» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Bayraktar, Fatma Sibel, Bergama Yöresi Yörükleri Ağzında Şimdiki Zaman Uludağ Ünv.Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:13, S:22, C:22, 2012/1, S.103-112
 • Bayraktar, Fatma Sibel, Arnavutçaya ve Diğer Balkan Dillerine Geçen Türkçe Kelimelerin Karşılaştırılması, Turkish Studies (International Periodicals For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic), Volume 4/4 Summer 2009, s. 1083-1090.
 • Bayraktar, Fatma Sibel, -mış bulunmak Yapısı Üzerine, Turkish Studies (International Periodicals For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic), Volume 4/8, Summer 2009, s. 698-709
 • Bayraktar, Fatma Sibel, Kayseri'de Üzüm, Bağ ve Bağcılık, Turkish Studies (International Periodicals For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic), Volume 3/5 Summer 2008, s. 712-720
 • Bayraktar, Fatma Sibel, Türk Kültüründe ve Atasözlerinde Hayvanlarla İlgili İnanışlar, Türk Kültürü, s.229-255, Nisan 2002 (Nisan 2002)
 • Bayraktar, Fatma Sibel, Komşu" Sözcüğü Üzerine, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Temmuz 2002
 • Bayraktar Fatma Sibel, Kutadgu Bilig’de Bulunma Hali Ekinin Fonksiyonları, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı- Belleten 1999, Türk Tarih Kurumu Basımevi- Ankara 2003
 • Bayraktar, Fatma Sibel, Irak Türkmen Türkçesi, Bilge 2, 1998 Bahar s.85-86

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • BAYRAKTAR Fatma Sibel, Anadolu Ağızlarında Devrik Cümle ve Zarf, Necmettin Hacıeminoğlu Armağan Kitabı, 2016, Edirne
 • BAYRAKTAR F. Sibel- Aydanur DAĞDEVİREN Türkçeden Bulgarcaya Geçen Sözcüklerdeki Anlam Değişmeleri Üzerine Bir Deneme, Trakya Ünv. Balkan Araştırmaları Dergisi, EDİRNE Temmuz 2015 Cilt.4.Sayı.1, s:1-18
 • Bayraktar, Fatma Sibel, Debbağ Samet Bayraktar Uçmağa Vardı, Kardaşlık, Yıl: 11, Sayı: 44, Ekim- Aralık, 2009, s. 34-38.
 • Bayraktar Fatma Sibel, Kerkük İzlenimleri, Kardaşlık Kültür, Sanat, Edebiyat ve Folklor Dergisi Yıl:5, Sayı:19 Kasım 2003, s.18-19
 • Bayraktar, Fatma Sibel, Irak Türkmen Türkçesinde Uzun Ünlüler, Kardaşlık Kültür, Sanat, Edebiyat ve Folklor Dergisi, Yıl:4, Sayı: 14, s.28-32, Haziran 2002
 • Bayraktar Fatma Sibel, Türklerde ‘Göklere Uçmak’ Üzerine , (Török-Füzetek, Macaristan -Macar Türk Dostluk Derneği Yayını s.11-12, Haziran 2002
 • Bayraktar, Fatma Sibel, Kayseri’de Aşık Oyunu, Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, Yıl: 21, S:251 Kasım 1998, s.29-32

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • BAYRAKTAR Fatma Sibel, Anadolu Ağızlarındaki Devrik Yapıda Nesne XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 25-28 Eylül 2016 Budapeşte-Macaristan
 • BAYRAKTAR Fatma Sibel, Balkan Dillerine Geçmiş Türkçe Sözcüklerde Anlam Kötüleşmesi, Uluslararası Söz, Sanat, Sağlık Sempozyumu 21-23 Ekim 2015, Edirne, Bildiriler, s.29-36
 • BAYRAKTAR Fatma Sibel Irak Türkçesinde Çatı Ekleri 2014 XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri 26-27 Eylül 2014 Ankara, s:142-152
 • BAYRAKTAR Fatma Sibel, Anadolu Ağızlarındaki Devrik Yapıda Dolaylı Tümlecin Durumu VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim 2014 II.Cilt, s:203-214, Elazığ 2015
 • BAYRAKTAR Fatma Sibel, Emine Behrur, Esra Hatipoğlu, Nazlı Özdemir; Türkiye Türkçesi Ağızlarında Devrik Yapı, VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 4-7 Aralı8k 2013, 1.Cilt, s.681-690, 2014, Bursa
 • Bayraktar, Fatma Sibel, Trakya ve Rumeli Türkçesinde İken Zarf Fiilinin İşlevleri, 4.Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, 27-29 Ekim 2011
 • Bayraktar, Fatma Sibel, 16.Yüzyıl Rumeli Türkçesi Üzerine,1.Uluslararası Balkanlarda Dil, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu, 8-10 Nisan 2010 Tiran/ Arnavutluk
 • Bayraktar, Fatma Sibel, Kayseri'de Bağa Çıkma Bağdan İnme Törenleri, Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu No:10. 10-11-12 Aralık 2009, Kocaeli.
 • Bayraktar, Fatma Sibel, Anadolu Beddualarında Önerilen Hastalıklar, 1.Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, Konya, 20-24 Mayıs 2008
 • Bayraktar, Fatma Sibel, Kayseri Ağzında Anlamca Kaynaşmış Deyimleşmiş Birleşik Fiiller, II. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Kayseri 10-12 Nisan 2006
 • Bayraktar, Fatma Sibel, Edirne'de Verilen Bir Hediye: Ahret Çiçeği, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “Uluslararası Türk Kültüründe Hediye“ sempozyumunda sunulan bildiridir, İstanbul- Kasım 2005
 • Bayraktar Fatma Sibel, Irak Türkmenlerinin Kimlik Meselesi, Kültür Araştırmaları Derneği ile Koç Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Tarafından Düzenlenen III. Kültür Araştırmaları Sempozyumunda sunulmuş bildiridir. (14-17 Haziran 2005)
 • Bayraktar Fatma Sibel, Kutadgu Bilig’de İkilemeler Alatoo Üniversitesi tarafından düzenlenen “Yusuf Has Hacip ve Fikirleri” Sempozyumu, Kırgızistan-Bişkek, 26 Mayıs 2005
 • Bayraktar, Fatma Sibel, Edine, Kayseri, Kerkük Bağlamında Düğün Adetleri ve Kadın Erkek İlişkilerine Mukayeseli Bir Bakış, Türkiye Kültür Araştırmaları Grubu ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Türk(iye) Kültürleri Sempozyumu, Van 3-5 Eylül 2003
 • Bayraktar, Fatma Sibel, Türklerde İklimle İlgili İnanışlar, Bulgaristan-Şumnu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Kürsüsü 10.Yıl Münasebetiyle, "Doğu ve Batı Bağlamında Uluslararası Türk Dili ve Kültürü Konferansı" 25-27 Ekim 2002 (Şumen-2004, s.291-316)
 • Bayraktar, Fatma Sibel, Kayseri Deyimlerinde Kadın ve Erkeğe Biçilen Roller, Erciyes Üniversitesi Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Kayseri 12-13 Nisan 2001

