» Biyografi

2002 yılından itibaren çeşitli firmalarda eğitim içerik geliştirme, eğitim organizasyonları, işe seçme ve yerleştirme, performans ve süreç değerleme, süreç iyileştirme, kariyer danışmanlığı ve koçluğu, yönetim ve organizasyon konularıyla ilgili projelerde çalışmıştır.
 
Uzay Mühendisliği, Biyofizik, İnsan Kaynakları, Yönetim ve Organizasyon alanlarında eğitim görmüştür.

2013 yılından bugüne Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İşletme Bilgi Yönetimi bölümünde Yrd.Doç.Dr. olarak görev almaktadır. Şubat 2014- Haziran 2017 arasında İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü'nde Bölüm Başkanlığı görevi üstlenmiştir.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • KISLALI, I., "Pros and Cons of Experiential Management and Marketing: The Case of a Micro Sized Importing Company", 3rd International Conference on Education and Social Sciences, Feb. 8-10, 2016, Istanbul-TÜRKİYE, E-Publication ISBN: 978-605-64453-5-4. (Şubat 2016)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • KISLALI, I., "Freshman Expectations: The Case of the Department of Banking and Insurance in a Newly Established School of Applied Sciences" (Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beklentileri: Yeni Kurulmuş olan bir Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Örneği), V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 11-14 Sept.2014, St. Petersburg-Rusya. (Eylül 2014)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • KIŞLALI, İ & V. DAYAN (2017). Üniversitelerdeki Konferans Organizasyonunda ve Finansmanında Bilimsel Araştırma Projeleri: TÜBAP 2015/13 No'lu Proje Örneği. Balkan Eğitim Araştırmaları 2017 Uluslararası Bilimsel Araştırma Kitabı içinde (Editör: Prof.Dr. Hikmet ASUTAY). Trakya Üniversitesi Yayın No: 188, 70-82, ISBN: 978-975-374-213-9. (Kasım 2017)
 • KISLALI, I. (2015). Freshman Expectations: The Case of the Department of Banking and Insurance in a Newly Established School of Applied Sciences. In the book of "Contemporary Studies in Humanities" (Ed. Hasan Arslan, Mehmet Ali Icbay, Sorin Mihai Stanciu). Germany: Ehrman Verlag, 81-89, ISBN: 978-3-946305-03-3.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • KIŞLALI, İ. & İ. ERDEM ARTAN. (2016). İş ve Kişilik Özelliklerinin Çalışan Girişimciliği Yönelimine Etkisinde Kontrol Mekanizmalarının Rolü, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Aralık 2016, Cilt 7, Sayı 14, ss. 519-556, DOI:10.9775/kauiibfd.2016.025, ISSN: 1309 – 4289. (Aralık 2016)
 • KIŞLALI, İ. & TAŞTAN BOZ, İ. Büyümeye ve Uluslararasılaşmaya Girişimci Yaklaşım: Edirne'de Gıda Üreten KOBİler Hakkında Niteliksel Bir Araştırma (İngilizce Makale) (Entrepreneurial Approach to Growth and Internationalisation: A Qualitative Research about Food Manufacturing SMEs in Edirne), Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Cilt 12, Sayı 46, Temmuz 2016, ISSN 1300-0845, ss. 179-199. (Temmuz 2016)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • 3. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı-Ankara için hazırlanmış ve kurultayda sunulmuş "Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Alanlarında İnsan Kaynakları Çalışmalarının Önemi" adlı bir bildirisi bulunmaktadır. (Mayıs 2005)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Kışlalı, İ. "Kaza Veritabanlarının Bilgi Yönetimi Açısından Analizi ve Modellemesi", 7. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 5 Mayıs 2017, Adana. (Mayıs 2017)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Kışlalı, İ. (2015). Personel Seçimi. "İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çağdaş Güncel Konular" kitabı içinde(Editör: Prof.Dr. Agah Sinan Ünsar). Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları, 82-105. (Eylül 2015)
 • Taştan Boz, İ. & İ. Kışlalı. (2015). Psikolojik Sözleşme. "Örgütsel Davranışta Güncel Konular" kitabı içinde (Editörler: Prof. Dr. Derman Küçükaltan, Doç.Dr. Şule Aydın Tükeltürk, Yrd.Doç.Dr. Güney Çetin Gürkan). Ankara: Detay Yayıncılık, 183-197. (Mart 2015)
 • Taştan Boz, İ. & İ. Kışlalı. (2014). Turizm İşletmelerinde Yetenek Yönetimi. "Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi" kitabı içinde. (Editörler: Doç. Dr. Şule Aydın Tükeltürk, Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Şahin Perçin, Yrd.Doç.Dr. Berrin Güzel) Ankara: Detay Yayıncılık, 143-166. (Haziran 2014)

