» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ÇAMUR-ELİPEK, B., GÜHER, H., KIRGIZ, T., ÖZKAN, N., A comperative study on larval Chironomid assemblages (Insecta: Chironomidae) of some lakes in İğneada (Kırklareli/Turkey)., Review of Hydrobiology, 5,1:57-70 2012
 • ERDOĞAN,S., GÜHER, H., Four New Rotifera Species of Turkish Fauna., Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,12:165-169,2012 (SCI-Expanded)
 • GÜHER, H., ERDOĞAN, S., KIRGIZ, T., ÇAMUR-ELİPEK, B., Dynamics of Zooplankton in National Park of Lake Gala (Edirne-Turkey); Acta Zoological Bulgarica 63 (2), 157-168., 2011. (SCI-Expanded)
 • CAMUR-ELİPEK, B., ARSLAN, N., KIRGIZ, T., ÖTERLER, B., GÜHER, H., OZKAN, N., Analysis of Benthic Macroinvertebrates in Relation to Environmental Variables of Lake Gala, A National Park of Turkey; Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences Volume:10, Issue: 2, 235-243, 2010. ( SCI-Expanded)
 • KUBAS, A., INAN, I. H., HURMA, H., ERBAY E. R., GÜHER, H., Analysis of the Relations Between Agricultural Production and Wetland by the Multidimensional Scaling Method; Journal of Environmental Protection and Ecology, Volume 11, Issue 4, 1559-1567 2010. (SCI-Expanded)
 • ERDOĞAN, S., GÜHER, H., An Investigation on the Periphytic Species of Rotifera in the Lake Gala (Turkey); Acta Zoologica Bulgarica, 60 (1): 31-39. 2008. (SCI-Expanded)
 • ERDOĞAN,S., GÜHER, H., The Rotifera Fauna of Gala Lake (Edirne-Turkey); Pakistan Journal of Biological Sciences, 8 (11),1579-1583, 2005
 • GÜHER, H., KIRGIZ, T., ÇAMUR, B., GÜNER, U., A Study on Zooplankton Organsims Community Structures of Lake Terkos (Istanbul-Turkey); Pakistan Journal of Biological Sciences, 7 (4), 566-570, 2004.
 • GÜHER, H., KIRGIZ,T., The Copepoda (Crustacea) Freshwater Fauna of Turkish Thrace Ragion (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ); Pakistan Journal of Biological Sciences, 7 (5), 834-837, 2004
 • GÜHER, H., A study on morphological characters, spatial and seasonal densities, and co-existence of two predatory Cladocera, Cercopagis pengoi (Ostroumov, 1891) and Cornigerius meaticus (Pengo, 1879) in Lake Terkos,Turkey; Crustaceana, Volume 77, No. 6, 669-681, 2004. (SCI, SCI-Expanded)
 • ASAN, A., KIRGIZ, T., ŞEN, B., CAMUR-ELİPEK, B., GÜNER, U., GÜHER, H., Isolation, identification and seasonal distrubution of airborne and waterborne fungi in Terkos Lake (Istanbul-Turkey). J.Basic Microbiol. 43, 2, 83-95, 2003. (SCI, SCI-Expanded)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • KIRGIZ, T., GÜHER, H., Trakya Bölgesinde Sazlıdere ve Çorlu Derelerinin Bentik Faunası Üzerinde Kirliliğin Etkileri; II. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu, , 83-92, 5-7 Kasım Ankara, 1992.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ERDOĞAN,S., GÜHER, H. The Rotifera Fauna of Turkish Thrace (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli). Journal of Fisheries Sciences.com., 6(2):132-149, 2012
 • TAŞ, M., KIRGIZ, T., ARSLAN, N., ÇAMUR-ELİPEK, B., GÜHER, H., Çorlu Deresi’nin (Tekirdağ) Oligochaeta Faunası ve Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin Zamana Bağlı Değişimi; E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, Volum 25, Issue 4., 253-257, 2008.
 • GÜHER, H., ERDOĞAN S., Alıç Göleti Perifitik Zooplankton (Cladocera, Copepoda, Rotifera) Türleri Üzerine Bir Araştırma; Journal of Fisheries Sciences.com., 2(3): 516-523, 2008.
 • GÜHER, H., KIRGIZ, T., Gala Gölü Milli Park’ında Makofitler ile Mikrocrustacea (Cladocera, Copepoda) İlişkisi Üzerine Bir Araştırma; Trakya Univ.J.Sci. 8 (2); 109-114; 2007.
 • GÜHER, H., Mert, Erikli, Haman ve Pedina (İğneada/Kırklareli) Göller’inin Zooplanktonik Organizmaların Kommunite Yapısı; E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, Volum 20, Issue (1-2)., 51-62, 2003.
 • GÜHER, H., Cladocera and Copepoda (Crustacea) Fauna of Lake Terkos (Durusu). Turk J. Zool. 26, 283-288, TUBİTAK, 2002.
