» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Tarihi Kent Edirne'nin Kültür Varlıkları Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Tarihsel Süreçte Toplumsal Eylemlerin Sınırlandırıldığı Kentsel Mekanlar: Meydanlar (Nisan 2015)
 • Geçmişten Günümüze Meydanların -Tasarım ve Kullanım Bağlamında- Gelişimi ve Değişimi (Mayıs 2014)
 • Evaluation of The Historical City Edirne Through Cultural Assets (Ekim 2013)
 • Mısırlı A., Benian E., Atik D., "Edirne'de Yersiz Yerler: Çocuk Oyun Alanları", VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu, "Farkındalık", 25-26 Nisan 2013, Edirne, s. 181-188 (Nisan 2013)
 • Atik D., Arabulan S., Benian E., Kartal S., “Effect of Structure on Facade”, International Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), Varna Free University, p: 34- 40, 13-15 September 2012 (Eylül 2012)
 • Kartal S., Benian E., Cosein Ö. “Climate Conditions for the Use of Renewable Energy Resources in Europe –Opportunities in Architecture”, International Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), Varna Free Universty, p: 79- 85, 13-15 September 2012 (Eylül 2012)
 • Benian E., Kartal S., Arabulan S., Atik D., “The Effects of Structural Developments on Architecture and Architectural Form Since The Beginning”, International Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), Varna Free Universty, p:214- 220,13-15 September 2012 (Eylül 2012)
 • Zeybekoğlu, Atik, D., Kıran Çakır, H., Benian, E., “The Importance of City Image Elements Trough Recognazing and Introducing of Cities: Edirne Example”, Trakia Journal of Sciences, The Scientific Serial of Trakia University, Volume 7, 2009, Suppl. 2, International Scientific Conference, Yambol/Bulgaria, s. 245-250 (Mayıs 2009)
 • Benian E., Zeybekoğlu, Atik, D., Kıran, Çakır, H., “Interpratation of Culture Through Housing Formations”, Trakia Journal of Sciences, The Scientific Serial of Trakia University, Volume 7, 2009, Suppl. 2, International Scientific Conference, Yambol/Bulgaria, s. 240-244 (Mayıs 2009)
 • Benian, E., Dalgıç, G., Arabulan, S., “Remarks On Symbol Buıldıngs: Sampling of Edirne Selimiye Complex and Giza Pyramids”, International Scientific Conference for The Centennial of The Faculty of Fine Arts, 19- 22 October 2008, Cairo /Egypt, (bildiri tam metni dijital ortamda basılmıştır, ulaşılabilirlik: www.fineartscairoegypt.com) (Ekim 2008)
 • Benian,E., Dalgıç,G., “Edirne Karaağaç Mahallesinde Sosyo-kültürel Yapının Konut Mimarlığına Yansımaları”, III. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Konut, 12- 13 Nisan 2007, Edirne, s.55-60 (Nisan 2007)
 • Benian, E., “Edirne’de Bulgar Mirası: Bulgar Kiliseleri”, II. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Mekanın Ruhu, 13- 14 Nisan 2006, Edirne, s. 35- 46 (Nisan 2006)
 • Akansel, S., Sirel, A., Benian, E., “Tarihi Kentlerde Atıl Kaynakların Kullanabilirliğinin Kentsel Tasarım Boyutu: Edirne Kaleiçi-Maarif Caddesi”, Uluslararası 14. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, Kentsel Yenileşme ve Kentsel Tasarım, 28-30 Mayıs 2003, İstanbul, s. 325-339 (Mayıs 2003)
 • Sirel, A., Benian E., “Kentsel Kimlik Öğesi Olarak Dini Yapılar ve İnanç Turizmi; Edirne Örneği”, Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi, 23-27 Eylül 2002, Mersin, s. 891-918 (Eylül 2002)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Kent Üzerinden Sınırların Okunması: Edirne Örneklemesi (Nisan 2015)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Edirne Baba Demirtaş (Timurtaş) Mahallesi Geleneksel Konutları: Mimari Özellikleri, Potansiyelleri ve Sorunları (Ocak 2016)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Dalgıç,G., Benian,E., “Değişmeyen Mimarileri-Değişen Rolleriyle 21. Yüzyılda Üsküdar Külliyelerine Bakış”, IV. Üsküdar Sempozyumu, 3- 5 Kasım 2006, İstanbul, s. 73- 88 (Kasım 2006)
 • Sirel, Ü., Sirel, A., Benian, E., “Kırkpınar Güreşlerinin Başlangıç Noktası Olan Pehlivanlar Mezarlığı ve Yakın çevresinin Düzenlenmesi Üzerine Düşünceler”, I. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu, 27- 29 Mayıs 2005, Edirne, s. 61- 82 (Mayıs 2005)
 • Sirel, A., Sirel, Ü., Benian, E., “Kırkpınar Güreş Faaliyetlerinin Sürdürülebilir Turizm Açısından Değerlendirilmesi ve Sarayiçi Bölgesi İçin Düzenleme Önerileri”, I. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2005, Edirne, s. 17- 36 (Mayıs 2005)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Kurgusal Karelerde Mekanın ve Rengin Kullanımı Üzerine İzlenimler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Tarihsel Çevre ve Mimari Oluşum Üzerine Bir Alan Çalışması: Edirne Baba Timurtaş Mahallesi (Ocak 2014)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • TMMOB Mimarlar Odası (Eylül 2000)

