» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Effects of SSRIs on macular ganglion cell complex thickness and retinal nerve fibre layer thickness (Ocak 2017)
 • Peripheral blood mRNA expressions of stress biomarkers in manic episode and subsequent remission (Nisan 2016)
  2
  ATIF
 • Substance use and parent characteristics among high school students: Edirne sample in Turkey (Mart 2016)
 • Evaluation of phosphatidylethanol by ELISA for detection of excessive alcohol use compared with traditional biomarkers: a case-control study
 • Impact of experiencing acute coronary symdrome prior to open heart surgery on psychiatric status
 • Transient changes in inflammatory and oxidative stress markers with total sleep deprivation
  1
  ATIF
 • Alcohol and psychoactive substance use among university students in Edirne and related parameters
 • Ring finger autophagy after spouse's death
 • Decreased interoceptive awareness in patients with substance use disorders
 • Alterations of BDNF and GDNF serum levels in alcohol-addicted patients during alcohol withdrawal
 • Haematological and biochemical differences between mania and euthymia
 • A case of acute psychosis following energy drink consumption
  2
  ATIF
 • Sınır kişilik bozukluğunda bölgesel beyin kan akımı
 • Datura stramonium zehirlenmesine bağlı deliryum: Bir olgu
  9
  ATIF
 • Amisulpride-induced neuroleptic malignant syndrome
  9
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • A case of hypothyroidism induced psychosis after total thyroidectomy operation (Ocak 2017)
 • Olanzapine and clozapine use in a woman with schizophrenia during consecutive pregnancies: a case report

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • The neutrophil-to-lymphocyte ratio as a diagnostic marker for manic episode in bipolar disorder
 • Serum levels of agouti-related peptide and leptin in patients with schzophrenia on risperidone monotherapy
 • Alterations of BDNF and GDNF serum levels in alcohol-addicted patients during alcohol withdrawal
 • Peripheral markers of stress in bipolar disorder
 • Peripheral edema associated with olanzapine-valproate combination: A case report

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Prevalans and clinical features of body dismorphic disorder on psychiatric inpatients: a cross-sectional study in one region in Turkey
 • The effect of total sleep deprivation on mood changes of healthy individuals
 • Bir üniversite hastanesinde yatan hastalardan istenen psikiyatrik konsültasyonların değerlendirilmesi
 • Bipolar bozukluk tip I'de romatoid artrite kıyasla evlilik uyumu ve aile işlevselliği
 • Obezite, yiyecek bağımlılığı ve nöromodülasyon
 • Olanzapin ve valproat kullanımına bağlı gelişen periferik ödem olgusu
 • Cyclopentolate use disorder: a case report of intranasal misuse

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Akut lityum intoksikasyonu: Üç olgunun değerlendirilmesi
 • Bir üniversite hastanesinde yatan hastalardan istenen psikiyatrik konsültasyonların değerlendirilmesi
 • Yatarak tedavi gören psikiyatri hastalarında beden dismorfik bozukluğu yaygınlığı ve özellikleri: Türkiye’de bir bölgede kesitsel bir araştırma
 • Mani ve ötimi arasındaki hematolojik ve biyokimyasal parametre farklılıkları
 • Bipolar bozuklukta evlilik uyumu ve aile işlevselliğinin değerlendirilmesi
 • Bipolar bozukluğu olan hastalarda serum agouti-ilişkili protein düzeylerinin değerlendirilmesi
 • Yaygın anksiyete bozukluğu olan hastalarda ayrılma anksiyetesi bozukluğu ek tanısının görülme sıklığı
 • Hipotiroidi zemininde gelişen psikotik bozukluk: Bir olgu sunumu
 • Eş kaybı sonrası yüzük parmağı otofajisi
 • Bir üniversite hastanesi psikiyatri kliniğinde iki yıllık süreçte yapılan elektrokonvülzif tedavi uygulamaları
 • Pregabalin kullanım bozukluğu: Olgu sunumu
 • Olgu sunumu: Sağ korona radiata infarktıyla birlikte gelişen manik atak
 • Mani ve hipotiroidizm birlikteliği: Bir olgu sunumu
 • Siklopentolat bağımlılığı: Bir olgu sunumu
 • Enerji içeceği tüketimi sonrası gelişen bir akut psikoz olgusu
 • Edirne'deki liselerde psikoaktif madde kullanım yaygınlığı
 • Majör depresyon hastalarında tam uyku yoksunluğunun serum beyin kaynaklı nörotrofik faktör düzeyine etkisi
 • Sınır kişilik bozukluğunda bölgesel beyin kan akımı

