» Biyografi

1977'de İstanbul'da doğdu. 1999'da İstanbul Ünv. İktisat Fakültesi Maliye bölümünden lisans derecesini aldı. Ardından lisans üstü ve doktora çalışmalarını, Marmara Ünv. SBE, İstanbul Ünv. SBE, YTÜ FBE'de 1999-2011 arasında, Mali İktisat, İktisat Tarihi, Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Şehir Planlama anabilim dallarında başarıyla tamamladı. Aralarında SSCI-E, SCI'de taranan dergilerde yayınlanan makaleler, sayısı 10'a ulaşan İstanbul ve Marmara Ünv.'lerinde yayınlanan telif-araştırma kitapları da olmak üzere ulusal-uluslararası çok sayıda yayını bulunmakta olup, çeşitli ulusal akademik ödülere sahiptir. 27 haziran 2011'den bu yana Trakya Ünv. İİBF'de yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Özus, E., Akın, D. ve M. Çiftçi, ”Hierarchical Cluster Analysis of Multicenter Development and Travel Patterns in Istanbul.”J. Urban Plann. Dev., 138(4), 303–318. doi: 10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000121 (2012). (Tarandığı uluslar arası atıf endeksleri: SCI-E, SSCI.) (Kasım 2012)
  8
  ATIF
 • Çiftçi, M., “Türkiye’de 60 Yaş ve Üstü Nüfusun Sağlık Hizmetlerinin Bölgesel Dağılımından Sağladıkları Sosyal Fayda Düzeyleri,” Turkish Journal of Geriatrics, 13(4): 252-260. (2010) (Ocak 2010)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çiftçi, A.N. ve M. Çiftçi (2016), "Sovyet Rejiminde Sosyal Güvencesizlik Örneği Olarak Tarımda Çalışanlar ve Çalışan Emekliler", Avrasya Çalışmaları, 4: 69-89. (Mayıs 2016)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M. "Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Dönemsel Değişim ve Dönüşümünün Ana Hatları", Avrasya Bilimler AkademisiAvrasya İşletme ve İktisat Dergisi, 1 (3): 43-59. (Ekim 2015)
 • Çiftçi, M. (2015), "Büyüme Kutupları Yaklaşımıyla Kazakistan’da 2003-10 Arası Bölgelerarası Büyüme", Avrasya Çalışmaları, 2: 29-47. (Ekim 2015)
 • Çiftçi, M., "Türkiye’de Spor Tesislerinde Bölgesel Dağılımın Dengesizliği", Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (4): 49-66. (Temmuz 2015)
 • Çiftçi, M. Rusya'da Üretimin Bölgeler Arası Dengesizliğinden Kaynaklanan Sosyal Refah Kaybı", Avrasya Çalışmaları Dergisi, 1 (1): 20-40 (Nisan 2015)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M. "Ulusal Servet Olarak Türk Deniz Ticaret Filosu ve Uluslararası Denizcilik Sektörün İçindeki Mukayeseli Konumu," Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi - International Journal of Alanya Faculty of Business, 4 (3): 1 - 9. (2012). (Aralık 2012)
 • Gençler, A. ve M. Çiftçi, “Dış Ticaretin Finansmanında Göçmen Gönderilerinin Rolü ve Türkiye Örneği,” Sosyo Ekonomi Dergisi, 8(17): 301-329. (2012) (Haziran 2012)
 • Çiftçi, M. ve R. Seymen, “Türkiye’de hanedanlıktan cumhuriyete ortaokul öğrencilerinin öğretmenlerden sağladıkları sosyal fayda düzeylerinin Atkinson bölgesel eşitsizlik endeksi yaklaşımıyla ölçümü (1897 ve 1997),” International Journal of Human Sciences – Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 9 (2): 815-830. (2012) (Haziran 2012)
 • Çiftçi, M. ve R. Seymen, “Osmanlı Kaimeleri’nin halktan kabul görmemesinin nedenleri (Hayek – Gellner – Keyder üçlemesiyle bütünsel sentez),” International Journal of Human Sciences – Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 9 (1): 956-964. (2012) (Ocak 2012)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M., “Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Özel Mülkiyet ve Yapısal Özellikleri,” Turkish Studies – International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Academic Journal, 6 (3): 623-644. (2011) (Ekim 2011)
  4
  ATIF
 • Çiftçi, M., “Türkiye’de Veteriner Fakültelerindeki Öğrencilerin Öğretim Üyelerinden Sağladıkları Sosyal Fayda Düzeylerinin Atkinson Eşitsizlik Endeksi Yaklaşımıyla Ölçümü,” İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 37 (2): 89-96. (2011) (Haziran 2011)
 • Çiftçi, M., “Türkiye’de okul öncesi eğitimde öğrenci sosyal fayda artışı (1997–2005),” International Journal of Human Sciences – Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (2): 32-42. (2011) (Haziran 2011)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M.,“Relationship between hierarchic - spatial differentiation of social structure and population size of municipalities in Turkey: Evidence from the election case of local administration in 2004,” International Journal of Human Sciences – Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (2): 157-175. (2011) (Haziran 2011)
 • Çiftçi, M. ve R. Seymen, “Türkiye’de 1995’ten 2004’e kamusal sağlık hizmetlerinde bölgelerarası uyumlaşma süreci,” International Journal of Human Sciences – Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (2): 1073-1089. (2011) (Haziran 2011)
