» Biyografi

1968 Adana doğdu. İlk orta ve lise öğrenimimi Adana’da tamamladı. Lisans öğrenimini 1992 yılında İnönü Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü, yüksek lisans öğrenimini 1995 yılında Trakya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. 1997 yılında Trakya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Kent ve Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2005 yılında Doktora eğitimimi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı) tamamlayıp tekrar Trakya Üniversitesi’ndeki görevime döndü. 2005 yılında yardımcı doçent ve 2010 yılında doçent olarak atanmıştır.

» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • İklim Değişimi Etkileri

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI VE TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR ALANLARINDA YENİ DÜZENLEMELER (Mayıs 2016)
 • "Belediye Yönetimine Katılım Bakımından Stratejik Planların Değerlendirilmesi” Süleyman Demirel İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2013/1, Menaf TURAN ve Seyhan B.GÜLER ile birlikte
 • Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programları ve Yerel Ekonomik Kalkınma: Trakya Bölgesi Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 45, 2010, s.219-236. Çiğdem AKSU ve Gökben DEMİRTAŞ ile birlikte

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI VE TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR ALANLARINDA YENİ DÜZENLEMELER (Mayıs 2016)
 • Türkiye'de Kent İçi Ulaşımda Belediyelerin Sorumlulukları (Ağustos 2015)
 • "Yönetimler Arası Mali İlişkiler Bağlamında Türkiye'de Yerel Yönetimler Arasında Gelir Bölüşümü: Büyükşehir ve İl Belediyeleri" Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu, 24-26 Kasım 2014, Gazi Magusa, KIBRIS. Hakan Agun ile birlikte (Kasım 2014)
 • “Türkiye’de Sürdürülebilir Çevre Politikaları: İklim Değişikliği Örneği”, INTERNATIONAL ON CONFERENCE EURASION ECONOMIES, 17-18 September 2013, St. Petersburg, RUSSIA, Menaf TURAN ile birlikte
 • “ Türkiye’de Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Stratejileri:KENTGES Eylem Planı (2010-2023 Örneği”, INTERNATIONAL ON CONFERENCE EURASION ECONOMIES, 17-18 September 2013, St. Petersburg, RUSSIA. Menaf TURAN ile birlikte
 • Türkiye'de Belediyelerin Yaşlılara Yönelik Hizmetleri
 • “Local Level at Privatization and Foreign Borrowing at Turkey” Management and Education Conference: Science, Economics and Technologies in the Global World, 15-16 September 2006, Bourgas/Bulgaria, p. 23-25. Hüsnü BOZDOĞAN ile birlikte
 • Dünya Kentleri
 • “New Liberalism and Local Administration: A Study of Turkey”, European Prospects For The National Economy Conference, Varna Economy of University, 9-10 June 2005,Bulgaria, p.176-182.
 • Türkiye'de Yerel Demokrasi

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Yeni Büyükşehir Düzenlemesinde "Köy" Mahalleler ve Yönetimi

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “Trakya Bölgesi’nin Kentleşmesinde Sanayileşme ve Demografi İlişkisi” Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 22, Sayı 2, s. 17-45, Nisan 2013, Menaf TURAN ile birlikte
 • Kentsel Haklar Kapitalizm ve Katılım”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C.66, S.1, Ocak-Mart 2011.
 • “İl Genel Meclisi Üyeleri Gözüyle Yerel Siyaset:Edrine Örneği”, E-Yaklaşım Dergisi, Y.18, S.211, 2010, s.1-18.
 • “İl Özel İdaresinin Gelir Yapısının ‘Yönetimlerarası Gelir Bölüşü’ Açısından Değerlendirilmesi”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.12, S.1, 2010, s.263-284.
 • "Tarihi Çevre Korumanın Yönetsel Boyutu ve Alan Yönetimi”, Çağdaş Yerel Yönetimler, C.19, S.3, 2010, s.1-24, Yaşagül EKİNCİ ile birlikte
 • “Elektronik Devletten Mobil Devlete Geçişte Türkiye Yerel Yönetim Uygulamaları”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 2, Haziran 2009, s. 25-49, Ebru DÖVENTAŞ ile birlikte

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • “SanayileşmeKentleşme Demografi İlişkisi: Trakya Bölgesi”, I. SANAYİNİN İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA ETKİLERİ SEMPOPZYUMU, 25-26 Mayıs, 2012, Edirne.
 • Reform Sonrası İl Genel Meclisi Dönüşüm ve Statüko, Yayına Hazırlayan S. Ulaş BAYRAKTAR, Kalkedon Yayınları, İstanbul, 2011.
 • Akarçay P, ile birlikte, “Trakya’da Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Bölge Kalkınma Ajansları”, Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu, Edirne, 2009, s. 75-85.
 • Döventaş E, Bilir Güler S, ile birlikte, “Elektronik Devletten Mobil Devlete”, Küreselleşme Piyasa ve Devlet, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, İzmir, 2009, s. 295-308.
 • Aksu Ç, Demirbaş G, ile birlikte, “Avrupa Birliği Mali Yardımlarının Kent Kalkınmasına Etkisi: Edirne Örneği” Ulusal Kalkınma Ve Yerel Yönetimler TODAİE 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara, 2009, s. 319-330.
 • “Sanayileşme Göç ve Demografi Bağlamında Dünya Kenti Kavramı” 17.ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 20-24 EKİM 2014, EDİRNE