 • GÜHER, H., A Faunistic Study on the Freshwater Cladocera (Crustacea) Species in Turkish Thrace (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli), Tr. J. Zoology 24, 237-243, TÜBİTAK, 2000.
 • GÜHER, H., Mert, Erikli, Hamam, Pedina Gölleri'nin (İğneada/Kırklareli) Cladocera ve Copepoda (Crustacea) Türleri Üzerine Taksonomik Bir Çalışma; Tr. J. of Zoology 23, Eksayı 1, 47-53 TÜBİTAK, 1999.
 • GÜHER, H., KIRGIZ, T., Süleoğlu Baraj Gölü ve Korucuköy, Budakdoğanca, Eskikadın Göletlerinin Cladocera ve Copepoda (Crustacea) Türleri; Anadolu Üniv. Fen Ed. Fak. Der. C.2, S. 1, 25-43, 1989.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • GÜHER, H., ÖTERLER, B., ÇAMUR-ELİPEK,B., TAŞ, M. ALTINOLUK, P., Kadıköy Barajı (Edirne) Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin Su Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, İsparta,27-29 Ağustos 2012. (Poster bildiri).
 • TAŞ, M. ÇAMUR-ELİPEK, B. GÜHER, H. KIRGIZ, T., Hamam, Erikli ve Mert Gölleri’nin (İğneada/Kırklareli) Oligochaeta Türleri ve Dağılımlarının Fizikokimyasal Faktörlerle İlişkisi; Abant İzzet Baysal Üniversitesi 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Bolu, 4-6 Ağustos 2010 (Poster bildiri).
 • ERDOĞAN, S., GÜHER, H., Alıç Göleti’ndeki Akuatik Makrofitler ve Perifitik Omurgasızlar Arasındaki İlişki; Abant İzzet Baysal Üniversitesi 4.Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Bolu, 4-6 Ağustos 2010 (Poster bildiri).
 • GÜHER, H., ERDOĞAN,S., ÖTERLER,B., KIRGIZ,T., Gala Gölü Milli Parkı ve Ekolojik Sorunları; VIII.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Girne/KKTC, 20-23 Ekim 2008, (Poster bildiri).
 • GÜHER, H., KIRGIZ, T., Gala Gölü’nün (Edirne) Cladocera ve Copepoda (Crustacea) Faunası; Karadeniz Teknik Üniversitesi 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, 23-27 Haziran 2008, (Poster bildiri).
 • ÇAMUR-ELİPEK, B., KIRGIZ, T., GÜHER, H., ARSLAN, N., ÖTERLER, B., Gala Gölü (Edirne)’nün Bazı Fizikokimyasal özellikleri ile Planktonik Organizma ve Bentik Makroomurgasız ilişkileri üzerine bir ön çalışma; Ege Üniversitesi III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2008, Urla /İzmir.(Sözlü bildiri)
 • GÜHER, H., KIRGIZ, T., Edirne İli Tatlısu Copepoda (Crustacea) Türleri ve Dağılımları; Trakya Üniv., XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Hidrobiyoloji Seksiyonu, 220-226, Edirne, 6-8 Temmuz 1994
 • KIRGIZ, T., GÜHER, H., Mert ve Erikli Gölleri (Kırklareli-İğneada) nın Bentik Makroomurgasızları Üzerine Bir Çalışma; Trakya Üniv., XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Hidrobiyoloji Seksiyonu,247-255, Edirne, 6-8 Temmuz 1994.
 • ÜNAL, E., KIRGIZ, T., GÜHER, H., TÜRELİ, C., Hamam Gölünde (Kırklareli-İğneada) Yaşayan Kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus L. 1758) ve Havuz Balığı (Carassius carassius L. 1758) Türlerinin Bazı Biyolojik Özellikleri; Trakya Üniv. XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Hidrobiyoloji Seksiyonu, 122-128, Edirne, 6-8 Temmuz 1994.
 • GÜHER, H., KIRGIZ, T., Edirne Bölgesi Cladocera (Crustacea) Türleri; Fırat Üniv., XI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Hidrobiyoloji Sek., 89-97, Elazığ, 24-27 Haziran 1992.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • ZAİM,Ö., OKAN,Ş.E., UYSAL,F.F., GÜHER, H., TÖRE(YILDIZ),G., Çevre ve Kirlilik Kaynakları., Cilt 2, Sayfa 47-233; Edt.,Duran E., (in, Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı., Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No 78, ISBN 978-975-374-079-1 ,2007., 3 Cilt. Edirne).
 • GÜHER, H., CİHANGİR,C., KANDEMİR, A., Ekoloji-Toprak Arazi Kullanımı., Cilt: 1, Sayfa: 105-427; Edt.,Duran,E., (in, Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı., Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No 78, ISBN 978-975-374-079-1, 2007, 3 Cilt, Edirne).