Editörlük / Yayınlama

 • IX. Uluslararası Sinan Sempozyumu Bildiri Kitabı editörlüğü (Nisan 2015)
 • VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu Bildiri Kitabı editörlüğü (Nisan 2013)
 • V. Uluslararası Sinan Sempozyumu Bildiri Kitabı editörlüğü (Nisan 2009)

Yapılan Hakemlikler

 • Ayasofya ve Selimiye’nin Mahremiyet Olgusuna Bağlı Mekân Kademelenmesi Kapsamında Karşılaştırılması (Kasım 2015)
 • Ortaçağ'dan Günümüze Bir Anıt: Mardin Ulu Cami (Kasım 2015)

Projeler

 • Edirne Anıtları Serisi 1: Dini Yapılar, TÜBAP Araştırma Projesi Yürütücülüğü (Mayıs 2012)
 • 1. KITOV V., EROL,A., BENİAN, E., “Sv. Konstantin ve Helena Bulgar Ortodoks Kilisesi Restorasyon Projesi”

Diğer

 • VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu bilim kurulu üyeliği (Kasım 2012)
 • V. Uluslararası Sinan Sempozyumu sekreterliği (Nisan 2009)
 • Benian, E., “Mimar Sinan ve Osmanlı Cami Mimarisinin Gelişimindeki Rolü”, Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi, Yıl: 44, Sayı: 518, Ocak 2011, s. 40-47 (Ocak 2001)

» Verdiği Dersler

Edirne Anıtları (Lisans seçmeli)

İlkçağ ve Ortaçağ Mimarlığı (Peyzaj Mimarlığı Bölümü)

Mimari Proje 2 (Mimarlık Bölümü)

Mimari Proje 3 (Mimarlık Bölümü)

Mimaride İç-Dış İlişkisi (Fen Bilimleri Enstitüsü)

Mimarlık Tarihi I (Mimarlık Bölümü)

Mimarlık Tarihi II (Mimarlık Bölümü)

Modern Mimaride İdeolojik Yaklaşımlar (Fen Bilimleri Enstitüsü)

Osmanlı Mimarisi (Fen Bilimleri Enstitüsü)

Yapı Projesi I (Mimarlık Bölümü)

Yapı Projesi II (Mimarlık Bölümü)

Yeniçağ ve Yakınçağ Mimarlığı (Peyzaj Mimarlığı Bölümü)