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • BAYRAKTAR, F. Sibel, Bulgarca Sözlüğünde Yer Alan Mental Fiiller Üzerine, XII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 25-28 Eylül 2017, Bükreş, Romanya (Eylül 2017)
 • BAYRAKTAR, F. Sibel, Tabirü'l-Menamat'ta Kadının Toplumsal Cinsiyet Rolüne Bir Bakış, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında "Kadın" Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2017, Amasya (Mayıs 2017)
 • BAYRAKTAR Fatma Sibel, Türkçeden Balkan Dillerine Verilen Sözcükler ve Ağız İlişkisi 14-18 Eylül 2015, 8.Uluslararası Diyeloktoloji ve Jeolenguistik Kongresi, Kıbrıs
 • BAYRAKTAR Fatma Sibel, Onaltıncı Yüzyıla Ait Bir Tabirnāme: Tabirü’l-Menamāt, VIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 15-18 Ekim 2015, Çanakkale

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Bayraktar Fatma Sibel, Kayseri'de Üzüm, Bağ ve Bağcılık, Türk Kültüründe Üzüm ve İncir s.93-100

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Bayraktar, Fatma Sibel, Irak Türklerinde Kullanılan Bağlama Edatları, Irak Coğrafyasında Türk Varlığı ve Kültürü Sempozyumu, Bilecik Ünv., 18-19 Mayıs 2012
 • Bayraktar, Fatma Sibel, Edirne'de Kadın Yer Adları, 1.Edirne Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Edirne 23-25 Ekim 2002

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Sibel Çelikel “Cumhuriyet Dönemi Türkiye Türkçesinde Öncelik Fiilleri ve İşlevleri” Edirne 2016, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Bilim DİLİ Doktora Tezi
 • Özmen Özlem," Renad Muhammedi’nin “Kineri Çitlik Koşı”(Kanarya Kafes Kuşu)Adlı Romanından Hareketle Çağdaş Tatar Türkçesini Dil Özellikleri” Trakya Üniversitesi

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Gözükaraoğlu Didem, “Attila İlhan Şiirlerinin Dili” Trakya Üniversitesi, 2011
 • Kalafat Şermin, “Çoktan Seçmeli Sınav Sistematiğinin Metin dilbilimsel Çözümlenmesi” Trakya Üniversitesi, 2009
 • Gözütok Ahmet,”Eski Anadolu Türkçesinde Anlamca Kaynaşmış (Deyimleşmiş) Birleşik Fiiller” Trakya Üniversitesi, 2009
 • Bozalan Hale, “Bergama Merkez Köylerinde Yaşayan Yörüklerin Ağız İncelemesi” Trakya Üniversitesi, 2008
 • Çiloğlu Meral, “Anadolu ve Rumeli Ağızlarında Tasviri Fiiller” Trakya Üniversitesi, 2008

Yapılan Hakemlikler

 • ANADOLU (OSMANLI) SAHASINDA YAZILMIŞ EN ESKİ TARİHLİ TÜRKÇE MATEMATİK RİSÂLESİ: KĀDÎ-İ MANYĀS’IN AʿCEBÜ’L-ÜCCĀB’I -HESAP BÖLÜMÜ- I (Dil İncelemesi- Metin -Terim Varlığı) (Ekim 2017)

Projeler

 • Çelikel Sibel, "Cumhuriyet Dönemi Türkiye Türkçesinde Karmaşık Fiiller ve İşlevleri" Trakya Üniversitesi, 2016
 • Gözükaraoğlu Didem, “Attila İlhan Şiirlerinin Dili” Trakya Üniversitesi, 2011
 • Özmen Özlem," Renad Muhammedi’nin “Kineri Çitlik Koşı”(Kanarya Kafes Kuşu)Adlı Romanından Hareketle Çağdaş Tatar Türkçesini Dil Özellikleri” Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Anadolu ve Rumeli Ağızları I- II

Ard Zamanlı Osmanlı Türkçesi Dilbilgisi I- II

Balkanlarda Türkçenin Söz Varlığı I- II

Gagavuz Türkçesi I-II

Türkçenin Çağdaş Sorunları

Türkiye Türkçesi Grameri V

Türkiye Türkçesinde Fiiller