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Trakya Bölgesi (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli) Rotifera Faunası., Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2005-2010). Tez Öğrencisi: Sevil ERDOĞAN

Projeler

 • Keşan Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Programındaki Eğitim Öğretimin Geliştirilmesi. (TÜBAP-2010/97), 2010-2010. Yardımcı Araştırıcı.
 • Trakya Bölgesi (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli) Rotifera Faunası (TÜBAP-2008/88), 2008-2010. Proje Yürütücüsü.
 • Trakya Bölgesi Teknolojik Gelişim Yapılanması; (DPT destekli), 2010 Devam Etmekte. Yardımcı Araştırıcı.
 • İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı ve Gala Gölü Milli Parkında Ekolojik Temelli Doğa Eğitimi (TÜBİTAK-110 B 005), TÜBİTAK, 2010 -2011 Yardımcı Araştırıcı.
 • İğneada Longoz Ormanları ve Meriç Deltasında Ekolojik Temelli Doğa Eğitimi-IV (YDABAG 108 Y 011), TÜBİTAK, 2008-2009. Yardımcı Araştırıcı.
 • İğneada Longoz Ormanları ve Meriç Deltasında Ekolojik Temelli Doğa Eğitimi-III (YDABAG 107 Y 029 ), TÜBİTAK, 2007-2008. Proje Yürütücüsü.
 • İğneada Longoz Ormanları ve Meriç Deltasında Ekolojik Temelli Doğa Eğitimi II (TÜBİTAK-106Y107), 2006-2007. Yardımcı Araştırıcı.
 • Trakya Bölgesi ve Göl Çevresindeki Sosyo-Ekonomik (Avcılık,Tarım ve Sanayi) Faaliyetlerinin Gala Gölüne Etkileri ve Sürdürülebilir Sulak Alan Yönetimi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Tespiti (TÜBAP- 695), 2005-2006. Yardımcı Araştırıcı.
 • İğneada Longoz Ormanları ve Meriç Deltasının Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı I (TÜBİTAK-105Y019), 2005-2006.Yardımcı Araştırıcı.
 • Gala Gölü Limnolojisi (TÜBAP-526), 2003-2007. Yardımcı Araştırıcı.
 • Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı; (Çevre Bakanlığı destekli), 2000-2002. Yardımcı Araştırıcı
 • Trakya Bölgesi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) Tatlısu Cladocera (Crustacea) Türleri Üzerine Taksonomik Bir Araştırma;(Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu), 1997-1999. Proje Yürütücüsü.
 • Hamam, Pedina, Mert ve Erikli (Kırklareli/İğneada) Gölleri Üzerine Limnolojik Araştırmalar, (Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu), 1993-1995. Yardımcı Araştırıcı.

Diğer

 • KIRGIZ, T., GÜHER, H., İğneada Longoz Ormanları ve Meriç Deltası’nın Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı II, TÜBİTAK- Çevre,Atmosfer,Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Gurubu, Proje No: YDABAG-106Y107,Mayıs 2007, (TÜBİTAK tarafında yayınlanan rapor).
 • KIRGIZ, T., GÜHER, H., OZANER, S.,İğneada Longoz Ormanları ve Meriç Deltası’nın Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı I, TÜBİTAK- Çevre,Atmosfer,Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Gurubu, Proje No: YDABAG-105Y019, Şubat 2006, (TÜBİTAK tarafında yayınlanan rapor).