 • Çiftçi, M. ve R. Seymen, “Osmanlı endüstriyel üretim yapısının (1913 – 15) emek – sermaye bileşeninde incelenmesi,” International Journal of Human Sciences – Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (2): 1090-1105. (2011) (Haziran 2011)
 • Çiftçi, M., “Türkiye’de İç Göçte Sosyal Ağ Kullanımı Üzerindeki Etkenler,” Sosyo Ekonomi Dergisi, 7(15): 105-124. (2011) (Ocak 2011)
  2
  ATIF
 • Çiftçi, M.,“Emek – Sermayede Milliyet Ayrışması Ve Örnek Sektör Olarak Uluslar Arası Deniz Taşımacılığı,” “İş – Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 12 (3), 137–158. (2010) (Ekim 2010)
 • Çiftçi, M., “1995-2000 Dönemi İç Göç Hareketlerinde Emeğin Varış Yerlerindeki Çekim Türlerine Göre Mukayeseli Duyarlılık Düzeyleri,” Çalışma ve Toplum, 24: 277-292. (2010) (Eylül 2010)
 • Çiftçi, M., “Türkiye’de Hekim Arzının Bölgesel Dağılım Eşitsizliği (1897–2004) ,” Business And Economics Research Journal / İşletme Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1 (3), 101–115. (2010) (Eylül 2010)
 • Çiftçi, M., “Hanedanlıktan Cumhuriyete Halk Kütüphanelerinden Sağlanan Sosyal Faydanın Demografik Analizi: 1897 Ve 2000 Mukayesesi,” Turkish Studies – International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Academic Journal, 5(2): 934-963 (2010) (Haziran 2010)
 • Çiftçi, M., “AB – 15 Ülkelerinde Kadın Emeğinin Gelir Elastikiyeti Ve Türkiye: Değerlendirmeler – Ekonometrik Uygulamalar,” International Journal of Human Sciences – Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (1): 1350-1365. (2010) (Ocak 2010)
  3
  ATIF
 • Çiftçi, M.,“İç Göçte GSYİH Bileşenleri Olarak Çekici Faktör Kademelenmesi: Atkinson Bölgesel Eşitsizlik Endeksiyle 1995–2000 Dönemi İçin Bir İstatistiksel Uygulama,” International Journal of Human Sciences – Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (1): 1385-1406. (2010) (Ocak 2010)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M., “Türkiye’de Eczacılık Fakültelerindeki Öğrencilerin Öğretim Üyelerinden Sağladıkları Sosyal Fayda Düzeylerinin Atkinson Eşitsizlik Endeksi Yaklaşımıyla Ölçümü,” Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 29 (1): 45-59. (2009) (Eylül 2009)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M.,“Türkiye’de Orman Fakültelerindeki Öğrencilerin Öğretim Üyelerinden Sağladıkları Sosyal Fayda Düzeylerinin Atkinson Eşitsizlik Endeksi Yaklaşımıyla Ölçümü,” Journal of the Bartin Faculty of Forestry - Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 11 (16): 13-23. (2009) (Haziran 2009)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M., “The Effect of Greek and Armenian Immigration Movement to Base on Nation-State in Turkey: Evidence from Ethno – Cultural Structure of Ottoman Provinces In 1897,” Turkish Studies – International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Academic Journal, 4 (8): 871-895. (2009) (Haziran 2009)
 • Çiftçi, M.,“Türkiye’de Su Ürünleri Fakültelerindeki Öğrencilerin Öğretim Üyelerinden Sağladıkları Sosyal Fayda Düzeylerinin Atkinson Eşitsizlik Endeksi Yaklaşımıyla Ölçümü,” E.Ü. Su Ürünleri Dergisi / E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 26/2: 95-100. (2009) (Haziran 2009)
 • Çiftçi, M. ve M. Tekin, “Gini Eşitsizlik Ölçüsü İle Osmanlı Sanayi Alt Kollarında İşletme Ölçek Göstergelerinin Dağılım Eşitsizliği,” “İş – Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 11 (1), 139–152. (2009) (Ocak 2009)
 • Çiftçi, M. ve M. Tekin, ”Gini Eşitsizlik Katsayılarıyla Cemaatlerin 19. Yüzyıl Sonlarında Osmanlı Vilayetlerindeki Coğrafi Dağılımları,” Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (1), 41-56. (2009) (Ocak 2009)
  2
  ATIF
 • Çiftçi, M., “Ülkelerarası Küresel Eşitsizlik – Reel Büyüme İlişkisinin Uzun Dönemli Gelişimi,” International Journal of Human Sciences – Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (1): 919-952. (2009) (Ocak 2009)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M.,“Spatial Comparative Social Attitute to Family Planning Policies in Turkey from 1990 to 2000,” International Journal of Human Sciences, 6 (1): 899-918. (Ocak 2009)
 • Çiftçi, M., “Ülkeler Arası Küresel Eşitsizlikte Uzun Dönemli Bozulma (1950–1998)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi - The Journal of International Social Research, Volume 1/5 Fall 2008, 156-179. (2008). (Aralık 2008)
 • Çiftçi, M. ve M. Tekin, “Halk Kütüphanelerinin Bölgesel Dağılım Trendi: Gini Katsayılarıyla 1995 – 2005 Dönemi İçin Uygulamalar,” Bilgi Dünyası, 9 (2), 505–526. (2008). (Eylül 2008)
  2
  ATIF
 • Çiftçi, M., “Kalkınma Göstergesi Olarak Ortalama Yaşam Beklentisine Göre Türkiye’ nin AB İçindeki Konumu: Kritikler ve Çok Değişkenli İstatistik Uygulamaları”, Ekonometri ve İstatistik, 7, 51-87. (2008) (Haziran 2008)
  1