Projeler

 • Algül, M. (2016)."Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yöneticilerin Liderlik Özelliklerinin Öğretmen Motivasyonuna Etkisi" başlıklı yüksek lisans projesinin danışmanlığını yapmıştır. (Mart 2016)
 • Dayan, V. & İ. Kışlalı. (2016). Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2015/13 nolu Uzman-Öğrenci Buluşmaları Projesi (Araştırmacı) (Şubat 2016)
 • Akar, Ş. (2015). "Hizmet İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi" başlıklı yüksek lisans projesinin danışmanlığını yapmıştır. (Aralık 2015)

Diğer

 • Uluslararası bilimsel konferansta oturum başkanlığı (2016) (Şubat 2016)
 • Jüri görevleri: Lisansüstü çalışmaların savunma jürilerinde, öğretim elemanı seçme-yerleştirme sürecinde yabancı dil sınavlarında ve öğretim görevlisi seçme-yerleştirme sürecinde jürilerde görev almıştır.
 • Yönetim ve Organizasyon Eğitimi (Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası - 11 Kasım 2014 tarihinde gönüllü eğitmen) (Kasım 2014)
 • Christopher Hodgkinson'ın "Administrative Philosophy" adlı kitabını "Yönetim Felsefesi" adı altında Türkçe'ye çevirenler arasında yeralmaktadır. (Temmuz 2008)
 • Kışlalı, İ. (2015). Kariyer Yolunda Bir Kritik Kriter: "Yedi Yirmi Dört". Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, 25-29.
 • İTÜ Mezunları Derneği dergisinde ve MPM Kalkınmada Verimlilik Anahtar dergisinde yayımlanmış yazıları bulunmaktadır.

» Verdiği Dersler

Araştırma Yöntemleri

 • Araştırma süreci, araştırma raporu hazırlanması ve araştırma raporunun sunulması

Borçlar Hukuku

 • Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde Borçlar Hukuku

Genel İşletme

 • İşletmenin yapısal ve fonksiyonel analizi

Hukuka Giriş

 • Hukukla ilgili temel bilgiler ve kavramlar

İktisada Giriş

 • Temel mikroekonomi ve temel makroekonomi

İletişim

 • İletişimin kapsamı,  türleri, araçları, iletişimde çatışma türleri, empati ve iletişimde süreç iyileştirme

İnsan Kaynakları Yönetimi

 • İnsan kaynakları yönetiminin  temel fonksiyonlarının teorideki ve uygulamadaki ele alınışının analizi

İşletme Bilgi Yönetimine Giriş

 • İşletme bilgi yönetiminin kapsamı, önemi, aşamaları, güncel ihtiyaçları, sorunları, çözüm önerileri, bilgi yöneticisinin özellikleri, görevleri, dikkat etmesi gerekenler

Karar Analizleri

 • Sayısal karar verme yöntemleri

Kariyer Yönetimi ve Planlaması

 • Kariyer yönetimi ve planlaması konularının organizasyon ve birey açısından ele alınması

Müşteri İlişkileri Yönetimi

 • Satışta ve pazarlamada müşteri ilişkileri yönetiminin kapsamı

Stres Yönetimi

 • Stresin tanımı, kapsamı, sonuçları, örnekler yardımıyla stresin analizi ve yorumlanması, stresle başetme yöntemleri

Takım Dinamikleri

 • Takım/ekip kavramları, takım ve grup kavramları arasındaki farklar, takımların kurulması, yönetilmesi süreçlerinin ve takım dinamiğinin analizi ve takım çalışması örneklerinin incelenmesi

Toplam Kalite Yönetimi

 • Kalite kavramı, kalite yönetiminin ve toplam kalite yönetiminin kapsamı, kuruluşlar için toplam kalite yönetiminin önemi

Veritabanı Yönetim Sistemleri

 • İlişkisel veritabanı tasarımı, ilişkisel cebir, SQL ve örneklerin ORACLE veritabanı üzerinde sınanması

Yönetim ve Organizasyon

 • Yönetim ilkeleri, işlevleri, yönetim anlayışları, yönetim yöntemlerinin karşılaştırılması, uygulamaları, Yönetim-Organizasyon ve insan