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • “Sanayileşme Göç ve Demografi Bağlamında Dünya Kenti Kavramı” 17.ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 20-24 EKİM 2014, EDİRNE (Ekim 2014)
 • “100. Yılında Balkan Savaşları ve Bugünkü Balkanlar” Babaeski Belediyesi’nin Düzenlediği Konferansta Panel Yöneticiliği 5 Mayıs 2013.
 • Babaeski Belediyesi’nin Düzenlediği “100. Yılında Balkan Savaşları ve Bugünkü Balkanlar” Panel Yöneticisi 5 Mayıs 2013.
 • ”1980 Sonrası Toplumcu Belediyecilik Uygulamaları”, YENİ TOPLUMCU BELEDİYECİLİK SEMPOZYUMU, 14-15 Eylül 2013, Ankara.
 • "Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve bazı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılamasına Dair kanun Üzerine Değerlendirmeler" Edirne Atatürkçü Düşünce Derneği
 • Hakan Agun ile birlikte, “Yönetimler Arası Hizmet Bölüşümü: İl Özel İdareleri ve İl Belediyeleri İncelemesi (2006-2011)”, V. YEREL YÖNETİMLER MALİ FORUMU, 24-25 Kasım 2012, Ankara.
 • “Bir Sorun Olarak Kentiçi Ulaşım ve Edirne'de Kentiçi Ulaşım” Edirne Kent Konseyi
 • “Reform Sonrası İl Genel Meclisleri” Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü tarafında yürütülen TUBİTAK Araştırma Projesi Değerlendirme Çalıştayı’ na katılım 11.02.2010, Mersin.
 • “Kent ve Demokrasi” Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 15.05.2009, Edirne.
 • TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu Düzenlediği “Yerel Yönetim Seçimleri Edirne Yerel Yönetim Adayları” Panel Yöneticisi, 14-15 Şubat 2009;Edirne.
 • “Belediyelerde Kriz Yönetimi”, Güney Doğu Anadolu Belediyeler Birliği, 12-14 Haziran 2006, Kıbrıs.
 • “Stratejik Planlama ve Belediyeler:Edirne Belediyesi Uygulaması” Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 3-5 Kasım 2006 Kocaeli.
 • “Kentiçi Ulaşım Sorunu ve Belediyelerin Sorumluluğu: Edirne Belediyesi İncelemesi”, City&Health Symposium, Kent ve Sağlık Sempozyumu, 7-9 Haziran 2006.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • “Kentsel Haklar ve Kente Karşı Suç: Haklar ve Yükümlülükler”, Disiplinlerarası Yaklaşımla İnsan Hakları, Ed. Selda Çağlar, Beta Yayınevi, İstanbul, 2010, s.385-422.
 • “Toplumcu Belediyeciliğin Doğuş Koşulları Üzerine”, Toplumcu Belediyecilik/Yerel Yönetimlerde Sosyal Demokrasi Teorik Yaklaşımlar Türkiye Uygulamaları, Der. İhsan Kamalak, Hüseyin Gül, Kalkedeon Yayınları, İstanbul, 2009, s.125-158.
 • “Sosyal Demokrat Belediyelerin 1989-1994 Deneyimini Toplumcu Belediyecilik Üzerinden Değerlendirmek”, Toplumcu Belediyecilik/Yerel Yönetimlerde Sosyal Demokrasi Teorik Yakla şımlar Türkiye Uygulamaları, Der. İhsan Kamalak, Hüseyin Gül, Kalkedeon Yayınları, İstanbul, 2009, s.233-267.
 • “Kentsel Toplumsal Hareketler İçinde Yerel Yönetimlerin Rolü”, Ruşen Keleş’e Armağan, Ed. Ayşegül Mengi, Yerellik ve Politika, C. 4, İmge Yayınevi, Ankara, 2007, s.235-243.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Bölge Ekonomisine Katkı Bağlamında Sınır Ticaret Merkezleri
 • Kadınların Mekan Algısı ve Mekanı Kullanma Biçimleri
 • Cumhuriyetten Günümüze Trakya'da Bölge Kalkınma Politikaları ve Bölgesel Kalkınma Ajansları
 • Elektronik Devletten Mobil Devlete Geçişte Türkiye'de Yerel Yönetim Uygulamaları
 • Tarihi Çevre Korumanın Yönetsel Boyutu ve Yerel Yönetimlerin Sorumlukları: Selimiye Camii Alan Yönetimi Örneği

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Yerel Yönetimler Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği

» Verdiği Dersler

Kamu Yönetimi I

Kamu Yönetimi II

Küreselleşme ve Yerel Yönetimler

Mahalli İdareler I

Mahalli İdareler II

Mahalli İdareler Maliyesi

Planlama Siyaset ve Yönetim

Türk Yönetim Tarihi