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Çiftçi, Murat (2015), “20. Yüzyıla Girerken Osmanlı Sağlık Hizmetlerinde Bölgelerarası Dengesizlik”, s. 487–497, 21–23 Ekim 2015, Uluslararası Söz, Sanat, Sağlık Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Edirne. (Temmuz 2015)
 • Arslan, A.N., Çiftçi, M., vd. "Göç Çıkışları Açısından Iğdır’ın Kars ve Ardahan İle Mukayesesi," Uluslararası Iğdır Sempozyumu 18-21 Nisan 2012, Iğdır, 2013, 433-461. (Nisan 2013)
 • Hacıtahiroğlu, K., Çiftçi, M., vd. "Iğdır’dan Göç Çıkış Tahmini (2017–2020)," Uluslararası Iğdır Sempozyumu 18-21 Nisan 2012, Iğdır, 2013, s. 419-432. (Nisan 2013)
 • Tekin, M, Çiftçi, M., vd. "Iğdır’da Eğitim Hizmet Kalitesinin İller arası Gelişmişlik Düzeyi: 2000’den 2010’a," Uluslararası Iğdır Sempozyumu 18-21 Nisan 2012, Iğdır, 2013, s. 328-343. (Nisan 2013)
 • Gençler, A., Çiftçi, M. vd. "Iğdır’da Sağlık Hizmet Kalitesinin İller arası Gelişmişlik Düzeyi: 2000’den 2010’a," Uluslararası Iğdır Sempozyumu 18-21 Nisan 2012, Iğdır, 2013, s. 382-405. (Nisan 2013)
 • Gençler, A., Seymen, R. Ve M. Çiftçi, Türkiye'de Turizm Endüstrisinde Yatak Arzından Sağlanan Sosyal Fayda Düzeylerinin Gelişimi (1990 – 2009), Eğirdir 1. Uluslararası ve 4. Ulusal Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabıi 1-4 Aralık Isparta, 809-814. (Aralık 2011)
 • Gençler, A., Seymen, R. Ve M. Çiftçi, Türkiye'de Mevcut Turizm Potansiyel Gelir Seviyeleri (2006 – 2010), Eğirdir 1. Uluslararası ve 4. Ulusal Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabıi 1-4 Aralık Isparta, 689-696. (Aralık 2011)
 • Gençler, A. Ve M. Çiftçi, Ekonomik Kalkınmada Göçmenlerin Gönderdikleri Paraların İşlevi: Türkiye Örnegi, 9th International Conference on Knowledge, Economy & Management Proceedings Uluslar Arası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirileri Jun 23-25, 2011 Sarajevo-Bosnia & Herzegovina / 23-25 Haziran 2011, Saraybosna-Bosna Hersek. (Haziran 2011)
 • Çiftçi, M., Türkiye’de İlköğretim Öğrencilerinin Öğretmenlerden Sağladıkları Sosyal Fayda Düzeylerinin Atkinson Bölgesel Eşitsizlik Endeksi Yaklaşımıyla Ölçümü (1997-2005), Trakya Üniversitesi yayınları, no. 101, Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi / The 5th Int. Balkan Education and Science Congress, “1-3 Ekim 2009 / October 01-03 2009”, Edirne, Vol. I, 379-385, 2009. (Ekim 2009)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Çiftçi, M., Son Genişleme Öncesinde On iki Yeni Üyenin AB’ye Uyum Sorunu Üzerine Değerlendirmeler, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Yayını, İstanbul, 2009. (Haziran 2009)
 • Çiftçi, M., Bireysel Servetin Bölgesel Dağılımı Perspektifiyle Türkiye’ nin AB’ ye Uyum Sorunu, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Yayını, İstanbul, 2009. (Haziran 2009)
 • Çiftçi, M., Üretimin Bölgesel Dağılımı Perspektifiyle Türkiye’ nin AB’ ye Uyum Sorunu, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Yayını, İstanbul, 2009. (Haziran 2009)
 • Tekin, M. ve M. Çiftçi, AB Mekân Kısıtında Eğitimin İktisadi Kalkınmaya Etkisi: Kritikler – İstatistiksel Uygulamalar, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Yayını, İstanbul, 2007. (Ekim 2007)
 • Tekin, M. ve M. Çiftçi, Eğitimin İktisadi Kalkınmaya Etkisi: Tarihi Gelişim Kritikleri – İstatistiksel Uygulamalar, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Yayını, İstanbul, 2007. (Ekim 2007)
 • Çiftçi, M., ve M. Tekin, OECD Ekseninde Eğitimin İktisadi Kalkınmaya Etkisi: Kritikler – İstatistiksel Uygulamalar, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Yayını, İstanbul, 2007. (Ekim 2007)
 • Yılmazcan, D. ve M. Çiftçi, Refah Devletinin Kurumsallaşma Süreci ve Ülke Grupları İtibarıyla İncelemeler, Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Yayını, İstanbul, 2002. (Aralık 2002)
 • Çiftçi, M., Empirical Analysis of The Social State Concept, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Yayını, (English Translation. Altuğ ALTINTAŞ), İstanbul, 1999. (Eylül 1999)
 • Çiftçi, M., Ampirik Bulgular Işığında “Sosyal Devlet” Kavramının Ekonometrik Analizi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul, 1999. (Eylül 1999)
 • Çiftçi, M., Ampirik Bulgular Işığında “Sosyal Devlet” Kavramının Sosyo - Ekonomik Analizi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul, 1999. (Eylül 1999)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Bilal Pişkin, Sağlık Sistemleri İçerisinde Özel Sağlık Sigorta Şirketleri ve Türkiye, Trakya Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği ABD Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne, Mayıs 2017. (Mayıs 2017)
 • Kurum, Can., Modern Türk sosyal güvenlik sisteminin kuruluşu: Askeri Tekaüt Sandığı (1866), Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma İktisadı Anabilim Dalı, 2013-2015. (Ocak 2015)