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi Bilimsel Kurul Üyeliği
 • 19. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongre Sekreterliği
 • Akılcı ilaç kullanımı
 • Obezite genetiği
 • 3. Toplum Ruh Sağlığı Günleri Düzenleme Kurulu Üyeliği

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Kaplan and Sadock Psikiyatri, Bölüm adı: Nörogenetik
 • Kaplan and Sadock Psikiyatri, Bölüm adı: Bağışıklık sistemi ve merkezi sinir sistemi etkileşimleri
 • Amerikan Psikiyatri Birliği Psikiyatri için Kurul Sınavları Hazırlık ve Gözden Geçirme Kılavuzu, Bölüm adı: Psikiyatride sinir sistemi, endokrin ve bağışıklık sistemlerinin etkileşimi
 • Yeme Bozuklukları ve Obezite Tanı ve Tedavi Kitabı, Bölüm adı: Obezitenin psikososyal sonuçları ve stigma
 • Yeme Bozuklukları ve Obezite Tanı ve Tedavi Kitabı, Bölüm adı: Obezite etyoloji, psikososyal etkenler
 • Psikiyatri Genetiği ve Genomiği, Bölüm adı: Erişkin yaşamında anormal davranışın genetiği
 • Kaplan Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry, Bölüm adı: Psikiyatrik hastalıkların genetik bağlantı çalışmaları

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Bipolar I bozukluğu olan hastalarda antioksidan enzimlerin gen ekspresyonlarının ve plazma malondialdehit düzeyinin değerlen

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Türkiye Psikiyatri Derneği Edirne Şubesi, bilimsel toplantı sekreterliği

Editörlük / Yayınlama

 • Journal of Depression and Anxiety yayın kurulu üyeliği
 • Kaplan and Sadock Psikiyatri konuk editörlük
 • Acta Psychiatrica Scandinavica (SCI) yayın kurulu üyeliği

Yapılan Hakemlikler

 • Acta Psychiatrica Scandinavica (SCI) yayın hakemliği
 • Drugs & Therapy Perspectives yayın hakemliği
 • Drugs & Therapy Perspectives yayın hakemliği
 • The International Journal of Psychiatry in Medicine (SCI-E) yayın hakemliği
 • Annals of Clinical Case Reports yayın hakemliği
 • Journal of Affective Disorders (SCI) yayın hakemliği
 • Balkan Medical Journal (SCI-E) yayın hakemliği
 • Balkan Medical Journal (SCI-E) yayın hakemliği
 • Archives of Neuropsychiatry (SCI-E) yayın hakemliği
 • 19. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi bildiri kitabı hakemliği
 • Archives of Neuropsychiatry (SCI-E) yayın hakemliği

Projeler

 • Sağlıklı bireylerde total uyku yoksunluğunun immun, nöroplastisite ve stres parametreleri üzerine etkisi
 • Bipolar I bozukluğun hızlanmış yaşlılık modeline göre değerlendirilmesi
 • Alkol kullanım bozukluğu olan hastalarda biyokimyasal belirteçlerin ve nörotrofik faktör düzeylerinin değerlendirilmesi
 • Bipolar I bozukluğu olan hastalarda antioksidan enzimlerin gen ekspresyonlarının ve plazma malondialdehit düzeyinin değerlendirilmesi
 • Sınır kişilik bozukluğu hastalarında bölgesel beyin kan akımının değerlendirilmesi

Ödüller

 • 7. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi Poster Ödülü İkinciliği
 • 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi Araştırma Ödülü İkinciliği
 • 10. Bahar Sempozyumu Araştırma Projesi Teşvik Ödülü

Diğer

 • Bedensel belirti bozuklukları
 • İntihar
 • Kişilik bozuklukları
 • Psikiyatrik muayene ve semiyoloji
 • Olgu sunumu
 • Yaşlılık ve ölümle ilgili değişiklikler
 • Psikolojiye giriş
 • Yapay bozukluk
 • Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu başkan yardımcılığı

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi)

Bipolar I bozukluğunda bakteriyel translokasyon belirteç düzeylerinin değerlendirilmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Ulusal » Diğer » Diğer (Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi)

Bipolar I bozukluğun hızlanmış yaşlılık modeline göre değerlendirilmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

» Verdiği Dersler

Bedensel belirti bozuklukları

İntihar

Kişilik bozuklukları

Olgu sunumu

Psikiyatrik muayene ve semiyoloji

Psikolojiye giriş

Yapay bozukluk

Yaşlılık ve ölümle ilgili değişiklikler