflavin Under Photoillumination”, CANCER BIOTHERAPY AND RADIOPHARMACEUTICALS, 28(2), 160-168

Projeler

 • TÜBAP 2012/90: “Deneysel akciğer kontüzyonunda N-asetil sistein ve metilprednizolonun apoptozis ve oksidoinflamatuar durum üzerine etkileri” Proje Yürütücüsü
 • TÜBAP 2011/121: “Ovaryum torsiyon-detorsiyon modelinde allopurinol ve E vitamininin apoptozis üzerine etkileri: p38 ve Jnk protein kinazlarının rolü” Yardımcı araştırmacı
 • Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (TÜBAP) 2013/124: “Fas/FasL Yolağının Diyabetik Erkek İnfertilitesindeki Rolünün Değerlendirilmesi” Yardımcı araştırmacı, 2013 (Devam ediyor)
 • Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (TÜBAP) 2008/116: “Deneysel Diabet Oluşturulmuş Sıçanların Testis Dokularında MAPK İmmünreaktivitesinin İncelenmesi” Yardımcı araştırmacı, 2008-2010.
 • TÜBAP 2009/154: “Asetik asit ile oluşturulan deneysel kolit modelinde curcuminin apoptozis üzerine etkisi” Proje Yürütücüsü 2011.
 • TÜBAP 2008-72: “Keten Tohumu Yağının Hiperlipidemiye Bağlı Oluşan Böbrek Hasarı Üzerine Koruyucu Etkisinin İncelenmesi” Yardımcı araştırmacı 2010
 • TÜBAP 444: “Cisplatinin oluşturduğu böbrek korteks hasarlarında E ve C vitamini etkilerinin ışık ve elektron mikroskopik düzeylerde incelenmesi” Yardımcı Araştırmacı 2004