Editörlük / Yayınlama

 • ASOS Journal - 22. sayıdan itibaren çalışma ekonomisi alan editörü (Ocak 2016)
 • Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi - 1. sayıdan itibaren editör (Temmuz 2015)
 • Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi - 1. sayıdan itibaren çalışma ekonomisi alan editörlüğü (Ocak 2015)
 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 15 Sayı 2 (Aralık 2013)
 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 15 Sayı 1 (Haziran 2013)

Ödüller

 • TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 2011. (Özus, E., Akın, D. ve M. Çiftçi, ”Hierarchical Cluster Analysis of Multicenter Development and Travel Patterns in Istanbul.”J. Urban Plann. Dev., 138(4), 303–318. doi: 10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000121 (2012). Künyeli araştırma makalesiyle) (Ekim 2013)
 • 2012 Yılı Trakya Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü
 • TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 2011. (ÇİFTÇİ, M., “Türkiye’de 60 Yaş Ve Üstü Nüfusun Sağlık Hizmetlerinin Bölgesel Dağılımından Sağladıkları Sosyal Fayda Düzeyleri,” Turkish Journal of Geriatrics, 13(4): 252-260. Künyeli araştırma makalesiyle) (Aralık 2011)
 • 1. Ulusal Eser Yarışması, « Sürdürülebilir kalkınma konulu », Aktive grup. (Y.Doç.Dr.Mustafa Tekin’ le ortak makaleyle) (Temmuz 2002)
 • Birincilik Ödülü, 1. Ulusal Eser Yarışması, « Ekonomi konulu », Şubat 2000, İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti. (Şubat 2000)

Sertifikalar

 • Gümrük Müşavir Yardımcısı. (Aralık 2001’ den beri) (Aralık 2001)
 • Bilgisayar İşletmenliği (8 ay, haftada 6 saat) Gözen Eğitim Kurumları. (Eylül 1995 – Haziran 1996) (Haziran 1996)

Diğer

 • Sümer, K.K, B. Topaloğlu ve M. Çiftçi, “Türk Sigorta Endüstrisinde Derinlik Sorunu: Türkiye’ nin AB - 15 İle Mukayesesi,” Sigorta Araştırmaları Dergisi, 4, 11-16 (2009). (Haziran 2009)
 • Çiftçi, M., “Doğal Afet Risklerine Karşı Toplumsal Duyarlılık Tespitine Yönelik DASK Eksenli Ampirik Tahliller ve Kritikler,” Active (Bankacılık ve Finans Dergisi), 9 (53), 60-84 (2007). (Ekim 2007)
 • Çiftçi, M., “Global Sigorta Kültürü Ekseninde Türkiye’ de Sigorta Sektörünün Potansiyel Pazar Hacmi: Uluslar Arası Karşılaştırmalar, Ekonometrik Analizler, Stratejik Kritikler,” Active (Bankacılık ve Finans Dergisi), 8 (49), 12-21 (2006). (Haziran 2006)
 • Çiftçi, M., “Bütçe İdaresi Etkinsizliği Ekseninde Genel Sağlık Sigortasının Özel Sigorta Sektörüne Devri: Gerekçeli Özelleştirme Kritiği ve Ekonometrik Analizler,” Active (Bankacılık ve Finans Dergisi), 8 (46) 52-75 (2006). (Şubat 2006)
 • Tekin, M. ve M. Çiftçi, “Uzun Dönemde Statik Ekonomik Alan Olarak Türkiye ve Reel Ekonomideki Etkenler: Uluslararası Karşılaştırmalı Analiz ve Ekonometrik Uygulamalar,” Active (Bankacılık ve Finans Dergisi), 42, 48-78 (2005). (Ekim 2005)
 • Çiftçi, M., “Potansiyel Zorunlu Sigorta Alanı Olarak Özel Emeklilik Sistemi,” Reasürör, 52, 19-47 (2004). (Temmuz 2004)
 • Çiftçi, M., “Tamamlayıcı Özel Emeklilik Kuruluşlarına Yönelik Optimal Pazarlama Stratejisi Üzerine Model Önerisi ve Hedef Kitlenin Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama,” Reasürör, 46, 4-26 (2002). (Kasım 2002)
 • Çetin, C. ve M. Çiftçi, “1870’ lerde Hava Oyunları, 1980’lerde Banker Krizi”, Toplumsal Tarih Dergisi, 79, 11-14 (2000). (Haziran 2000)
 • Çiftçi, M., “AB Emeklilik Fonlarının Yatırım Portföylerinin Global Gelişmeler Işığında Değerlendirilmesi ve Türkiye’ye Yönelik Alternatif Model Önerisi,” Reasürör, 33, 6-19 (1999). (Temmuz 1999)
  2
  ATIF

» Verdiği Dersler

1-) TOPLUM BİLİM I (ÇEEİ 1. YARIYIL LİSANS)

2-) TOPLUM BİLİM II (ÇEEİ 2. YARIYIL LİSANS)

3-) ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ (ÇEEİ 5. YARIYIL LİSANS)

4-) SOSYAL GÜVENLİK TEORİSİ (ÇEEİ 7. YARIYIL LİSANS)

5-) SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (ÇEEİ 8. YARIYIL LİSANS)

6-) SİGORTALAMA SİSTEMLERİ (ÇEEİ ZORUNLU ORTAK BAHAR DÖNEMİ LİSANS)

7-) TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN SORUNLARI (ÇEEİ GÜZ DÖNEMİ YL)

8-) SOSYAL DEMOGRAFİ (ÇEEİ BAHAR DÖNEMİ YL)

9-) KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ (SAĞLIK YÖNETİMİ GÜZ DÖNEMİ YL)

TÜRK SAĞLIK SİSTEMİ (SAĞLIK YÖNETİMİ BAHAR DÖNEMİ YL)

» Duyurular

07 Haziran 2017 » SGH denkliği ve Yaz okulunda devam zorunluluğu hakkında